CENIK KOMUNALNIH STORITEV januar 2015

Comments

Transcription

CENIK KOMUNALNIH STORITEV januar 2015
tel.: 01/750-81-10, fax: 01/750-81-11
e-pošta: [email protected]
http: //www.kp-logatec.si
Logatec, 01.01.2015
Št. dokumenta: 423-01/2015-1
CENIK KOMUNALNIH STORITEV
januar 2015
PROIZVOD OZ. STORITEV
EUR brez DDV
EUR z DDV
0,5299
0,7949
0,5802
0,8704
I. OSKRBA S PITNO VODO
vodarina
vodarina - prekomerna poraba
ME
EUR/m3
EUR/m4
omrežnina - voda:
DN ≤ 20 (vodomer 1/2 " in 3/4")
4,46
4,88 EUR/kos
20 < DN < 40 (vodomer 1" in 5/4")
13,38
14,65 EUR/kos
40 ≤ DN < 50 (vodomer 6/4")
44,61
48,85 EUR/kos
50 ≤ DN < 65 (vodomer 2")
66,92
73,28 EUR/kos
65 ≤ DN < 80
133,84
146,55 EUR/kos
80 ≤ DN < 100
223,07
244,26 EUR/kos
100 ≤ DN < 150
446,13
488,51 EUR/kos
150 ≤ DN
892,26
977,02 EUR/kos
stopnja DDV za storitev oskrbo s pitno vodo: 9,5 %
Cene se uporabljajo od 1.5.2013; zaračunavajo se na podlagi Sklepa o ceni storitve gospodarske javne službe OSKRBA S
PITNO VODO, št. 301-1/2013-4 (LN 5/2013).
II. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
odvajanje odpadne vode
0,2805
zaračunana cena za uporabnike - gospodinjstva (85,70 %)
0,2404
subvencija Občine Logatec za uporabnike - gospodinjstva (14,30 %)
0,0401
omrežnina - odvajanje:*
DN ≤ 20 (vodomer 1/2 " in 3/4")
3,26
20 < DN < 40 (vodomer 1" in 5/4")
9,79
40 ≤ DN < 50 (vodomer 6/4")
32,64
50 ≤ DN < 65 (vodomer 2")
48,96
65 ≤ DN < 80
97,92
80 ≤ DN < 100
163,20
100 ≤ DN < 150
326,40
150 ≤ DN
652,80
* Za uporabnike - gospodinjstva ceno v celoti (100 %) subvencionira Občina Logatec.
0,3071
0,2632
0,0439
EUR/m3
EUR/m 3
EUR/m 3
3,57
10,72
35,74
53,61
107,22
178,70
357,41
714,82
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda:
odpadne vode priključene na centralno čistilno napravo
0,2456
0,2456
m3
ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
čiščenje odpadne vode
zaračunana cena za uporabnike - gospodinjstva (51,16 %)
subvencija Občine Logatec za uporabnike - gospodinjstva (48,84 %)
0,2836
0,1451
0,1385
0,3105
0,1589
0,1517
EUR/m3
EUR/m 3
EUR/m 3
PROIZVOD OZ. STORITEV
EUR brez DDV
EUR z DDV
omrežnina - čiščenje:*
DN ≤ 20 (vodomer 1/2 " in 3/4")
0,31
20 < DN < 40 (vodomer 1" in 5/4")
0,94
40 ≤ DN < 50 (vodomer 6/4")
3,12
50 ≤ DN < 65 (vodomer 2")
4,68
65 ≤ DN < 80
9,35
80 ≤ DN < 100
15,59
100 ≤ DN < 150
31,18
150 ≤ DN
62,35
* Za uporabnike - gospodinjstva ceno v celoti (100 %) subvencionira Občina Logatec.
0,34
1,03
3,42
5,12
10,24
17,07
34,14
68,27
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI
KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI (MKČN)
storitve, povezane z greznicami ali MKČN
1. Stavba z merjeno porabo pitne vode (m3):
0,1869
0,2047
zaračunana cena za uporabnike - gospodinjstva (85,70 %)
0,1602
0,1754
subvencija Občine Logatec za uporabnike - gospodinjstva (14,30 %)
0,0267
0,0293
2. Stavba brez merjenja porabe pitne vode (PE/mesec):
0,9337
0,8527
zaračunana cena za uporabnike - gospodinjstva (85,70 %)
0,7308
0,8002
subvencija Občine Logatec za uporabnike - gospodinjstva (14,30 %)
0,1219
0,1335
EUR/m3
EUR/m 3
EUR/m 3
EUR/PE
EUR/PE
EUR/PE
omrežnina - čiščenje:*
DN ≤ 20 (vodomer 1/2 " in 3/4")
0,31
20 < DN < 40 (vodomer 1" in 5/4")
0,94
40 ≤ DN < 50 (vodomer 6/4")
3,12
50 ≤ DN < 65 (vodomer 2")
4,68
65 ≤ DN < 80
9,35
80 ≤ DN < 100
15,59
100 ≤ DN < 150
31,18
150 ≤ DN
62,35
* Za uporabnike - gospodinjstva ceno v celoti (100 %) subvencionira Občina Logatec.
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda:
1. Stavba z merjeno porabo pitne vode (m3):
odpadne vode priključene na greznice in na nepravilno delujoče
MKČN
odpadne vode priključene na MKČN z izdelano oceno obratovanja
2.
Stavba brez merjenja porabe pitne vode (PE/mesec):
odpadne vode priključene na greznice in na nepravilno delujoče
MKČN
odpadne vode priključene na MKČN z izdelano oceno obratovanja
ME
0,34
1,03
3,42
5,12
10,24
17,07
34,14
68,27
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
0,5283
0,5283
EUR/m3
0,0528
0,0528
EUR/m3
2,2010
2,2010
EUR/PE
0,2201
0,2201
EUR/PE
PE ... populacijski ekvivalent (oseba)
stopnja DDV za storitve odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode: 9,5 %
na okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se DVV ne obračunava
Cene se uporabljajo od 1.5.2013; zaračunavajo se na podlagi Sklepa o ceni storitve gospodarske javne službe ODVAJANJE
IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE, št. 301-3/2013-4 (LN 5/2013).
PROIZVOD OZ. STORITEV
EUR brez DDV
EUR z DDV
0,1107
0,0056
0,1212
0,0061
ME
III. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
zbiranje komunalnih odpadkov
javna infrastruktura - zbiranje KO
EUR/kg
EUR/kg
ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENGA VRTNEGA ODPADA
zbiranje BIO odpadkov
javna infrastruktura - zbiranje BIO
0,0877
0,0046
0,0960
0,0050
EUR/kg
EUR/kg
OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
obdelava mešanih komunalnih odpadkov
0,0790
0,0865
EUR/kg
ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
odlaganje komunalnih odpadkov
0,0889
0,0973
zaračunana cena za uporabnike - gospodinjstva (22,00 %)
0,0196
0,0214
subvencija Občine Logatec za uporabnike - gospodinjstva (78,00 %)
0,0693
0,0759
javna infrastruktura - odlaganje KO
0,0926
0,1014
zaračunana cena za uporabnike - gospodinjstva (0 %)
0,0000
0,0000
subvencija Občine Logatec za uporabnike - gospodinjstva (100 %)
0,0926
0,1014
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
stopnja DDV za storitve ravnanje s komunalnimi odpadki: 9,5 %
Cene se uporabljajo od 1.5.2013; zaračunavajo se na podlagi Sklepa o ceni storitve gospodarske javne službe RAVNANJE S
KOMUNALNIMI ODPADKI, št. 301-2/2013-4 (LN 5/2013).
RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI v PVC VREČKI in BIORAZGRADLJIVA VREČKA
ravnanje s KO v PVC vrečki (rumena vrečka):
1,8609
2,04
EUR/kos
ravnanje z biološkimi odpadki odloženimi v biorazgradljivi vrečki:
biorazgradljiva vrečka velikosti 120 l
biorazgradljiva vrečka velikosti 240 l
0,6393
0,9132
0,7000
1,0000
EUR/kos
EUR/kos
POSEBNE STORITVE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI - podjetja, obrt, javne ustanove
prevzem in oddaja v nadaljno predelavo - embalaža (odvoz 1x na teden)
37,5563
41,1241 EUR/m3
prevzem in oddaja v nadaljno predelavo - steklo (odvoz 1x na teden)
37,5563
41,1241 EUR/m3
prevzem in oddaja v nadaljno predelavo - papir (odvoz 1x na teden)
45,0676
49,3490 EUR/m3
oddaja v nadaljno predelavo - odpadna embalaža
0,0350
0,0383 EUR/kg
odvoz odpadkov po naročilu
po dejanskih stroških prevoza po ceniku za
najem opreme in storitev
odlaganje nevarnih odpadkov na zbirni center
zaračuna se 30 % manipulativnih stroškov na
cene podjetja, ki je pooblaščeno za predelavo
in odstranjevanje nevarnih odpadkov
stopnja DDV za storitve ravnanje s komunalnimi odpadki: 9,5 %
IV. NAJEMNINE POSOD ZA ODPADKE
- najem posode 80 l
posoda 80 l - enkratno plačilo najema*
1,13
37,80
1,37
46,12
EUR/kos
EUR/kos
PROIZVOD OZ. STORITEV
EUR brez DDV
EUR z DDV
1,02
34,17
1,27
43,33
1,25
41,68
1,55
52,87
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
- najem posode 660 l (biološki odpadki)
4,91
5,99
EUR/kos
- najem posode 770 l
5,51
6,72
EUR/kos
- najem posode 1100 l
6,24
7,61
EUR/kos
- najem posode 120 l
posoda 120 l - enkratno plačilo najema*
- najem posode 240 l
posoda 240 l - enkratno plačilo najema*
ME
* enkratno plačilo najema je možno le za fizične osebe
USKLADITEV CEN za najemnine posod za odpadke glede na rast cen življenjskih potrebščin
(inflacija) preteklega meseca
-0,50
stopnja DDV za najemnino posod za odpadke: 22 %
direktor:
dr. Boštjan AVER, univ.dipl.ekon.
%