VLOGA ZA IZDAJO E-računa ZA FIKSNE STORITVE TELEMACH

Comments

Transcription

VLOGA ZA IZDAJO E-računa ZA FIKSNE STORITVE TELEMACH
VLOGA ZA IZDAJO E-računa ZA FIKSNE STORITVE TELEMACH MOBIL
ki jo sklepata:
Telemach Mobil d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana, Identifikacijska št. za DDV: SI16886682, matična št.: 3496791, transakcijski
račun: BACA 29000-0055197804, št. vložka 1/41193/00, pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, (v nadaljevanju izvajalec oz. Telemach Mobil), ki ga po
pooblastilu zastopa Marko Šter, direktor družbe
Podatki o naročniku
Ime in priimek/naziv podjetja*
Naslov (ulica oz. naselje in številka)
Kontaktna oseba
Kontaktna telefonska številka
Davčna številka
Zavezanec za ddv (izberi)
Poštna št.
Mesto ali kraj
FAX št.
Številka pogodbe*
Matična številka za pravne osebe
Zahtevam izdajo E-računov na/v:
elektronski naslov1:
(elektronski naslov za pošiljanje e-računov)
in/ali
spletno banko2:
1
2
(številka transakcijskega računa – za uporabnike spletnega bančništva)
obvezen podatek
izpolniti v primeru izdaje e-računa v aplikacijo spletnega bančništva izbrane banke (v primeru, ko banka to omogoča)
V primeru, da imate več naročniških računov, se s to vlogo strinjate, da ţelite prejemati E-račune za vse.
Ţelim prejeti SMS obvestilo o dostavi E-računa
__________________________________________
Mobilna telefonska številka
Ob naročilu izdaje računa v spletno banko ali na elektronski naslov, se naročnik strinja z odjavo tiskanega(ih) računa(ov).
Izjava:
• S podpisom potrjujem, da sem seznanjen(a) s Splošnimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe izvajalca.
• S podpisom soglašam, da izvedena pozitivna rešitev te vloge predstavlja veljavno spremembo Pogodbe o sklenitvi naročniškega razmerja v
zgoraj navedenem obsegu.
• S podpisom potrjujem, da sem seznanjen(a), da nezaščitena elektronska pošta ni varen medij.
• Kot naročnik storitve soglašam, da mi Telemach Mobil d.o.o. namesto tiskanega računa posreduje račune v elektronski obliki na naslove
navedene v tej vlogi. Hkrati izdajatelju jamčim, da bom redno sporočal vse nastale spremembe.
Pomembna obvestila:
• Vloga za izdajo e-računov bo obdelana najkasneje v petih (5) delovnih dneh od prejema pravilno izpolnjene vloge.
• Seznam bank, ki omogočajo prejem E-računa, je na voljo na www.telemach.si.
• Spremembo načina pošiljanja računov lahko kadarkoli spremenite prek obrazca na enem od prodajnih mest izvajalca. Spremembo lahko
sporočite tudi prek Vloge za spremembo naslova za pošiljanje računov, ki ga boste prejeli po elektronski pošti navedeni v tej vlogi. Izpolnjeno
vlogo nato pošljite na naslov: Telemach Mobil d.o.o., Naročniška služba, Cesta Ljubljanske Brigade 21, 1000 Ljubljana.
Izpolnjeno vlogo lahko oddate na e-naslov [email protected], v najbližjem Telemahovem prodajnem mestu ali jo pošljete na naslov
Telemach Mobil d.o.o., Naročniški oddelek, Cesta Ljubljanske Brigade 21, 1000 Ljubljana, po elektronski pošti na [email protected] Za
dodatne informacije in spremembe povezane s pošiljanjem računov pišite na [email protected]
g, fd=naročnik/zastopnik, sl=MC, st=1, sq=1`
__________________________
Kraj
________________
datum
______________________________________
izpis priimka in imena zastopnika pravne osebe
_________________________________
podpis naročnika/zastopnika pravne osebe
žig
1/2
IZPOLNI IZVAJALEC OZ. POOBLAŠČENI POSREDNIK
_____________________________________
_______________________________
Izpis imena zaposlenega
Prodajno mesto
Podpis in žig
2/2

Similar documents