Kausijulkaisu 2010-2011

Comments

Transcription

Kausijulkaisu 2010-2011
Kausijulkaisu 2010-2011
ONMKY:n koripalloilijat
K oripall olle olisi ny t Ouluss a
n os tetta ja ky s yntää
Alkanut koripallokausi näyttää, et-
liiton kohdennetuista seurapalveluista. Tällä ohjelmalla
tä koripallolla olisi nyt mahdol-
halutaan tarjota seuralle merkittävä tuki toiminnan nos-
lisuus vankistaa asemaansa si-
tamiseksi uudelle tasolle. Ohjelman päätöstapahtuma
säpallopelinä Oulussa. Miesten
on nyt marraskuussa. Olemme olleet ohjelmaan tyyty-
edustusjoukkue on saanut kasat-
väisiä, sillä se on opettanut seuramme henkilöitä, jotka
tua toimivan taustaorganisaation
ovat näille kahdeksalle koulutusviikonlopuille osallistu-
ja hyvän kehityshaluisen joukku-
neet. Toivottavasti tämän ohjelman ja laadukkaan työn
een, joka lähivuosien tavoitteek-
kautta voimme muutaman vuoden kuluttua todeta ole-
seen on asettanut pelaamisen
vamme uudella paremmalla tasolla.
valtakunnallisessa I divisioonas-
Kädessäsi on nyt seuran koripalloilijoiden yhteinen
sa. Hienoa, että juniorimme saavat hyviä esikuvia täältä
kausijulkaisu. Päällimmäisinä ajatuksina sen painami-
kotiseudulta. Toivottavasti yhä useampi harrastajamme
seen on edelleen meidän näkyvyyden lisääminen ja sen
löytää tiensä kavereidensa kanssa edustusjoukkueen
tosiasian tiedostaminen, että meitä on aikamoinen jouk-
peleihin.
ko, keitä tämä yhteinen harrastuksemme kiinnostaa.
Suuri haasteemme on edelleen pelaaja- ja valmentajarekrytointi. Tähän olemme toki panostaneet palka-
Tietysti julkaisu mahdollistaa kaikille varainkeruuta
joukkueen hyväksi.
tun henkilöstömme Mika Lustigin ja Ville Stenbäckin
toimesta.
Kouluilla on järjestetty näytetunteja ja tarjottu ilmaisia tutustumisjaksoja lajin pariin.
Toivottavasti menestyvä edustusjoukkue houkutteli-
Seuraa tapahtumia nettisivuiltamme:
www.onmky.fi/koripallo
www.ynni.fi
www.onmky.fi
si lisää harrastajia lajin pariin. Onneksi valmentajapuolella on tapahtunut paluumuuttoa Ouluun, joka on hel-
Hyvää alkavaa koriskautta toivottaen
pottanut laadukkaan valmentamisen toteuttamista.
Olemme olleet mukana Koripalloliiton Seuraava askel- seurakehittymisohjelmassa, joka on yksi Koripallo-
Jorma Kytökangas
koripallo-osaston puheenjohtaja
Toimisto
Raatintie 7, 90100 Oulu, (08) 8155 550
toimisto (at) onmky.fi
Avoinna ma-pe klo 12-16
www.onmky.fi/koripallo
Koripallo-osaston puheenjohtaja
Jorma Kytökangas
044 703 9614
jorma.kytokangas (at) ouka.fi
Nuorisopäällikkö Mika Lustig
044 0202 228
mika.lustig (at) onmky.fi
Toiminnanjohtaja Kari Mettovaara
040 515 6615
kari.mettovaara (at) onmky.fi
2 Kausiohjelma
Nuorisopäällik ön tervehd y s
Kausi 2010 – 2011 on Oulun NMKY:lle monella tapaa
asti kovaa ja on todellakin hienon profiilin kilpajoukkue
mahdollisuuksien vuosi. Viime keväänä suurimmiksi ta-
vai mitä sanotte nimistä Jari Vanttaja, Juho Teppo, Sant-
voitteiksi tälle kaudelle asetettiin harrastajamäärän li-
tu Keinonen, Jyri Laakso jne.? On koko seuran kannalta
sääminen ja toiminnan laadun kehittäminen.
mielettömän tärkeää, että meillä on tavoitteellista toi-
Junioritoiminnassa painopistealueena on ollut erityisesti mikro- ja minitoiminta. Pelaajarekrytointia on
mintaa tekevä aikuisten joukkue. Se tarjoaa mahdollisuuden meidän lahjakkaille junioreille raivata
suoritettu nyt jo 16 Oulun koululla pitämäl-
tiensä menestykseen kotikaupungissaan
lä näytetunteja 1.-4.-luokkalaisille. Ja
Oulussa. Pitkällä tähtäimellä junioripuoli
mukavasti uusia pelaajia onkin löytänyt
ja aikuisten edustusjoukkue tulevat kanta-
harjoituksiin. Mikro- ja minijunioreiden
maan toinen toisiaan eteenpäin. Tässä on
toimintaa on tälle kaudelle kehitetty kaupun-
puhuttu paljon pojista ja miehistä, mutta on
kiosajoukkueiden perustamisella. Tämä mahdol-
mahdollista, että myös naisten edustusjouk-
listaa Oulun sisäisen turnaustentoiminnan käynnistämisen jo tällä kaudella.
kuetoiminta on lähempänä kuin luulemmekaan…
Oulun NMKY on ollut mukana Koripalloliiton Seu-
Myös merkittävä panostus mikro-minipuolelle on
raava Askel kehitysohjelmassa, joka starttasi viime syk-
valmennus. Tällä kaudella tämän ikäryhmän valmen-
synä ja tulee päätökseen marraskuussa. Ohjelman ta-
nuksesta tyttöjen ja poikien puolella vastaavat kovan
voitteena on ollut kehittää kauttaaltaan toiminnan laa-
ammattitaidon omaavat valmentajat. Olemme varmoja,
tua. Monella osalla olemmekin menneet eteenpäin. Pa-
että tämä on oikea suunta, kun haluamme luoda pohjaa
ras esimerkki tästä on mikro- ja minitoiminta, mutta
tulevaisuuden Ynnille.
myös valmentajiemme ammattitaito on kovemmalla ta-
Kovaa ja hyvää työtä tehdään myös vanhemmissa
solla kuin aikaisemmin. Merkittävää on myös, että Ynnil-
ikäluokissa. Suuremmaksi haasteeksi näiden joukkuei-
lä on ollut syyskuun alusta asti toinen täysipäiväinen ko-
den toiminnassa astuu rajallinen salivuorojen määrä.
ripallotyöntekijä, joka mahdollistaa osaltaan laaduk-
Esimerkiksi C-junioreilla sen voidaan katsoa rajoittavan
kaamman toiminnan järjestämistä.
jopa pelaajien kehittymistä. Kaupungin kanssa tehdään
Laatu on nimenomaan se asia, jonka varaan ha-
kuitenkin aktiivista yhteistyötä uusien salivuorojen saa-
luamme rakentaa Oulun NMKY:n tulevaisuuden. Sen
miseksi.
pohjana on, että kaikki me toiminnassa mukana olevat,
Kilpailutoiminnassa paras esimerkki laadukkaasta
annamme itsestämme täyden panoksen lajille.
toiminnasta on B-poikien joukkue, joka selviytyi valta-
Siis sinä valmentaja, joukkueenjohtaja, pelaaja, seu-
kunnalliseen I-divisioonaan. Ja eipä kovin kauaksi jäänyt
rajohtaja tai muu seuratoimija, laita itsesi täysillä li-
paikka SM-sarjassakaan. Tämä on ilman muuta hieno
koon!! Näin raivaamme tietä menestyvälle tulevaisuu-
suoritus joukkueelta ja ansaitsee onnittelut!! On tärke-
den Ynnille!!
ää, että meillä on hyvin menestyviä joukkueita, jotka
näyttävät nuoremmille junioreille esimerkkiä tekemisen
kovuudella ja asenteella.
Tsemppiä kaikille kaudelle
2010–2011!!
Myös aikuisten edustusjoukkuetoiminta on nostanut
päätään tälle kaudelle. Nyt Oulun NMKY:llä on edustus-
Mika Lustig
joukkue isolla E:llä. Joukkue on treenannut alkukesästä
nuorisopäällikkö
Kausiohjelma 3
Edus tusjoukkueen terveiset
Nuorempana minulla oli toisinaan tapana käydä heitte-
ta koripalloilijoista, että olen nähnyt niiden lahjakkaiden,
lemässä korista Kastellin koulun liikuntasalissa parin ka-
jotka eivät harjoittele, taantuvan aikuisiän kynnyksellä, ja
verini kanssa. Usein nuo sessiot loppuivat viimeiseen
toisaalta kovien lahjattomien harjottelijoiden kehittyvän
kolmoseen, jolla mielikuvitusottelun voitti ratkaistiin lop-
hyviksi koripalloilijoiksi. Jos sekä lahjakkuus fyysisine
pusummerin jo soidessa. Meitä ei juuri haitannut, vaikka
ominaisuuksineen, että kova harjoittelumotivaatio koh-
useimmat yritykset jäivät heloiksi tai korkeintaan kolisi-
taavat samassa yksilössä, seurauksena on lähes poik-
vat puulevyihin pultattuihin jäykkiin rautoihin. Tilanne
keuksetta kotimaisen kärkisarjatason materiaalia.
pelattiin epärealistisesti uusiksi niin monta kertaa, kun-
Sarjatasoista puheen ollen, tällä kaudella minulla on
nes pallo osui sukkaan fade-away hyppyheitosta huoli-
ollut etuoikeus harjoitella lahjakkaiden ja omistautunei-
matta. Pois ei voinut lähteä ilman että viimeinen heitto
den pelaajien kanssa ONMKY:n miesten edustusjouk-
menee sisään.
kueessa. Etuoikeutena tätä voisi pitää siksi, että en ole
Noilla heitoilla harjoiteltiin tietoisesti sitä pelin vii-
aiemmin saanut harjoitella ja pelata yhtä tasokkaassa
meistä heittoa, mutta tosiasiassa mitä tahansa heittoa
joukkueessa. Voin sanoa näin rehellisesti siitä huolimat-
tiukassa pelissä. Jokainen pistehän on pelissä saman ar-
ta, että harjoittelin parikymppisenä, yli kymmenen vuot-
voinen, tulipa se pelin alussa tai lopussa. Tänä päivänä
ta sitten, ynnin kovan I-divisioonajoukkueen kanssa. It-
harjoittelen yhä noita samoja juttuja. Tosin nykyään py-
se kuitenkin pidän hienompana asiana sitä, että jokai-
rin heittämään paikaltaan, jotta mahdollisimman moni
nen edustuksen pelaaja pyrkii harjoittelemaan jokaises-
pallo menisi sisään. Kokemus on opettanut, että vaikka
sa harjoituksessa mahdollisimman hyvin. Kaikki tietävät
idolini Michael Jordan saattoikin ratkaista NBA:n finaa-
yhteisen nousutavoitteen olevan haastava tehtävä. Ehkä
lisarjan vaikealla heitolla, todennäköisyyden lait paikal-
juuri siksi joukkueessa vallitsee loistava tekemisen hen-
lissarjoissa suhtautuvat suopeammin joukkueeseen, jo-
ki. Kukaan ei valita tai liisi reippaista fyysisistä harjoit-
ka ottaa ns. hyviä ratkaisuja.
teista, toisia kannustetaan ja onnistumisista palkitaan.
”Helpoista” paikoista heittämisen harjoitteleminen
Sivurajoista tai virheistä ei jäädä kinastelemaan, vaan
tuntuu joskus työläältä. Samoin lay-upin harjoittelemi-
mennään ryminällä toiseen päähän. Kun toiset tsemp-
nen. Tai vaparien (paitsi jos on juuri juossut itsensä ha-
paavat, on helpompi tsempata itsekin mukana. Kun
poille ja kaipaa pientä palautusta). Kun asiaa miettii
meininki on tällainen, harjoituksia suorastaan odottaa.
noin, itse asiassa lajiin kuuluu melko paljon mekaanista
Paras esimerkki porukan asenteesta lienee se, että jouk-
harjoittelua toistojen kautta. Toisinaan motivaatiota näi-
kueen loukkaantuneet tai toipilaana olevat pelaajat tu-
den ratkaisujen harjoittelemiseen saa kaivella esiin.
levat perjantai-illan harjoituksiin kentän laidalle seuraa-
Konkaripelaajien kanssa toimiessa tulee silloin täl-
maan toimintaa, vaikka eivät pääse itse mukaan.
löin kuultua fraasi ”lahjattomat harjoittelee”. Tällä nolla-
Ynnin edustusjoukkueen paluu parin vuoden tauon
taan oman harjoittelemattomuuden vaikutus ennen pe-
jälkeen on ollut mielenkiintoinen tarina seurata sisältä-
liä, tai kuitataan kokemuksen myötävaikuttama onnistu-
päin. ONMKY:n vahvan aseman oululaisen koripalloilun
minen junnujoukkuetta vastaan. Täytyy kuitenkin muis-
edustajana näkee siitä, miten nykyiset ja entiset pelaa-
taa, että tällaiset konkaripelaajat ovat saattaneet aika-
jat, paikalliset yritykset ja yhteisöt, sekä yksittäiset toi-
naan tahkota lukemattomia tunteja niitä perusasioita,
mijat ovat tulleet mukaan toimintaamme. Vaikka varain-
joiden päälle myöhemmänkin iän onnistumiset rakenne-
keruu on aina työlästä puuhaa, apua, hyvää tahtoa ja
taan. Minulla on omakohtaisesti jo sen verran kokemus-
onnentoivotuksia on saapunut yllättävistäkin suunnista.
4 Kausiohjelma
Olemme toiminnassamme pyrkineet ottamaan op-
misella on kuitenkin muitakin päämääriä kuin kansalli-
pia seuran koripallotoiminnan historiasta hyvässä mie-
sen tason koripallon pelaaminen. Vaikka pelaaminen
lessä ja välttämään näin niitä karikkoja, joihin divariin-
oman joukkueensa mukana onkin epäilemättä harras-
paluuyritykset ovat aiemmin karahtaneet. Olemme liik-
tuksen ”suola”, on koripallon harrastamisella paljon
keellä laajalla taustatyöporukalla ja pyrimme minimoi-
muitakin muotoja. Valmentajana tai vaikkapa tuomarin
maan toiminnan kulut operoiden ainoastaan sen budje-
tehtävässä toimiminen ovat molemmat haastavia ja an-
tin rajoissa, jonka olemme jo hankkineet. Pelaajamate-
toisia tapoja kehittää itseään. Suurimmalla osalla lajin
riaalin riittävyys ja laatu eivät ole este nousulle, ja jouk-
harrastajista ei ole sen suurempia tavoitteita koripallon
kueen valmentaja Kari Turpeisella on paljon kokemusta
suhteen, mutta meille kaikille se tuottaa mukavia onnis-
porukan ydinryhmän kanssa toimimisesta. Joukkueen ja
tumisen ja oppimisen hetkiä kehittävän liikunnan paris-
seuran välinen yhteistyö toimii mukavasti, ja olemme
sa. Tsemppiä loppuvuoden treeneihin!
saamassa useamman lahjakkaan junnun osaksi joukkuetta seuraavien vuosien aikana. Tähän mennessä
Panu Kanervo #22
homma näyttää kaiken kaikkiaan aika hyvältä!
Mutta palatakseni alkuperäiseen aiheeseen, satunnaisen ynniläisen koripalloilijan tapauksessa harjoittele-
P.S. Kerran olen muuten päässyt heittämään sen ratkaisevan kolmosen. Seuraava uppoaa.
Seuratuo tteEt
Seuratuotteet: toimistolla on myytävänä laadukkaita seuratuotteita ja asusteita. Kysy tuotteista lisää nuorisopäälliköltä – valikoima elää koko ajan. Tämän hetkinen valikoima ja hinnat:
T-paita
15 €
Huppari
40 €
Collegehousut
25 €
Treenishortsit
30 €
Treenipaita
30 €
Collegepaita
20 €
Treenikassi
25 €
Kuvat: Ella Sohlo
Kausiohjelma 5
Ynnin juniorik oripall oilijoita
mukan a
maajoukkuet oiminn ass a
B-pojista Aleksi Kemppainen, Juho Niemi, Okko Manni-
jilla on mahdollisuus ponnistaa suoraan maajoukkue-
nen, Neri Cruz, Lauritz Juffer ja B-tytöistä Talvikki Jalas
ryhmään. Hyvistä otteista huolimatta kummankaan po-
ovat mukana Suomen juniorimaajoukkuetoiminnassa
jan rahkeet eivät vielä aivan riittäneet varsinaiseen
pelikaudella 2010 – 2011. 1996 syntyneillä pelaajilla (Ju-
maajoukkueryhmään. Tosin palaute maajoukkueval-
ho Niemi, Okko Manninen ja Talvikki Jalas) on mahdol-
mentajilta oli kummastakin pojasta tosi positiivista.
lisuus raivata tiensä U15 maajoukkueeseen talven ja kevään aikana pidettävien All Stars leirien kautta.
Erityismainintana sanottakoon, että Juho Niemi oli
lokakuussa Vierumäellä Talent Camp:illä, joka on tarkoi-
1995 syntyneistä pojista Aleksi Kemppainen taisteli
tettu 13 – 16-vuotiaille huippulupauksille. Kyseiselle lei-
itselleen viime kaudella paikkansa U15 maajoukkuee-
rille valitaan 12 – 15 ikäluokkansa suurinta lupausta, jo-
seen ja pelasi kesällä muutaman maaottelunkin Susi
ten tälle leirille pääseminen on hieno saavutus.
–paidassa. Näiden hienojen otteiden myötä Aleksi on
ONMKY:lle on merkittävä asia, että voimme vuosit-
myös kuluvalla kaudella mukana ryhmässä, josta vali-
tain saada pelaajiamme mukaan maajoukkuetoimin-
taan pelaajat U16 maajoukkueeseen. Seuraava katsas-
taan. Tämän vuoksi haluamme tukea maajoukkuetoi-
tusleiri U16 maajoukkueella on 28.-30.12.2010, josta va-
minnassa mukana olevia pelaajiamme myös rahallisesti.
litaan 12 pelaajaa varsinaiseen maajoukkueeseen. U16
Ei muuta kuin kovasti tsemppiä tällä pelikaudella
maajoukkue matkaa uuden vuoden ensimmäisiin maa-
maajoukkuetoiminnassa mukana oleville pelaajille!!
otteluihin Viroon Baltic Sea Cup:iin 3.1.2011.
Harjoitteluintoa myös kaikille muillekin Ynnin pelaajille.
Neri Cruz ja Lauritz Juffer kävivät mittaamassa lokakuussa taitojaan Talent –päivillä, josta parhailla pelaa-
6 Kausiohjelma
Kovalla työllä ja hyvällä asenteella kaikilla on mahdollisuus saavuttaa koripallossa hienoja asioita!
K oripall oliit on uusi
t oiminn anjohtaja Ves a ”Puke”
Walldén vierailull a Ynniss ä
projekteja. Kun hyvä projekti löytyy, niin liitosta on mahdollista saada tukea”, Vesa tarkensi.
Ensimmäinen konkreettinen esimerkki Koripalloliiton
tuesta saatiin, kun Vesa Walden järjesti Hanno Möttölän
vierailevaksi tähdeksi Oulun Johan Pomppas! -turnaukseen. Hanno Möttölä vieraili Johan Pomppas! –turnauksessa 24.11.2010 ja teki tapahtumasta omalla panoksellaan todella mahtavan. Jatkossa liitto on luvannut tukea
Ynnille valmentajakoulutukseen ja olla mukana auttamassa saamaan koripalloa lajiksi urheilulukioon.
Koripalloliiton strategiana on jatkossa ”saada
enemmän ja parempia pelaajia”. Wallden mainitsee,
että ”jo nyt ollaan hyvällä tiellä. Tästä kertoo, että
nais- ja miespelaajat yhteen laskettuna meillä on kolme viisikollista huippuammattilaisia Euroopassa ja
Koripalloliitossa vasta toiminnanjohtajana aloittanut
seitsemästä maajoukkueestamme neljä pelaa Euroo-
Vesa ”Puke” Walldén vieraili Oulussa torstaina
pan A-tasolla - verrattuna kolmen vuoden takaiseen
18.11.2010. Vierailu liittyi seurakäynteihin, joita Walldén
tilanteeseen, jossa A-tason maajoukkueita oli vain yk-
on alkutalven aikana tehnyt ympäri Suomea.
si. Pitkäjänteinen työ alkaa tuottaa tulosta.”
Vesa Waldénin viesti Ynnin seurajohdolle oli selkeä:
Myös Ynnissä mennään hyvällä tiellä. Viime kevään
”Valitkaa seurallenne omat jutut ja toteuttakaa niitä laa-
ja tämän talven välisenä aikana nuorten maajoukkueen
dukkaasti. Seuran ei tarvitse yrittää tarjota kaikille kai-
kartoitusleireille on osallistunut kaikkiaan viisi B-ikäistä
kelle, mikäli resurssit eivät riitä”. Seuraava Askel kehitys-
pelaajaa, neljä poikaa ja yksi tyttö. Lisäksi Aleksi Kemp-
ohjelman myötä Ynni on viimeisen vuoden aikana poh-
painen raivasi viime kauden aikana tiensä aina U15
tinut paljon omaa toiminta-ajatustaan. Tulevina vuosina
maajoukkueeseen asti, mikä on loistava saavutus.
suuri panostus tulee kohdistumaan mikro- ja minijunio-
Lopuksi Wallden totesi, että ”olkaa valmiit tekemään
reiden harrastajamäärän lisäämiseen ja kauttaaltaan
kovasti työtä, niin Oululainen koripallo tulee lähtemään
toiminnan laadukkuuden kehittämiseen.
nousuun. Liitto haluaa olla osaltaan tukemassa Ynnin
Oulun NMKY:n kannalta hienoin viesti Vesa
koripalloa. Ja ennen kaikkea Koripalloliitossa nähdään
Waldénilta oli, että Koripalloliitossa ollaan valmiita tuke-
loistavana asiana, jos ja kun Oulu ja Oulun NMKY nou-
maan Oulun koripallotoimintaa merkittävästikin. ”Tämä
see merkittäväksi tekijäksi suomalaisella koripallokartal-
kuitenkin vaatii, että seura on itse aktiivinen ja kehittää
la.” Tätä tavoitetta kohti töitä Ynnissä nyt paiskotaan!!
Kausiohjelma 7
Kuva: Ella Sohlo
MIES TEN EDUS TUSJOUKKUE
Hautala Vili
Junila Matti
Junila Teemu
Kanervo Panu
Keinonen Santtu
Kemppainen Aleksi
Vostrakov Jani
Laakso Jyri
Lindstedt Ismo
Perälä Santeri
Siivikko Jani
Teppo Juho
Vanttaja Jari
Vestman Antti
Vihavainen Henri
Valmentaja: Kari Turpeinen, joukkueenjohtaja: Antti Kemppe
8 Kausiohjelma
Kuva: Ella Sohlo
Miehet II / A-pojat
Halonen Samuli
Hautala Vili
Inkala Joona
Kytökangas Harri
Liimatainen Toni
Perälä Sampsa
Perälä Santeri
Vostrakov Jani
Joukkueenjohtaja: Aija Vostrakov
Kausiohjelma 9
Kuva: Ella Sohlo
AB-t y t ö t
Fredriksson Carita
Jaara Anni
Jalas Talvikki
Jurva Lotta
Jämsen Anette
Karjalainen Anni
Kokkonen Sini
Kähkönen Maria
Lane Emma
Naamanka Petra
Salo Ira
Siponen Essi
Suvanto Amanda
Turunen Suvi
Valmentaja: Mika Lustig, joukkueenjohtaja: Juha Karjalainen
10 Kausiohjelma
Kuva: Ella Sohlo
B-pojat
Braidwood Wilf
Cruz-Yrttiaho Neri
Halonen Benjami
Huhmo Antti
Huhmo Saku
Juffer Laurits
Kemppainen Aleksi
Korvenheimo Jermu
Lavikainen Arttu
Manninen Okko
Myllyneva Nico
Määttä Jesse
Ngonda Ilmari
Niemi Juho
Pörhö Henri
Repo Matti
Valmentajat: Iivari Pöyhtäri ja Jyri Laakso, joukkueenjohtaja: Mika Niemi
Kausiohjelma 11
Kuva: Ella Sohlo
C97-pojat
Askeli Teemu
Eskola Aatu
Halonen Benjami
Heino Joonas
Parkkinen Miikka
Siira Valtteri
Sääskilahti Jaakko
Sääskilahti Lauri
Pouta Roope
Pörhö Santeri
Taskinen Vili
Xiong Anlan
Valmentajat: Ville Stenbäck ja Jari Lassila, joukkueenjohtaja: Petri Eskola
12 Kausiohjelma
Kuva: Ella Sohlo
C97-t y t ö t
Fyrsten Saara
Heikkinen Johanna
Jurmu Jenni
Kokkonen Pilvi
Kontio Minna
Lakovaara Vera
Lakso Jenni
Oinas Netta
Paasimaa Katri
Raudaskoski Vilma
Seeskorpi Elli
Toivio Emma
Valmentajat: Piia Sipari ja Niina Martikainen, joukkueenjohtaja: Eila Kylmäniemi
Kausiohjelma 13
Kuva: Ella Sohlo
C98-pojat
Holappa Arttu
Ingalsuo Janne
Jokiranta Peetu
Jurmu Elias
Kaihua Oskari
Kanervo Oskari
Karhu Alpi
Kärkäs Samuel
Lassila Antti
Lehmikangas Antti
Leiber Rino
Milosavljevic Misa
Rantapelkonen Alvari
Vanha-Aho Mathias
Vilmi Pietu
Valmentajat: Panu Kanervo ja Ville Stenbäck, joukkueenjohtaja: Antti Kaihua
14 Kausiohjelma
Kuva: Ella Sohlo
C98-t y t ö t
Castren Julia
Eerola Suvi
Heikkilä Emilia
Jalas Tellervo
Lauri Emma
Nikkanen Taru
Parkkila Venja
Pellikainen Meeri
Ruokonen Vera
Salmela Katariina
Tiri Milla
Valtti Janina
Väänänen Niina
Valmentaja: Katriina Itkonen, joukkueenjohtaja: Panu Jalas
Kausiohjelma 15
16 Kausiohjelma
Yhteistyötä
asiantuntemuksella
Asianajotoimisto
Botnia Oy
Hallituskatu 21, 90100 OULU
Pohjolankatu 16 A 1, 87100 KAJAANI
Iso Roobertinkatu 1 A, 00120 HELSINKI
www.botnialaw.fi
Kausiohjelma 17
Kuva: Ella Sohlo
minipojat
Alanärä Tatu
Dashti Sam
Forsblom Kalle
Hiukka Markus
Huttu Henri
Junkkonen Matias
Junttila Roni
Juntunen Janne
Lindroos Aarni
Montin Aapo
Männikkö Panu
Määttä Tuomas
Puurunen Mikael
Rautajoki Teemu
Siltari Matias
Taskinen Janne
Tuominen Matti
Tuoriniemi Joonas
Tuoriniemi Oskari
Tuppurainen Vili
Xiong Toivo
Valmentajat: Antti Paasikallio, Mika Lustig, Ville Stenbäck, Jani Vostrakov
ja Amanda Suvanto, joukkueenjohtajat: Jukka Taskinen ja Liisa Laakso
18 Kausiohjelma
Kuva: Ella Sohlo
Mikr opojat
Dashti Daniel
Haapala Janne
Haukipuro Eerik
Hiltola Valtteri
Junttilia Julius
Kontio Pasi
Knuutila Kasper
Kuula Mikael
Lantto Juho
Lounela Thomas
Luostarinen Joona
Montin Eino
Myllyneva Joona
Määttä Aapo
Niemi Matias
Pajunpää Oskari
Piirainen Sami
Raudasoja Frans
Salo Samuel
Seppä Mikael
Tiensuu Markus
Tuohino Aleksentari
Valmentajat: Antti Paasikallio, Mika Lustig, Ville Stenbäck, Jani Vostrakov ja
Amanda Suvanto, joukkueenjohtajat: Hanna Lounela ja Liisa Laakso
Kausiohjelma 19
Kuva: Ella Sohlo
Mikr o- ja minit y t ö t
Aalto Erika
Akural Sara
Castrén Maija
Grönfors Emma
Haaksila Ida
Heinonen Heta
Hienonen Helka
Jalas Kanerva
Kortessalo Lotta
Leskelä Petra
Luoma-Aho Sara
Ojalehto Emmi
Palsola Noora
Räsänen Oona
Salmi Saara
Salmi Veera
Sara Lotta
Taskila Jenni
Toppi Julia
Toppi Sara
Väänänen Sara
Valmentajat: Emilia Kannus ja Tiina Kivioja, joukkueenjohtaja: Tanja Salmi
20 Kausiohjelma
Kuva: Ella Sohlo
pepa
Anttila Kaisa
Itkonen Katriina
Järvinen Erika
Kannus Emilia
Keskinarkaus Taisa
Kivioja Tiina
Koivuniemi Katja
Latvala Sari
Matikainen Niina
Nyberg Eeva
Orell Kaisa
Paaso Elina
Paaso Henna
Salmela Johanna
Salmi Tanja
Sipari Piia
Soininen Minna
Somppi Niina
Toivonen Krista
Törmä Sirpa
Väyrynen Eve
Väyrynen Leila
Joukkueenjohtaja: Leila Väyrynen
Kausiohjelma 21
Kuva: Ella Sohlo
t önk ö t
Aalto Arto
Annanolli Markku
Juntunen Kalevi
Järvinen Antero
Järvinen Kari
Kanniainen Ari
Kumpumäki Timo
Kytökangas Jorma
Lahdenperä Erkki
Lukkarinen Pentti
Makkonen Ilpo
Matilainen Seppo
Miesmaa Marko
Mäkelä Jyrki
Puotiniemi Kari
Pyrhönen Jaakko
Pääkkönen Jarmo
Selmgren Kari
Siltari Kalle
Suhonen Esa
Joukkueenjohtaja: Jarmo Pääkkönen
22 Kausiohjelma
Kuva: Ella Sohlo
Funky fresh
Haukipuro Antti
Kononen Lauri
Lehtelä Juho
Marttila Kim
Moilanen Juha-Pekka
Niemi Noel
Paloste Juho
Pihkala Jukka
Räisänen Antti
Vasala Aappo
Yrjänä Vili
Joukkueenjohtaja: Kim Marttila
Kausiohjelma 23
kaikki
Ala-aho Iikka
Ahvenlampi Toni
Haavisto Jan
Heikkilä Jukka
Ikonen Jaakko
Kehusmaa Toni
Kärki Taneli
Kärsämänoja Lauri
Marjaniemi Make
Nissi Jari
Pöyhtäri Iivari
Rytivaara Veikko
Särkilahti Ari
Tikkanen Tero
Joukkueenjohtaja: Make Marjaniemi
24 Kausiohjelma
Pohjolan vakuutukset
saat nyt Oulun OP:sta.
Turhien vakuutuslaskujen noutaja on
palannut. Se vierailee yhä useammissa
kodeissa Oulun seudulla. Tule katsomaan mitä se tekisi sinun vakuutuslaskuillesi.
Kausiohjelma 25
26 Kausiohjelma
Toppilan
kierrätyskeskus
Avoinna:
ti-pe klo 10-17
ma ja la klo 10-14
valmis
palveluun
Jätä et
v
a ailm
e,me
meilamme
d
hoiloput
Ammattitaitoa ja
osaamista
huolto- ja
korjaamopalvelut
Moreenikuja 2 90630 Oulu
puh 010 2320 584 kevyt
puh 010 2320 500 raskas
Paakakatu 2
puh. 08 5584 3966
Hygieniapalvelu
Mansikkamäki Oy
www.bt-yhtyma.fi, puh. 050 5831 310
[email protected]
Kausiohjelma 27
Valinnallasi on merkitystä.
A
N
A
K
U
M
MENOSSA

Similar documents