Obrazec TT - Občina Ljubno

Comments

Transcription

Obrazec TT - Občina Ljubno
TURISTIČNA
TAKSA 2015
9. člen Odloka o turistični taksi na območju
Občine Ljubno (Uradni list RS št.24/2015)
OBČINA LJUBNO
Turistično informacijski center Ljubno
Velja od 30.04.2015
OBRAZEC MESEČNEGA POROČILA O TURISTIČNI TAKSI
(OBRAČUNANI TURISTIČNI TAKSI, O NASTANITVENIH ZMOGLJIVOSTIH, ŠTEVILU PRIHODOV IN NOČITEV TURISTOV)
NA OBMOČJU OBČINE LJUBNO ZA LETO 2015
(zavezanec mora vsak mesec izpolniti obrazec poročila in posredovati obvezne priloge navedene v poročilu, za VSAK nastanitveni objekt posebej)
1. SKLOP
MESEC POROČANJA:
LETO:
POROČILO ZA MESEC:
(obkroži številko meseca, na katerega se to poročilo nanaša)
2015
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
PODATKI O ZAVEZANCU:
Naziv nastanitvenega objekta:
(ime hotela, kampa, apartmaja …)
Naslov:
Poštna številka in kraj:
* Vnesi v primeru, da Naziv in naslov nastanitvenega objekta ni enak kot Naziv in naslov zavezanca
* Naziv zavezanca:
* Naslov, poštna št. in kraj
Matična številka:
Davčna številka:
Ime in priimek kontaktne osebe:
TEL./GSM:
2. SKLOP
PODATKI O OBRAČUNANI IN PLAČANI TURISTIČNI TAKSI:
PLAČANA TT
OBRAČUNANA TURISTIČNA TAKSA
(vnesi v primeru, ko znesek
ni enka obračunani TT)
TURISTIČNA TAKSA:
Turistična taksa na osebo
(8,7 točke)
50% TT na osebo – osebe od 7. – 18.
št. oseb
št. prenočitev
višina TT
SKUPAJ EUR
1,00 EUR
0,50 EUR
leta starosti
50% TT na osebo – člani mednarodnih
mladinskih organizacij v mladinskih
0,50 EUR
prenočiščih
50% TT na osebo – turisti v kampu
Oprostitev plačila TT
SKUPAJ:
0,50 EUR
0,00 EUR
* Turistična taksa na območju Občine Ljubno znaša 8,7 točke, vrednost točke je 0,115 EUR.
SKUPAJ EUR
**OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE PO POSAMEZNIH KATEGORIJAH OPROSTITVE:
(tabelo izpolni samo tisti zavezanec, ki je gostil turiste, ki so oproščeni plačila turistične takse)
ŠT.
KATEGORIJE OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
1.
2.
otroci do 7. leta starosti
osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe
pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri
zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost
oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma
izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju
invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske
izkaznice invalidske organizacije
otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami
učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma
mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov,
ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in
druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in
druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti
osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem ali
katerem drugem nastanitvenem obratu neprekinjeno
več kot 30 dni
tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in
sporazumih oproščeni plačila turistične takse
člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah,
na podlagi veljavne članske izkaznice
3.
4.
5.
6.
7.
ŠT. OSEB
ŠT. PRENOČITEV
Datum in številka
SKLEPA O OPROSTITVI
plačila turistične takse
(navedite datum in
številko sklepa na podlagi
katerega je Občina
Ljubno oprostila turiste
plačila TT)
SKUPAJ:
3. SKLOP
OBVEZNA PRILOGA – POROČILO SURS
Obvezna priloga mesečnega poročila je izpolnjen Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje – PRIHODI IN
PRENOČITVE TURISTOV, 2015 (ali kopija izpolnjenega vprašalnika), Statističnega urada Republike Slovenije (v
nadaljevanju: SURS), ki ga je zavezanec dolžen posredovati po Zakonu o državni statistiki (Uradni list RS, št.
45/1995, 9/2001) na Statistični urad Republike Slovenije in ki vključuje vse obvezne podatke iz 9. člena Odloka
o turistični taksi na območju Občine Ljubno. Slednjega lahko zavezanec odda v elektronski obliki na
[email protected] ali po pošti na Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.
Datum: __________________
________________________________________
(žig)
(podpis odgovorne osebe)
OBVEZNA PRILOGA MESEČNEGA POROČILA:
Izpolnjen Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje – PRIHODI IN PRENOČITVE TURISTOV 2015,
Statističnega urada Republike Slovenije.
Do 25. v tekočem mesecu za pretekli mesec je zavezanec dolžen:
2 OPOMBA:
- posredovati mesečno poročilo: na [email protected] ali fizično po pošti na naslov: OBČINA LJUBNO,
-
Turistično informacijski center Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji;
nakazati obračunano turistično takso (sklop 2) na račun številka 01262-4623206289, SKLIC model 19 - davčna
številka zavezanca - 07129, v zadevo plačila pa navesti MESEC na katerega se plačilo nanaša.