Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve

Comments

Transcription

Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve
Fakulteta za zdravstvo Jesenice v sodelovanju z Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani, Fakulteto
za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem in
Zbornico zdravstvene in babiške nege – Zvezo društev medicinski sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije
Vabi na
8. posvet MOJA KARIERA - QUO VADIS:
Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve stopnje
Zdravstvena nega (VS)
Posvet z okroglo mizo bo potekal v sredo, 6. 5. 2015
v Ljubljani, Four Points by Sheraton (bivši Mons), s pričetkom ob 9. uri.
Posvet je namenjen menedţerjem in vodjem v visokošolskih in zdravstvenih zavodih, odgovornim v
zdravstveni in visokošolski politiki, odgovornim v zdruţenjih na področju zdravstvene nege,
diplomiranim medicinskim sestram, visokošolskim učiteljem in strokovnim sodelavcem na področju
zdravstvene nege, študentom magistrskega študija zdravstvene nege, idr.
Program posveta:
8.30 – 09.00
Registracija udeleţencev
9.00 – 09.15
Uvodni pozdrav organizatorjev posveta
AKTERJI IZOBRAŢEVANJA IN SMERNICE V IZOBRAŢEVANJU
Moderatorki: prof. dr. Darja Barlič Maganja, izr. prof. dr. Danica Ţeleznik
09.15 – 09.35 Načrtovanje števila kadra v zdravstveni negi v luči rezultatov projekcij do leta 2035
dr. Tit Albreht, Rade Pribaković Brinovec, dr. Branko Gabrovec
09.35 – 09.50 Vloga Ministrstva za zdravje na področju izobraţevanja v zdravstveni negi
mag. Zdenka Tičar
09.50 – 10.05 Vloga NAKVIS-a na področju akreditacije študijskih programov v zdravstveni negi: priloţnosti
za izboljšave
dr. Alenka Braček Lalić
10.05 – 10.25 Smernice za izobraţevanje na programu prve stopnje Zdravstvena nega (VS) – predstavitev
predloga
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
OKROGLA MIZA 1: PREDSTAVITEV STALIŠČ IN RAZPRAVA O PREDLAGANIH SMERNICAH
Moderatorki: doc. dr. Marija Zaletel, izr. prof. Dr (Zdruţeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda
Pajnkihar
10.25 – 11.45 Člani okrogle mize so predstavniki kateder/oddelkov za zdravstveno nego visokošolskih
zavodov, ki izvajajo program Zdravstvena nega (VS) v RS: mag. Marija Milavec Kapun,
Jasmina Nerat, pred., Sanela Pivač, mag. zdr. neg., pred., Joţica Čampa, pred., Helena
Skočir, mag. Breda Koban
11.45 – 12.15 Odmor
ODGOVORNOST ZA IZOBRAŢEVANJE V ZDRAVSTVENI NEGI
Moderatorki: doc. dr. Andreja Kvas, Sanela Pivač, mag. zdr. neg., pred.
12.15 – 12.35 Vloga Zbornice – Zveze pri akreditaciji študijskih programov in umestitvi kompetenc študijskih
programov v nacionalno shemo razvoja kompetenc v zdravstveni negi v RS
Jože Prestor, mag. zdr. neg., Darinka Klemenc
OKROGLA MIZA 2: PODIPLOMSKA IZOBRAŢEVANJA V ZDRAVSTVENI NEGI: ALI ZNAMO KOMPETENCE
TEH PROGRAMOV UMESTITI V KLINIČNO DELO?
Moderatorki: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dr. Alenka Braček Lalić
12.35 – 14.30 Povabljeni predstavniki vodstev visokošolskih zavodov, ki izvajajo program Zdravstvena nega
(VS) v RS, vodstva visokošolskih in zdravstvenih zavodov ter Zbornice Zveze: doc. dr. Marija
Zaletel, izr. prof. Dr (Zdruţeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
prof. dr. Darja Barlič Maganja, Darinka Klemenc, Erna Kos Grabnar, dr. Saša Kadivec, mag.
Dragica Blatnik, Robertina Benkovič, Danijela Pušnik, mag. zdr. nege
14.30
ZAKLJUČKI POSVETA
Kotizacije ni, število mest je omejenih. Na posvet se prijavite preko spletne prijavnice. Dodatne informacije dobite v Centru na
št.: +386 4 5869 360 ali po e-pošti: [email protected] Organizator si pridruţuje pravico do manjših sprememb programa posveta. Projekt je
financiran s sredstvi javnega razpisa.
Vljudno vabljeni!
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.
2

Similar documents