PUBLIKACIJA http://io.gimnazija

Comments

Transcription

PUBLIKACIJA http://io.gimnazija
IZOBRAŽUJEMO
· PO PROGRAMU GIMNAZIJA
· PO PROGRAMU MATURITETNI
TEČAJ
IZVAJAMO
· PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO
STROSSMAYERJEVA 1, 1000 LJUBLJANA
PRIMERNO ZA VSE
· KI IMAJO KONČANO OŠ
· KI NISO ZAKLJUČILI REDNEGA
IZOBRAŽEVANJA
· KI SE ŽELIJO PREUSMERITI V
GIMNAZIJO
· KI ŽELIJO OPRAVLJATI SPLOŠNO
MATURO
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
PUBLIKACIJA
ŠOLSKO LETO 2012 / 2013
VPISI POTEKAJO
http://io.gimnazija-poljane.com
izobraževanje odraslih
· V SEPTEMBRU V IZOBRAŽEVANJE
S PREDAVANJI
· CELO LETO V IZOBRAŽEVANJE NA
IZPITNI
NAČIN
01 432 83 27
INFORMACIJE NUDIMO
tajništvo
01 433 73 45
fax
01 231 96 50
e-naslov
[email protected]
· INDIVIDUALNO
· VSAK DELOVNI DAN V ČASU
URADNIH UR
· PO PREDHODNEM DOGOVORU
PO TELEFONU
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
GIMNAZIJA
Program gimnazije je javno veljavni izobraževalni program. Vanj se
lahko vpišejo posamezniki, ki so uspešno končali osnovno šolo, ki
niso zaključili izobraževanja v rednem srednješolskem izobraževanju
ali pa se želijo preusmeriti v gimnazijski program iz programov
poklicnega in strokovnega izobraževanja.
MATURITETNI TEČAJ / PRIPRAVA NA MATURO
Program maturitetni tečaj / priprava na maturo je enoletni
izobraževalni program, ki udeležence pripravlja na splošno maturo.
Udeleženci se v obveznem delu programa pripravljajo na maturo iz
slovenščine, matematike in tujega jezika. V izbirnem delu pa
udeleženci izbirajo med ponudbo maturitetnih predmetov gimnazije.
Pripravo na maturo iz posameznega predmeta organiziramo v
primeru, če se za to odloči zadostno število kandidatov. Sicer pa
poskušamo z udeleženci poiskati druge ustrezne individualne rešitve
(npr. hospitacije, vodeno samoizobraževanje ali druga ustrezna
pomoč).
POTEK IZOBRAŽEVANJA
PREDAVANJA
Predavanja se začnejo v mesecu oktobru in potekajo predvidoma do
konca meseca maja. Nekateri izmed predmetov se izvajajo skozi vse
šolsko celo, ostali se zaradi manjšega obsega ur zaključijo prej.
Predavatelji so profesorji, ki poučujejo na Gimnaziji Poljane, ter
nekateri zunanji sodelavci.
Predavanja potekajo štirikrat tedensko v popoldanskih urah.
Na predavanjih dobijo udeleženci izobraževanja celovito informacijo
o snovi, zahtevnosti, predpisani literaturi in podobnem. Urnik je
pripravljen ob začetku predavanj, za celo šolsko leto. Znotraj njega
se spreminjajo le posamezni predmeti, ki se v določenem terminu
predavajo.
IZOBRAŽEVANJE NA IZPITNI NAČIN
Udeleženci izobraževanja dobijo navodila in podatke o vsebini in
načinu poteka izpita za vsak predmet, iz katerega želijo opravljati
izpit. Dodatne informacije in pojasnila so jim na voljo s
konzultacijami pri profesorjih. Konzultacije ima vsak profesor vsaj
enkrat mesečno v terminu, s katerim so udeleženci seznanjeni ob
začetku šolskega leta.
OCENJEVANJE ZNANJA
Ocenjevanje znanja poteka na dva načina.
§ SPROTNO OCENJEVANJE ZNANJA
za udeležence izobraževanja, ki so vpisani v izobraževanje s
predavanji. Oceno iz posameznega predmeta lahko pridobijo z
opravljanjem delnih izpitov, ki so razporejeni tekom predavanj.
§ OCENJEVANJE ZNANJA Z IZPITI
za udeležence izobraževanja, ki na kolokvijih niso bili uspešni ali
jih niso opravljali, in za udeležence izobraževanja, ki se
izobražujejo na izpitni način.
Izpite izvajamo mesečno, vsak mesec, razen v decembru, februarju
in juliju.
IZPITNI RED
Načini opravljanja izpitov:
Ustni izpit
Ustni izpit se opravlja v obliki osebnega pogovora izpraševalca s
kandidatom. Ocena ustnega izpita se razglasi na dan opravljanja
izpita.
Pisni izpit
Pisni izpit se opravlja v obliki pisne naloge. Pisni izpit traja najmanj
eno in največ dve šolski uri. Pri predmetih slovenščina, matematika
in tuji jeziki sledi pisnemu delu še ustni del izpita. Z rezultati
pisnega dela so udeleženci seznanjeni na ustnem delu izpita
Kandidat ima pravico vpogleda v svoj popravljeni in ocenjeni pisni
izpitni izdelek, iz katerega mora biti razvidno točkovanje odgovorov
na posamezna vprašanja.
Izpitni roki
Izpiti se opravljajo v izpitnih rokih. Izpitni roki so redni in le
izjemoma izredni. Določeni so z izpitnim rokovnikom. V decembru,
februarju in juliju izpitnih rokov ni.
Prijava in odjava izpita
Kandidat se mora k izpitu prijaviti v pisarni oddelka za
izobraževanje odraslih najkasneje do 7. v mesecu, v katerem
namerava izpit opravljati (izjema so izpitni roki v aprilu, maju, juniju
in avgustu, pri katerih bodo kandidati pravočasno obveščeni o rokih
prijave). Če kandidat izpit opravlja drugič (ali tretjič itd.), oziroma
opravlja izpite za manjkajoče obveznosti iz prejšnjih letnikov, če je
vpisan v izobraževanje na izpitni način ali pa opravlja diferencialni
izpit, mora pristop k izpitu plačati po ceni, določeni s cenikom,
veljavnim za tekoče šolsko leto. Vsako tretje in nadaljnje opravljanje
izpita se na podlagi pisne zahteve udeleženca organizira pred šolsko
izpitno komisijo.
Odjava je možna do najkasneje dva delovna dneva pred izpitnim
rokom. V primeru neopravičenega izostanka od izpita je kandidat
dolžan stroške izpita poravnati.
PREDMETNIK
GIMNAZIJA / MATURITETNI TEČAJ
1.
2.
3.
4.
IZBIRNI
LETNIK
LETNIK
LETNIK
LETNIK
DEL
MT
SLO
X
X
X
X
X
MAT
X
X
X
X
X
ANG
X
X
X
X
X
NEM
X
X
X
X
**
**
FRA
X
X
X
X
**
**
ŠPA
X
X
X
X
**
**
ZGO
X
X
X
X
*X
*X
GLA
X
X
LIU
X
X
GEO
X
X
X
*X
*X
BIO
X
X
X
**
**
KEM
X
X
X
**
**
FIZ
X
X
X
**
**
X
*X
*X
*X
*X
**
**
PSI
SOC
X
FIL
X
INF
X
OIV
X
X
X
X
Predavanja za posamezen letnik oz. posamezen izbirni predmet se organizirajo le v
primeru zadostnega števila kandidatov.
*
izbirno – priprava na maturo / gimnazija in maturitetni tečaj
** izbirno – priprava na maturo - le v primeru zadostnega števila kandidatov
PISNI IZPITNI ROKI
2012/2013
MATURA
Določeni so termini PISNIH DELOV PISNIH IN USTNIH IZPITOV – ure so
objavljene v mesečnih razporedih. USTNI DELI PISNIH IZPITOV in USTNI
IZPITI se zvrstijo v tednu dni po pisnih izpitih. Natančni termini so objavljeni v
mesečnih razporedih.
MESEC
DAN
DATUM
OKTOBER
ČETRTEK
PETEK
18.10.2012
19.10.2012
NOVEMBER
ČETRTEK
PETEK
22.11.2012
23.11.2012
DECEMBER
ČETRTEK
PETEK
24.1.2013
25.1.2013
MAREC
ČETRTEK
PETEK
14.3.2013
15.3.2013
APRIL
ČETRTEK
PETEK
18.4.2013
19.4.2013
MAJ
ČETRTEK
PETEK
16.5.2013
17.5.2013
JUNIJ
ČETRTEK
PETEK
13.6.2013
14.6.2013
AVGUST
PETEK
PONEDELJEK
16.8.2013
19.8.2013
SEPTEMBER
ČETRTEK
PETEK
12.9.2013
13.9.2013
JANUAR
FEBRUAR
JULIJ
Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega
izvajanja pa Pravilnik o splošni maturi.
Udeleženci opravljajo splošno maturo po uspešno končanem četrtem
letniku gimnazije oz. uspešno zaključenem maturitetnem tečaju. V
skladu s 24. členom Zakona o maturi pa lahko k maturi pristopijo
tudi tisti, ki so ali bodo v letu, ko želijo opravljati maturo, stari 21
let ali več.
Maturo lahko udeleženci opravljajo v spomladanskem ali jesenskem
maturitetnem roku, prav tako jo lahko opravljajo v dveh delih (dveh
zaporednih maturitetnih rokih). Matura je sestavljena iz petih
maturitetnih izpitov – treh obveznih in dveh izbirnih predmetov.
Opravljena je takrat, ko je kandidat pri vseh maturitetnih predmetih
dosegel pozitivno oceno. V primeru, da sta največ dva od predmetov
ocenjena negativno, ima kandidat pravico do ponovnega opravljanja
negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju splošne
mature.
Z opravljeno maturo imajo udeleženci priznano srednješolsko
izobrazbo in lahko kandidirajo za vpis v nadaljnje izobraževanje na
vseh stopnjah.
Izvedba mature je za posamezno šolsko leto določena z Maturitetnim
koledarjem, ki ga pripravi Državni izpitni center. Udeleženci so s
postopki in roki izvajanja splošne mature seznanjeni tekom
izobraževanja, na predavanjih, oglasnih deskah in preko spletne
strani. Cenik stroškov opravljanje splošne mature je objavljen na
spletni strani šole.
ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2012/ 2013
29. oktober – 2. november 2012
8. november 2012
24. december 2012 – 1. januar
2013
25. februar – 1. marec 2013
25. marec 2013
19. april 2013
29. april – 3. maj 2013
6. maj 2013
20. maj 2013
28. maj 2013
1. - 17. junij 2013
17. – 22. junij 2013
Junij 2013
15. julij 2013
16. julij 2013
20. avgust 2013
24. avgust – 3. september 2013
prazniki, jesenske počitnice
rok za oddajo predprijav na
maturo
prazniki, božično-novoletne
počitnice
zimske počitnice
rok za prijavo na spomladanski
rok mature
rok za oddajo seminarskih nalog
in vaj
prazniki, prvomajske počitnice
matura – esej iz slovenščine
seznanitev kandidatov s točkami
seminarskih nalog in vaj
rok za izpolnitev pogojev za
pristop k spomladanskemu roku
mature ali pisno odjavo
matura pisno*
matura ustno
rok za prijave na jesenski rok
mature**
matura rezultati
rok za prijavo na jesenski rok
mature (samo za kandidate, ki so
bili v spomladanskem roku
neuspešni)
rok za izpolnitev pogojev za
pristop k jesenskemu roku
mature ali pisno odjavo
matura pisno, ustno*
*Natančnejši razpored posameznih pisnih maturitetnih izpitov bo objavljen z
Maturitetnim koledarjem za leto 2013 (predvidoma v decembru), dostopen je na
spletni strani RIC-a.
** Točen datum bo določen naknadno.
SEZNAM UČITELJEV IN TERMINI GOVORILNIH UR
Govorilne ure potekajo vsak prvi delovni teden v mesecu.
Nujna je predhodna najava po elektronski pošti.
PRIIMEK
IME
PREDMET
LETNIK
PREŠERN
NINA
SLO
MT, 4
KELHAR
SAŠA
MAT
1,2,3
JAKLIČ
FRANC
MAT
4
JERMAN
NATAŠA
MAT
MT
LOKAR
EMIL
ANG
MT, 1-4
UMEK
NEŽA
FRA
1-4
BANFI
ROBERT
NEM
1-4
VOZELJ
INES
RUŠ
1-4
ZGAGA
SREČKO
ZGO
1-4
PAVČIČ
JASMINA
ZGO
PNM
JURJEVEC
TINA
GEO
PNM, 1-4
GU (DAN, URA, KABINET)
EL. NASLOV
TOREK, 15.00, kabinet 48
[email protected]
PO DOGOVORU!
[email protected]
PONEDELJEK, 14.50, kabinet 34
[email protected]
PONEDELJEK, 14.35, kabinet 34
[email protected]
SREDA, 11.20, zbornica
[email protected]
SREDA, 13.00, uč. 16
[email protected]
ČETRTEK, 10.30, kabinet 68
[email protected]
PETEK, 12.10, kabinet 69
[email protected]
PETEK, 11.20, kabinet 61
[email protected]
PO DOGOVORU!
[email protected]
ČETRTEK, 17.00, učilnica 41
[email protected]
KAMIN
MAJA
BIO
1-3
JARIČ
ERIKA
BIO
PNM
LAMPRET
METKA
KEM
1,2,3
ČOKL
MARTIN
FIZ
1,2,3
ŽONTA
KROPIVŠEK
NADA
FIZ
PNM
GROF
NATAŠA
PSI
PNM, 3
ŽEPIČ
RADUŠKA
SOC
PNM
MIRI
NINA
FIL
4
ŽNIDARŠIČ
BOŠTJAN
INF
PNM, 1
JAKŠA J.
MATEJA
GLA
1, 2
OSTAN
NINA
UZG
1, 2
LEITGEB
MATJAŽ
ITA
1-4
ŽLAJPAH
NATALI
ŠPA
1-4
ZGAGA
SREČKO
ZGO
1-4
PO DOGOVORU!
[email protected]
SREDA, 11.20, kabinet 3
[email protected]
PONEDELJEK, 11.20, kabinet 7
[email protected]
SREDA, ura po dogovoru
[email protected]
SREDA, 13.50, kabinet 05
[email protected]
PONEDELJEK, 11.30, zbornica
[email protected]
TOREK, 17.00, uč. 41
[email protected]
ČETRTEK, 9.50, zbornica
[email protected]
PONEDELJEK, 14.30, uč. 16
[email protected]
TOREK, 13.00, zbornica
[email protected]
SREDA, 13.00, uč. 18
[email protected]
PONEDELJEK, 14.40, uč. 51
[email protected]
SREDA, 17.00, kabinet 68
[email protected]
PETEK, 11.20, kabinet 61
[email protected]

Similar documents