PROSTA DELOVNA MESTA V VRTCU POBREŽJE

Comments

Transcription

PROSTA DELOVNA MESTA V VRTCU POBREŽJE
VRTEC POBREŽJE MARIBOR
Cesta XIV. div. 14 a, Maribor,
Tel: 330-48-51 Fax: 330-48-52
mail:[email protected],[email protected]
http://www.vrtecpobrezje.si
Maribor, 12.8.2015
Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 21/2013, 78/2013 –
popr., 47/2015) ter Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
objavljamo
PROSTA DELOVNA MESTA V VRTCU POBREŽJE
Naziv delovnega
mesta
Vzgojitelj/ica
predšolskih otrok
Število
mest
1
Trajanje zaposlitve
določen čas
od 1.9.2015 do 31.8.2016
20 ur na teden
Pomočnik/ica
vzgojitelja
predšolskih otrok
Čistilec/čistilka
1
nedoločen čas
od 1.9.2015
20 ur na teden
1
določen čas
od 1.9.2015 do 31.8.2016
Zahtevani pogoji za zaposlitev
Izobrazba pridobljena po študijskem
programu za pridobitev izobrazbe
najmanj prve stopnje, oziroma raven
izobrazbe, pridobljene po študijskem
programu, ki v skladu z zakonom
ustreza izobrazbi najmanj prve
stopnje, ustrezne smeri
- srednja strokovna izobrazba,
pridobljena po izobraževalnem
programu za področje predšolske
vzgoje ali
- zaključen četrti letnik gimnazije in
opravljen poklicni tečaj za delo s
predšolskimi otroki
končana osnovna šola
20 ur na teden
Vloge oddate v roku 3 delovnih dni od objave na:
Vrtec Pobrežje Maribor
Cesta XIV. divizije 14a
2000 Maribor
Ravnateljica
Branka Šamec, prof. ped. in soc.