Teorije in modeli zdravstvene nege. Kako jih uporabiti na

Comments

Transcription

Teorije in modeli zdravstvene nege. Kako jih uporabiti na
Dekanat / Dean’s office
Spodnji Plavž 3, SI-4270 Jesenice, Slovenija
w: www.fzj.si
t: + 386 4 58 69 360
e: [email protected]
f: + 386 4 58 69 363
Teorije in modeli zdravstvene nege. Kako jih uporabiti na kliničnih problemih?
9. šola za klinične mentorje
(17. september 2015, dvorana Kolpern na Stari Savi, Jesenice)
08.00 – 08.30 Registracija udeležencev
08.00 – 08.45 Uvodna pozdrava: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja FZJ
Alenka Bijol, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Gorenjske
I. TEORIJE IN MODELI ZDRAVSTVENE NEGE
Moderatorka: dr. Vesna Čuk, viš. pred.
8.45 – 9.05: Pomen nacionalnih smernic za izobraževanje v zdravstveni negi (izr. prof. dr. Brigita Skela Savič)
9.05 – 9.25. Teoretični modeli in refleksivna praksa kot izziv kakovostni zdravstveni negi (mag. Jožica Ramšak Pajk,
viš. pred.)
9.25 – 9.45: Refleksija na kritičen dogodek po Gibbsovem modelu in možnost uporabe teoretičnih modelov (Mateja
Denžič, mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.)
9.45 – 10.05: Učenje teorije in prakse zdravstvene nege z Gibbsovim refleksivnim modelom (Joland Barbara Špendl,
mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.)
10.05 – 10.25: Razprava
10.25 – 10. 45: Odmor
II. UPORABNOST TEORETIČNIH MODELOV V KLINIČNEM OKOLJU
Moderatorka: Sanela Pivač, mag. zdr. neg., pred.
10.45 – 11.00: Teorija in proces zdravstvene nege – temelji razvoja sodobne zdravstvene nege (Sanela Pivač, mag.
zdr. neg., pred., Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., pred.)
11.00 – 11.15: Teorije in modeli zdravstvene nege: kako jih uporabiti na kliničnih problemih (Mojca Rabič)
11.15 – 11.30: (Uporaba teorije Dorotheae Orem v zdravstveni oskrbi bolnika s kronično pljučno boleznijo (dr. Saša
Kadivec, viš. pred., Katja Vrankar, mag. zdr. neg., pred.)
11.30 – 11.45: Uporaba teoretičnega modela pri kliničnem usposabljanju na enoti za gerontopsihiatrijo Univerzitetne
psihiatrične klinike Ljubljana (dr. Jožica Peterka Novak, viš. pred., Zlata Živić, mag. zdr. neg., strok. sod.)
11.50 – 12.05: Razprava
12.05 – 13.00: Odmor za kosilo
III. KLINIČNO USPOSABLJANJE KOT PROCES NENEHNEGA IZBOLJŠEVANJA
Moderatorka: Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., pred.
13.00 – 13.20: Ustvarjalnost v procesu kliničnega usposabljanja (dr. Aleksandra Stjepanović Vračar)
13.20 – 13.40: Zadovoljstvo študentov in kliničnih mentorjev s kliničnim usposabljanjem – rezultati raziskave FZJ za
študijsko leto 2014/15 in predlogi izboljšav (Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., pred ., Sanela Pivač, mag.
zdr. neg., pred., izr. prof. dr. Brigita Skela Savič)
13.40 – 14.00: Ključni dosežki mednarodnega projekta SOULBUS – izboljšanje kakovosti izvedbe izmenjave tujih
študentov (doc. dr. Simona Hvalič Touzery)
Učne baze:
14.00 – 14.15: Klinično usposabljanje in izbirno klinično usposabljanje na Reševalni postaji UKC Ljubljana – zakaj
zahtevamo več (Anton Posavec )
14.15 – 14.30. ZD LJ (Metka Debevc Švigelj)
14.30 – 14.45: Predlogi izboljšav v procesu kliničnega usposabljanja v Psihiatrični bolnišnici Begunje (Tanja Torkar,
mag. zdr. neg., pred., Lepa Pibernik)
14.45 – 15.00: Izboljšave v procesu kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege, na nivoju primarnega
zdravstvenega varstva (Erika Povšnar, pred.)
15.00 – 15.20 Razprava z zaključki
15.20: PREDSTAVITEV NAJ MENTORJEV FZJ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/15
Podelitev priznanj
Kotizacije za udeležence 9. šole za klinične mentorje ni.
Vljudno vabljeni!
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., pred.
Predstojnica katedre za zdravstvena nego
Prodekanja za izobraževanje
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
dekanja