SETŠ NOVA GORICA

Comments

Transcription

SETŠ NOVA GORICA
__________________________________________________________________________________________
NAVODILA ZA UDELEŽENCE IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA
VPIS V IZREDNO IZOBRAŽEVANJE: Po uvodnem razgovoru s strokovno delavko šole
(organizatorka izrednega izobraževanja, svetovalna delavka, ravnateljica, razrednik,…),
pripravljenem osebnem izobraževalnim načrtom, ter izpolnjenih vpisnih obrazcih in predložitvi
fotokopij dokumentacije (spričevala, rojstni oz. poročni list), kot tudi plačani vpisnini, je
kandidat/kandidatka vpisan/a v izredno izobraževanje. S tem
pridobi status udeleženca,
vendar največ dve leti za vsak letnik programa.
ZAHTEVA ZA PRIZNANJE PREDHODNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA, FORMALNO IN
NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA: V referat šole ali organizatorki izrednega izobraževanja
oddate izpolnjen obrazec Zahteva za priznanje predhodno pridobljenega znanja in
dokumentacijo, iz katere je razvidno predhodno izobraževanje in je podlaga za priznavanje
predhodno pridobljenega znanja. Zahtevo obravnava komisija za priznavanje predhodno
pridobljenega znanja.
V primeru, da se vam predhodno pridobljena znanja priznajo, vam šola izda Sklep o
priznanju predhodno pridobljenega znanja. Teh znanj/predmetov vam v izobraževalnem
programu, v katerega ste vpisani na SETŠ Nova Gorica, ni potrebno dokazovati oz. opravljati
izpitov.
PRENEHANJE IZOBRAŽEVANJA: Če ugotovite, da ne boste več obiskovali predavanj oz.
ne želite biti več vpisani v izredno izobraževanje, se takoj oglasite v pisarni za izobraževanje
odraslih, kjer boste izpolnili IZPISNICO. V kolikor se iz programa ne boste izpisali, boste
morali še naprej plačevati stroške izobraževanja (beri Izjavo o kritju stroškov), v kolikor ti
še niso v celoti poravnani.
PRIJAVA K IZPITU: K izpitu ste prijavljeni, če pravočasno in pravilno oddate Prijavnico k
izpitu, ter priložite potrdilo, da ste izpit plačali.
Prijavnice in potrdila o plačilu lahko oddate v pisarni izrednega izobraževanja, vržete v bel
nabiralnik pred pisarno, prijavnico in potrdilo o plačilu pa lahko pošljete tudi po pošti
(vendar pazite na datum prijave).
V kolikor oddate nepopolne prijavo oziroma jo oddate prepozno (po terminu prijave), se
prijava ne upošteva (izpita v tem izpitnem roku ne morete opravljati).
ODJAVA OD IZPITA: Najkasneje tri dni pred datumom opravljanja izpita se lahko od izpita
brez razloga odjavite. Odjava mora biti pisna (obrazec ODJAVA) in oddana organizatorki
izrednega izobraževanja ali računovodkinji. V primeru pravočasne odjave se vam plačilo
izpita upošteva v naslednjem izpitnem roku (ne kasneje !), pri čemer morate v terminu
prijave oddati Prijavnico k izpitu (desno zgoraj zapišete »odjava v zadnjem izpitnem roku«).
V kolikor se od izpita ne odjavite pravočasno se šteje, kakor da ste k izpitu pristopili, a ga ne
opravili (pri naslednji prijavi izpit ponovno plačate).
RAZPORED OPRAVLJANJA IZPITOV: Razpored je objavljen najkasneje tri dni pred
začetkom izpitnega roka na oglasni deski izrednega izobraževanja ter na spletni strani šole
(www.setsng.si).
IZPITI PO DOGOVORU: nekatere izpite (praviloma ustne) lahko glede na dogovor
opravljate tudi izven razpisanih izpitnih rokov. Za točen datum se dogovorite z učiteljem. V
tem primeru morate oddati Prijavnico k izpitu ter potrdilo o plačilu izpita najkasneje dva dni
pred opravljanjem izpita. Na prijavnici mora biti obvezno zapisan datum opravljanja izpita.
Izpit se mora obvezno opravljati v mesecu, ko je bil izpit plačan.
____________________________________________________________________________________________________
Tel. št.: 05-335-86-27
E-mail: [email protected]
Veljavnost dokumenta:od 1.9.2011
__________________________________________________________________________________________
REZULTATI IZPITOV: O oceni opravljenega ustnega izpita vas učitelj seznani takoj ter
vam jo vpiše v indeks (če ga imate), rezultati pisnih izpitov pa visijo na oglasni deski oz. vam
jo posreduje učitelj na ustnem izpitu.
INDEKS: Šola vam na vašo željo proti plačilu pripravi indeks (ki vam služi za vašo
evidenco). Za vpis ocen opravljenih izpitov v indeks poskrbite sami. Vpiše vam jih učitelj
najkasneje v dveh tednih po opravljenem izpitu. V pisarni za izredno izobraževanje vam
opravljene in v indeks vpisane predmete potrdijo s žigom šole.
V referatu ne bomo vpisovali opravljenih izpitov, razen v izjemnih primerih, kot je npr. daljša
odsotnost učitelja oz. ob zaključku izobraževanja.
Šola vam sicer na vašo željo pripravi Potrdilo o opravljenih izpitih oz. Obvestilo o opravljenem
izpitu.
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: Razporedi opravljanja izpitov ter rezultati pisnih
izpitov bodo objavljeni na oglasni deski izrednega izobraževanja pod vašo identifikacijsko
številko ( zaradi tajnosti podatkov), zato je nujno, da identifikacijsko številko poleg svojega
imena in priimka vedno vpišete na izpitno polo.
Identifikacijska številka je sestavljena iz začetne črke priimka, nato imena ter rojstnega
datuma.
Primer: Kosec Janez, rojen 3. 11. 1969
Identifikacijska številka: KJ031169
POKLICNA MATURA IN MATURA: Informacije o poklicni maturi dobite pri tajniku/tajnici
Poklicne mature in mature v času uradnih ur.
ZAKLJUČNI IZPIT: Informacije dobite pri organizatorki izrednega izobraževanja v času
uradnih ur oz. pri tajnici zaključnega izpita.
GOVORILNE URE: Pred prijavo k izpitu se morate posvetovati z učiteljem, pri katerem
boste opravljali izpit. Na govorilnih urah vas učitelj informira o vsebinah, ki jih morate
predelati za izpit, učbenikih oz. drugem gradivu. Seznam učiteljev s kontaktnimi številkami
dobite pri organizatorki izrednega izobraževanja.
KONZULTACIJE: Vsak udeleženec izrednega izobraževanja ima ob predhodnem dogovoru z
učiteljem ter prijavi v pisarni za izredno izobraževanje možnost koriščenja poljubnega števila
ur konzultacij, ki so plačljive. Cena konzultacij je odvisna od števila prijavljenih
udeležencev/udeleženk ter števila ur konzultacij.
INFORMIRANJE: Informiranje udeležencev izrednega izobraževanja poteka preko oglasne
deske ter spletne strani šole (http://www.setsng.si/).
NABIRALNIK: Le pogumno, zbiramo vaše pripombe, pohvale oz. vse kar bi nam radi
sporočili; oddajate pa tudi prijave na predmetne izpite.
PRENOVA PROGRAMOV: Programi, ki jih izvajamo na SETŠ Nova Gorica so prenovljeni.
Iztekajoče programe, v katere ste vpisani, morate zaključiti (vključno S poklicno maturo oz.
zaključnim izpitom) najkasneje do:
-
ET- pti; avgust 2011
ADMINISTRATOR, TRGOVEC; avgust 2012
ET-ssi; avgust 2013
ET – pt; avgust 2012
____________________________________________________________________________________________________
Tel. št.: 05-335-86-27
E-mail: [email protected]
Veljavnost dokumenta:od 1.9.2011

Similar documents