Splošna in poklicna matura

Comments

Transcription

Splošna in poklicna matura
Splošna in poklicna matura
PRIPRAVA IN IZVEDBA SPLOŠNE MATURE 2012
Tajnik ŠMK SM: Franci Grlica, prof.
V programu gimnazija se izobraževanje zaključi z opravljeno splošno maturo. Poleg teh, redno
vpisanih dijakov-kandidatov, ki bodo opravljali splošno maturo v celoti, se je bodo udeležili tudi:
kandidati, ki bodo opravljali popravne izpite splošne mature ali splošno maturo v celoti, ker so bili
v prejšnjih rokih neuspešni,
kandidati, ki bi radi že dosežen uspeh na splošni maturi izboljšali
kandidati-občani, ki v letu opravljanja mature še ne bodo dopolnili 21 let starosti
kandidati-občani, ki bodo v letu opravljanja mature dopolnili vsaj 21 let in
nekateri kandidati-dijaki zaključnega letnika programa ekonomski tehnik, ki sicer zaključijo
izobraževanje s poklicno maturo, pa bi zaradi nadaljevanja študija želeli opraviti tudi dodatni
maturitetni izpit.
Natančnega števila kandidatov, ki bodo l. 2013 opravljali maturo tako ni mogoče predvideti, vsekakor
pa ne bo preseglo število 100.
V tem šolskem letu bo prav posebna skrb namenjena pripravi redno vpisanih dijakov gimnazijskega
programa na splošno maturo. Aktivnosti v zvezi s tem določajo maturitetni koledar in maturitetni
predpisi.
Že meseca septembra in oktobra bodo profesorji informatike, psihologije in sociologije zbrali predloge
novih naslovov seminarskih nalog pri teh treh predmetih, tajnik ŠMK SM jih bo posredoval RIC-u, po
njihovi potrditvi in objavi pa se bodo dijaki do 13. novembra 2013 dokončno odločili za potrjene
naslove nalog. Dijaki bodo seveda izbirali tudi že med potrjenimi naslovi seminarskih nalog, ki so
objavljeni v katalogih naslovov seminarskih nalog na spletni strani RIC-a (www.ric.si). Dijaki bodo ob
pisanju nalog upoštevali navodila profesorjev in jih oddali do z maturitetnim koledarjem predpisanega
roka – 19. aprila 2013. Do istega datuma bodo oddali dijaki poročila za praktične dele izpitov, ki jih
bodo izpeljali s pomočjo profesorjev pri biologiji, kemiji, fiziki, zgodovini in geografiji. Profesorji jih
bodo ocenili, s čimer bodo dijaki pridobili interni del ocene pri teh predmetih.
Izvedbo internega-praktičnega dela splošne mature z maturo 2013 pri zgodovini, geografiji, ekonomiji,
informatiki, psihologiji in sociologiji določajo posebni koledarji in posebna Pravila, objavljena na
spletni strani šole, RICa, z njimi pa jih bodo seznanili tudi učitelji, ki poučujejo posamezni predmet.
Pri pouku bodo profesorji namenjali posebno skrb ne le snovi 4. letnika, ampak bodo z dijaki utrjevali
snov prejšnjih letnikov, upoštevajoč predmetne izpitne kataloge, še posebej pri urah, ki so namenjene
pripravi na maturo. Pripravi na splošno maturo bodo namenjena tudi različna preverjanja in pisanje
predmaturitetnega preizkusa pri vseh maturitetnih predmetih. Šola se bo verjetno tudi letos odločila za
izvedbo predmaturitetnega preizkusa iz enega od obveznih predmetov splošne mature. Kandidati bodo
pisali esej 6. 5. 2013, matura pa bo potekala od 1. 6. do 22. 6. v spomladanskem in od 24. 8. do 3. 9.
2013 v jesenskem roku. Z rezultati mature bodo kandidati seznanjeni 15. 7. oz. 16. 9. 2013.
Maturantom, ki bodo prejeli maturitetno spričevalo s pohvalo, bo na šoli podeljena zlata Jurčičeva
nagrada.
Posebno pozornost bomo posvetili informiranju kandidatov – ta bo potekala preko posebne oglasne
deske pri učilnici št. 26, namenjene le splošni maturi, preko spletnih strani, na govorilnih in na
razrednih urah, ki jih bo imel z dijaki tajnik ŠMK SM.
119
Splošna in poklicna matura
KOLEDAR OPRAVLJANJA SPLOŠNE MATURE 2013
Koledar je določila Državna komisija za splošno maturo na svoji seji 21. 6. 2012.
Spomladanski izpitni rok 2013
15. november 2012 (Če)
02. april 2013 (To)
12. april 2013 (Pe)
02. maj 2013 (Če)
20. maj 2013 (Po)
22. maj 2013 (Sr)
28. maj 2013 (To)
Rok za oddajo predprijave
Zadnji rok za prijavo
Zadnji rok za izvedbo strokovne ekskurzije pri praktičnem delu izpita
iz zgodovine in geografije
Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita
na šoli
Rok za spremembo prijave (32. člen Pravilnika o splošni maturi)
Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela izpita
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz opravičljivih razlogov
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo
Pisni izpiti
06. maj 2013 (Po)
01. junij 2013 (So)
03. junij 2013 (Po)
04. junij 2013 (To)
05. junij 2013 (Sr)
06. junij 2013 (Če)
07. junij 2013 (Pe)
08. junij 2013 (So)
10. junij 2013 (Po)
11. junij 2013 (To)
12. junij 2013 (Sr)
13. junij 2013 (Če)
14. junij 2013 (Pe)
Slovenščina I. del (Izpitna pola 1 – esej)
Angleščina
Slovenščina II. del (Izpitna pola 2)
Filozofija, psihologija in sociologija
Geografija
Biologija
Ekonomija, informatika
Matematika
Nemščina
Fizika
Francoščina, španščina
Zgodovina
Kemija
19. april 2013 (Pe)
01. 06. 2013, 08. 06. 2013, 14. 06. 2013*, od 15. do vključno 22. 06.
2013
*Op: V skladu s šolskim koledarjem, lahko šola izjemoma organizira ustne izpite 14. junija
Ustni izpiti
15. julij 2013 (Po)
18. julij 2013 (Če)
Od 19. 07. do 31. 07. 2013
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Vpogledi v izpitno dokumentacijo
Jesenski izpitni rok 2013
16. julij 2013 (To)
14. avgust 2013 (Sr)
20. avgust 2013 (To)
Pisni izpiti
24. avgust 2013 (So)
26. avgust 2013 (Po)
27. avgust 2013 (To)
28. avgust 2013 (Sr)
29. avgust 2013 (Če)
Zadnji rok za prijavo
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo
Slovenščina
Matematika
Tuji jeziki in izbirni predmeti*
Tuji jeziki in izbirni predmeti*
Tuji jeziki in izbirni predmeti*
120
Splošna in poklicna matura
30. avgust 2013 (Pe)
Tuji jeziki in izbirni predmeti*
*Op: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.
Praktični del izpita
03. september 2013
Šola pripravi in objavi načrt izvedbe v skladu s pravili za izvedbo
praktičnega dela izpita.
Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela izpita
Ustni izpiti
Od 24. avgusta do vključno 03. septembra 2013
16. september 2013 (Po)
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
19. september 2013 (Če)
Od 23. 09. do 30. 09. 2013
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Vpogledi v izpitno dokumentacijo
Drugi datumi
02. oktober 2012 (To)
05. februar 2013 (To)
14. januar 2013 (Po)
Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2014
Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2014
Rok za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature
2012
121
Splošna in poklicna matura
PRIPRAVA IN IZVEDBA POKLICNE MATURE 2013
Tajnica ŠMK PM: Dragica Eržen, dipl. upr. org.
V programu ekonomski tehnik se izobraževanje zaključi z opravljeno poklicno maturo. Aktivnosti v
zvezi s pripravo in izvedbo poklicne mature urejajo Zakon o maturi, Pravilnik o poklicni maturi,
koledar poklicne mature in interna gradiva (koledar aktivnosti za 4. predmet na poklicni maturi in
navodila za izdelavo zaključne naloge za 4. predmet).
Poklicno maturo v letu 2013 bo prvič v celoti predvidoma opravljalo 42 dijakov. Vse informacije o
poklicni maturi bodo na oglasni deski za poklicno maturo (predavalnica), internetni strani šole in na
internetni strani RIC. V vseh zaključnih letnikih bom izvedla 2 razredni uri na temo poklicna matura.
Prva razredna ura bo v oktobru oz. novembru, druga pa pred predmaturitetnim preizkusom v začetku
marca. Na razrednih urah bom dijake seznanila s Pravilnikom o poklicni maturi, izpitnim redom in
drugimi posebnostmi poteka poklicne mature.
Govorilne ure bom imela vsako sredo od 8.45 do 9.30 ure ( po dogorovu z dijakom tudi izven tega
časa) v pisarni št. 59. Čas govorilnih ur se zaradi spremembe urnika lahko spremeni. Vse spremembe
bodo objavljene na oglasni deski za poklicno maturo.
KOLEDAR ZA 4. PREDMET NA POKLICNI MATURI 2013
(izdelek oziroma storitev in zagovor)
Aktivnosti
Roki
- izbiranje predlogov tem in skupin
do 12. oktobra
- objava seznama tem na oglasni deski
do 26. oktobra
- pregled in potrditev predlogov tem in skupin
do 16. novembra
- prijava kandidatov
do 30. novembra
- možna sprememba teme
do 10. decembra
- potrditev prijavljene teme na ŠMK PM
do 14. decembra
- izdaja pisnega sklepa kandidatu
do 21. decembra
Izdelava
- razgovor o zasnovi, konzultacije
do konca januarja
- predstavitev osnutka
do konca februarja
- dokončno oblikovanje in oddaja naloge
4. maj 2013
Ocenjevanje
- mentor odda ocenjevalni obrazec
do 1. junija 2013
Zagovor
- po razporedu v času ustnih izpitov - 1. junij 2013, 8. junij 2013 in od 15. do 22. junija 2013
122
Splošna in poklicna matura
KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE 2013
ZIMSKI IZPITNI ROK 2012
6. december 2012
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
25. januar 2013
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
31. januar 2013
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
Pisni izpiti
4. februar 2013
Slovenščina
5. februar 2013
Matematika, angleščina, nemščina
6. februar 2013
2. predmet –gospodarstvo
Ustni izpiti in 4. predmet
7. februar in od 11. do 16. februarja 2013
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
4. marec 2013
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2013
2. april 2013
Zadnji rok za prijavo k kandidatov na šoli
22. maj 2013
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
28. maj 2013
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
Pisni izpiti
1. junij 2013
Angleščina
3. junij 2013
Slovenščina
8. junij 2013
Matematika
10. junij 2013
Nemščina
12. junij 2013
2. predmet – gospodarstvo
Ustni izpiti in 4. predmet
1. junij 2013, 8. junij 2013 in od 15. do 22. junija 2013
OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne
izpite 14. junija 2013
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
8. julij 2013
JESENSKI IZPITNI ROK 2012
9. julij 2013
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
14. avgust 20123
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
20. avgust 2013
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
Pisni izpiti
24. avgust 2013
Slovenščina
26. avgust 2013
Matematika
29. avgust 2013
Angleščina, nemščina
31. avgust 2013
2. predmet – gospodarstvo
Ustni izpiti in 4. predmet
Od 24. avgusta do 3. septembra 2013
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
9. september 2013
123
Splošna in poklicna matura
ŠTEVILO DIJAKOV PRI PREDMETIH
V OKVIRU NERAZPOREJENIH UR
predmet
Zgodovina
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Psihologija
Sem.nal. iz psihologije
Sociologija
Sem.nal. iz sociologije
Informatika
Francoščina
Španščina
Skupaj
4.A
3
2
5
7
9
7
7
6
6
5
1
0
58
4.B
4
4
7
3
10
16
16
3
3
0
0
3
69
4.I
1
10
9
7
5
16
16
1
1
0
1
1
68
skupaj
8
16
21
17
24
39
39
10
10
5
2
4
195
NIVOJI ZAHTEVNOSTI PRI MATURITETNIH PREDMETIH
Predmet
Angleški jezik
Nemški jezik
Matematika
Nivo
osnovni
višji
osnovni
višji
osnovni
višji
124
Oddelek
4.A 4.B 4.I
12
14 12
9
11 13
1
5
/
1
1
/
16
20 17
6
6
8
Skupaj
38
33
6
2
53
20
Splošna in poklicna matura
4. A
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Priimek in ime
ADAMLJE Uroš
BERDAJS Mitja
DEŽMAN Jure
JAVORNIK Janez
KAMNIKAR Erik
KOŠAK Urša
KOŽELJ Urška
KRAMPELJ Anton
KRAMPELJ Lucija
MENCIN Boštjan
MOSTAR Klemen
PAJEK ARAMBAŠIČ
Vid
PAJEK ARAMBAŠIČ
Žan
PAPEŽ Andraž
PETRIČ Nina
ROJEC Erik
ROZMAN Jernej
STANIČ Ana Marija
TOMŠIČ Andrej
TRILAR Lovro
URBAS Blaž
VIDIC Petra
r
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
o
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
SLO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MATo.
MATv.
ANGo.
1
1
1
1
1
1
ANGv.
NEMo.
NEMv.
FIZ
KEM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BIO
ZGO
GEO
SPSI
PSI
SOC
1
1
1
INF
FRAN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ŠPA
1
1
1
1
1
EKN
1
1
1
1
1
SSOC
1
1
Skupaj
5
8
5
8
5
8
5
10
5
8
5
8
5
8
5
6
5
10
5
8
5
10
4 A
1
1
1
1
1
1
5
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
8
5
8
5
10
6
8
5
9
5
8
5
8
5
8
5
8
5
10
22
16
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
SKUPAJ 4.A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
12
1
1
125
9
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
7
5
3
2
1
1
7
7
6
1
6
0
5
1
0
111
Splošna in poklicna matura
4. B
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Priimek in ime
ERŽEN Tomaž
FISTER Barbara
GLIHA Maruša
IVANJKO Tajda
JANČAR Simon
JARM Tjaša
JURČIČ Sara
KASTELIC Nastja
KASTELIC Tanja
KOSEC Tilen
KOŠČAK Patricija
LAMPRET Sara
LIKOVIČ Ana
MAKOVEC Ana
MELE Nejc
PODVRŠNIK Sara
SITAR Miha
ŠKRABEC Lucija
ŠKUFCA Dejan
ŠTEFE Tomas
ŠTRUS Manca
TROPE Špela
TURK Leja
VIRŠEK Jaka
ZAJC Loredana
ZAJEC Veronika
r
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
o
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
SKUPAJ 4.B
SLO
MATo.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26
20
MATv.
ANGo.
ANGv.
NEMo.
NEMv.
1
KEM
BIO
ZGO
GEO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
FIZ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
126
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
ŠPA
1
1
1
1
FRAN
1
1
1
INF
1
1
1
1
1
1
EKN
1
1
6
1
SSOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SOC
1
1
1
1
1
1
SPSI
PSI
3
7
4
4
1
1
1
1
1
1
16
16
3
1
3
0
0
0
3
Skupaj
5
10
5
7
5
10
5
8
6
7
5
10
5
7
5
7
5
7
5
9
5
7
5
8
5
10
5
7
5
7
5
8
5
10
6
7
6
9
5
8
5
7
5
10
5
9
5
10
5
10
133
Splošna in poklicna matura
4. I
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Priimek in ime
r
o
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4
BABIČ Denis
4
CULJKAR Matej
4
FERLIN Kaja
4
HOČEVAR Katja
4
HOČEVAR Neža
4
JEREBIC Miha
4
KAVŠEK Ksenja
4
KRALJ Erika
4
KRALJ Nika
4
KRILETIČ Antonia
4
LAMPRET Katja
4
LEKAN Tina
4
MEDVED Mojca
4
MERTELJ Jan Vincenc
4
MIKLAVČIČ Nika
4
MUHIČ Klara Simona
4
OBERSTAR Urša
4
OVEN Nina
4
PIRC Anja
4
POLAK Ajda
4
ROZMAN Anja
4
SKUBIC Lea
4
ZALETELJ Aljaž
4
ZUPANČIČ Anja
4
ZUPANČIČ Katja
SKUPAJ 4.I
SLO
MATo.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25
17
MATv.
ANGo.
1
1
1
1
1
1
1
1
ANGv.
NEMo.
NEMv.
FIZ
KEM
1
BIO
ZGO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
127
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
ŠPA
1
1
1
1
FRAN
1
1
1
1
1
1
1
1
INF
1
1
1
1
1
1
EKN
1
1
1
1
SSOC
1
1
1
1
1
1
1
1
SOC
1
1
1
1
1
1
SPSI
PSI
1
1
1
1
GEO
1
1
5
7
9
1
10
1
16
1
16
1
1
0
0
1
1
Skupaj
5
10
5
8
5
10
5
9
5
9
5
7
5
7
5
10
5
7
5
8
5
10
5
10
5
9
5
8
5
10
5
10
5
9
5
9
5
10
5
8
5
10
5
9
5
8
5
9
5
8
125

Similar documents