Perspektivni športnik OSDK

Comments

Transcription

Perspektivni športnik OSDK
PRILOGA 1/a
k Pravilom OŠ Danile Kumar o prilagajanju šolskih obveznosti
Rok oddaje: 20. september
PREDLOG
ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA
ZA ŠOLSKO LETO ____________
Podpisani/-a ______________________________________________________________,
(oče, mati, skrbnik)
stanujoč __________________________________________________________________,
za svojega otroka, ____________________________________, učenca/-ko____________
razreda Osnovne šole Danile Kumar, Ljubljana.
vlagam predlog za dodelitev statusa perspektivnega športnika/-ce.
Predlogu prilagam (ustrezno označite) uradna potrdila:
da je učenec/-ka registriran/-a pri nacionalni panožni športni zvezi,
urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu, iz katere je razvidno, da je
obremenjen/a najmanj 10 ur tedensko po uradnem razporedu treningov in tekmovanj,
da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez,
ter je dosegel
v preteklem šolskem letu uspehe na državnem ali mednarodnem nivoju.
Podpisani/-a:
-
-
dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve statusa in
se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil/-a vsako spremembo, ki bi vplivala na
upravičenost do dodelitve statusa;
izjavljam, da moj otrok:
- ob koncu ocenjevalnih obdobij ne bo imel/a negativnih ocen,
- ne bo neopravičeno izostajal/a od pouka,
- ne bo imel/a izrečenega vzgojnega opomina,
- ne bo kršil/a hišnega reda in pravil šolskega reda,
- bo zgleden/a učenec/ka.
soglašam, da se mu/ji lahko odvzame status, če po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih
obveznosti iz pisnega dogovora.
Podpis staršev oz. skrbnika:
V/na ___________________, _______________
(kraj)
______________________________
(datum)
Podpis učenca/ke:
S predlogom soglašam tudi učenec/ka:
______________________________

Similar documents