HGS – Opstart af egen virksomhed

Comments

Transcription

HGS – Opstart af egen virksomhed
Opstart af egen
virksomhed
Resume af forretningsplan
Grundforløbsprojekt - HG.S forår 2013
HG.S forår 2013 – EUC Nord, Hjørring
Opstart af egen virksomhed
Der er mange personer i Danmark, der har haft stor succes med opstart af egen
virksomhed. Vi kender alle sammen rejsekongen Simon Spies, der i 1960érne havde
stor succes med salg af charterrejser. Lars Larsen har stor succes med salg af dyner.
Louis Nielsen har haft stor succes med salg af briller. Det er eksempler på folk, der har
eller har haft succes som selvstændige. Når man starter som selvstændig er det vigtig,
at det man ønsker at sælge er noget, der interesserer sig. Det har kostet meget hårdt
arbejde at nå så langt som Simon Spies, Lars Larsen og Louis Nielsen.
Når man ønsker at blive selvstændig starter man med at udarbejde en forretningsplan.
Forretningsplanen medbringer man i banken, når man skal snakke finansiering med
dem. Det er vigtigt at forretningsplanen er godt gennemarbejdet, og at man har husket
at få det hele med.
Opgave
I skal enkeltvis eller i gruppe udarbejde en plan for ”start af egen virksomhed”. Det
betyder, at I skal finde på en virksomhed, som I kunne tænke jer at starte og dermed
blive selvstændige erhvervsdrivende.
I bestemmer selv, hvilken virksomhed det skal være, og hvad I vil handle med. I
behøver ikke opfinde et nyt produkt. I må gerne handle med produkter eller
serviceydelser, der allerede findes.



Det kan være en butik, der sælger varer eller serviceydelser. Det kan være en net
baseret forretning – eller en kombination af nethandel og fysisk butik
Det kan være en servicevirksomhed, der leverer en serviceydelse til kunderne.
Det kan være en handelsvirksomhed, der sælger BtB
Som ejer form kan I frit vælge mellem enkeltmandsvirksomhed, interessentskab,
aktie- eller anpartsselskab. I skal dog begrunde den valgte ejer form.
Et godt råd er at vælge noget forholdsvis simpelt/enkelt. Bliver produktet for
kompliceret, bliver det let for uoverskueligt og urealistisk for jer. En vare eller ydelse,
som I selv har lidt eller nogen forstand på, gør også projektet mere realistisk og
interessant.
Virksomheden skal præsenteres i en rapport, som kaldes en forretningsplan. En
skabelon til denne finder I på www.Startvaekst.dk. (OBS: Det er kun et resumé af
forretningsplanen, der skal afleveres – se under punktet aflevering).
Forretningsplanen skal kunne bruges som udgangspunkt for en vurdering af eventuelle
interessenter, der er villige til at sætte penge i virksomheden. Den skal kunne
overbevise læseren om, at projektet er realistisk.
1
HG.S forår 2013 – EUC Nord, Hjørring
Praktiske oplysninger
Udarbejdelse af
forretningsplan:
Mandag den 27. maj – fredag den 31. maj 2013
Grupper:
I skal arbejde enkeltvis eller i grupper af maks. 3
personer
Mødepligt:
Der er ikke daglig mødepligt. Der er dog mødepligt til
aftalte vejledningsmøder. Separat plan følger i Lectio.
Aflevering:
Fredag den 31. maj 2012, senest kl. 14.00. Resumé
af forretningsplanen (max. 6-8 sider inkl.
konklusion/afslutning), markedsføringsmaterialer,
relevante budgetter og andre eventuelle bilag afleveres i
3 eksemplarer i elevservice. I bedes desuden også
aflevere jeres resumé (IKKE bilag) til SBO på mail
([email protected]) senest kl. 14.00. Personlige
eksamensplaner vil ligeledes blive udleveret fredag d.
31. maj 2013 i elevservice
Eksamen:
Fremgår af den udleverede eksamensplan. Individuel
eksamen – 30 min. pr. elev.
I skal ved eksamen forberede en uddybende
præsentation af jeres idé/forretningsplan på ca. 15 min.
OBS: Alle i gruppen er ansvarlige for hele
forretningsplanen.
Det kan være en god idé at anvende PowerPoint
ved fremlæggelsen, men hvert gruppemedlem skal
lave sit eget og medbringe det på USB. Eventuelle diaspræsentationer og andet materiale, der skal bruge til
den mundtlige fremlæggelse, skal være individuelt og
skal ikke afleveres. Husk, det er dit ansvar, at
programmer mv. fungerer på skolens computere!
2
HG.S forår 2013 – EUC Nord, Hjørring
Kompetencemål:
Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at eleven:
1. kan analysere en problemstilling og opstille
alternative løsningsmodeller
o Uddybende forklaring: Eleven skal analysere
produktets salgsmuligheder på det relevante
marked og skal demonstrere forståelse for
alternative løsningsmodeller til dette
2. kan arbejde med metoder til udvikling af nye
forretningsområder (innovation) og etablering
af virksomhed (iværksætteri)
o Uddybende forklaring: Eleven skal arbejde med
samt udvise bevidsthed omkring, hvad det
kræver at starte en virksomhed
3. Løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse
af kommunikation og
kommunikationsteknologiske værktøjer
o Uddybende forklaring: Eleven skal demonstrere
forståelse for anvendelsen af samt argumentere
for valget af de IT værktøjer, der er anvendt
4. Løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse
af virksomhedsøkonomi og inddragelse af
samfundsøkonomiske aspekter
o Uddybende forklaring: Eleven skal demonstrere
generel økonomisk forståelse for projektets
gennemførelse på det relevante marked og
herunder inddrage viden om samfundsmæssige
og økonomiske faktorer, der har indflydelse på
projektets muligheder
5. Arbejde metodisk med planlægning,
administration og opfølgning af salgs- og
markedsføringsaktiviteter
o Uddybende forklaring: Eleven skal demonstrere
viden om processen omkring produktets salg og
markedsføring på det relevante marked,
herunder markedsanalyse og resultaterne af
dennes anvendelighed
6. Arbejde med salg, service og indkøb ud fra en
helhedsforståelse af en virksomheds logistik og
infrastruktur
o Uddybende forklaring: Eleven skal have en
forståelse for den infrastruktur samt logistik,
der er nødvendig i forbindelse med salg samt
servicering af det valgte produkt
3
HG.S forår 2013 – EUC Nord, Hjørring
Bedømmelse:
I vil blive bedømt på jeres fremlæggelse af
ideen/forretningsplanen samt jeres evne til at anvende
begreber fra de involverede fag. Eksamen er individuel,
og der gives en individuel karakter ud fra
fremlæggelsen.
I vil således blive bedømt på:
1.
2.
3.
4.
5.
Produktets egnethed til salg
Din fremlæggelse og dit præsentationsmateriale
Din kreativitet
Din faglige viden og de ovennævnte kompetencemål
Den røde tråd i forretningsplanen
Formalia:
1. Forside: Skolens navn, fulde navn, afleveringsdato, vejleders navn,
retning: Handel
2. Layout: I vælger selv linjeafstand, margener mv., men husk det skal være
læsevenligt!
3. Indholdsfortegnelse: Husk sidenumre i resuméet af forretningsplanen. Bilag
skal nummereres, og bilagstitlen skal angives.
4. Indledning: En præsentation af idéen/forretningsplanen
5. Forretningsplanen (Resume) indhold – se www.startvaekst.dk
6. Litteraturliste: Angiv den litteratur/de kilder, du har brugt. Forfatternavn, titel,
udgivelsesår og forlag skal fremgå. Bruger du oplysninger fra internettet, skal du
angive navn på siden, altså WWW (hele siten angives).
Yderligere spørgsmål
Signe Borup Olsen ([email protected])
4