Harri Niinikoski

Comments

Transcription

Harri Niinikoski
PROFESSORILUENTO
Professori Harri Niinikoski
Lääketieteellinen ravitsemusoppi
Lääketieteellinen tiedekunta
18.3.2015
Professori Harri Niinikoski
pitää professoriluentonsa
päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa
18. maaliskuuta 2015 klo 18 ­aiheesta
”Varhainen ravitsemus kantaa kauas”.
Kutsun kunnioittavasti luentoa kuulemaan
yliopiston opettajat, työn­tekijät ja opiskelijat
sekä muut tieteen harjoittajat, ystävät ja suosijat.
Pentti Huovinen
Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani
Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on ollut haettavana lääke­
tieteellisen ravitsemusopin professorin tehtävä. Tehtävä on sijoitettu biolääke­
tieteen laitokseen. Tiedekunnan dekaani päätti professorin tehtävän tehtävä­
selosteesta 4.10.2013.
Hakuajan päättymiseen 28.11.2013 mennessä tehtävää olivat hakeneet:
Markku Ahotupa, Hani EI-Nezami, Elke Heiss, Antti Jula, Riitta Korpela,
Hanna Lagstrom, Antonio La Monica, Harri Niinikoski ja Eriika Savontaus.
Hani El Nezami ja Riitta Korpela peruuttivat hakemuksensa tehtävään.
Dekaani asetti valmisteluryhmän valmistelemaan professorin tehtävän täyt­
töä 22.1.2014.
Dekaanin asettaman valmisteluryhmän puheenjohtajana toimi professori
Pirkko Härkönen ja jäseninä professori Heikki Minn, kliininen opettaja Lassi
Nelimarkka, VSSHP:n edustaja professori Erika Isolauri ja opiskelijajäsenenä
lääketieteen opiskelija Henni Hiltunen. Valmisteluryhmän sihteerinä toimi
hallintopäällikkö Sanna-Mari Tammilaakso.
Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimivat professori Christian A. Dre­
von (Oslo), professori Christel Lamberg-Allardt (Helsinki) ja professori Alice
H. Lichtenstein (Boston)
Tiedekunnan johtokunta esitti valmisteluryhmän ehdotuksen mukaisesti
15.10.2014 rehtorille, että lääketieteellisen ravitsemusopin professorin teh­
tävään otetaan LT, dosentti, erikoislääkäri Harri Niinikoski 1.1.2015 alkaen
toistaiseksi.
Turun yliopiston rehtori päätti 7.11.2014, että lääketieteellisen ravitsemus­
opin professorin työsopimussuhteiseen tehtävään otetaan LT, dosentti,
erikois­lääkäri Harri Niinikoski 1.1.2015 alkaen toistaiseksi.
Professori Niinikoski on antanut elämänvaiheistaan ja toiminnastaan
­seu­raavat tiedot:
Harri Juhani Niinikoski, syntynyt 7.12.1965 Oripäässä. Äiti Pirkko Niini­
koski (o.s. Saario), isä Aimo Niinikoski. Puoliso Heidi Wihlman-Niinikoski,
lapset Iida-Maria, Laura, Aapo ja Roope.
Pääsin ylioppilaaksi Naantalin lukiosta v. 1984 ja valmistuin lääketieteen li­
sensiaatiksi Turun yliopistossa v. 1991. Aloitin lääkäriurani orientoivan vai­
heen lääkärinä Maskun terveyskeskuksessa suoritettuani sitä ennen varus­
miespalveluni. Sotilasarvoni on vänrikki. Vuodesta 1995 alkaen toimin TYKS
lastenklinikalla erikoistuvana lääkärinä, ensin sijaisena ja sitten erikoistuvan
lääkärin virassa. Valmistuin lastentautien erikoislääkäriksi Turusta v. 2000.
Tein lastenendokrinologian lisäkoulutuksen TYKS:ssa ja HUS:ssa vuosina
2003–2006 ja sain lastenendokrinologian lisäkoulutusohjelman valmiiksi v.
2006 Turun yliopistossa. Samalla sain myös diabeteksen hoidon erityispäte­
vyyden (Suomen Lääkäriliitto).
Olin TYKSin lastenklinikalla kliinisenä opettajana vuonna 2000 ja uudel­
leen v. 2006–2011, jolloin työskentelin samalla lastenendokrinologian ja ai­
neenvaihduntatautien poliklinikalla. Minut valittiin TYKSin lastenklinikan
vuodeosaston ja poliklinikan osastonylilääkäriksi v. 2011 ja TYKSin uudessa
organisaatiossa toimialue 8:lle Lasten ja nuorten sairaanhoidon (pediatria)
vastuualuejohtajaksi v. 2013. Kliinisenä vastuualueenani oli lasten v­ uodeosasto
ja vastaperustettu päiväsairaala sekä lisäksi toimin lastenendokrinologina ja
aineenvaihduntatautilääkärinä lastentautien poliklinikalla. Kuulun lastenkli­
nikan vastasyntyneiden takapäivystys- eli ns. ’mikro’-rinkiin.
Tutkimustyöni aloitin STRIP-tutkimuksessa (Sepelvaltimotaudin riskite­
kijöiden interventio-projekti) vuonna 1992 ja väittelin sieltä lääketieteen
­tohtoriksi vuonna 1997 aiheenani lasten kolesteroliarvot, kasvu ja kehitys.
Sittemmin olen jatkanut tutkimustyötä STRIP-tutkimuksessa toimien sen
­johtoryhmässä ja viime aikoina varajohtajana. Saatuani väitöskirjan ja eri­
koistumiskoulutukseni valmiiksi olin kaksi vuotta (v. 2001–2003) post-dok­
toraalitutkijana Childhood Nutrition Research Centerissä Baylor College of
Medicinessä, Houstonissa (Texas, USA), jossa tutkin enteraalisen ja paren­
teraalisen ravitsemuksen vaikutuksia suoliston toimintaan ja rakenteeseen.
Minut nimitettiin kokeellisen lastentautiopin dosentiksi Turun yliopistoon v.
2003.
Koko urani ajan minua on kiinnostanut lapsuusiän ravitsemus ja kasvu, ja
uskon, että niillä on kauaskantoiset vaikutukset myöhempään hyvinvointiin.
Kaikkea tutkimustyötäni on yhdistänyt linkki ravitsemukseen ja olen STRIPtutkimuksen lisäksi saanut olla mukana useissa muissa ravitsemukseen ja
metaboliaan liittyvissä tutkimuksissa. Aineenvaihduntasairaudet, jotka ovat
harvinaisia mutta joiden täsmähoitona on usein ravitsemus, kiehtovat minua
erityisen paljon. Olen tutkinut mm. harvinaista LPI-sairautta ja hoitanut sitä
sairastavia potilaita runsaan vuosikymmenen ajan. Laajensin osaamistani ai­
neenvaihduntatauteihin vieraillessani syksyllä 2010 Birminghamin lastensai­
raalassa, Englannissa. Lisäksi olen ollut vuodesta 2007 kliininen vastuulääkäri
vastasyntyneiden aineenvaihduntatautien seulontatutkimuksessa (NeoPilot,
nyttemmin VASSEU).
Minulla on 87 alkuperäistä tieteellistä artikkelia ja neljä katsausartikkelia kan­
sainvälisissä julkaisusarjoissa ja 11 artikkelia kotimaisissa ­julkaisusarjoissa.
Artikkelini Circulationissa valittiin vuoden 2007 ravitsemusjulkaisuksi Suo­
messa. Olen kirjoittanut kappaleet kotimaisiin lastentautien ja ravitsemus­
tieteen oppikirjoihin, lasten päivystyskirjaan sekä kappaleen Saudubrayn
’Inborn Metabolic Diseases’ kirjaan. Olen ohjannut kaksi väitöskirjaa, kaksi
väitöskirjatyötä on valmistumisvaiheessa ja lisäksi neljä muuta väitöskirja­
ohjausta on meneillään. Olen toiminut lukuisia kertoja väitöskirjatöiden esi­
tarkastajana, vastaväittäjänä ja dosentuurien arvioijana sekä ulkomaisten ja
kotimaisten lääketieteellisten lehtien vertaisarvioijana.
Toimin Suomen Lastenendokrinologit ry:n puheenjohtajana v. 2007–2011 ja
Suomen Metabolisen klubin sihteerinä v. 2007 alkaen. Kuulun Diabetesliiton
Lääkärineuvostoon ja Suomen lastenlääkäriyhdistyksen koulutusvaliokun­
taan ja olen VSSHP:n ravitsemustyöryhmän puheenjohtaja vuodesta 2013.
Osallistuin myös STM:n Harvinaisten sairauksien toimenpideohjelman ja
uusimpien Pohjoismaisten ravitsemussuositusten laatimiseen.
Työ tutkijana ja lääkärinä on jatkuvaa henkistä kilvoittelua; fyysistä kilvoitte­
lua saan harrastamalla erilaisia kuntoliikuntalajeja.