Sortiranje mešanih komunalnih odpadkov

Comments

Transcription

Sortiranje mešanih komunalnih odpadkov
Sortiranje mešanih komunalnih
odpadkov
Ljubljana, april 2013
Kako ravnati z odpadki
9V skladu z Operativnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki,
slovensko zakonodajo in upoštevanjem evropskih smernic je treba
največji poudarek dati preprečevanju nastajanja odpadkov, ponovni
uporabi ter recikliranju in zmanjšanju količin odloženih odpadkov na
odlagališčih;
9V Sloveniji je potrebno v skladu s trenutno zakonodajo organizirati ločeno
zbiranje odpadkov na izvoru in obdelavo ostanka odpadkov pred
odlaganjem, s tem pa odložiti čim manjše količine odpadkov.
Page ƒ 2
Dejavnost ravnanja z odpadki
9Z novelo ZVO-1 tri službe:
ƒ Zbiranje in prevoz;
ƒ Obdelava ;
ƒ Odlaganje;
9S koncesijsko pogodbo v Občini Krško podeljene prvi dve službi, zbiranje
in odvoz ter obdelava odpadkov, dejavnost izvaja Kostak d.d.;
9Z odlokom se odlaganje ostanka odpadkov izvaja na regijskem
odlagališču v Leskovcu pri Novem mestu, dejavnost izvaja javno podjetje
CeROD d.o.o..
Page ƒ 3
Ureditev Centra za ravnanje z odpadki
9Dograditev sortirne linije z napravo za mehansko obdelavo (MO)
odpadkov omogoča sortiranje mešanih komunalnih odpadkov in dodatno
ločevanje ločeno zbranih frakcij;
9Odvoz manjše količine ostanka odpadkov na odlaganje na CeROD;
9Sortirnica odpadkov: objekt
994.000 €
sortirna linija
2.200.000 €
9Investicija poteka v več fazah:
ƒ Izgradnja zbirnega centra s kompostarno, sortirnico in prekladalno
postajo;
ƒ Izgradnja objekta za MO komunalnih odpadkov;
ƒ Izgradnja zaprtega objekta za biološko obdelavo odpadkov, z
ustreznimi biofiltri.
Page ƒ 4
Sortiranje mešanih komunalnih odpadkov (MO)
Ureditev objektov in umestitev v prostor
Page ƒ 5
Sortiranje mešanih komunalnih odpadkov (MO)
Page ƒ 6
Sortiranje mešanih komunalnih odpadkov (MO)
Glavni tehnološki postopki:
9Dostava odpadkov v zaprt skladiščni prostor;
9Nalaganje odpadkov v zalogovnik in trgalec vreč;
9Dvižni transporter nalaga odpadke v rotacijsko sito katerega naloga
je , da loči odpadke glede na velikost delcev;
9V balističnem separatorju se ločijo odpadki glede na specifično težo,
s tekočimi trakovih se odpadki vodijo na ročno sortiranje ali optično
sortiranje s pomočjo NIR naprave;
9Na tekočih trakovih, kjer se sortirajo kovinski odpadki sta
separatorja za magnetno in nemagnetno embalažo, katerih naloga je
ločevanje železa in aluminija od drugih vrst odpadkov;
9NIR (Near Infra Red) je naprava, ki omogoča sortiranje do 52
različnih vrst odpadkov. S pomočjo optičnih senzorjem določi vrsto
materiala hkrati pa se za ločevanje odpadkov uporabljajo zračne šobe
z visokim pritiskom;
9Posamezna vrsta odpadka se izloča in pada na svoj tekoči trak,
končno skladiščenje je v bunkerjih.
Page ƒ 7
Biološka obdelava odpadkov
Ureditev objektov in umestitev v prostor
Page ƒ 8
Opis tehnologije biološke obdelave odpadkov
9Biološka obdelava mehansko obdelanih mešanih komunalnih
odpadkov se bo izvajala po postopku statične aerobne digestije v
objektu velikosti 54x60 m. Ena tretjina tlorisne površine objekta je
predvidena za biološko obdelavo težke frakcije mešanih komunalnih
odpadkov, druga tretjina za kompostiranje biološko razgradljivih
odpadkov in tretja tretjina za pripravo nadomestnega goriva iz lahke
frakcije mešanih komunalnih odpadkov;
9Obdelani mešani komunalni odpadki bodo v boksih zloženi do višine
2,5 m;
9Obdelani mešani komunalni odpadki se bodo med aerobno digestijo
prisilno prezračevali skozi prezračevane jaške, ki bodo vgrajeni v tleh
vsakega od boksov;
9Odpadni zrak se bo izpuščal skozi biološki filter v okolje, pri čemer se
bo odpadni zrak pred vstopom v biološki filter v pralniku odpadnega
zraka očisti prahu in aerosolov ter ohladil na temperaturo pod 35 oC.
Page ƒ 9
Doseženi rezultati v letu 2011
9Z uvedbo celovitega sistema ločenega zbiranja odpadkov dosežen
visok delež ločeno zbranih frakcij;
Grafikon: Delež posameznih vrst odpadkov iz gospodinjstev (leto 2011)
Page ƒ 10
Rezultati obratovanja linije za mehansko
obdelavo odpadkov
9Po polletnem obratovanju doseženi spodbudni rezultati;
9Povečanje količin in čistost uporabnih surovin;
9Manjše količine odloženih odpadkov (odloženih še samo 25% na izvoru
nastalih odpadkov oziroma manj kot 100 kg letno na prebivalca);
9Zagotoviti ustrezen prevzem nadomestnega goriva iz odpadkov;
Grafikon: Delež posameznih vrst odpadkov po mehanski obdelavi ostanka odpadkov
Page ƒ 11
Prednosti obdelave odpadkov v Krškem
9Ekonomska:
ƒ Nadzorovan sistem, investicija in stroški obdelave;
ƒ nižji stroški obdelave;
ƒ nižji stroški transporta odpadkov(70.000 €/leto);
ƒ nižja uskladitev cene ravnanja z odpadki kot v primeru MBO na CeROD-u;
9Ekološka:
ƒ manj prevozov odpadkov;
ƒ nadzirana tehnologija obdelave odpadkov v zaprtih objektih sortirnice in
kasneje v zaprti kompostarni;
ƒ manjša količina odloženih odpadkov;
9Socialna:
ƒ nove zaposlitve;
ƒ nižja finančna obremenitev uporabnikov.
Page ƒ 12
Hvala za pozornost
Page ƒ 13

Similar documents