Brošura - Fakulteta za zdravstvene vede

Comments

Transcription

Brošura - Fakulteta za zdravstvene vede
DODIPLOMSKI VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM
ZDRAVSTVENA
N EGA
ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009
http://www.fzv.uni-mb.si
2
Univerza v Mariboru
Fakulteta za zdravstvene vede
Žitna ulica 15
2000 Maribor




02 / 300 47 00
02 / 300 47 47
[email protected]
http://www.fzv.uni-mb.si
3
KAZALO
Kazalo .............................................................................................................................. 2
Nagovor dekana .............................................................................................................. 4
Predstavitev študija ......................................................................................................... 6
Podoba medicinske sestre .............................................................................................. 7
Predmetnik ...................................................................................................................... 8
Trajanje študija .............................................................................................................. 10
Pridobljen strokovni naziv ............................................................................................. 10
Možnost zaposlitve ....................................................................................................... 10
Vpisni pogoji .................................................................................................................. 11
Prijava za vpis ................................................................................................................ 12
Nadaljevanje študija po merilih za prehode ................................................................. 14
Uporabne povezave ...................................................................................................... 15
4
N AG O VO R D E K A N A
Bodoče študentke in študenti!
Prisrčno dobrodošli na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Smo
sodobna, hitro razvijajoča institucija, ki študente izobražuje z najsodobnejšimi
pedagoškimi pristopi in podporo informacijsko komunikacijske tehnologije. Zaradi
kvalitetnega pedagoškega dela in izjemno intenzivnega raziskovalnega dela smo zelo
hitro prerasli iz višje v visoko šolo, ter 12. marca 2007 v Fakulteto za zdravstvene
vede.
Na fakulteti izobražujemo diplomirane medicinske sestre in diplomirane
zdravstvenike, kot prvi v Sloveniji pa ponujamo tudi 2. stopenjska magistrska študijska
programa Zdravstvena nega in Bioinformatika. Naše diplomante odlikuje
profesionalen odnos do dela, splošna izobraženost, samostojnost razmišljanja,
sposobnost hitrega in pravilnega odločanja, srčna kultura in čuteč in etičen odnos
tako do pacientov, kakor sodelavcev v zdravstvenem timu.
Glede na trend razvoja zdravstvenih ved, sprememb v zdravstvenih sistemih in potreb
prebivalstva razvijamo nove interdisciplinarne programe kot so na primer
Fizioterapija, Bioinformatika, Sanitarno inženirstvo in mnoge druge.
5
Diplomanti naše fakultete bodo imeli velike možnosti nadaljnjega osebnostnega in
intelektualnega razvoja, saj bomo prej omenjene interdisciplinarne študijske
programe ponujali na vseh treh stopnjah procesa izobraževanja.
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je povezana s številnimi
priznanimi mednarodnimi institucijami kot so na primer Johns Hopkins University,
University of Oulu, University of Surrey in še mnoge druge, kar študentom nudi tudi
možnost opravljanja študijskih obveznosti na partnerskih institucijah v okviru
programov Evropske unije (Erasmus, Leonardo da Vinci itd.).
Prepričani smo, da študij na naši fakulteti ponuja mnogo možnosti za profesionalni in
osebnostni razvoj, zaposljivost tako v Sloveniji, kakor tudi tujini zaradi česar upamo,
da se boste zanj odločili.
Prof. dr. Peter Kokol, v.d. dekana
6
P R E D S TAV I T E V Š T U D I J A
Zdravstvena nega je celovita dejavnost, ki se ukvarja s posameznikom, družino in
družbeno skupnostjo v času zdravja, bolezni in okrevanja. Izvajalci zdravstvene nege
so diplomirane medicinske sestre oziroma diplomirani zdravstveniki, ki opravljajo
naloge zdravstvene nege:
samostojno, ko izvajajo negovalno dejavnost,
soodvisno, ko sodelujejo v diagnostično-terapevtskem procesu z zdravnikom in
interdisciplinarno, ko sodelujejo z drugimi strokovnjaki.
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru izvaja triletni dodiplomski
visokošolski strokovni študijski program Zdravstvene nege usklajen z Evropskimi
direktivami. Izvajamo redno in izredno obliko dodiplomskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega in program Merila za prehode.
FZV UM razvija znanstvene discipline s področja zdravstvene nege in znanstvene
discipline sorodnih ali interdisciplinarno povezanih področij.
»Zdravstvena nega obsega samostojno, soodvisno in sodelujočo obravnavo posameznikov vseh starosti, družin,
skupin in skupnosti, bolnih in zdravih ter v vseh okoljih. Vključuje promocijo zdravja, preprečevanje bolezni ter
skrb za bolne, invalidne in umirajoče ljudi. Pomembne naloge zdravstvene nege so tudi zagovorništvo,
promoviranje varnega okolja, raziskovanje, sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene politike ter managementa
zdravstvenih sistemov in izobraževanja ter vzgoje.«
Mednarodni svet medicinskih sester - International Council of Nurses (ICN)
7
PODOBA MEDICINSKE SESTRE
Medicinska sestra je oseba, ki je zaključila splošno izobraževanje in končala visoko
strokovno izobraževanje s področja zdravstvene nege ter ji je ustrezni organ podelil
pravico za samostojno delo v zdravstveni dejavnosti. V okviru svojih kompetenc je
usposobljena za zadovoljevanje potreb po zdravstveni negi in oskrbi, za zdravstveno
vzgojo in izobraževanje, za organizacijo dela in razvojno raziskovalno dejavnost.
Področje dela medicinske sestre je zdravstvena nega, ki je pomemben del
zdravstvenega sistema v vsaki družbi. Medicinska sestra je nosilka in izvajalka
zdravstvene nege.
8
PREDMETNIK
1. LETNIK
ZN in raziskovanje v zdravstveni negi
Etika in filozofija zdravstvene nege
Promocija zdravja in zdravstvene vzgoje
Informatika v zdravstveni negi
Anatomija, fiziologija, patologija
Biokemija in biofizika
Psihologija
Tuj jezik
2. LETNIK
ZN otroka in mladostnika s pediatrijo
ZN žensk z ginekologijo in porodništvom
ZN starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo
Supervizija
Javno zdravje s higieno, epidemiologijo, ekologijo in prehrano
Diagnostično terapevtski program
Mikrobiologija s parazitologijo
Zdravstvena in socialna zakonodaja
9
3. LETNIK
ZN internističnega bolnika z interno medicino
ZN kirurškega bolnika in onkološkega bolnika s kirurgijo
ZN in mentalno zdravje
ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu
Supervizija
Organizacija ZN in menedžment
Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah
Sociologija zdravja in bolezni
10
T R A JA N J E Š T U D I JA
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa).
Program obsega 4600 študijskih ur, od tega:
49,8 % teoretičnih vsebin,
50,2 % praktičnih vsebin.
P R I D O B L J E N S T R O KO V N I N A Z I V
Diplomirana medicinska sestra
Diplomirani zdravstvenik
M OŽ N OST ZA P OS L I T V E
Diplomantke/diplomanti se lahko zaposlujejo v zdravstvenih zavodih, socialnih
zavodih, vzgojno-varstvenih zavodih, širši družbeni skupnosti in enotah zdravstvene
službe v izrednih razmerah.
11
VPISNI POGOJI
V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je
opravil:
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
poklicno maturo ali
maturo.
Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo
v programu zdravstveni tehnik ali tehnik zdravstvene nege, morajo opraviti 80 ur
propedevtičnega programa iz vsebin predmeta zdravstvena nega.
12
P R I J AVA Z A V P I S
Kandidati za vpis v dodiplomske študijske programe se na razpis prijavijo v treh rokih.
Prvi prijavni rok: od 1. februarja do 8. marca 2008.
Kandidati pošljejo Prvo prijavo za vpis v 1. letnik (obrazec DZS 1,71/1) s priporočeno
pošiljko najkasneje do 8. marca 2008. Obrazec kupijo v večjih papirnicah in
knjigarnah.
Prijavo pošljejo visokošolski prijavno-informacijski službi na naslov:
Visokošolska prijavno-informacijska služba
Univerza v Mariboru
p.p. 246
2001 Maribor,
če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja
visokošolski zavod Univerze v Mariboru.
Visokošolski prijavno-informacijski službi pošljejo samo eno Prvo prijavo.
Kandidati lahko oddajo prvo prijavo tudi na spletni strani http://vpis.uni-mb.si.
Drugi prijavni rok: od 20. do 30. avgusta 2008.
Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 20. avgusta 2008
objavljeni na spletnih straneh prijavnih služb Univerze v Ljubljani, Univerze v
13
Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in na visokošolskih
zavodih.
V drugem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso bili sprejeti v
nobenega od v prvi prijavi napisanih študijskih programov. Drugo prijavo lahko
oddajo tudi tisti, ki niso oddali Prve prijave za vpis.
Obrazec Druga prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2008/2009 (obrazec DZS
1,71/2) kandidati kupijo od 18. avgusta 2008 dalje v večjih papirnicah in knjigarnah in
ga s priporočeno pošiljko pošljejo najkasneje do 30. avgusta 2008 na naslov
Visokošolske prijavno-informacijske službe UM (če študijski program, ki je v prijavnem
obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod UM).
Visokošolski prijavno-informacijski službi pošljejo samo eno Drugo prijavo.
Kandidati lahko oddajo drugo prijavo tudi na spletni strani: http://vpis.uni-mb.si.
Tretji prijavni rok: od 1. do 4. oktobra 2008.
Visokošolski zavodi, na katerih bodo ostala še prosta vpisna mesta tudi po izteku
drugega roka, lahko v tretjem roku še sprejemajo prijave kandidatov, ki izpolnjujejo
vpisne pogoje.
Kandidati visokošolskemu zavodu (fakulteti, akademiji ali visoki strokovni šoli)
pošljejo pisno prošnjo, v kateri napišejo en študijski program, za katerega izpolnjujejo
pogoje za vpis. Prošnji priložijo overjene kopije spričeval in drugih dokazil.
14
N A D A L J E VA N J E Š T U D I J A P O M E R I L I H Z A P R E H O D E
Za vpis v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega
se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2008/2009 za
vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za
prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za zdravstvene vede najkasneje do 8.
marca 2008.
V 3. letnik izrednega študija se lahko vpišejo diplomanti višješolskega študija
zdravstvene nege. Če bo prijavljenih kandidatov - diplomantov višješolskega študija več od števila prostih mest, bo pri izbiri upoštevana povprečna ocena opravljenih
izpitov v predhodnem študiju.
15
UPORABNE POVEZAVE
Univerza v Mariboru _________________________________ http://www.uni-mb.si/
Fakulteta za zdravstvene vede _______________________ http://www.fzv.uni-mb.si/
Visokošolska prijavno-informacijska služba UM _____________ http://vpis.uni-mb.si/
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo _______ http://www.mvzt.gov.si/
Ministrstvo za zdravje ________________________________ http://www.mz.gov.si/
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveze društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije __________________ http://www.zbornica-zveza.si/

Similar documents