Alenka Tratnik

Comments

Transcription

Alenka Tratnik
O IZPITU IZ ANGLEŠKEGA POSLOVNEGA JEZIKA
Sestava izpita
Izpit iz angleškega poslovnega jezika sestoji iz pisnega in ustnega dela ter preverja
zmožnosti poslušanja, branja, pisanja, poznavanja in rabe besedja ter ustnega
sporazumevanja.
Pisni del izpita
Pisni izpit vključuje:
 naloge, ki preverjajo razumevanje enega ali več govorjenih besedil. Kandidat posluša
govorjeno besedilo in glede na informacije v njem odgovori na vprašanja. Govorjena
besedila so dolga od 3 do 5 minut, kandidat pa vsako posluša dvakrat. Tipi nalog, ki
preverjajo razumevanje govorjenih besedil, so lahko: prav/narobe, dopolnjevanje
besedila z besedami ali besednimi zvezami, odgovori na vprašanja idr.
 naloge, ki preverjajo razumevanje enega ali več zapisanih besedil. Kandidat besedilo
prebere in glede na informacije v njem odgovori na vprašanja. Zapisana besedila so
dolga od 300 do 800 besed, tipi nalog pa so lahko: odgovori na vprašanja,
povezovanje delov besedila z naslovi, prav/narobe/ni v besedilu, dopolnjevanje
povedi idr.
 naloge, ki preverjajo poznavanje, razumevanje in rabo poslovnega besedja in
strokovnih izrazov. Naloge praviloma preverjajo rabo besed v sobesedilu, in sicer
kandidat besedila ali povedi dopolni z ustreznimi besedami, s sopomenkami, z
besedami z nasprotnim pomenom, z besedami iz nabora besed idr.
 nalogo, ki preverja zmožnost tvorjenja koherentnega besedila. Kandidat tvori eno
besedilo poslovne narave, denimo: napiše dopis ali e-pismo (npr. prijavo na delovno
mesto, prošnjo za štipendijo, povpraševanje, pritožbo, zahvalo), daljši sestavek: npr.
Will unemployment increase or decrease in the following years?, objavo za javnost,
sestavi poročilo, poda predlog idr.
Uporaba slovarjev na pisnem delu izpita ni dovoljena.
Ustni del izpita
Ustni izpit preverja zmožnosti ustnega izražanja in sporazumevanja (sposobnost tekočega
izražanja, sodelovanje v pogovoru, izgovor, jezikovno pravilnost, besedje). Kandidati so na
ustnem izpitu razporejeni v pare, izpraševalec se v pogovor med kandidatoma vključuje le po
potrebi (na primer, kadar komunikacija med kandidatoma zastane, kadar pride do zatikanja,
omahovanja v pogovoru, kadar kandidata ob manjši samostojnosti potrebujeta spodbudo).
Ustni izpit vključuje tri naloge:
1. pogovor: kandidata se predstavita in pogovarjata o sebi, prostem času, študiju,
interesih, hobijih, aktualnih domačih in svetovnih dogodkih, ob tem izmenjujeta
mnenja, utemeljujeta povedano, postavljata dodatna vprašanja idr.;
2. igro vlog: kandidata sta postavljena v nek govorni položaj oz. poslovno situacijo in
glede na dodeljeno vlogo v njej »odigrata« pogovor (npr.: prevzem najetega
avtomobila, pogovor o možnostih franšize v Sloveniji, prošnja za povišico, dogovor o
nabavi artiklov in njihovi prodaji izdelkov);
3. predstavitev teme. Oba kandidata na kratko (2–3 minute) predstavita temo (na
primer: Marketing, Job satisfaction, Innovation, E-commerce). Kandidat o temi govori
prosto, obenem pa odgovarja na vprašanja, ki mu jih zastavlja kolega na izpitu ali
izpraševalec.
Ocenjevanje in točkovanje
Končna ocena celotnega izpita je sestavljena iz 80 % točk pisnega dela izpita in 20 % točk
ustnega dela izpita. Kandidat izpit opravi, če doseže najmanj 50 %.
Obvezna in dodatna literatura:
1. Univerzitetni študijski program: D. Cotton, D. Falvey, S. Kent, Market Leader
Upper Intermediate, New Edition, Pearson Longman, 2011.
2. Visokošolski strokovni študij: D. Cotton, D. Falvey, S. Kent, Market Leader
Intermediate, New Edition, Pearson Longman, 2008.
3. Business Vocabulary in Action: A. Tratnik, M. Leskovar, Založba Narava, 2013.
Navedeno gradivo dobite v e-učilnici Moodle ali pri meni. V stik z mano stopite prek e-pošte:
[email protected]
Drugo dodatno gradivo
To je odvisno od študentovih potreb in ravni njegovega znanja. Nekdo potrebuje več vaj s
področja branja, drugim povzročata preglavice pisanje in raba besedja, tretji potrebuje več
govornega sporočanja. Za nasvet pri študiju angleškega poslovnega jezika in predlogih za
nadaljnjo literaturo se vedno lahko obrnete name po e-poti ali osebno, po predhodni najavi
na govorilnih urah.
Napotki za študij
Ker izpit preverja komunikacijske zmožnosti in rabo besedja, naj bo študij usmerjen v
razvijanje zmožnosti branja, poslušanja, pisanja, govora in v rabo besedja. Tako vam
svetujem, da najprej predelate vse enote v učbeniku. Berite, poslušajte govorjena besedila,
naredite slovnične naloge, naloge za besedišče, izpisujte si besede, pokukajte v slovar za
neznanimi besedami, razlagami in primeri ter si ustvarite svoj slovar poslovnega besedja.
Jezik usvajamo postopoma in po različnih poteh, zato je bolje, da delate vsak dan ali vsak
drugi dan po malo, kakor da študirate en dan v tednu osem ur ali pa zgolj ob vikendih.
Priporočam tudi, da čim več berete (angleške/ameriške poslovne časopise in revije), da
spremljate aktualne dogodke doma in po svetu na televiziji, radiu (BBC idr.), predvsem pa,
da ste na tak ali drugačen način čim pogosteje v stiku z angleškim jezikom. Za vaje v ustnem
sporazumevanju se lahko dogovorite s kolegi s fakultete, lahko pa za pogovore v angleščini
»aktivirate« tudi koga iz vašega domačega okolja, družinskega člana, prijatelja ali znanca.
Vedno pa se lahko za dodaten nasvet o načinu študija pogovorite tudi z mano.
Torej, želim vam uspešen študij in »best of luck in your Business English exam«.
mag. Alenka Tratnik
lektorica za angleški poslovni jezik

Similar documents