cenik Loška dolina - Komunala Cerknica

Comments

Transcription

cenik Loška dolina - Komunala Cerknica
OBČINA LOŠKA DOLINA
CENIK KOMUNALNIH STORITEV OD 1.9.2015
I. OSKRBA S PITNO VODO
1. Vodarina (od 1.1.2014)
Cena
Storitev
€ brez DDV
Vodarina
1,1149
*cena je subvencionirana samo za gospodinjstva.
DDV 9,5%
0,1059
€ z DDV
1,2208
Enota
€/m³
€ brez DDV
7,6363
16,6932
46,9743
72,1002
137,0797
222,6684
436,875
863,7137
Cena
DDV 9,5%
0,7254
1,5859
4,4626
6,8495
13,0226
21,1535
41,5031
82,0528
€ z DDV
8,3617
18,2791
51,4369
78,9497
150,1023
243,8219
478,3781
945,7665
1. Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (od 1.7.2013)
Storitev
€ brez DDV
Odvajanje komunalne odpadne vode
0,2207
Čiščenje komunalne odpadne vode
0,8037
DDV 9,5%
0,0210
0,0764
€ z DDV
0,2417
0,8801
2. Omrežnina - Odvajanje (od 1.7.2013)
Dimenzija vodomera
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≥ DN
€ brez DDV
1,0842
Cena s subvencijo občine Loška dolina
DDV 9,5%
€ z DDV
0,1030
1,1872
Enota
€/m³
2. Omrežnina (od 1.1.2014)
Dimenzija vodomera
Faktor
DN ≤ 20
1
20 < DN < 40
3
40 ≤ DN < 50
10
50 ≤ DN < 65
15
65 ≤ DN < 80
30
80 ≤ DN < 100
50
100 ≤ DN < 150
100
150 ≥ DN
200
*cena je subvencionirana samo za gospodinjstva.
Cena s subvencijo občine Loška dolina
€ brez DDV
DDV 9,5%
€ z DDV
6,7643
0,6426
7,4069
14,2086
1,3498
15,5584
27,0288
2,5677
29,5965
40,5289
3,8502
44,3791
79,5663
7,5588
87,1251
127,0751
12,0721
139,1472
190,0721
18,0568
208,1289
405,2898
38,5025
443,7923
II. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE
Faktor
1
3
10
15
30
50
100
200
€ brez DDV
7,7819
23,3457
77,8191
116,7287
233,4574
389,0957
778,1913
1.556,3827
DDV 9,5%
0,7393
2,2178
7,3928
11,0892
22,1785
36,9641
73,9282
147,8564
€ z DDV
8,5212
25,5635
85,2119
127,8179
255,6359
426,0598
852,1195
1704,2391
3. Omrežnina - Čiščenje/greznice (od 1.7.2013)
Dimenzija vodomera
Faktor
DN ≤ 20
1
20 < DN < 40
3
40 ≤ DN < 50
10
50 ≤ DN < 65
15
65 ≤ DN < 80
30
80 ≤ DN < 100
50
100 ≤ DN < 150
100
150 ≥ DN
200
€ brez DDV
2,5450
7,6351
25,4503
38,1754
76,3508
127,2514
254,5028
509,0055
DDV 9,5%
0,2418
0,7253
2,4178
3,6267
7,2533
12,0889
24,1778
48,3555
€ z DDV
2,7868
8,3604
27,8681
41,8021
83,6041
139,3403
278,6806
557,3610
Enota
€/m³
€/m³
4. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
Storitev
Objekti priključeni na javno kanalizacijo
Objekti brez priklopa na javno kanalizacijo
Objekti brez merjenja odvzema pitne vode iz vodovodnega sistema (brez priklopa na vodovodno omrežje) v primeru greznice
Objekti brez merjenja odvzema pitne vode iz vodovodnega sistema (brez priklopa na vodovodno omrežje) s čiščenjem na ČN ali MKČN
*DDV se ne obračuna.
5. Greznice in MKČN (od 1.7.2013)
Storitev
Storitve povezane z greznicami
Storitve povezane z MKČN do 50 PE
€ brez DDV
0,2820
0,8472
DDV 9,5%
0,0268
0,0805
€ z DDV
0,3088
0,9277
Enota
€/m³
€/m³
6. Prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in MKČN do 50 PE
Storitev
€ brez DDV
DDV 9,5%
€ z DDV
Prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in MKČN do 50 PE*
21,2500
2,01875
23,2688
Občina Loška dolina občanom sofinancira prevzem in ravnanje z blatom iz greznic v višini 50% zneska, za praznjenja do 22m³ blata na hišno številko letno.
III. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (od 1.9.2015)
Storitev
€ brez DDV
Zbiranje komunalnih odpadkov
0,1491
Javna infrastruktura (zbiranje odpadkov)
0,0110
DDV 9,5%
0,0142
0,0010
€ z DDV
0,1633
0,0120
Enota
€/kg
€/kg
€ brez DDV
0,0528
0,5283
2,2010
0,2201
Enota
€/m³
€/m³
€/os/mes
€/os/mes
Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
0,1803
0,0171
0,1974
€/kg
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (od 1.9.2015)
Storitev
€ brez DDV
Obdelava komunalnih odpadkov
0,1224
DDV 9,5%
0,0116
€ z DDV
0,1340
Enota
€/kg
3. Odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov (od 1.9.2015)
Storitev
€ brez DDV
Odlaganje komunalnih odpadkov
0,1224
DDV 9,5%
0,0116
€ z DDV
0,1340
Enota
€/kg
IV. INFORMATIVNI IZRAČUN - vse cene vključujejo DDV
1. Storitve vezane na porabo pitne vode
Storitev
Vodarina
Odvajanje komunalne odpadne vode
Čiščenje komunalne odpadne vode
Okoljska dajatev_javna kanalizacija
Okoljska dajatev_brez javne kanalizacije
Storitve povezane z greznicami in MKČN do 50 PE
Skupaj €/m3 z DDV
Kanalizacija [€/m3 z DDV]
1,1872 €
0,2417 €
0,8801 €
0,0528 €
/
/
2,36 €
Greznica [€/m3 z DDV]
1,1872 €
/
/
/
0,5283 €
0,3088 €
2,02 €
MKČN [€/m3 z DDV]
1,1872 €
/
/
0,0528 €
/
0,9277 €
2,17 €
2. Storitve vezane na vodomer
Storitev
Omrežnina vodarina [€ z DDV]
Omrežnina odvajanje [€ z DDV]
Omrežnina čiščenje/greznice [€ z DDV]
Skupaj_kanalizacija [€/mes z DDV]
Skupaj_greznica ali MKČN [€/mes z DDV]
1/2" in 3/4"
DN ≤ 20
7,41 €
8,52 €
2,79 €
18,71 €
10,19 €
1" in 5/4 "
20 < DN < 40
15,56 €
25,56 €
8,36 €
49,48 €
23,92 €
6/4"
40 ≤ DN < 50
29,60 €
85,21 €
27,87 €
142,68 €
57,46 €
2" in 50mm
50 ≤ DN < 65
44,38 €
127,82 €
41,80 €
214,00 €
86,18 €
65 ≤ DN < 80
87,13 €
255,64 €
83,60 €
426,37 €
170,73 €
80mm
100mm
80 ≤ DN < 100 100 ≤ DN < 150
139,15 €
208,13 €
426,06 €
852,12 €
139,34 €
278,68 €
704,55 €
1338,93 €
278,49 €
486,81 €
3. Storitve vezane na dimenzijo zabojnika za odpadke
Minimalna velikost zabojnika glede na število stalno oz. začasno prijavljenih oseb:
št. oseb
velikost zabojnika
*1-4 oseb
80l
5-8 oseb
120l
9-13 oseb
240l
*Za stavbe, v katerih je prijavljena 1 oseba in ima najmanjši volumen zabojnika (80l), se za obračun upošteva 40l.
Količina obračnanih odpadkov (kg) za posamezno velikost zabojnika (izračun: velikost zabojnika [l] x frekvenca odvoza x faktor pretvorbe [kg/l]):
Storitev
frekvenca*
faktor [kg/l]
40 l
80 l
120 l
240 l
Zbiranje komunalnih odpadkov
2,17
0,2986
25,92 kg
51,84 kg
77,76 kg
155,51 kg
Javna infrastruktura (zbiranje odpadkov)
2,17
0,2986
25,92 kg
51,84 kg
77,76 kg
155,51 kg
Obdelava komunalnih odpadkov
2,17
0,0158
1,37 kg
2,74 kg
4,11 kg
8,23 kg
Odlaganje komunalnih odpadkov
2,17
0,1423
12,35 kg
24,70 kg
37,05 kg
74,11 kg
Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
3,25
0,0934
12,14 kg
24,28 kg
36,43 kg
72,85 kg
* mešani komunalni odpadki se odvažajo na 2 tedna; letno 26 odvozov, mesečna frekvenca je 2,17.
* biološko razgradljivi odpadki se odvažajo na 1 oz. 2 tedna; letno 39 odvozov, mesečna frekvenca je 3,25.
Cena posameznega zabojnika (izračun: količina obračunanih odpadkov za posamezno velikost zabojnika [kg] x cena storitve [€/kg]:
Storitev
80 l
120 l
240 l
1100 l
Zbiranje komunalnih odpadkov
8,46 €
12,69 €
25,39 €
116,37 €
Javna infrastruktura (zbiranje odpadkov)
0,62 €
0,94 €
1,87 €
8,59 €
Obdelava komunalnih odpadkov
0,37 €
0,55 €
1,10 €
5,05 €
Odlaganje komunalnih odpadkov
3,31 €
4,97 €
9,93 €
45,53 €
Skupaj [€ / mesec/zabojnik z DDV]
12,77 €
19,15 €
38,30 €
175,53 €
Storitev
80 l
120 l
240 l
1100 l
Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
4,79 €
7,19 €
14,38 €
65,92 €
*Gospodinjstvu z 1 prijavljeno osebo se za količino opravljenih storitev upošteva 40l (ob instaliranem 80l zabojniku).
Anton Kranjc
direktor
1100 l
712,76 kg
712,76 kg
37,71 kg
339,67 kg
333,91 kg
150mm
150 ≥ DN
443,79 €
1704,24 €
557,36 €
2705,39 €
1001,15 €

Similar documents