Obvestilo o zaračunavanju storitev po novem

Comments

Transcription

Obvestilo o zaračunavanju storitev po novem
KOMUNALA
Javno podjetje d.o.o.
Kopališka ul. 2
Murska Sobota
telefon 02 521-37-00
telefax 02 521-37-40
Zap.št.: 05-1141/13-HE
Datum: 9.3.2013
Obvestilo
o zaračunavanju storitev po novem
Obveščamo vas, da je s 1. januarjem 2013 prenehala veljati Uredba o določitvi najvišjih cen
komunalnih storitev (Ur. list RS, št. 66/12), s katero je država že več let omejevala rast cen
komunalnih storitev in njihovo uveljavljanje. Zaradi tega je nastajala izguba, ki se je v skladu z
zakonodajo pokrivala v breme investicijskih sredstev občin, kar pomeni, da so bila za znesek
izgube manjša vlaganja nujne obnove javne infrastrukture.
V mesecu novembru 2012 je bila sprejeta Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, 87/12 in 109/12), ki je
stopila v veljavo s 1. januarjem 2013. Pristojnost odločanja o cenah komunalnih storitev:
 oskrba s pitno vodo,
 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 storitve, povezane z obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
(MKČN),
 zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
 obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
je prešla iz državne ravni na lokalno raven torej lokalno skupnost (občine).
Mestni svet mestne občine Murska Sobota je sprejel nove cene za:
 oskrbo s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota (ceno omrežnine in ceno vodarine;
cena se uporablja od 1. februarja 2013 dalje,
 za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota
(ceno omrežnine in ceno storitve odvajanje odpadne vode); cena se uporablja od 1.
februarja 2013 dalje,
 za čiščenje komunalne in padavinske vode v Mestni občini Murska Sobota(ceno storitve
čiščenje odpadne vode); cena se uporablja od 1. januarja 2013 dalje,
 za storitve povezane z obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami v Mestni občini Murska Sobota (ceno praznjenja greznice ali MKČN); cena se
uporablja od 1. marca 2013 dalje za tiste uporabnike, katerim izvajalec javne službe
prazni tak objekt.
Občinski svet Občine Puconci je sprejel nove cene za:
 oskrbo s pitno vodo v Občini Puconci (ceno omrežnine oziroma ceno omrežnine
zmanjšano za subvencijo uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih
dejavnosti ter ceno vodarine); cena se uporablja od 1. marca 2013 dalje.
V skladu z uredbo so na računu prikazane nove postavke.
OSKRBA S PITNO VODO
(dobavitelj VODOVOD MURSKA SOBOTA javno podjetje d.o.o.)
»Omrežnina« je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s
pitno vodo na območju občine in se uporabnikom zaračunava mesečno (v dvanajstinah) glede na
zmogljivost priključka (velikost vodomera). Za posamezne dimenzije priključka veljajo faktorji
iz uredbe. Cena je izražena v EUR/mesec.
»Vodarina« je del cene, ki se obračunava na podlagi porabljene količine pitne vode. Cena je
enotna za vse uporabnike in je izražena v EUR/m3. V ceni so zajeta vodna povračila in vodna
povračila za vodne izgube, ki jih določa Vlada RS s sklepom in se zaračunavajo na podlagi
Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07).
»Vzdrževanje vodomera« se zaračuna uporabniku, ki ima nameščen dodaten vodomer, na
podlagi katerega deli porabo vode znotraj internega omrežja. Cena je sprejeta z internim
cenikom izvajalca javne službe in se uporablja na območju vseh občin, ki se oskrbujejo s pitno
vodo iz vodovodnega sistema Murska Sobota od 1. februarja 2013 dalje. Cena je izražena v
EUR/mesec.
ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
(izvajalec javne službe KOMUNALA javno podjetje d.o.o.)
»Omrežnina odpadne vode« je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je
namenjena odvajanju komunalne in padavinske vode na območju občine in se uporabnikom
zaračunava mesečno (v dvanajstinah) glede na zmogljivost priključka (velikost vodomera). Za
posamezne dimenzije priključka veljajo faktorji iz uredbe.
»Odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode« je del cene, ki se zaračuna za odvedeno
odpadno vodo in se obračunava na podlagi porabljene količine pitne vode. Cena je enotna za vse
uporabnike in je izražena v EUR/m3.
»Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda« se zaračunava
na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
(Uradni list RS, št. 80/12). Zaračunava se v imenu in za račun občine. Znesek okoljske dajatve
določi Vlada RS s sklepom ter se obračunava od količine porabljene pitne vode (kjer se poraba
pitne vode meri) in na podlagi števila oseb (kjer ni merjena poraba pitne vode). Postavka je
izražena v EUR/m3.
ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
(izvajalec javne službe (koncesionar) PETROL Ljubljana d.d.
»Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode« je cena, ki se zaračunava za čiščenje
odpadne vode in se obračunava na podlagi količine porabljene pitne vode. Cena je ločena po
uporabnikih (gospodinjstvo in ostali uporabniki) in je izražena EUR/m3.
ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
(izvajalec javne službe KOMUNALA javno podjetje d.o.o.)
»Zbiranje določnih vrst komunalnih odpadkov« je cena, ki se zaračunava za zbiranje
določenih vrst odpadkov še po obstoječi ceni, oblikovani v letu 2009, ko je bil cenik prevzet od
Saubermacher- komunala Murska Sobota d.o.o. V ceno je vključeno zbiranje mešanih
komunalnih odpadkov ter tudi zbiranje ločenih frakcij in upravljanje zbirnega centra. Cena je
obračunana glede na volumen zabojnika in je izražena v EUR/zabojnik oziroma na m 3. Ko bo
cena oblikovana v skladu z Uredbo, bodo po novem zapisane tudi postavke na računu.
OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
(izvajalec javne službe CERO PUCONCI d.o.o.)
»Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov« je cena, ki se zaračunava za obdelavo
določenih vrst komunalnih odpadkov in je izražena v EUR/kg. Cena je za vse uporabnike enotna.
»Obdelava biološko razgradljivih odpadkov« je cena, ki se zaračunava za obdelavo biološko
razgradljivih odpadkov in je izražena v EUR/kg. Postavka se zaračunava uporabnikom, ki imajo
urejeno ločeno zbiranje (biološko razgradljivi odpadki).
ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE
KOMUNALNIH ODPADKOV
ALI
ODSTRANJEVANJE
(izvajalec javne službe CERO PUCONCI d.o.o.)
»Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« je cena, ki se
zaračunava za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in je
izražena v EUR/kg. Cena je za vse uporabnike enotna.
Podrobnejše informacije glede cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave
biološko razgradljivih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih
odpadkov lahko dobite na CERO PUCONCI d .o.o. ali njihovi spletni strani [email protected]
OGREVANJE
DALJINSKO OGREVANJE
(dobavitelj KOMUNALA javno podjetje d.o.o.)
Območje sistema daljinskega ogrevanja se nahaja na lokaciji Lendavske ulice, delno na
Cvetkovi, Zeleni, Gregorčičevi, Kardoševi in Slovenski ulici, ter pokriva večino
večstanovanjskih in poslovnih stavb na tem območju.
Cena storitve dobave toplote je sestavljena iz:
- fiksnega dela (priključna moč) in
- variabilnega dela (toplota za ogrevanje – energijski del).
Cene se oblikujejo na podlagi Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople
vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 28/12).
»Ogrevanje« je akontacija stroškov za toploto, ki je potrebna za ogrevanje stanovanj.
»Ogrevanje sanitarne vode« je akontacija stroškov za toploto, ki je potrebna za ogrevanje
sanitarne tople vode (STV).
»Ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode« sta postavki na računu, ki predstavljata variabilni del
cene ogrevanja, ki pokriva energijske stroške proizvodnje in distribucije daljinske toplote, to je
stroške energentov (zemeljski plin, ELKO) in stroške električne energije za obratovanje naprav.
Odjemalcem se storitvi zaračunata na podlagi dobavljene toplote v toplotno postajo stavbe,
razdelitev med stanovanji pa se izvede na podlagi delilnikov stroškov za toploto (merilniki
toplote, elektronski delilniki, vodomeri).
Stroški ogrevanja se večinoma zaračunavajo v času ogrevanja in so vezani na porabo v toplotni
postaji stavb, zato so zaračunane akontacije visoke v decembru, januarju in februarju.
»Priključna moč« je postavka, ki pokriva fiksne stroške za obratovanje sistema, ki zajemajo
stroške materiala, storitev, dela in vzdrževanja. Odjemalcem se omenjeni stroški zaračunavajo v
obliki cene za priključno moč, ki jo za posamezno stavbo določijo pooblaščeni projektanti
strojne stroke.
Letni znesek za priključno moč se izračuna tako, da se tarifna postavka za priključno moč
(€/MW/leto) pomnoži s priključno močjo večstanovanjske stavbe (MW). Stroški se med
stanovanja razdelijo na osnovi ogrevalne površine, strošek pa se praviloma obračunava mesečno
po dvanajstinah.
UPRAVLJANJE KOTLOVNIC
(upravljanje kotlovnic na podlagi pogodbe KOMUNALA javno podjetje d.o.o.)
Območje, kjer upravljamo večje skupne kotlovnice v mestu Murska Sobota se nahajajo na
lokaciji Slovenske ulice, Ulici Staneta Rozmana, Kocljevi, Zvezni, Vrtni, Stari, Mojstrski,
Štefana Kovača in Razlagovi ulici. Ogrevamo večino večstanovanjskih in poslovnih stavb v
centru mesta.
»Akontacija ogrevanja« je akontacija stroškov za ogrevanje stanovanj in zajema:
 energijske stroške proizvodnje in distribucije, to je stroške energentov (večinoma ELKO
ekstra lahko kurilno olje) in stroške električne energije za obratovanje naprav,
 fiksne stroške za obratovanje sistema, ki zajemajo stroške materiala, storitev, dela in
vzdrževanja.
Stroški ogrevanja se večinoma zaračunavajo v obliki 12 enakomernih akontacij, ki so nastavljene
na osnovi ogrevalne površine ali delilnikov stroškov za toploto.
Pomembno:
Odjemalci imajo možnost, da se skupinsko ali individualno odločijo za način plačevanja stroškov
ogrevanja – akontacij (npr. 7, 8, 10, 12 enakomernih akontacij ali akontacije vezane na porabo v
toplotni postaji). V vseh primerih je na koncu ogrevalne sezone opravljen obračun glede na
dejansko porabo. Ogrevalna sezona traja od 1.5. do 30.4. naslednje leto.
Za več informacij se oglasite na sedežu dobavitelja/izvajalca Komunala javno podjetje d.o.o na
Kopališki ulici 2 v Murski Soboti.
Ceniki, po katerih so zaračunane postavke na računu uporabnika so dostopni na naši spletni
strani.

Similar documents