PRAVILA o prilagajanju šolskih obveznosti

Comments

Transcription

PRAVILA o prilagajanju šolskih obveznosti
Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07 107/10, 87/11,
40/12-ZUJF, 63/13) ravnateljica Osnovne šole Danile Kumar izdajam naslednja
PRAVILA OSNOVNE ŠOLE DANILE KUMAR
O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
1. člen
(splošna določba)
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa
učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, statusa učenca
perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega mladega umetnika.
2. člen
(pogoji za dodelitev statusa)
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni
panožni športni zvezi, in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni
dosežek mednarodne vrednosti.
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje
državnih tekmovanj s področja umetnosti.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta
oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.
Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v tekočem šolskem letu praviloma za eno
šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu. Izjemoma se
lahko učencu status dodeli tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.
Status pridobi učenec, za katerega razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor meni, da
spoštuje hišni in šolski red ter ima primeren odnos do učencev in ostalih delavcev šole.
3. člen
(predlog za dodelitev statusa)
Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši učenca na obrazcu, ki je
PRILOGA 1 teh pravil, in ga najkasneje do 20. septembra tekočega šolskega leta vložijo v
tajništvu šole. O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnateljica s sklepom. Pred
odločitvijo si ravnateljica za učenca v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje
razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega
učiteljskega zbora o spoštovanju določil šolskega hišnega reda, o njegovem vedenju ter o
odnosu do drugih učencev šole in do zaposlenih.
Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in ko je podpisan
dogovor med šolo, učencem in starši o prilagajanju šolskih obveznosti.
4. člen
(priloge)
Predlogu za dodelitev statusa je potrebno priložiti:
1.



2.



3.



4.



Za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika potrdila:
da je obremenjen najmanj 10 ur tedensko po uradnem razporedu treningov in
tekmovanj na teden v tekočem šolskem letu,
je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi,
in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, ter je
dosegel v preteklem šolskem letu vidne uspehe na državnem ali mednarodnem
nivoju.
Za dodelitev statusa učenca vrhunskega športnika potrdila:
da je obremenjen najmanj 10 ur tedensko po uradnem razporedu treningov in
tekmovanj na teden v tekočem šolskem letu,
je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi,
in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, ter je
dosegel v preteklem šolskem letu vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti: ali
kot posameznik na mednarodnih tekmah z vidnejšo uvrstitvijo do 10. mesta na
mednarodnem nivoju, na državnem nivoju pa do 3. mesta, oziroma če ekipno
sodeluje na mednarodnih tekmah in se uvrsti do 5. mesta na mednarodnem nivoju,
na državnem nivoju pa osvoji 1.mesto.
Za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika potrdila:
o vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program,
da je obremenjen najmanj 5 ur tedensko po uradnem razporedu dejavnosti,
tekmovanj ali nastopov v tekočem šolskem letu,
o udeležbi učenca ter doseženih priznanjih na državnem tekmovanju/-ih s področja
umetnosti za preteklo šolsko leto.
Za dodelitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika potrdila:
o vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program,
da je obremenjen najmanj 5 ur tedensko po uradnem razporedu dejavnosti,
tekmovanj ali nastopov v tekočem šolskem letu,
o osvojitvi nagrade oziroma 1., 2. ali 3. mesta na državnem tekmovanju/-ih s področja
umetnosti za preteklo šolsko leto.
5. člen
(prilagajanje obveznosti)
Učencu s statusom iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 2. člena teh pravil se
prilagodijo šolske obveznosti.
Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo, učencem in starši
(PRILOGA 2). Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za
ocenjevanje znanja.
6. člen
(podaljšanje statusa)
Status, ki je praviloma podeljen do konca šolskega leta, se lahko podaljša za še eno šolsko
leto.
O podaljšanju statusa za naslednje šolsko leto odloči ravnateljica na podlagi:
 prošnje staršev učenca (PRILOGA 3)., ki jo vložijo do najkasneje 20. avgusta
tekočega šolskega leta, v katerem ima učenec dodeljen status in

na podlagi ustreznih dokazil, ki jih šoli predložijo do najkasneje 30. septembra
šolskega leta, za katerega vlagajo prošnjo za podaljšanje.
7. člen
(prenehanje statusa)
Status iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 2. člena teh pravil učencu preneha:
- na zahtevo staršev učenca,
- s potekom časa, za katerega je bil status dodeljen,
- če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen,
- če preneha s šolanjem na Osnovni šoli Danile Kumar,
- če se mu status odvzame.
O prenehanju statusa odloči ravnateljica.
8. člen
(odvzem statusa)
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz drugega odstavka 5. člena teh pravil
oziroma ne opravlja svojih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole,
mu šola lahko na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora začasno oziroma trajno
odvzame status. O odvzemu statusa odloči ravnateljica.
9. člen
(mirovanje statusa)
Učencu lahko zaradi bolezni, poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status miruje, dokler
obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Predlog za mirovanje
statusa lahko podajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca. V času mirovanja statusa
učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. O mirovanju statusa odloči
ravnateljica.
10. člen
(varstvo pravic)
O pritožbi zoper odločitev ravnateljice glede statusa po teh pravilih oziroma glede
neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija. Odločitev
pritožbene komisije je dokončna.
11. člen
(končne določbe)
Ta pravila so bila objavljena na spletni strani šole dne 03.06.2015.
Pravila pričnejo veljati naslednji dan po objavi in se uporabljajo od 04.06.2015 dalje.
Z dnem veljavnosti teh pravil prenehajo veljati pravila o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ
Danile Kumar, sprejeta dne 19.09.2013 .
Pravila se lahko spremenijo in dopolnjujejo po enakem postopku, kot so bila sprejeta.
Številka: 1147/2015
V Ljubljani, dne 03.06.2015
Ravnateljica
mag. Mojca Mihelič
PRILOGA 1/a
k Pravilom OŠ Danile Kumar o prilagajanju šolskih obveznosti
Rok oddaje: 20. september
PREDLOG
ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA
ZA ŠOLSKO LETO ____________
Podpisani/-a ______________________________________________________________,
(oče, mati, skrbnik)
stanujoč __________________________________________________________________,
za svojega otroka, ____________________________________, učenca/-ko____________
razreda Osnovne šole Danile Kumar, Ljubljana.
vlagam predlog za dodelitev statusa perspektivnega športnika/-ce.
Predlogu prilagam (ustrezno označite) uradna potrdila:
da je učenec/-ka registriran/-a pri nacionalni panožni športni zvezi,
urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu, iz katere je razvidno, da je
obremenjen/a najmanj 10 ur tedensko po uradnem razporedu treningov in tekmovanj,
da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, ter je dosegel
v preteklem šolskem letu uspehe na državnem ali mednarodnem nivoju.
Podpisani/-a:
-
-
dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve statusa in
se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil/-a vsako spremembo, ki bi vplivala na
upravičenost do dodelitve statusa;
izjavljam, da moj otrok:
- ob koncu ocenjevalnih obdobij ne bo imel/a negativnih ocen,
- ne bo neopravičeno izostajal/a od pouka,
- ne bo imel/a izrečenega vzgojnega opomina,
- ne bo kršil/a hišnega reda in pravil šolskega reda,
- bo zgleden/a učenec/ka.
soglašam, da se mu/ji lahko odvzame status, če po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih
obveznosti iz pisnega dogovora.
Podpis staršev oz. skrbnika:
V/na ___________________, _______________
(kraj)
______________________________
(datum)
Podpis učenca/ke:
S predlogom soglašam tudi učenec/ka:
______________________________
PRILOGA 1/b
k Pravilom OŠ Danile Kumar o prilagajanju šolskih obveznosti
Rok oddaje: 20. september
PREDLOG
ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA
ZA ŠOLSKO LETO ______________
Podpisani/-a ______________________________________________________________,
(oče, mati, skrbnik)
stanujoč __________________________________________________________________,
za svojega otroka, ____________________________________, učenca/-ko____________
razreda Osnovne šole Danile Kumar, Ljubljana.
vlagam predlog za dodelitev statusa vrhunskega športnika/-ce.
Predlogu prilagam (ustrezno označite) uradna potrdila:
da je učenec/-ka registriran/-a pri nacionalni panožni športni zvezi,
urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu, iz katere je razvidno, da je
obremenjen/a najmanj 10 ur tedensko po uradnem razporedu treningov in tekmovanj,
da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez ter je
dosegel/la v preteklem šolskem letu vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti:
ali kot posameznik na mednarodnih tekmah z vidnejšo uvrstitvijo do 10. mesta na
mednarodnem nivoju, na državnem nivoju pa do 3. mesta, oziroma če ekipno
sodeluje na mednarodnih tekmah in se uvrsti do 5. mesta na mednarodnem nivoju,
na državnem nivoju pa osvoji 1. mesto.
Podpisani/-a:
-
-
dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve statusa in
se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil/-a vsako spremembo, ki bi vplivala na
upravičenost do dodelitve statusa;
izjavljam, da moj otrok:
- ob koncu ocenjevalnih obdobij ne bo imel/a negativnih ocen,
- ne bo neopravičeno izostajal/a od pouka,
- ne bo imel/a izrečenega vzgojnega opomina,
- ne bo kršil/a hišnega reda in pravil šolskega reda,
- bo zgleden/a učenec/ka.
soglašam, da se mu/ji lahko odvzame status, če po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih
obveznosti iz pisnega dogovora.
Podpis staršev oz. skrbnika:
V/na ___________________, _______________
(kraj)
S predlogom soglašam tudi učenec/ka:
______________________________
(datum)
Podpis učenca/ke:
______________________________
PRILOGA 1/c
k Pravilom OŠ Danile Kumar o prilagajanju šolskih obveznosti
Rok oddaje: 20. september
PREDLOG
ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA
ZA ŠOLSKO LETO ______________
Podpisani/-a ______________________________________________________________,
(oče, mati, skrbnik)
stanujoč __________________________________________________________________,
za svojega otroka, ____________________________________, učenca/-ko____________
razreda Osnovne šole Danile Kumar, Ljubljana.
vlagam predlog za dodelitev statusa perspektivnega mladega umetnika/ce.
Predlogu prilagam (ustrezno označite) uradna potrdila:
o vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program,
urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu, iz katere je razvidno, da je
obremenjen/a najmanj 5 ur tedensko po uradnem razporedu dejavnosti, tekmovanj ali
nastopov v tekočem šolskem letu
o udeležbi učenca/ke ter doseženih priznanjih na državnem tekmovanju/-ih s področja
umetnosti za preteklo šolsko leto.
Podpisani/-a:
-
-
dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve statusa in
se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil/-a vsako spremembo, ki bi vplivala na
upravičenost do dodelitve statusa;
izjavljam, da moj otrok:
- ob koncu ocenjevalnih obdobij ne bo imel/a negativnih ocen,
- ne bo neopravičeno izostajal/a od pouka,
- ne bo imel/a izrečenega vzgojnega opomina,
- ne bo kršil/a hišnega reda in pravil šolskega reda,
- bo zgleden/a učenec/ka.
soglašam, da se mu/ji lahko odvzame status, če po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih
obveznosti iz pisnega dogovora.
Podpis staršev oz. skrbnika:
V/na ___________________, _______________
(kraj)
______________________________
(datum)
Podpis učenca/ke:
S predlogom soglašam tudi učenec/ka:
______________________________
PRILOGA 1/d
k Pravilom OŠ Danile Kumar o prilagajanju šolskih obveznosti
Rok oddaje: 20. september
PREDLOG
ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA
ZA ŠOLSKO LETO ______________
Podpisani/-a ______________________________________________________________,
(oče, mati, skrbnik)
stanujoč __________________________________________________________________,
za svojega otroka, ____________________________________, učenca/-ko____________
razreda Osnovne šole Danile Kumar, Ljubljana.
vlagam predlog za dodelitev statusa vrhunskega mladega umetnika/ce.
Predlogu prilagam (ustrezno označite) uradna potrdila:
o vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program,
urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu, iz katere je razvidno, da je
obremenjen/a najmanj 5 ur tedensko po uradnem razporedu dejavnosti, tekmovanj ali
nastopov v tekočem šolskem letu
o udeležbi učenca/ke in osvojitvi nagrade oziroma 1., 2. ali 3. mesta na državnem
tekmovanju/-ih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.
Podpisani/-a:
-
-
dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve statusa in
se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil/-a vsako spremembo, ki bi vplivala na
upravičenost do dodelitve statusa;
izjavljam, da moj otrok:
- ob koncu ocenjevalnih obdobij ne bo imel/a negativnih ocen,
- ne bo neopravičeno izostajal/a od pouka,
- ne bo imel/a izrečenega vzgojnega opomina,
- ne bo kršil/a hišnega reda in pravil šolskega reda,
- bo zgleden/a učenec/ka.
soglašam, da se mu/ji lahko odvzame status, če po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih
obveznosti iz pisnega dogovora.
Podpis staršev oz. skrbnika:
V/na ___________________, _______________
(kraj)
______________________________
(datum)
Podpis učenca/ke:
S predlogom soglašam tudi učenec/ka:
______________________________
PRILOGA 2
OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR
DANILA KUMAR INTERNATIONAL SCHOOL
Godeževa 11, Ljubljana, Slovenija
Na podlagi 4. odstavka 51. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur.
l. RS, št. 81/06, 102/07 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) in drugega odstavka 5. člena Pravil Osnovne šole
Danile Kumar o prilagajanju šolskih obveznosti (št.: 2485/2013, sprejetih dne 19.09.2013; v
nadaljevanju: pravila), šola in starši sklenejo naslednji
DOGOVOR
O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
Šola, ki jo zastopa ravnatelj, in starši s tem dogovorom prilagajajo šolske obveznosti in določajo
medsebojne pravice in obveznosti učenca s statusom, ki mu je bil dodeljen z odločbo, številka___,
dne _____, za šolsko leto _________, učenec/ka___________.
Ugodnosti in obveznosti:
- izbere čas ustnega preverjanja v terminu, ki omogoča osvajanje učnega gradiva, oziroma se sam
dogovori z učiteljem, kdaj želi ustno odgovarjati na vprašanja o obravnavani učni snovi.
- možnost za dodatno posvetovanje z učiteljem;
Učenec je lahko v posameznem ocenjevalnem obdobju tudi neocenjen. V tem primeru pridobi ocene v
naslednjem ocenjevalnem obdobju, in sicer za obdobje, ko ni bil ocenjen, in za tekoče obdobje.
Šola lahko v sodelovanju z učencem, starši/skrbniki, razrednikom in šolsko svetovalno službo izdela
podrobnejši izvedbeni načrt opravljanja obveznosti pri pouku, ki je sestavni del tega dogovora.
Na pisno prošnjo staršev lahko učenec s statusom ob zaključku rednega vzgojno izobraževalnega
dela opravlja predmetni izpit, če zaradi obremenitev v celem letu ni bil ocenjen oziroma je bilo tako
ocenjevanje časovno nemogoče.
Učenec s statusom perspektivnega športnika ali umetnika lahko izostane:
- od rednega pouka največ eno pedagoško uro dnevno zaradi treninga ali vadbe, če ta poteka
istočasno kot pouk;
Učenec s statusom vrhunskega športnika ali umetnika lahko izostane:
- od rednega pouka več pedagoških ur dnevno zaradi treninga in vadbe, če poteka istočasno kot
pouk oziroma ves šolski dan v primeru načrtovanih priprav pred tekmovanjem;
- načrt priprav mora oddati na začetku šolskega leta oziroma vsaj mesec pred izostankom.
Odsotnost učenca od pouka zaradi statusa se lahko opraviči le na podlagi pisnega opravičila staršev,
kluba, društva ali šole, kjer se učenec dodatno izobražuje. Odsotnost nad 5 dni pouka odobri ravnatelj.
Učenec oziroma njegovi starši so dolžni odsotnost od pouka ali drugih obveznih dejavnosti opravičiti v
skladu s pravili šolskega reda.
Načini in roki za ocenjevanje znanja
- Znanje učenca se lahko preverja ustno ali pisno tudi nenapovedano (brez ocenjevanja).
- Zaradi tekmovanja ali nastopa, ki jih ima učenec prejšnji dan, se lahko naslednji dan opraviči
učitelju pred začetkom šolske ure največ dvakrat pri vsakem predmetu v posameznem
ocenjevalnem obdobju.
Obveznosti učenca:
- vestno opravlja svoje šolske obveznosti;
- sam poskrbi za zapiske manjkajoče učne snovi;
- vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati;
- redno obvešča svoje starše in trenerje o svojem uspehu v šoli;
- v primeru odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj in nastopov, ki mu ne dovoljujejo redne
priprave na pouk, se mora sam z učitelji dogovoriti za ustno ali pisno preverjanje in ocenjevanje
znanja;
- v primeru slabšega znanja pri določenem predmetu se mora na predlog učitelja redno udeleževati
dopolnilnega pouka.
- je dolžan častno zastopati Osnovno šolo Danile Kumar na vseh šolskih tekmovanjih, proslavah in
srečanjih, razen v času priprav, tekmovanj ali srečanj na višji ravni;
Obveznosti staršev:
- redno spremljajo uspeh in vedenje svojega otroka;
- redno obiskujejo govorilne ure pri razredniku in posameznih učiteljih;
- v primeru slabših ocen se morajo dogovoriti z učiteljem o načinu popravljanja in izboljšanja le teh;
- se dogovorijo z učiteljem o dodatnih urah pomoči učencu;
- redno in pravočasno opravičijo izostanke.
Veljavnost in trajanje dogovora
Ta dogovor prične veljati z dnem podpisa strank, uporablja pa se za šolsko leto _________ oziroma
do prenehanja ali odvzema. Status se odvzame, če je ob zaključku ocenjevalnih obdobij učenec
ocenjen negativno; če krši hišni red in pravila šolskega reda ali se kako drugače neprimerno vede do
ostalih učencev in zaposlenih na šoli; če ne izpolnjuje v tem dogovoru navedenih obveznosti.
V primeru mirovanja statusa učenec ne more uveljavljati pravic iz tega dogovora.
Podpis staršev oz. skrbnikov
Ravnateljica
Mag. Mojca Mihelič
Podpis učenca/ke
V Ljubljani, dne_____________________
V Ljubljani, dne_____________
PRILOGA 3
k Pravilom OŠ Danile Kumar o prilagajanju šolskih obveznosti
Rok oddaje: 20. avgust
PREDLOG
ZA PODALJŠANJE STATUSA V ŠOLSKEM LETU ____________
Podpisani/-a ________________________________________________________,
(oče, mati, skrbnik)
stanujoč ____________________________________________________________,
vlagam prošnjo za podaljšanje statusa učenca:
perspektivnega športnika,
vrhunskega športnika,
perspektivnega mladega umetnika,
vrhunskega mladega umetnika/ce,
ki je bil mojemu otroku ,________________________________________________,
učencu/-ki____________ razreda Osnovne šole Danile Kumar, Ljubljana,
podeljen za šolsko leto ______________
V ta namen izjavljam, da bo moj otrok z navedeno dejavnostjo nadaljeval tudi v
naslednjem šolskem letu, za kar bom šoli predložil ustrezna potrdila na obrazcu iz
Priloge 1 k Pravilom OŠ Danile Kumar o prilagajanju šolskih obveznosti najkasneje
do 30. septembra______________.
V kolikor do tega datuma ne bom predložil ustreznih potrdil, ki bodo izkazovala
upravičenost do podeljenega statusa, soglašam s takojšnjo razveljavitvijo
morebitnega sklepa o podaljšanju statusa.
Podpis staršev oz. skrbnika:
V/na ___________________, _______________
(kraj)
______________________________
(datum)
Podpis učenca/ke:
S predlogom soglašam tudi učenec/ka:
______________________________