ZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJA – za nekdanje študente starega

Comments

Transcription

ZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJA – za nekdanje študente starega
ZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJA – za nekdanje študente starega petletnega študijskega
programa veterinarstvo
V študijskem letu 2008/2009 smo prvič vpisali šestletni bolonjski študijski program Enoviti
magisterski študijski program 2. stopnje Veterinarstvo. Ta generacija študentov je v
študijskem letu 2013/2014 vpisana v zadnji, 6. letnik, v študijskem letu 2014/2015 bo vpisala
dodatno leto .
Zadnji vpis študentov starega petletnega študijskega programa je bil v študijskem letu
2011/2012, ta generacija ima v študijskem letu 2012/2013 dodatno leto za zaključevanje
študija (prej imenovani absolventski staž). V študijskem letu 2013/2014 imamo zadnje leto
razpisane redne izpitne roke za stari program (za 5. letnik). Od študijskega leta 2014/2015
dalje, starega programa ne bo več možno redno zaključiti.
Študent, ki želi po 2 letni prekinitvi nadaljevati in zaključiti študij, mora oddati prošnjo na
Komisijo za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ). Sklep o dokončanju študija po prekinitvi
več kot 2 leti, študent plača skladno s cenikom storitev. KŠŠZ pri obravnavi prošnje
upošteva, koliko študijskih obveznosti vpisanega programa je kandidat dejansko že opravil.
KŠŠZ bo glede na dejansko opravljene obveznosti starega programa reševala vloge na dva
načina:
1. S sklepom bo določila katere že opravljene obveznosti kandidatu prizna, katere
obveznosti iz STAREGA programa pa še mora opraviti. Kandidatu bo določila rok za
dokončanje starega dodiplomskega programa, ki v nobenem primeru ne more biti
daljši kot do 30. 9. 2016. V tem primeru se študent ne vpiše več v program, zaključi ga
na podlagi sklepa.
2. V primeru, da je kandidat prekinil študij za več kot 2 leti ali zato, ker ima preveč
neopravljenih obveznosti, bo KŠŠZ izdala sklep, s katerim bo odločila, da kandidat ne
more več zaključiti starega dodiplomskega študijskega programa. Takšnega kandidata
bomo obvestili, da se lahko vključi v NOV DODIPLOMSKI EMŠ študijski program
PO MERILIH ZA PREHODE na podlagi razpisa za vpis, po pogojih in v rokih,
določenih z razpisom za vpis v posamezno študijsko leto.

Similar documents