Management turističnega vodenja

Comments

Transcription

Management turističnega vodenja
Management turističnega vodenja
Vrsta predmeta: notranje izbirni
Obseg ur: 45 KU, 30 P, 15 TV
Obremenitev študenta: 3 KT, 90 UDŠ
Namen in cilji predmeta:
Predmet naj bi seznanjal z vsebinami in znanji s področja turističnega vodenja.
Vodenje turističnih skupina spada pod potovalno dejavnost oziroma
natančneje servisno raven potovalne dejavnosti. Študentje naj bi osvojili
osnove komunikacije z organizatorjem potovanj kakor tudi s posameznimi
izvajalci servisa na destinaciji. Vsebine bodo podale povezane aplikativne
osnove managementa zahtevnejših in manjših turističnih skupin, kjer se bo
turistični vodnik pojavil v vlogi povezovalca izvajalcev servisa na destinaciji.
Poudarek pa je na osvojitvi oziroma pridobitvi teh znanj na visoki aplikativni
ravni servisne ravni potovalne industrije.
Kompetence, ki jih razvija predmet:
Razumevanje, poznavanje in usposobljenost za osnovne komunikacije z
uporabniki turističnih potovanj, organizatorji potovanj in izvajalci servisa na
destinacijah. Obvladovanje ključnih faz skupinske dinamike.
Vsebina predmeta:
Servisna raven in turistično vodenje
- organizacija ponudnikov turističnih produktov
- - turistično vodenje kot izvedbeni del paketnega potovalnega aranžmana
- destinacijski management v vlogi predstavniške službe
- priprava in izvedba izleta in potovanja
- študija primera
Elementi managementa turističnega vodenja
- oblike študije za turistično vodenje
- - pomen posredne in neposredne komunikacije za uspešnost turističnega vodenja
- izbor komunikacijskih pripomočkov
- oblike in modeli turističnega vodenja glede na vrsto paketnega aranžmana
- študija primera
Proces vodenja turističnih skupin
- tehnična in organizacijska plat turističnega vodenja
- postopek turističnih vodnikov na avtobusnem vodenju, v hotelu, na letališču in na
carini,
- reševanje problematičnih situacij,
- kodeks in bonton turističnih vodnikov,
- psihologija za turistične vodnike,
- vloga turističnega vodnika in priprava za pridobitev licence turističnega vodnika
- študija in izvedba primera
Načini dela pri predmetu:
Slušatelji se pri predmetu srečujejo z vsebinami oblik in pomenov turističnega
vodenja pri kompleksni storitvi turističnega potovanja. Oblike dela bodo
predavanja, seminarske vaje in laboratorijske vaje. Slušatelji bodo skozi
predavanja spoznavali temelje delovanja predstavniških služb in drugih
posebnih oblik organizacije in izvajanja servisa na destinaciji. Pri seminarskih
vajah se pripravijo na izdelavo projekta, ki ga pri laboratorijskih vajah tudi
preverijo. Projekti so lahko aplikativni oziroma tudi hipotetični saj oboji
bistveno nadgrajujejo posameznikovo sposobnost razumevanja in reševanja
problemov.
Povezanost z drugimi predmeti:
Tematika ustvarja harmonijo predmetov, ki po svojih vsebinah in specifikah
podajajo znanja o managementu turističnih destinacij. Zaključena celota
vsebin, ki jih bodo študentje tudi praktično preizkusili, bo nadgradila
razumevanje vsebin pridobljenih pri drugih predmetih. Nekakšna realizacija
storitve skozi proces usmerjene komunikacije, podajanja podatkov o turistični
destinaciji, zaključuje storitev na destinaciji oziroma zaključuje servis gosta.
Študijska literatura:
 Osnovna:
- Bončina, Iztok (2010): Turistično vodenje, Učbenik v pripravi. UP
Turistica-visoka šola za turizem.
- Mancini, Marc (2001): Conducting Tour, Third edition
 Dopolnilna:
- Lingle Pond, Kathleen (1993): The Professional Guide: Dynamics of Tour
Guiding
- Braidwood, Barbara, Boyce, Susan, Cropp, Richard (2000): Start and
Run a Profitable Tour Guiding Business
- Adolf, W. (1996): Incoming- Tourismus, R. Oldenburg Verlag GmbH,
Munchen.
- Becker-Steinecke (1993): Kulturtourismus in Europa, Wachstum ohne
Grenzen?, Europaisches Tourismus Institut, ETI, Universitat Trier, Band 2
- Bell, C.A. (1993): Agreements with chain hotel companies. Cornell Hotel
Restaurant Administration Quarterly.
- LeBoeuf, M. (1987): How to Win Customers and Keep Them For Life, N.Y.:
G.P. Putnam's Sons.
- Winfree, M.W. (1996): Historical perspective, In PKF Consulting and Urban
Land Institute (Ed.), Hotel Development, Washington, DC: Urban Land
Institute.
Obveznosti študentov:
Študent opravi 30 ur predavanj in 30 ur dela pri seminarskih in laboratorijskih
vajah. Pri vajah izdela študijo primera in praktični prikaz osvojenih znanj. Za
pridobitev skupne ocene mora na vajah doseči minimalno 80% prisotnost.
Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja:
Posameznik mora pripraviti in uspešno zagovarjati projektno nalogo.
Posebnosti predmeta:
Praktično naravnan pristop k podajanju vsebin predmeta je izstopajoč. Študent
kar 60% ur opravi z preučevanjem študij primera oziroma praktičnih
problemov. Izpit predmeta je praktične narave saj študent pripravi tematsko
turistično vodenje s čimer si pridobi licenco za turističnega vodnika Slovenije in
seveda opravi izpit.