Vpis na študij v letu 2014/2015

Comments

Transcription

Vpis na študij v letu 2014/2015
Vpis na študij v letu
2014/2015
Predstavitev staršem in
dijakom Gimnazije Vič
Dnevni red
1. Poklicni maraton 2014 na Gimnaziji Vič
2. Novosti v razpisu za vpis
3. Prijavno-sprejemni postopek za vpis v
študijskem letu 2014/2015 (rokovnik)
4. Vaša vprašanja
Predstavljene fakultete 16+2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Biotehniška fakulteta
Ekonomska fakulteta
Fakulteta za arhitekturo
Fakulteta za elektrotehniko
Fakulteta za farmacijo
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Fakulteta za matematiko in fiziko (program fizika in program matematika)
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Fakulteta za strojništvo
Fakulteta za šport
Filozofska fakulteta
Medicinska fakulteta
Pedagoška fakulteta
Pravna fakulteta
Zdravstvena fakulteta
Javni sklad RS (štipendiranje in študij v tujini) – že v decembru 2013
New York University Abu Dhabi – že v novembru 2013
Poklicni maraton 2014
FAKULTETA
Fakulteta za strojništvo
- Strojništvo UN
- Strojništvo VS
Fakulteta za matematiko in
fiziko
- Matematika UN
- Finančna mat. UN
- Pedagoška mat. EM
- Fizika UN
Filozofska fakulteta
Prisotni
Prisotni
četrtošolci tretješolci
22
18
13
17
Prosta Točke za vpis
mesta 2013
9
3
/
12
250
250
Brez omejitve
51
80
70
40
120
Brez omejitve
Brez omejitve
Brez omejitve
Poklicni maraton 2014
Fakulteta za šport
Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo
- Biokemija UN
- Kemija UN
- Kemijska tehnologija VS
16
4
15
16
40
90
90
70
- Kemijsko inženirstvo UN
60
- Tehniška varnost UN
86
81
63
Brez
omejitve
Brez
omejitve
Poklicni maraton 2014
Medicinska fakulteta
Dentalna
Medicina
Pedagoška
Ekonomska fakulteta
Fakulteta za farmacijo
- Farmacija EM
- Kozmetologija UN
- Laboratorijska biomedicina UN
Zdravstvena fakulteta
- Babištvo VS
- Delovna terapija
- Fizioterapija VS
- Zdravstvena nega
- Radiološka tehnologija UN
14
10
50
150
13
12
11
11
98,25
91,9
7
Brez omejitve
7
150
40
40
92
86
91,2
30
60
40
80
40
90
84,5
97
80
90
4
Predstavljeni programi
Zanimivost predstavitve
Informacije
Pomembne novosti v razpisu za vpis
 objava razpisa za vpis le v e-obliki;
 postopek prijave e-prijava na eVŠ z digitalnim
podpisom ali geslom in sprememba v drugem roku;
 ni razpisanih vpisnih mest za redni študij za
diplomante in vzporedni študij; 95 mest za izredni
 kandidati s posebnimi potrebami – 90 % točk
 Sprememba v drugem prijavnem roku
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o razpisu za vpis in
izvedbi vpisa v visokem šolstvu (UL 6/2014)
 28. člen – omejitev vpisa pri 10% presežku prijav
 31. člen - naknadno sprejeti – kandidati s posebnimi
potrebami – dosežejo najmanj 90 % minimuma točk;
 za dodelitev statusa - pisna prošnja z dokazili do 6.6.2014
 status vrhunskega športnika (3. ali 4. letnik SŠ oziroma
zaključek SŠ);
 13. člen – v drugem roku se lahko prijavijo nesprejeti
kandidati v prvem roku ali tisti, ki se v prvem roku niso
prijavili
PRIJAVNI ROKI
Prvi rok: od 5. februarja do 5. marca 2014
Prva prijava (e-prijava na portalu eVŠ)
Drugi rok: od 22. do 29. avgusta 2014
Druga prijava (e-prijava na portalu eVŠ)
Tretji rok: od 1. do 5. oktobra 2014
Visokošolska prijavno-informacijska
služba
Prva prijava
 od 5. februarja do 5. marca (e-prijava !!!)
 24. aprila: soglasje Vlade RS o omejitvi vpisa
 od 26. junija do 9. julija: preizkusi nadarjenosti,
sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih
 do 25. julija: pošiljanje pisnih sklepov
kandidatom
 od 28. julija do 18. avgusta: vpis sprejetih v
prvem prijavnem roku
Druga prijava – za nesprejete
 21. avgust: Objava prostih vpisnih mest: spletne
strani VPIS UL, UM, UP, UNG,VZ, portal e-VŠ
 od 22. do 29. avgusta (e-prijava na portalu e-VŠ)
 od 10. do 12. septembra: opravljanje preizkusov
posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti
 do 24. septembra: sklepi o rezultatu izbirnega
postopka za drugi rok
 od 25. do 30. septembra: vpis sprejetih v drugem
prijavnem roku
Tretja prijava
 1. oktobra: objava še prostih vpisnih mest
za kandidate, ki niso bili sprejeti; se njihov
program ne bo izvajal; izredni študij;
 od 1. do 5. oktobra: tretji prijavni rok
z dokazili na visokošolski zavod
 do 10. oktobra: vpis sprejetih
Obvestilo o sprejemu pošlje kandidatu VZ
e-VŠ prijava - MIZŠ
 http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podr
ocja/direktorat_za_visoko_solstvo/evs/
 Prijava z digitalnim potrdilom
 Prijava z geslom + natisnjeno, podpisano
prijavo, poslano po pošti - priporočeno
Razpis za vpis Univerze v Ljubljani
Samostojni visokošolski zavodi
• Število razpisanih mest -10829 (7,4%manj
kot lani)
• Redni študij: - 9038 ( 6,5 % manj)
• Izredni študij: - 1791 (11,5% manj)
 13 javnih in koncesioniranih zavodov
 8 fakultet in 5 visokih šol
Razpisana mesta UL
Redni študij
Izredni študij
Skupaj
Enoviti magistrski 623
druge stopnje
(EM)
Univerzitetni
5855
prve stopnje (UN)
Visokošolski
2495
strokovni (VS)
45
668
971
6826
775
3270
skupaj
1791
10764
8973
Razpis za vpis Univerze v Ljubljani –
novosti
Fakulteta za elektrotehniko + FRI
• MULTIMEDIJA – nov interdisciplinaren UN program I.
stopnje
Zdravstvena fakulteta
• FIZIOTERAPIJA – vpisni pogoji spremenjeni + PM
(zdravstvena nega, farmacevtski tehnik, tehnik
laboratorijske biomedicine)
Razpis za vpis Univerze v Ljubljani –
novosti
Spremenjena merila za izbiro s splošno maturo (SM)
Splošni uspeh pri splošni maturi
60%
Splošni uspeh v 3. in 4. letniku
20%
Uspeh pri enem od predmetov
20%
(biologija, kemija ali fizika v zadnjem letniku, ko se je
predmet predaval)
Podatki za pridobivanje informacij
 Spletna stran Gimnazija Vič www.gimvic.org
 Publikacija Analiza prijave in vpisa je
objavljena na spletni strani www.vpis.uni-lj.si
 Spletna stran Univerze v Ljubljani www.uni-lj.si
in Univerze v Mariboru www.uni-mb.si
Vaša vprašanja?

Similar documents