november 8 – 2015 – 8 listopada

Comments

Transcription

november 8 – 2015 – 8 listopada
This poor widow put in
more than all the other
contributors to the treasury.
- Mark 12:43
Ta uboga wdowa wrzuciła
najwięcej ze wszystkich,
którzy kładli do skarbony.
- Marek 12,43
NOVEMBER 8 –
2015
– 8 LISTOPADA
Rev. Tomasz Sielicki SChr- Pastor
Mrs. Celena Strader - Business Manager
Mrs. Małgorzata Kołpak - Music Minister
Miss Marilyn Carroll & Rev. Tomasz Sielicki SChr - Coordinators of Religious Education
Miss Regina Grynkiewicz - Sacristan/Parish Office Assistant
Mr. Marion Valle - Parish Pastoral Council Chairperson
Mr. Sylvester Majka - Parish Finance Council Chairperson
POPE JOHN PAUL II CATHOLIC SCHOOL –
A Consolidated Catholic School subsidized by the 4 Parishes of Brighton Park
4325 S. Richmond St., Chicago, Illinois
(773) 523-6161
Mrs. Debbie Coffey - Principal
PARISH MISSION STATEMENT
We, the faithful of the parish, unite with the Five Holy Martyrs to guide, teach and love
within our community and church to deepen our relationship with God.
Working together we strive to strengthen our faith through
prayer, preaching love, forgiveness and peace.
As one, we worship and enrich our souls promoting healing and improving our daily lives.
We promote the teachings of Pope John Paul II
and encourage the continuation of our ethnic customs and traditions for years to come.
Five Holy Martyrs Parish
Page 2
November 8, 2015
Mass Intention and Devotion Schedule
32ND SUNDAY ORDINARY TIME
32. NIEDZIELA ZWYKŁA
Vigil - Saturday - November 7, 2015
4:00 pm-EN † Novena for the deceased
Sunday - November 8, 2015
7:30 am-PL † Nowenna za zmarłych
9:00 am-EN † Novena for the deceased
11:00 am-PL† Nowenna za zmarłych
Monday - November 9 - poniedziałek
The Dedication of the Lateran Basilica Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
6:30 pm-PL † Nowenna za zmarłych
Tuesday - November 10 - wtorek
St. Leo the Great - św. Leona Wielkiego
8:00 am-EN † Novena for the deceased
8:30 am - Adoration of the Blessed Sacrament
Adoracja Najświętszego Sakramentu
5:00 - 5:45 pm - Confessions / Spowiedź św.
6:00 pm - Nabożeństwo - Błog. Najśw. Sakramentem
Wednesday - November 11- środa
St. Martin of Tours - św. Marcina z Tours
6:30 pm-PL † Rozalia Hajkowa
Thursday - November 12 - czwartek
St. Josaphat - św. Jozafata
8:00 am-EN † Deceased members of the Fillinsky &
Mirecki Families (req. by R. & C. Maszka)
6:00 pm - First Holy Communion Information Meeting
Friday - November 13 - piątek
Sts. Benedict, John, Matthew, Isaac & Christian
Five Holy Martyrs, First Martyrs of Poland św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
Pięciu Braci Męczenników, I Męczenników Polski
12:00 pm-E † For all the deceased Pastors, Priests,
Sisters & Staff of Five Holy Martyrs Parish
1:00 pm - Exposition of the reliquary containing relics
of the Five Holy Martyrs / Wystawiony będzie
relikwiarz z relikwiami Świętych Pięciu Braci
Męczenników
33RD SUNDAY ORDINARY TIME
33. NIEDZIELA ZWYKŁA
Vigil - Saturday - November 14, 2015
4:00 pm-EN † Chester Koniuszny
Sunday - November 15, 2015
7:30 am-PL † Feliks Zagata
9:00 am-EN † Bogdan Felczak (birthday remembrance)
† Anna Chowaniec
† Maria Remiasz
† Henry Kaczmarczyk (req. by wife)
†† Henryk & Stefania Felczak
†† Stanley & Stephanie Chwierut
11:00 am-PL - Za parafian i dobrodziejów
- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
Ryszarda Staronia w dniu urodzin i dla całej jego
rodziny
- Za członków z Towarzystwa Obywateli
Starszych im. Ojca Świętego Jana Pawła II,
którzy zmarli w listopadzie
† Jadwiga Wróbel
† Siostra Michaela Homan
† Helena Styrczula (30 dni po śm.)
† Ryszard Mazerant
† Sylwester Biedroń
† Tadeusz Paśko (43. roczn. śm.) (zam. syn)
†† Mary i Henry Rogala
†† Czesław i Józefa Kwit
†† Zygmunt Zalesko i wszyscy zmarli z rodziny
Zalesko
†† Maria i Jan Kopeć i wszyscy zmarli z rodziny
Kopeć
Liturgical Ministry
Saturday, November 14, 2015
4:00 pm L&C: W. Galka & E. Galka
EMHE: C. Galka & J.A. Scorzo
Sunday, November 15, 2015
9:00 am L&C: J. Koziel & R. Maciuszek
EMHE: J. Valle & M. Valle
L&C stands for Lector & Commentator
6:30 pm-PL - Za parafian i dobrodziejów
EMHE stands for Extraordinary Minister of the Holy Eucharist
Saturday - November 14 - sobota
8:00 am-EN †† Bruno, Marie & Theresa Kubiak
God’s blessings, good health, and many warm wishes
for a happy birthday (Nov. 9) to Fr. Tomasz!
Cheers to 100 years!
3:00 - 3:45 pm - Confessions / Spowiedź św.
Z okazji urodzin (9.XI) składamy
ks. Tomaszowi Sielickiemu serdeczne życzenia
dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Sto lat!
November 8, 2015
Parafia Pięciu Braci Męczenników
Przemyślenia proboszcza
Page 3
Pastor’s reflections
Nowy świat bez Boga
Listopad nastraja nas do refleksji nad sprawami ostatecznymi, wychodzącymi poza doczesną
egzystencję. Oglądałem kilka lat temu relację telewizyjną z uroczystości pogrzebowych popularnego
australijskiego prezentera świata zwierzęcego,
Steve’a Irwina, który zginął podczas nurkowania
ugodzony kolcem płaszczki. W przebiegu tego
widowiska, zorganizowanego z wielkim rozmachem na stadionie - i oglądanego podobno
przez 300 milionów ludzi na całym świecie uderzyło mnie to, że nie było żadnego,
najmniejszego choćby odniesienia do Boga, Stwórcy
pięknego świata, tak rzekomo podziwianego i kochanego
przez Irwina.
Zauważamy, jak po świecie rozlewa się szeroko moda
czy raczej faktyczny styl życia całkowicie laicki, w którym
wszelkie odniesienie do Boga i religii jest nietaktem
i prawie wykroczeniem przeciwko nowemu porządkowi
społecznemu. Święta Bożego Narodzenia bez Chrystusa
(‘Feast Season’ - sezon świąteczny), Thanksgiving dziękczynienie skierowane nie wiadomo do kogo, wielkie
imprezy rozpoczynane już bez prośby o Boże
błogosławieństwo, ogólnikowe zapewnianie o jakichś
„prayers”, modlitwach nie wiadomo do kogo zanoszonych - to
tylko kilka przejawów funkcjonowania tego „nowego świata”...
Bóg nie potrzebuje tego, bym występował w Jego
obronie. ON JEST ponad tym wszystkim. Natomiast
przejmuję się niebezpieczeństwem, na które świat się
wystawia, odwracając się od Niego, udając, że Go nie
widzi, że Go nie potrzebuje. Ludzkość w swej historii
przechodziła podobne okresy wielokrotnie, zawsze z
tragicznymi skutkami.
Jako moją osobistą odpowiedź na to bezrozumne i nie
wiodące do nikąd zachowanie świata pragnę wołać
i śpiewać słowami psalmisty:
Psalm 146
Chwal, duszo moja, Pana; † będę chwalił Pana do końca mego
życia, * będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję.
Nie pokładajcie ufności w książętach * ani w człowieku,
który zbawić nie może.
Kiedy duch go opuści, znów w proch się obraca * i przepadają
wszystkie jego zamiary.
Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, * kto pokłada
nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze * ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki, * uciśnionym sprawiedliwość
wymierza,
Chlebem karmi głodnych, * wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, † Pan dźwiga poniżonych, *
Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przybyszów, † ochrania sierotę i wdowę, * lecz
występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, * Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
ks. Tomasz
A New World Without God
November inspires us to reflect on issues of
finality, issues after exiting from this temporal
existence, this earthly life. A few years ago,
I watched the funeral coverage on television of a
popular Australian wildlife expert and TV
personality, Steve Irwin, who died after being
pierced in the chest by a stingray barb while
filming an underwater documentary. In the
course of this program, organized on a grand
scale in a stadium - and watched reportedly by
300 million people around the world - it struck
me, that there was not any, even the slightest reference to
God, Creator of the beautiful world, so allegedly admired
and loved by Irwin.
We take notice, how broadly around the world spreads
this fashion, or rather this actual lifestyle, completely
secular, in which any reference to God and religion is
tactless and almost offensive to this new social order.
Christmas without Christ (“Feast Season” - the holiday
season), Thanksgiving - gratitude directed not known to
whom, grand events starting already without a plea for
God’s blessing, a generic assurance of some “prayers”,
prayers said not known to whom - these are just a few
manifestations of the functioning of this “new world”…
God does not need this, I would come to His defense.
HE IS above all of this. On the other hand, I am concerned
about the danger to which the world exposes itself, turning
away from Him, pretending not to see Him, that it does not
need Him. Humanity in its history has passed through
similar periods many times, always with tragic
consequences.
As my personal answer to this mindless and leading to
nowhere behavior of the world, I wish to shout and sing out
the words of the psalmist:
Psalm 146
Praise the LORD, my soul; I shall praise the LORD all my life,
sing praise to my God while I live.
I put no trust in princes, in mere mortals powerless to save.
When they breathe their last, they return to the earth; that day all
their planning comes to nothing.
Happy those whose help is Jacob's God,
whose hope is in the LORD, their God,
The maker of heaven and earth, the seas and all that is in them,
Who keeps faith forever,
secures justice for the oppressed,
gives food to the hungry.
The LORD sets prisoners free;
the LORD gives sight to the blind. The LORD raises up those who
are bowed down; the LORD loves the righteous.
The LORD protects the stranger,
sustains the orphan and the widow,
but thwarts the way of the wicked.
The LORD shall reign forever, your God, Zion, through all
generations! Hallelujah!
Fr. Tomasz
Page 4
Five Holy Martyrs Parish
Gift of Good Health - FREE Flu Shot
Flu season is not over and you can receive
a FREE flu shot this Sunday, November 8,
2015 in the Bishop Abramowicz Hall
between 8:30 am - 12:30 pm. The event is sponsored
by 15th Ward Alderman Raymond Lopez
and Walgreens - many thanks to you for
providing us with this service!
Importance of the Dedication of the
Lateran Basilica
St. John Lateran Basilica in Rome is considered the
mother church of all the Catholic churches in the
Western world; inscribed on the church facade for all
to see are the Latin words „omnium urbis et orbis
ecclesarium mater et caput” meaning „the mother and
head of all the churches of the city and of the world.”
The church home of a diocesan bishop is the
cathedral. Here the bishop is enthroned on the
cathedra, or chair, the symbol of his teaching
authority. Among his celebrations in the cathedral are
ordinations, baptisms, confirmations, the blessing of
the holy oils and celebrating great feasts of the Church
such as the Triduum. In the Diocese of Rome, the
official church of the Bishop of Rome, the pope, is
St. John Lateran (not St. Peter’s Basilica). Very early in
his pontificate, each new pope goes to St. John
Lateran and officially takes possession. While the
duties of the pope require his presence in many other
churches, St. John Lateran has been the cathedral for
the Bishop of Rome for over 1,700 years.
The feast day honoring the dedication of St. John
Lateran was introduced in the 12th century and was
initially celebrated only in the city of Rome. In 1726,
Pope Benedict XIII ordered a worldwide
commemoration of the basilica as a sign of universal
Catholic unity. The feast is celebrated on November 9th
and is known today as the Feast of the Dedication of
St. John Lateran Basilica.
The intent behind the annual feast day is to
encourage Catholics to keep strong ties to our past
and to the universal Catholic Church.
November 8, 2015
CATHOLIC WAR VETERANS POST #500
established at Five Holy Martyrs Parish in 1948
LOOKING FOR NEW MEMBERS
from all previous conflicts including
Vietnam, Gulf War, Irag & Afghanistan
Monthly meetings - Membership benefits
We foster education for the children about
American liberty & Constitutional freedom.
HELP US GROW & SUPPORT OUR TROOPS!
Call Larry Kulik at 773-927-9747
Five Holy Martyrs
4327 S. Richmond St., Chicago, IL 60632
First Holy Communion Parent Info Meeting
Just a reminder that the parents of the
children from our Parish Religious Education
Program and from Pope John Paul II Catholic School who will be receiving the Sacrament of Eucharist (Holy Communion) in
April, are expected to attend the First Holy
Communion Information Meeting on Thursday,
November 12, 2015 in the church at 6:00 pm.
2nd Collection Next Weekend: Renovation Fund
The second collection on the third Sunday of
the month is designated for our Parish
Renovation Fund. Thanks for your generosity!
Guest Vocalist on November 22 at 11:00 am
Anna Danowska, known to many of us already from
the pilgrimage back in October, will be singing at the
11:00 am Mass on Sunday, November 22, 2015, the
Solemnity of Christ the King - titular feast of the
Society of Christ. Ms. Danowska will also give a short
performance for parishioners immediately after the
Mass in the Bishop Abramowicz Hall, where her CD will
be available for purchase. Our St. John Paul II Centrum
Committee will prepare a small reception for this
occasion. Admission is free. Everyone is invited!
XXIV Math Kangaroo Competition in U.S.A.
Registrations for the XXIV Math Kangaroo
Competition set for March 17, 2016 are now being
accepted via the internet until December 15, 2015.
Math Kangaroo is an International Math Competition
for any student in grades 1-12. Students must be able
to work independently, that is, read and answer 24-30
multiple choice questions on their own. The
registration fee is $20 per student. Awards for the top
scores range from certificates and medals to summer
camps and college grants, AND each participant
receives a certificate, a t-shirt and a souvenir on the
test day. To register, check out test locations, or for
more information, please visit: ww.mathkangaroo.org
November 8, 2015
Parafia Pięciu Braci Męczenników
November 13 - Feast of the Five Holy Martyrs
St. Benedict (c. 970-1003) Italian, priest, hermit, martyr
St. John (c. 940-1003) Italian, priest, hermit, martyr
St. Isaac & St. Matthew (975-1003) Polish, novitiates, hermits, martyrs, blood brothers
St. Christinus (or Christian) (c. 980-1003) Polish, young lad, lay brother, hermit, martyr
In the year 1001, Emperor
Otto III made the decision to
establish a monastery in Poland
to evangelize the Gospel
message. To assist him in this
effort, he asked Bishop Bruno of
Querfurt (a relative of his), who
knew the land and was a
companion of St. Adalbert.
Bishop Bruno in turn asked a
hermit monk, Benedict, whom he
knew to live a prayerful life in
the Pyrenees, near Ravenna, in
Italy, to lead this mission. In 1002, Benedict arrived
with John - an Italian hermit who previously lived
alongside Benedict near Monte Cassino and in the
Pyrenees, to join Bishop Bruno for this mission. The
three of them were later joined by two Polish brothers
(as in blood brothers) - Isaac and Matthew - and a
young lad from a nearby village - Christinus (or
Christian).
Emperor Otto III supplied this group of hermits with
books and liturgical items, and King Boleslaus Chrobry
made sure they were taken care of; supplying them
with the minimum of their material needs. King
Boleslaus also designated an area for the hermits to
live, near the confluence of the Odra and Warta Rivers.
They lived as a community according to the
Benedictine Rule of poverty, chastity, and obedience.
Their mission was to accept and train novitiates, live
out the Gospel, and to convert the Pagans. It was their
fervent desire to begin their mission in this territory,
but they first had to receive official permission from
Rome to do so. Bishop Bruno of Querfurt left the
monastery to do just that.
The death of Emperor Otto III in 1002, thwarted the
plans of the mission. The new Emperor, Henry II, did
not permit Bishop Bruno to return to the monastery
with the necessary Papal authorization. Becoming
impatient, Benedict decided to find Bishop Bruno and
meet him if even halfway. He took along with him a
young monk named Barnabas. They made it only to
Prague, where the political situation prevented them
from proceeding to their destination in Rome. For this
Page 5
reason, Benedict decided to return to the monastery in
Poland and sent Barnabas alone on the journey to seek
for Bishop Bruno. Barnabas was captured in
Magdeburg.
The chamberlain in King Boleslaus’ court assigned to
assist the hermits in Poland, along with his
companions, planned to rob the monastery of the
silver which was given to Benedict from King Boleslaus
for the journey to Rome. What the chamberlain did not
know was that Benedict returned this gift of silver to
the King in order to remain in perfect poverty.
During the night of November 10 into the 11 in the
year 1003, the brigands attacked the hermits. When
the royal gift was not found, they murdered the holy
hermits in anger. To cover their tracks, the brigands
set fire to the monastery and the hermits’ remains. All
that could be salvaged after the fire was the mission of
the order.
The next morning, the local Bishop Unger arrived at
the site and ordered that the remains of these martyrs
be properly buried, and for the monastery to be rebuilt
and fortified with armed guards. He also assigned a
priest to immediately celebrate the liturgy for the
people there. The murderers were caught and ordered
by King Boleslaus to a life sentence of work and
service in the monastery. From that moment on, the
monastery became the site for numerous pilgrimages.
By this time, overcoming many obstacles, Bishop
Bruno arrived at the monastery with the official
permission from Rome. A few years later, Bishop Bruno
wrote „The Life of Five Brothers”. He wrote that
they were truly brothers, even though they were not
linked by nationality (they were Italian and Polish), or
blood (outside of Isaac and Matthew who were blood
brothers), or even religious order (because Christian
was a lay person). What united them was their death
as martyrs.
Pope John XVIII (1003-1009) upon hearing the news
of their death, immediately proclaimed them Blessed.
They were canonized as Saints in 1508 by Pope Julius
II (1503-1513) and are the first five holy martyrs of
Poland. They are the patron saints of the Gorzow
Diocese, and the church of Poland celebrates their
feast day on November 13th.
Friday, November 13, we will honor the Five
Holy Martyrs with the exposition of the reliquary
containing their relics (bone fragments of the Five
Holy Martyrs) from approximately 1:00 pm until
7:00 pm. Please honor these relics of our Patron
Saints and ask them to intercede for us, for the needs
of our families, and for the needs of our Parish family.
Additionally, a special English Mass will be
celebrated at 12:00 pm (noon) for all parishioners
and friends of the parish to attend.
Five Holy Martyrs Parish
Page 6
Pięciu Braci Męczenników,
pierwszych męczenników Polski
Wspomnienie obowiązkowe 13 listopada
Kanonizowani w 1508 roku
przez Papieża Juliusza II
Św. Benedykt (ok.970-1003) Włoch, kapłan, pustelnik, męczennik
Św. Jan (ok. 940-1003) Włoch, kapłan, pustelnik, męczennik
Św. Izaak, Św. Mateusz (975-1003) Polscy nowicjusze, pustelnicy,
rodzonymi braćmi, męczennicy
Św. Krystyn (Kryspin) (ok.980-1003) Polak, pustelnik, męczennik
Cesarz Otto II w 1001 roku powziął decyzję
założenia w Polsce klasztoru – eremu dla głoszenia
Ewangelii. W tym celu zwrócił się o pomoc do
benedyktynów z eremu w Pereum, koło Rawenny, we
Włoszech.
Grupa
benedyktyńskich
eremitów.
Pustelników, przybyła na teren Polski około 1002
roku. Byli to: Benedykt i Jan, Włosi, którzy przedtem
prowadzili życie pustelnicze w pobliżu Monte Cassino
i w Pereum, oraz Polacy, bracia Izaak i Mateusz, a
także pochodzący ze wsi Krystyn. Cesarz Otton III
zaopatrzył ich w księgi i naczynia liturgiczne, król
Bolesław I Chrobry zaś zapewnił im środki utrzymania
i wyznaczył miejsce na erem w Wojciechowie koło
Międzyrzecza. Prowadzili oni życie wspólnotowe
według reguły św. Benedykta
i mnicha Romualda.
Głównym
ich
zadaniem
było
przyjmowanie
i
kształcenie
nowicjuszy
oraz
prowadzenie
działalności misyjnej wśród pogan.
Śmierć ceszarza Ottona III w 1002 roku
pokrzyżowała jego plany. Nowy cesarz, Henryk II, nie
zezwolił Brunonowi z Kwerfurtu, wiozącemu od
papieża pozwolenie na prowadzenie misji, na
przybycie do eremu. Wówczas Benedykt udał się w
podróż na spotkanie z Brunonem. Dotarł tylko do
Pragi. Sytuacja polityczna nie pozwoliła na
poszukiwania w Rzymie, dlatego Benedykt wysłał w
dalszą podróż zakonnika Barnabę. Mimo starań
cesarz Henryk II nie pozwolił Brunonowi udać się do
Polski, a Barnabę zatrzymał w Magdeburgu.
Ochmistrz który z polecenia Bolesława Chrobrego
usługiwał zakonnikom, wraz ze swymi kompanami
postanowił zrabować srebro, które Benedykt otrzymał
od króla na podróż do Rzymu. Nie wiedział jednak, iż
dar ten zakonnik zwrócił królowi. W nocy z
10 na 11 listopada 1003 roku rabusie wymordowali
pięciu braci, zabijając ich mieczem. Nie znalazłszy
srebra, zabrali wyszywany perłami i drogimi
November 8, 2015
kamieniami ornate, dar Ottona III. Dla
zatarcia
śladów
podpalili
erem
i kościół. Ocalały jedynie cele
zakonne. Następnego ranka przybył
do eremu biskup poznański Unger,
kazał pochować męczenników, a
następnie odbudować i ufortfikować
klasztor, który obsadził uzbrojoną
załogą. Pozostawił także kapłana, aby
sprawował nabożeństwa dla ludzi.
Morderców zaś na rozkaz Chrobrego
przeznaczono do dożywotniej pokuty
i pracy w klasztorze. Od tego
momentu erem stał się celem wielu
pielgrzymów.
Tymczasem Brunon, mający zezwolenie papieskie,
po pokonaniu wielu trudności ze strony cesarza dotarł
do pustelni. W kilka lat później napisał „Żywot
Pięciu Braci”. Pisze on, że byli rzeczywiście braćmi,
choć nie łączyła ich ani narodowość (Włosi i Polacy),
ani więzy krwi (tylko dwóch było rodzonymi braćmi –
Izaak i Mateusz), ani nawet zakonna reguła (bo
przecież jeden z nich mnichem nie był tylko bratem
laikiem – Krystyn). Zbratało ich rzeczywiście
męczeństwo.
Papież Jan XVIII (panujący w latach 1003 – 1009)
natychmiast po zapoznaniu się z okolicznościami ich
śmierci zaliczył ich w poczet błogosławionych. Zostali
kanonizowani w roku 1508 przez papieża Juliusza II.
Są patronami diecezji gorzowskiej. Ich liturgiczne
wspomnienie obchodzone jest 13 listopada.
Opracował Stanisław Wróbel
13 listopada będzie wystawiony w naszym
kościele relikwiarz z relikwiami Świętych Pięciu
Braci Męczenników przez dzień, tj od 13.00 do
19.00. Zachęcamy do uczczenia relikwii naszych
świętych patronów i do modlitwy za ich
wstawiennictwo w potrzebach naszych rodzin, jak
i naszej wspólnoty parafialnej podczas polskiej Mszy
św. o godz. 18.30.
Modlitwa
Boże, Ty uświęciłeś początki wiary w narodzie
polskim krwią świętych męczenników Benedykta,
Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, wspomóż swoją
łaską
naszą
słabość,
abyśmy
naśladując
Męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie,
odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
November 8, 2015
Parafia Pięciu Braci Męczenników
Page 7
Church Open Everyday
Our church is open everyday (7 days a week) from
7:00 am until 7:00 pm for private prayer. Why don’t
you stop inside? - Jesus is waiting for you!
Adoration of the Blessed Sacrament
every Tuesday after the 8:00 am Mass
until time of benediction at 6:00 pm
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w każdy wtorek po Mszy św. o godz. 8.00
aż do godz. 18.00
Kościół otwarty codziennie
Kościół jest otwarty codziennie przez cały dzień, od
godz. 7.00 do 19.00. Zapraszamy wstąpić na rozmowę
z Panem Jezusem!
Tuesday Prayer Intention Request
Please print your intention in the space below to be
remembered in prayer through the intercession of
St. John Paul II on Tuesdays at 6:00 pm at the
closing of Adoration of the Blessed Sacrament. Prayer
intentions should be cut out and placed in the glass
urn at the foot of the St. John Paul II statue near the
BVM side altar.
Weekly offertory
Tygodniowa kolekta
10/31-11/1/2015
Mass
Msza św.
4:00 pm
7:30 am
9:00 am
11:00 am
Mailed In
TOTAL
________________________________________________
________________________________________________
# Envelopes returned Collection amount
# wykorzystanych kopert Zebrana suma
31
32
43
56
27
189
$455.00
$528.00
$802.88
$939.00
$276.00
$3,000.88
2nd collection - Energy Fund / 2. kolekta - koszty energii -
$1,251.49
Vigil lights / świece - $856.17
Other donations (funeral, magazines. parking & misc.
collection envelopes) / Inne donacje (pogrzeb, magazyny,
parking i koperty z różnych kolekt) - $499.10
All Souls Remembrance / koperty wypominkowe -
$665.00
For the needy / Dla potrzebujących - $19.34
TOTAL - $6,291.98
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Prośba przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II
Po napisaniu (drukowanymi literami) swojej intencji
modlitewnej należy ramkę wyciąć z biuletynu
i wrzucić do szklanej urny przed figurą św. Jana Pawła II
z lewej strony prezbiterium w naszym kościele.
Intencje są czytane w modlitwie kończącej Adorację
Najśw. Sakramentu w każdy wtorek o godz. 18.00.
Five Holy Martyrs Parish
Page 8
BEZPŁATNE zastrzyki przeciw grypie
można otrzymać w Sali bpa Abramowicza
w przyszłą niedzielę, 8 listopada 2015
od godziny 8.30 do 12.30
Zastrzyki te są sponsorowane przez
burmistrz (alderman) 15. gminy (ward)
Raymond Lopez
i sklep „Walgreens”
Zawierzyć się Bogu
Uboga wdowa, która wrzuca do skarbony całe swoje
utrzymanie, jest symbolem osoby, która powierza swój
los całkowicie Bogu. Jezus, przytaczając to wydarzenie,
zachęca nas do oddania Najwyższemu całego naszego
majątku – tak duchowego, jak i materialnego.
Zawierzamy się Bogu. Oddajemy Mu cały nasz umysł,
serce i wolę – totus Tuus, cały Twój. Tym sposobem
będziemy przez Pana prowadzeni i uświęcani.
Przekonamy się w krótkim czasie, jak pięknym
doświadczeniem jest to, gdy Bóg jest w naszym życiu
realnie obecny. Nawet krzyże, które niewątpliwie nas
nie ominą, będą przeżywane w inny sposób, w
łączności z krzyżem Chrystusa, źródłem wszelkich łask.
Panie, składam Ci hołd wdzięczności za wykupienie
mnie z niewoli grzechu. Ofiarowuję Tobie wszystkie
moje cierpienia, niewygody, upokorzenia oraz
wszystkie moje dobre uczynki i modlitwy.
Zebranie Komitetu Centrum św. Jana Pawła II
Następne zebranie Komitetu Centrum
św. Jana Pawła II odbędzie się w niedzielę,
15 listopada w Sali im. Bpa Abramowicza po
Mszy św o godz. 11.00. Zebranie jest otwarte
dla wszystkich. Zapraszamy!
Śpiew Anny Danowskiej w 22 listopada br.
W niedzielę 22 listopada br., czyli w Uroczystość
Chrystusa Króla - tytularne święto Towarzystwa
Chrystusowego - podczas Mszy św. o godz. 11.00
usłyszymy śpiew pani Anny Danowskiej, znanej wielu z
nas z niedawnej pielgrzymki autobusowej. Wystąpi też
ona dla nas po Mszy św. w Sali im. Bpa Abramowicza,
gdzie będzie można nabyć jej płytę CD. Komitet
Centrum Św. Jana Pawła II przygotuje z tej okazji
mały poczęstunek. Wstęp wolny. ZAPRASZAMY!
Studio apartament do wynajęcia
Nowo-odnowione studio apartament
najlepiej nadaje się dla 1-2 osób, jest
wynajęcia w okolicach Archer Ave.
Zainteresowanych prosimy dzwonić pod
1-773-218-8344.
(kawalerka),
dostępne do
i Troy St.
nr. telefonu
November 8, 2015
Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Arcybazylika Najświętszego Zbawiciela, św. Jana
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Lateranie jest
katedrą biskupa Rzymu. Możemy zatem powiedzieć, że
jest najważniejszą świątynią dla wszystkich wierzących.
Jej uroczystego poświęcenia 9 listopada 324 roku
dokonał papież Sylwester I. Stanowiła siedzibę
papiestwa i centrum Kościoła katolickiego do początku
niewoli awiniońskiej, dopiero w 1377 roku papież
Grzegorz IX przeniósł swoją siedzibę na Watykan. Choć
papieże rezydują na wzgórzu watykańskim, to jednak
bazylika laterańska pozostaje katedrą papieża. Przed
wejściem do świątyni możemy przeczytać napis:
omnium urbis et orbis ecclesarium mater et caput, co
znaczy: „Matka i głowa wszystkich kościołów miasta
i świata”.
Kościół nakazuje nam obchodzić święto jej
poświęcenia z kilku powodów. Najpierw oczywiście ze
względu na historię Kościoła, która przez wieki
kształtowała się w jej murach, ale nade wszystko dla
podkreślenia znaczenia jedności Kościoła i wszystkich
wierzących, która wyraża się właśnie przez posługę
każdego zastępcy Chrystusa na ziemi. To święto
przypomina nam również, że wyznając wiare w Jezusa
Chrystusa i oddając się przewodnictwu Ojca Świętego,
tworzymy wspólnotę Kościoła świętego.
2. kolekta w przyszłą niedzielę:
Fundusz Renowacyjny
Druga kolekta zbierana w każdą trzecią
niedzielę miesiąca będzie zasiłać Fundusz
Renowacyjny. Bóg zapłać za Waszą hojność!
XXIV Konkurs „Kangur
Matematyczny” w Ameryce
Zapisy uczestników do XXIV konkursu
„Kangur Matematyczny” w Ameryce
odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną
już dzisiaj aż do 15 grudnia, 2015 r. Miedzynarodowy
konkurs „Kangur Matematyczny” jest adresowany do
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i średnich, od klasy pierwszej szkoły podstawowej jeśli uczeń potrafi samodzielnie czytać i poradzi sobie z
arkuszem odpowiedzi—do klas maturalnych w liceach
i technikach. Konkurs ma charakter jednorazowego
testu w dniu 17 marca, 2016 r. Na rozwiązanie testu
przeznaczone jest 75 minut. Opłata rejestracyjna
wynosi $20 od każdego uczestnika. Każdy uczestnik
otrzyma pamiątkową koszulkę, dyplom oraz podarunek
w dniu konkursu. Wśród nagród dla zwyciężców są
granty pieniężne i wakacje w Europie. Więcej
informacji można uzyskać na stronie internetowej:
www.mathkangaroo.org
lub pod nr. tel. 630-624-6284
November 8, 2015
Parafia Pięciu Braci Męczenników
Parish Information
ENGLISH MASS SCHEDULE
Weekday: 8:00 am Tuesday, Thursday, & Saturday
Weekend: 4:00 pm Saturday; 9:00 am Sunday
CONFESSION
30 minutes before every weekday & weekend Mass
Tuesday from 5:00 pm to 5:45 pm
Saturday from 3:00 pm to 3:45 pm
First Friday of the month from 5:00 pm to 5:45 pm
ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT
Every Tuesday from 8:30 am to 6:00 pm
Summer months: every Tuesday from 5:00 to 6:00 pm
ENGLISH BAPTISM
4th Sunday of the month after the 9:00 am Mass
Please contact the parish office one month
in advance to register and to make arrangements
with a priest for the Baptismal Preparation class
(that is held by appointment only)
MARRIAGE
Arrangements should be made with one of the parish
priests at least 6 months before the planned date
ANOINTING OF THE SICK
Please contact the parish office to make arrangements
with a priest as soon as possible
PARISH OFFICE HOURS
Monday, Tuesday & Friday from 9:00 am until 7:00 pm
Wednesday & Thursday from 9:00 am until 5:00 pm
Saturdays from 9:30 am until 2:30 pm
Please Pray For The Sick…
Page 9
Informacje Parafialne
MSZE ŚW. W JĘZYKU POLSKIM
W tygodniu: 18.30 w poniedziałek, środę i w piątek
Pierwszy Piątek: 18.30
W niedziele: 7.30 i 11.00
SPOWIEDŹ ŚW.
30 minut przed każdą Mszą św.
W wtorek od 17.00 do 17.45
W sobotę od 15.00 do 15.45
W Pierwszy Piątek miesiąca od 17.00 do 17.45
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Każdy wtorek od 8.30 do 18.00
Czas letni: każdy wtorek od 17.00 do 18.00
CHRZEST ŚW. W JĘZYKU POLSKIM
4. niedziela miesiąca po Mszy św. o 11.00
Prosimy o kontakt z biurem parafialnym
miesiąc przed datą chrztu, aby zapisać się
i przygotować się do tej uroczystośći
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Należy zgłosić się do biura parafialnego
na rozmowę z kapłanem
przynajmniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu
NAMASZCZENIE CHORYCH
Prosimy dzwonić jak najszybciej do biura parafialnego
w celu ustalenia spotkania z księdzem
GODZINY BIURA PARAFIALNEGO
Poniedziałek, wtorek i piątek od 9.00 do 19.00
Środa i czwartek od 9.00 do 17.00
Sobota od 9.30 do 14.30
Módlmy Sie Za Chorych...
Anna Barashas, Father Wojciech Baryski, Christopher Bizub, Zofia Drozdowska, Antonina Gal, Edward Glowicki,
Loretta Gomolka, Tom Grecek, Henry Gromala, Stanisław Grzegorczyk, Hasenbach Family, Loretta Henry, Janice
Ickes, Brooke Imhof, Joe Jeczmionka, Christine Joswick, Victoria Kasper, Zbigniew Kołpak, Anna Koniuszny, Helena
Korzeń, Raymond Kubiak, Helen Kuzlik, George Kwak, Angeline Lanucha, Wayne & Linda Leonhardt, Joel Lopez,
Geraldine Luye, Stephen Marszalek, Sylvia Mizerka, Marion Niedospial, Julia Poloway, Patrick Reynolds, Ludwika
Rusin, Rudy Schurko, Christopher Scorzo, Rose Marie Stelmachowski, Zenon Swatowski, Kevin Tenczar, Steve
Waitekus, Stan Wajda, Dorothy Wiercioch, Mary Wink, Jean Witowski, Carol & Leonard Zanck, Rosie Zydowicz
Look kindly upon our brothers and sisters who are acutely, chronically, and terminally ill, in the midst of illness and
pain, may they be united with Christ, who heals both body and soul. May they know the consolation promised to those
who suffer and be fully restored to wellness and wholeness. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen.
Panie Jezu, w czasie Twego ziemskiego życia z miłością pochylałeś się nad ludzkim cierpieniem, bólem i chorobą;
nawiedzaj naszych chorych i daj im łaskę łączenia ich doświadczeń z Twoją męką i śmiercią na krzyżu. Niech dzięki Twej
obecności odkryją wielki skarb i tajemnicę cierpienia, które przyjmowane z miłością przyczynia się do zbawienia świata.
Otocz naszych chorych życzliwymi i dobrymi ludźmi oraz poślij do nich kapłanów, którzy pomogą im dojrzale przeżywać
te trudne chwile. Amen.

Similar documents

november 22 – 2015 – 22 listopada

november 22 – 2015 – 22 listopada Mrs. Celena Strader - Business Manager Mrs. Małgorzata Kołpak - Music Minister Miss Marilyn Carroll & Rev. Tomasz Sielicki SChr - Coordinators of Religious Education Miss Regina Grynkiewicz - Sacri...

More information