V 1. letnik - Visoka šola za proizvodno inženirstvo

Comments

Transcription

V 1. letnik - Visoka šola za proizvodno inženirstvo
Informativni dan
Visoke šole za
proizvodno inženirstvo
14. in 15. 2. 2014
direktorica RŠS:
Katja Esih
dekan:
doc. dr. Gašper Gantar
Dobrodošli!
Ustanovitev VŠPI:
Ustanovitelj VŠPI je javni zavod Regijsko študijsko središče,
pristojen za razvoj visokega šolstva v Savinjski (statistični) regiji.
Visoka šola je bila ustanovljena na podlagi sklepa Sveta RS za visoko
šolstvo (sklep št. 1/6-2005), študijski program Sodobno proizvodno
inženirstvo pa je bil akreditiran 26. 2. 2010 (sklep št.
6033-226/2009/9).
Visoka šola je vpisana v Razvid visokošolskih zavodov pri
Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
V letu 2013 je Nacionalna agencija za kakovost visoki šoli
podaljšala akreditacijo za 7 let, s čimer so bile potrjene
strateške usmeritve šole v fleksibilno delovanje in praktično
naravnan študij.
O pomembnosti proizvodnega inženirstva
Proizvodne (predelovalne) panoge so eden od
ključnih gospodarskih temeljev Slovenije.
Delež, ki so ga predelovalne panoge v letu 2005
prispevale k čistemu prihodku v RS je znašal
34,6 %, k dodani vrednosti so prispevale 40,7%
in k izvozu 71,3%.
Če pa upoštevamo, da proizvodna podjetja za
svoje delovanje potrebujejo tudi storitvene
dejavnosti pa je s proizvodnjo povezanih celo:
• 75 % bruto domačega proizvoda,
• 70 % zaposlenih (1 delovno mesto v
proizvodnji je povezano z 2 delovnima mestoma
v storitvenih dejavnostih).
Program: Sodobno proizvodno inženirstvo
• Strokovni naziv: diplomirani inženir
strojništva (VS)
• Trajanje: 3 leta (180 ECTS)
• Način izvajanja študija: izredni
• Kraj izvajanja študija: sedež šole in ŠC
Celje
Predmetnik je oblikovan tako, da diplomant:
• pridobi temeljna inženirska znanja
• pridobi razgledanost na širšem področju
strojništva
• pridobi izobrazbo primerljivo s sodobnimi
tujimi študijskimi programi;
• lahko nadaljuje študij na 2. stopnji in se
vseživljenjsko izobražuje.
Predmetnik
Predmetnik
Izvedba študijskega programa
Študij je organizacijsko
prilagojen zaposlenim.
in
izvedbeno
Število kontaktnih ur je manjše kot pri
rednem študiju.
Predavanja
so
med
tednom
v
popoldanskem času. Praviloma potekajo
predmeti zaporedno oz. največ dva
predmeta vzporedno.
Upravno-administrativne in strokovno
tehnične naloge (tajništvo, referat za
študijske zadeve) zagotavlja RŠS na podlagi
pogodbe o poslovnem sodelovanju.
Delež posameznih oblik izobraževanja
PREDAVANJA
SEMINARJI
SEMINARSKE VAJE
LABORATORIJSKE VAJE
SAMOSTOJNO DELO
Struktura nosilcev predmetov
PROFESOR
IZREDNI PROF
DOCENT
VIŠJI PREDAVATELJ
PREDAVATELJ
Razpis za vpis za študijsko leto 2014/15:
• 60 vpisnih mest za izredni študij – vpis v 1. letnik;
• 60 vpisnih mest za izredni študij – nadaljevanje študija po merilih za
prehode v 2. letnik (za diplomante višješolskega strokovnega programa
Strojništvo).
Prijavni in vpisni roki za vpis v 1. letnik:
• 1. prijavni rok: od 5. 2. do 14. 3. 2014. Vpis 28. 7. do 8. 8. 2014.
• 2. prijavni rok: od 18. 8. do 30. 8. 2014. Vpis od 8. 9. do 17. 9. 2014.
• 3. prijavni rok: od 22. 9. do 4. 10. 2014. Vpis do 15. 10. 2014.
Prijavni in vpisni roki za vpis v 2. letnik – merila za prehode:
prijavni rok: od 18. 8. do 25. 9. 2014 > vpis do konca meseca septembra.
Način prijave:
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem
portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.
Pogoji za vpis:
V 1. letnik se lahko vpiše, kdor je opravil:
• zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem študijskem
programu,
• poklicno maturo,
• maturo.
Vpis v 2. letnik – nadaljevanje študija po merilih za prehode:
• v program se lahko vpišejo diplomanti višješolskega
strokovnega študijskega programa Strojništvo, če izpolnjujejo
pogoje za vpis v visokošolski program Sodobno proizvodno
inženirstvo.
Vpis v 2. letnik po merilih za prehode –
priznavanje obveznosti
1. letnik
Inženirska matematika
Materiali v strojništvu
Računalništvo in informacijske
tehnologije
Komuniciranje v tehniki
Inženirska mehanika
Sodobne izdelovalne tehnologije
Digitalni razvoj izdelka
Strokovni tuj jezik
KT
6
6
3
6
6
6
3
6
Opomba
predmet se prizna delno
predmet se prizna delno
2. letnik
KT
Računalniško podprta proizvodnja
3
Sodobni mehatronski sistemi v proizvodnji
6
Ekonomika in management podjetja
6
Zagotavljanje kakovosti v proizvodnih procesih
6
Projektno delo
6
Opomba
predmet se prizna delno
predmet se prizna diplomantom smeri
Splošno strojništvo, diplomantom
smeri Orodjarstvo pa ne
3. letnik
KT
Ekologija in tehniška varnost
6
Industrijska praksa
12
Opomba
Modul Orodjarstvo
Snovanje in konstruiranje orodij
6
Izdelava in vzdrževanje orodij
6
predmet se prizna diplomantom smeri
Orodjarstvo, diplomantom smeri
Splošno strojništvo pa ne
predmet se prizna diplomantom smeri
Orodjarstvo, diplomantom smeri
Splošno strojništvo pa ne
Šolnina:
2.500,00 EUR z možnostjo plačila v več
obrokih:
-
1. obrok 700,00 EUR ob vpisu;
2. obrok 450,00 EUR do 20. 11. 2014;
3. obrok 450,00 EUR do 20. 1. 2015;
4. obrok 450,00 EUR do 20. 3. 2015;
5. obrok 450,00 EUR do 20. 5. 2015.
Stroški izrednega študija v regiji so
primerljivi z rednim študijem izven
regije
Vir: Podatkih iz raziskave Eurostudent
Zaposlitvene možnosti diplomantov:
Proizvodno strojništvo je
gospodarska dejavnost z
veliko stopnjo
ustvarjalnosti in
inovativnosti ter ima
vedno pomembnejšo
vlogo v vseh vejah
strojne in elektro
industrije oziroma pri
razvoju večine
industrijskih izdelkov.
Vir: Zavod RS za zaposlovanje
Vir: Delo, 7.2.2012
Vir: Delo, 7.2.2011
Zaposlitvene možnosti diplomantov:
• Razvoj, raziskav in načrtovanje novih tehnologij in procesov;
• Razvoj in konstruiranje orodij, naprav, strojev in sistemov;
• Testiranje materialov ter preizkušanje in vzdrževanje strojnih delov
ter naprav;
• Meritve na področju strojništva;
• Organiziranje dejavnosti in vodenja proizvodnje;
• Diplomanti se bodo lahko zaposlili tudi v transportu in logistiki,
komunalni dejavnosti, v šolstvu in raziskovalnih ustanovah, v
neproizvodnih podjetjih, v vojski, zdravstvu, javni upravi ipd.
Ostalo:
UVOD V ŠTUDIJ
Priprava študentov na uspešen študij na
visokošolski ravni.
STROKOVNE EKSKURZIJE,
SVETOVALNA PISARNA
Zagotavlja
bodočim
študentom
VŠPI
svetovanje pri vpisu in načrtovanju kariere ter
izboljšanju učinkovitosti študija. V pisarni bo z
vami Jerneja Meža, univ. dipl. pedag.
Ostalo:
IZMENJAVE, POLETNE ŠOLE
SODELOVANJE V RR PROJEKTIH
MOŽNOST OPRAVL. IZPITOV NA DRUGIH VŠZ
DIPLOMSKE NALOGE V POVEZAVI Z RR CENTRI
Razlogi za vpis na VŠPI:
1) Praktično naravnan in učinkovit študij
(upoštevano potrebe gospodarstva, delo v
majhnih skupinah)
2) Odlično opremljeni prostori (Šolski center
Celje, povezava z RR centri)
3) Visokošolski učitelji
industrijskega okolja
z
izkušnjami
iz
4) Prijazna in dostopna ekipa (fleksibilno
delovanje, tudi izven uradnih ur …)
5) Odlične zaposlitvene možnosti (obsežna
gospodarska dejavnost z veliko stopnjo
ustvarjalnosti)
6) Razumni in transparentni stroški študija
Drugi o nas …
NAKVIS, udeleženci vseživljenjskih
izobraževanj, industrijski partnerji …
ZAKLJUČEK
VIZIJA
Visoka šola za proizvodno inženirstvo bo po
strokovni odličnosti in kakovosti
prepoznavna visoka šola v Sloveniji na
področju tehničnih ved, ki bo izvajala redni
in izredni študij, v največji možni meri
prilagojen potrebam gospodarstva.
Naši diplomanti bodo cenjeni v praksi in
lahko zaposljivi.
Šola bo skrbela za razvoj visokošolskih
sodelavcev.
ZNANJE, KI GA BOSTE
LAHKO UPORABILI
Vabljeni k vpisu na
Visoko šolo za proizvodno
inženirstvo!
Dodatne informacije:
Mariborska 2, 3000 Celje
Tel.: 03/ 428 79 00
Fax: 03/ 428 79 06
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.vspi.si

Similar documents