Razpis za vpis v magistrski študijski program druge stopnje

Comments

Transcription

Razpis za vpis v magistrski študijski program druge stopnje
RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME DRUGE STOPNJE V
ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016
MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE (v nadaljevanju
MFDPŠ)
Mariborska cesta 7, 3000 Celje
Tel.: (03) 425 82 20
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.mfdps.si
Informativna mesta in informativni dnevi za redni in izredni študij:
Celje, MFDPŠ, Mariborska 7
4. 6. 2015 ob 16.00
25. 8. 2015 ob 16.00
8. 9. 2015 ob 16.00
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo tudi na spletni strani fakultete: www.mfdps.si, preko
elektronske pošte [email protected], po telefonu (03) 425 82 20 ali osebno v času uradnih ur v
Referatu za študij.
Mednarodna fakultete za družbene in poslovne študije v študijskem letu 2015/2016 razpisuje naslednji
magistrski študijski program 2. stopnje:

Management razvoja kadrov
ŠTEVILO VPISNIH MESTA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016
VISOKOŠOLSKI
ZAVOD
Študijski program**
MEDNARODNA
FAKULTETA ZA
DRUŽBENE IN
POSLOVNE ŠTUDIJE
ŠTEVILO VPISNIH MEST ZA
DRŽAVLJANE REPUBLIKE
SLOVENIJE
IN DRŽAVLJANE DRŽAV EU
1. letnik
Redni
ŠTEVILO VPISNIH MESTA ZA
SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA
DRŽAVLJANSTVA IN TUJE
DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC
EU
2. letnik
Izredni
Redni
Izredni
1. letnik
Redni
Izredni
ŠTEVILO
VPISNIH MEST
ZA
VZPOREDNI
ŠTUDIJ IN
ŠTUDIJ
DIPLOMANTOV
2. letnik
1. letnik
Redni
Izredni
Redni
Izredni
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
MANAGEMENT
ZNANJA
MANAGEMENT
RAZVOJA KADROV
VODENJE IN
KAKOVOST V
IZOBRAŽEVANJU
70
70
*
50
7
35
0
25
/
10
/
50
/
50
/
50
/
50
/
/
/
50
/
/
/
50
/
/
/
/
*Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest v 1. letnik.
**V primeru premajhnega števila prijavljenih kandidatov se program ne bo izvajal.
Na podlagi 3. odstavka 37. člena ZViS se lahko organizacija ter časovna razporeditev predavanj in vaj
prilagodita možnostim študentom (izredni študij).
1
Ime študijskega programa: MANAGEMENT RAZVOJA KADROV
Vrsta programa: magistrski študijski program druge stopnje
Trajanje študija: študij traja 2 leti in obsega 120 KT
Strokovni naslov: magister/magistrica kadrovskega managementa (mag. kadr. manag.)
Kraj izvedbe študija: Celje
Način izvedbe študija: izredni
PRIJAVNI ROKI
Prijavni rok bo za vse kandidate potekal od 1. junija 2015 do 18. septembra 2015.
Če bodo po zaključku prijavnega roka še ostala prosta vpisna mesta, bo visokošolski zavod zbiral
prijave še do zasedbe prostih vpisnih mest.
Vpis sprejetih kandidatov bo potekal praviloma do konca oktobra 2015.
VPISNI POGOJI
Vpis v 1. letnik
V 1. letnik magistrskega študijskega programa Management razvoja kadrov se lahko vpiše, kdor je
diplomiral v:
 študijskem programu prve stopnje (ZVIS 2004),
 triletnem dodiplomskem študijskem programu (pred ZVIS 2004).
Če bo za vpis v 1. letnik sprejet sklep o omejitvi vpisa, se kot kriterij pri izboru kandidatov upošteva
povprečna ocena na dodiplomskem študiju, na podlagi katerega se kandidat vpisuje.
Vpis v 2. letnik
V 2. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral v:
 štiriletnem dodiplomskem študijskem programu (pred ZVIS 2004) in
 specialističnem študijskem programu.
Če bo za vpis v 2. letnik sprejet sklep o omejitvi vpisa, se kot kriterij pri izboru kandidatov upošteva
povprečna ocena končanega študija, na osnovi katerega se kandidat vpisuje v študijski program.
Diplomantom, ki se vpišejo neposredno v 2. letnik, se za dokončanje študija določi individualni
predmetnik praviloma v obsegu do 60 KT. Diplomant mora izkazovati znanja in spretnosti z obveznih
vsebinskih področij študijskega programa v obsegu vsaj 30 KT. Na podlagi tega se ugotavljajo
obveznosti, ki se priznajo in obveznosti, ki jih mora še opraviti. V kolikor so v prejšnjem študiju
opravili več kot 240 KT, lahko zaprosijo za ustrezno zmanjšanje študijskih obveznosti.
2
SPLOŠNE INFORMACIJE:
PRIJAVA ZA VPIS V 1. LETNIK IN ZA VPIS PO MERILIH ZA PREHODE (2. LETNIK)
Prijava za vpis se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/ in sicer, če se prijavlja:
- s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se prijavo do zaključka prijavnega roka izpolni in
odda preko spletnega portala eVŠ. Po pošti se prijavnega obrazca ne pošilja, temveč le priloge
na naslov fakultete: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Mariborska cesta
7, 3000 Celje.
- brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), se obrazec
izpolni in odda preko spletnega portala eVŠ. Obrazec se mora natisniti, podpisati, in ga s
prilogami do zaključka prijavnega roka poslati po pošti na naslov fakultete: Mednarodna
fakulteta za družbene in poslovne študije, Mariborska cesta 7, 3000 Celje.
Za kandidate, ki se vpisujejo po merilih za prehode, veljajo isti roki in obrazci kot za prijavo in
vpis v prve letnike programov.
PREMOSTITVENI IZPITI
Kandidatom, ki morajo pred vpisom opraviti premostitvene izpite, priporočamo, da se prijavijo do 20.
avgusta 2015. Kandidatom, ki se bodo prijavili po tem roku, fakulteta ne bo mogla več zagotoviti
organiziranih priprav na izpite. Priprave bodo potekale predvidoma med 24. in 28. avgustom 2015. Po
zaključku priprav sledijo izpitni roki.
Kandidati imajo MOŽNOST UVELJAVLJANJA ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH
PRED VPISOM v različnih oblikah formalnega in/ali neformalnega izobraževanja. Za namen
uveljavljanja lahko oddajo vlogo na Komisijo za priznavanje znanj in spretnosti pred ali po vpisu v
študijski program druge stopnje. Vlogi priložijo spričevala in razne druge listine, iz katerih je razvidna
vsebina, obseg in zahtevnost izobraževanja. Komisija bo obravnavala le popolne vloge.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov druge stopnje skladno z Zakonom o visokem
šolstvu – ZViS (Uradni list RS, št. 32/12-UPB, 109/12 in 85/14), Merili za prehode med študijskimi
programi (Uradni list RS, št. 95/2010, 17/2011) in drugimi predpisi. Prehodi med programi so
oblikovani tako, da omogočajo uspešno nadaljevanje študija in zagotavljanje kompetenčnega profila
diplomanta študijskega programa.
MOŽNOSTI PRIJAVE IN VPISA ŽE VPISANIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE
Študenti, ki želijo zamenjati podiplomski študijski program in te pravice oziroma pravice do
ponavljanja na podiplomskem študiju še niso izkoristili, se morajo prijaviti tako kot drugi kandidati.
Kandidati, ki so enkrat že ponavljali, ali enkrat že zamenjali redni podiplomski študijski program, se
na redni podiplomski študij ne smejo več prijaviti.
SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI (DRŽAVLJANI DRŽAV
NEČLANIC EVROPSKE UNIJE)
Kandidati se lahko v podiplomske študijske programe druge stopnje vpišejo v skladu z določili
Pravilnika o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in
tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 70/2008) in v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in
3
izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/2010 s spr. 3/2011, 6/2012, 7/2013, 6/2014 in
5/2015).
Prijavijo se na vpisna mesta, ki so objavljena za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje
državljane držav nečlanic Evropske unije. Kandidati se prijavljajo v istih prijavnih rokih kot ostali
kandidati, prav tako oddajo prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/.
Ostale informacije o prijavno-sprejemnem postopku in dokazilih za vpis v podiplomski študiji ter
informacije o postopku priznavanja dobijo kandidati na spletni strani fakultete www.mfdps.si ali po
telefonu + 386 (0)3 425 82 20.
POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA
IZOBRAŽEVANJA
Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje na podiplomskem
študiju 2. stopnje, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja oziroma
morajo na MFDPŠ vložiti vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanje izobraževanja.
4

Similar documents