Zapisnik 21. seje sveta KS Most na Soči

Comments

Transcription

Zapisnik 21. seje sveta KS Most na Soči
KRAJEVNA SKUPNOST
MOST NA SOČI
ZAPISNIK PRIMOPREDAJE POSLOV
STAREGA SVETA NOVEMU SVETU KS MOST NA SOČI IN IZVOLITEV
NOVEGA PREDSEDSTVA,
ki je bila dne, 16. oktobra 2014
ob 18. uri v prostorih vodne hiše-Soča
Prisotni:
1. Dušan Jermol, Gorenji Log 1c
2. Hinko Fortunat, Modrejce 2g,
3. Nikolaj Močnik, Most na Soči 74,
4. Renato Pajer, Bača pri Modreju 47,
5. Darij Vouk, Modrej 57,
6. Albin Mrak, Bača pri Modreju 14,
7. Peter Kovačič, Postaja 13a,
8. Denis Veljković, Postaja 8,
9. Emil Kovačič, Grudnica 16,
10. Tamara Blagojevič, Most na Soči 47,
11. Bojan Dobravec, Modrej 45,
12. Darko Štrukelj, Kozmerice 10.
Odsoten:
1. Nik Kragelj, Modrejce 5/a - upravičeno odsoten
Predlagani dnevni red:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje 20. seje,
izvolitev predsedstva novega sveta KS,
predaja poslov novemu svetu KS,
tekoča problematika,
razno.
K 1.) Pregled in potrditev zapisnika zadnje 20. seje,
-
Zapisnik 20. seje sveta KS Most na Soči se potrdi.
K 2.) Izvolitev predsedstva novega sveta KS
-
Na volitvah članov sveta krajevnih skupnosti na območju občine Tolmin, ki so bile 5.
oktobra 2014 so bili v svet KS Most na Soči izvoljeni naslednji kandidati:
1. Dušan Jermol, Gorenji Log 1c
2. Nikolaj Močnik, Most na Soči 74,
3. Renato Pajer, Bača pri Modreju 47,
4. Darij Vouk, Modrej 57,
5. Denis Veljković, Postaja 8,
6. Emil Kovačič, Grudnica 16,
7. Tamara Blagojevič, Most na Soči 47,
8. Darko Štrukelj, Kozmerice 10,
9. Nik Kragelj, Modrejce 5/a
Vsi člani sveta so svoje mandate potrdili, Nik Kragelj je mandat potrdil telefonsko.
-
Člani sveta KS Most na Soči so dne, 16. oktobra 2014 za novega predsednika soglasno
izvolili Dušana Jermola, za prvega podpredsednika Tamaro Blagojević, za drugega
podpredsednika Nikolaja Močnika.
K 3.) Predaja poslov novemu svetu KS.
- Sejo sveta KS Most na Soči je vodil stari oz. novi predsednik Dušan Jermol, kateri je
novim članom sveta predstavil financiranje KS, njeno poslanstvo, dosedanja izvedena
dela ter projekte, kateri so predvideni v naslednjem 4 letnem mandatnem obdobju 20142018.
K 4. in 5.) Tekoča problematika in razno.
Svet KS Most na Soči sprejme sklepa:
- da se na sestanke sveta KS Most na Soči v bodoče vabi tudi občinske svetnike ostalih
KS, ki so vezani na promet in šolstvo na Mostu na Soči ter predstavnike ostalih
društev v KS,
- da v zvezi s prošnjo vaščanov Bače pri Modreju za ureditev poti na parceli, ki je
vpisana v kataster pod parcel. št.: 1180/4 k.o. Most na Soči poda pozitivno mnenje.
Seja je bila zaključena ob 19.47 uri
Zapisal tajnik KS:
Jernej Vouk
Predsednik KS:
Dušan Jermol