Sprejemni preizkus za vpis novih učencev v Glasbeno šolo v

Comments

Transcription

Sprejemni preizkus za vpis novih učencev v Glasbeno šolo v
Sprejemni preizkus za vpis novih učencev v Glasbeno šolo v Zavodu sv. Stanislava
v šolskem letu 2014/15
Vpis v Glasbeno šolo v šolskem letu 2014/15 je omejen, zato kandidati opravljajo sprejemni preizkus.
Sprejemni preizkus opravljajo učenci, ki se prvič vpisujejo v glasbeno šolo (stari do 8 let). Otroci bodo
zapeli pesmico po lastni izbiri in ponavljali ritmične in melodične vzorce. Učenci, ki se bodo prešolali iz
drugih glasbenih šol (kandidati za vpis na ŠKG), pripravijo predstavitveni nastop. Otroci, ki se vpisujejo v
Glasbeno pripravnico (6 let), ne opravljajo sprejemnega preizkusa, ampak se neposredno vpišejo v GŠ.
Sprejemni preizkus bo potekal v prostorih glasbene šole, nanj se prijavite neposredno pred
opravljanjem preizkusa v atriju pred učilnicami
Seznam sprejetih učencev bo objavljen na oglasni deski in spletnih straneh Glasbene šole
od petka, 30. 5. 2014 dalje. Vpis za vse učence bo 5. in 6. junija 2014.
Podrobnejše informacije o preizkusu in predstavitvenem nastopu
Klavir
Učenci, ki se prvič vpisujejo v glasbeno šolo, opravljajo preizkus glasbene nadarjenosti kot vsi ostali. Pri
tem bodo imeli prednost mlajši učenci, to so otroci primerne starosti za začetek pouka klavirja (7-9 let).
Učenci, ki se prepisujejo iz drugih glasbenih šol in bi želeli nadaljevati šolanje pri nas, naj pripravijo:
- baročno skladbo
- etudo
- en stavek sonatine ali sonate
- skladbo po lastni izbiri
Preverili bomo tudi a-vista branje not in poznavanje teorije oz. sposobnost povezovanja teoretskih
elementov v glasbenem delu.
Orgle
1. pogoj za učenje orgel je predznanje najmanj štirih razredov klavirja; prednost imajo kandidati, ki so
zaključili več razredov klavirja;
OPOZORILO: kandidati, ki so zaključili šest razredov klavirja in NGL, morajo sedmo in osmo leto šolanja
poleg orgel obiskovati tudi pouk solfeggia
2. kandidati začetniki opravljajo sprejemni izpit na klavirju, pripravijo naj:
a) Bachovo skladbo
b) en hiter in počasen stavek neke klasične sonate ali sonatine
c) skladbo po lastni izbiri iz obdobja romantike, impresionizma ali slovenskega avtorja
3. kandidati s predznanjem orgel, ki se želijo prešolati oziroma nadaljevati s poukom orgel v naši glasbeni
šoli, opravljajo sprejemni izpit na orglah, pripravijo pa naj:
a) pedalno etudo po lastni izbiri
b) skladbo po lastni izbiri iz obdobja baroka
c) skladbo po lastni izbiri iz obdobja romantike ali 20. stoletja
Harmonika
Učenci, ki se prvič vpisujejo v glasbeno šolo opravljajo preizkus glasbene nadarjenosti kot vsi ostali.
Učenci, ki se prepisujejo iz drugih glasbenih šol in želijo nadaljevati šolanje pri nas zaigrajo izpitno snov
razreda, ki so ga pred tem obiskovali.
Violina in violončelo
- Učenci, ki nadaljujejo pouk inštrumenta:
lestvica, etuda, koncert (program, ki se ga trenutno učite)
Kitara
- Začetniki: vsak od kandidatov zapoje eno pesmico po lastni izbiri. Na sprejemnem preizkusu se preveri
občutek za ritem in posluh.
- Učenci, ki se prepisujejo, zaigrajo lestvico in kadenco, etudo in skladbo, ki so jo obravnavali v sklopu
programa tekočega šolskega leta.
Pihala in trobila
- Začetniki: vsak kandidatov zapoje eno pesmico. S posnemanjem se preveri občutek za ritem in posluh.
- Učenci, ki nadaljujejo pouk inštrumenta zaigrajo lestvico, etudo in skladbo.
Petje
POGOJI ZA SPREJEM NOVIH KANDIDATOV NA POUK PETJA
Starost kandidata:
- spodnja starostna meja kandidatov je 16 let, v izjemnih primerih so kandidati lahko tudi mlajši
(pomembna je zaključena mutacija in s tem primerna razvitost pevskega organa)
- zgornja starostna meja kandidatov je 24 let
Kaj bomo preverjali na sprejemnem preizkusu?
a) glasbeno umetniška nadarjenost (posluh, ritem)
b) obseg pevskega glasu
c) začetniki: vsak kandidat zapoje eno pesem po lastnem izboru, s katero čim bolje prikaže svoje
glasovne sposobnosti
d) kandidati, ki se želijo prepisati iz druge GŠ v višji razred, izvedejo program, ki ga trenutno pripravljajo
za letni izpit
e) vsi kandidati interpretirajo literarno besedilo (poezijo ali prozo), ki je lahko po lastnem izboru, na voljo
pa bo tudi na samem mestu sprejemnega preizkusa
Citre
- Učenci, ki se prvič vpisujejo v glasbeno šolo, opravljajo preizkus glasbene nadarjenosti kot vsi ostali.
- Učenci, ki nadaljujejo pouk inštrumenta zaigrajo dve skladbi iz različnih obdobij.
Jazz petje
Preverjanje posluha,ritma in ponovitev krajše melodije po spominu. Kandidati naj pripravijo eno pop,
jazzovsko ali slovensko popevko. Priporočena spodnja starostna meja kandidatov je 15 let.

Similar documents