IZJAVA O AVTORSTVU KANDIDATA PRI PISANJU SEMINARSKE

Comments

Transcription

IZJAVA O AVTORSTVU KANDIDATA PRI PISANJU SEMINARSKE
IZJAVA O AVTORSTVU
Podpisani kandidat/ka na izpitu za turističnega vodnika/co ali za turističnega spremljevalca/ko
izjavljam, da je pričujoča seminarska naloga rezultat mojega samostojnega dela in da je nisem
delno ali v celoti prepisoval/a od drugih kandidatov. Uporabljene vire sem ustrezno citiral/a.
Pričujoča seminarska naloga je moje avtorsko delo.
Zavedam se, da bom v primeru, da se ugotovi, da je moja seminarska naloga delno ali v celoti
plagiat, deležen/a sankcij. Prav tako izjavljam, da bom poskrbel/a, da se moja seminarska
naloga ne prepisuje s strani drugih kandidatov na izpitu.
Kandidat/ka na izpitu:
__________________________
(podpis kandidata/ke)
Kraj in datum:
_____________________
1

Similar documents