3/2012 sivu 3 - Akseli Kiinteistöpalvelut Oy

Comments

Transcription

3/2012 sivu 3 - Akseli Kiinteistöpalvelut Oy
Akselin "kolmikanta" ratkoo
asumisen ongelmia
Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:
ltä löytyy muskeleita selvittää asumiseen liittyviä ongelmia laidasta laitaan. Sivuaapa asia sitten vuokrarästejä
tai asunnon rakenteita, löytyy apu Akselista. Tilanteet
vaativat usein tiivistä ja toimivaa yhteistyötä isännöitsijöiden ja asumisneuvojan
välillä.
Asumisneuvoja Tiia Sallasmaa, isännöitsijä Kaisa
Manner ja tekninen isännöitsijä Marianne Leino pitävät
toisiinsa tiivistä työyhteyttä. Kolmikon toimenkuvista muodostuu tiivis asumisen apuverkko, josta löytyy
ratkaisuja erityyppisiin tilanteisiin.
kylppäriremontin toteuttaminen voi tuntua asukkaasta epämieluisalta ajatukselta,
kun remontinaikainen peseytyminen ja wc:n käyttö pitää
hoitaa vaihtoehtoisessa paikassa.
- Näissä tapauksissa etsimme osapuolia tyydyttävää ratkaisua yhdessä isännöitsijän,
asumisneuvojan ja asukkaan
kanssa, Leino sanoo.
Toisinaan kädenvääntötilanteita syntyy ostolupien
kanssa.
Asukas haluaisi luvan uuden tapetin ostoon, vaikka
vanhasta tapetista näkee, ettei kyseessä ole tavallinen
kuluminen.
- Ostolupaa ei saa, jos tapettiin on esimerkiksi piirrelJokaisella oma rooli
ty tai lemmikki on raapinut
sen huonoon kuntoon, Leino
Roolien rajat ovat liikkuvia Akselin ”kolmikanta” eli asumisneuvoja Tiia Sallasmaa (vas.), isännöitsijä Kaisa Manner ja tekninen isännöitsijä Marianne Leino. Jokaisella on oma re- muistuttaa.
ja osittain asiakkaiden asi- viiri, mutta monet asiat ratkaistaan yhteisen pöydän ääressä.
”Ota rohkeasti
at voivat koskettaa kaikkia
tilanteita, joissa apua tarvi- vokkain. Teen esimerkiksi yhteyttä”
kolmikosta. Manner hoitaa piesimerkki Sallasmaan työ- hin, kuten yhdistyksiin.
Isännöitsijä astuu kuvaan taan muista kuin itse aiheu- asuntojen kuntotarkastuksia,
isännöitsijänä hallinnollista maasta ovat vuokrarästit.
- Otan asukkaaseen yh- siinä vaiheessa, jos asiakas tetuista syistä.
jotka suoritetaan muuton jäl- Leino, Sallasmaa ja Manner
puolta. Isännöitsijä esimer- Esimerkiksi remonttita- keen, Leino sanoo.
kiksi hoitaa yhteydet asu- teyttä, kun vuokrarästejä al- ei toimi sovitun suunnitelkehottavat Akselin asiakkaiAsukkaiden kanssa mah- ta ottamaan rohkeasti yhteytkastoimintaan, tarvittaes- kaa kertyä. Jos asukasta ei man mukaisesti ja maksa- pauksissa. Jos vaikkapa wcsa kirjoittaa huomautuksia tavoita puhelimitse, menen mattomat vuokrat keräänty- tilat ovat remontin takia pois dollisesti syntyvissä kitka- tä, jos jokin asumisen ongelkäytöstä ja asukkaat ohjataan tilanteita Leino hoitaa yh- ma mieltä painaa.
ja tarkistaa asuntoja. Asuk- tarvittaessa soittamaan hä- vät kerääntymistään.
- Minun tehtäväni on vihel- käyttämään naapurirapun teistyössä asumisneuvojan
kaat ottavat usein ensimmäi- nen ovikelloaan. Kotiovel- Olisi hyvä, että yhteyttä
la käydään ennen tää peli poikki, Manner ker- kolmannessa kerroksessa si- ja isännöitsijän kanssa. Eri- otettaisiin turhankin herkästi.
senä taloyhtiön
kuin rästit etene- too.
jaitsevaa vessaa, voi tilanne mielisyyttä voi syntyä esi- Se on parempi, kun antaa asiongelmien kansvät käräjäoikeuLeino tarkistaa asuntoja olla kohtuuton esimerkiksi merkiksi asunnon korjaus- oiden olla. Jos asiat jätetään
sa yhteyttä isänteen. Tavoitteena esimerkiksi asukkaan muu- liikuntarajoitteiselle ikäih- tarpeesta.
nöitsijään, joka
sikseen, voi vahinko kasvaa,
on laatia realisti- ton jälkeen, hoitaa vesiva- miselle. Tällaisessa tapaukTyyppiesimerkkinä täl- Manner huomauttaa.
tarvittaessa pyynen takaisinmak- hinkotapauksia ja esimer- sessa etsimme hänelle sopi- laisesta ovat merkittävästää asiantuntijaOikea ammattilainen löysuohjelma ja mo- kiksi asuntojen rakenteissa van väliaikaisasunnon.
ti asukkaan arkeen vaikut- tyy pirauttamalla Akselin puapua esimerkiksi
tivoida asukas ilmenneitä ongelmia.
tavat remontit. Esimerkiksi helinvaihteeseen.
asumisneuvojalta
Tekniikkaa ja
tai tekniseltä isännöitsijältä. noudattamaan sitä.
Sallasmaan mukaan useim- Tiiviit verkostot
Asumisneuvoja auttaa, tuyhteistyötä
kee ja ohjaa asukkaita asumi- mat asiakkaat suhtautuvat
yhteydenottoon positiivises- Sallasmaan työ vaatii tiivis- Teknisen isännöitsijän rooli
• Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettaseen liittyvissä ongelmissa.
va hyvissä ajoin huoneiston muutostöistä. .
- Teen sosiaalista työtä ti. Tuo helpotusta, kun joku tä yhteydenpitoa muun mu- eroaa isännöitsijän ja asumison huomannut hädän ja tarjo- assa Kelaan, sosiaalitoimeen, neuvojan työnkuvista.
• Kosteidentilojen tarkastus on pakollinen. Tarkastus on
kiinteistöhoitoyhtiössä.
- Tekninen isännöitsijä ei
tilattava isännöitsijätoimistosta kaksi päivää ennen tarTavoitteena on tarjota ma- aa apukeinoja eteenpäin pää- aluepoliisiin, mutta myös
kastusajankohtaa.
talankynnyksen palveluita. semiseksi. Sallasmaan työssä ruohonjuuritason toimijoi- tunne asukkaita samalla tavalla kuin isännöitsijä tai
• Tapetoinnin ja maalauksen kaltaiset pintaremontit saa
Asumisneuvoja tuntee so- tärkeää on tiivis yhteydenpi- hin, kuten yhdistyksiin.
Sallasmaa muistuttaa, että asumisneuvoja. Työ painotsuorittaa ilman ilmoitusta.
siaalialan kentän ja palve- to tarvittaessa muun muas• Epäselvissä tilanteissa ilmoitustarvetta voi tiedustella
lut ja on vaitiolovelvollinen, sa Kelaan, sosiaalitoimeen, vaikka rahaongelmien taus- tuu asunnon tekniikkaan,
isännöitsijältä.
asukkaan luvalla otetaan vi- aluepoliisiin, mutta myös talla ovat usein elämänhallin- eikä asukkaiden kanssa olla
ranomaisiin yhteyttä. Tyyp- ruohonjuuritason toimijoi- taan liittyvät asiat, on paljon tavallisesti tekemisissä kas-
"Kuin
sosiaalityötä
ilman
byrokratiaa."
Muista muutostyöilmoitus
Kesälomailijan muistilista
Lomakausi lisää murtoriskiä.
Jätä koti asutun näköiseksi.
• Pyydä vaikkapa naapuria hakemaan postisi säännöllises-
Älä jätä elektroniikkalaitteita
valmiustiloihin.
• Ajastuksen mukaan syttyvät ja sammuvat valot vähen-
• Älä jätä elektroniikkalaitteita nielemään sähköä itsek-
ti. Postia pursuava postilaatikko kertoo poissaolostasi.
•
•
•
tävät murtoriskiä.
Verhoja ei kannata jättää auki siten, että huoneistoon näkee suoraan sisään.
Älä kerro lomasuunnitelmistasi tuntemattomille esimerkiksi Facebookissa.
Varmista, että ulko-ovi on takalukossa ja varmuuslukko on kiinni.
Välty vesivahingolta.
• Varmista, että astianpesukoneen ja pesukoneen hanat
ovat kiinni. Muuten lomaltapalaajaa voi pahimmassa tapauksessa odottaa pitkään muhinut vesivahinko.
ILMOITUS
•
seen. Napsauta valmiustilat pois päältä katkaisimesta tai
ota töpselit irti pistorasioista.
Niin sanottu stand by –tila voi joissain tapauksissa kuluttaa enemmän sähköä kuin laitteen varsinainen käyttö. Kodin laitteiden yhteinen valmiustilakulutus voi olla
jopa 5-10 prosenttia kodin sähkön kokonaiskulutuksesta.
Muista kotivakuutus.
• Ikäviä yllätyksiä voi sattua varotoimenpiteistä huolimatta. Siksi kotivakuutus on tarpeen. Taloyhtiön vakuutukset eivät kata irtaimistolle aiheutuneita vahinkoja.
(Lähteet: Isännöintiliitto, Valonia)
ILMOITUS

Similar documents