Diplomske naloge - 1. stopnja

Comments

Transcription

Diplomske naloge - 1. stopnja
Diplomske naloge 1. stopnja
Objavljamo predloge diplomskih nalog po mentorjih. Študent po želji izbere razpisano
temo. Naslov naloge bo mentor skupaj s študentom prilagodil njegovim potrebam,
željam in zmožnostim, lahko pa temo predlaga tudi sam.
Suzana Brecelj, pred.
•
Komunikacija z italijanskimi gosti: značilnosti jezika v zdraviliškem turizmu
izr.prof. dr. Aleksandra Brezovec
•
•
•
•
•
•
Krizno komuniciranje v turizmu: študija primera
Reprezentacija kulturne dediščine v turističnih tržnih komunikacijah: študij primera
Nevromarketing in nevrokomuniciranje - priložnost za turistične organizacije
Analiza družbene odgovornosti komuniciranja v igralništvu: primer promocije pokra med
mladimi.
Medkulturna komunikacija v turističnem kraju: primer portoroških barov.
Spletna družabna omrežja in virusno trženje turistične ponudbe: analiza primera.
mag. Tomi Brezovec, viš.pred.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Racionalizacija poslovnega procesa v izbranem prenočitvenem obratu
Uvajanje nove ponudbe v hotelskem obratu
Analiza uspešnosti poslovanja hotelskega objekta
Razvoj turizma v izbranem kraju
Trženje prenočitvenega obrata
Trendi v hotelski ponudbi
Optimizacija dela v izbranem hotelskem oddelku
Vpliv hotelskega poslovanja na okolje
Vstop mednarodnih hotelskih verig v Slovenijo
Ekonomski vplivi turizma v izbranem kraju
Družbeni vplivi turizma v izbranem kraju
Odnos lokalnega prebivalstva do turizma
Vpliv klime na izbor počitniške destinacije
Prezentacija izbranega kraja v promocijskih materialih
Razglednica kot promocijsko orodje
Raba mobilne telefonije v turizmu
doc. dr. Janja Gabruč
•
•
•
Socialni turizem v Sloveniji:
- Odkrivanje programov/produktov socialnega turizma (npr. »Peljimo jih na morje«,
»Pomežik soncu«, »Mirno morje«)
- Ekonomske in socialne koristi socialnega turizma
- Komercialni turistični ponudniki in socialni turizem
- Neprofitne in dobrodelne organizacije in socialni turizem
Katalog dobrih praks/programov socialnega turizma
Katalog dobrih praks/turističnih programov za mlade
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Katalog dobrih praks/turističnih programov za seniorje
Katalog dobrih praks/turističnih programov za invalide
Katalog dobrih praks/turističnih programov za družine z nižjimi dohodki
Zaposlenim prijazno podjetje – primer turističnega podjetja
Kariera v turizmu: moja najboljša izbira
Katalog turističnih motivov ciljnih skupin socialnega turizma
Katalog potreb in želja mladih turistov
Katalog potreb in želja seniorjev v turizmu
Katalog potreb in želja invalidov v turizmu
Katalog potreb in želja družin z nižjimi dohodki v turizmu
Podjetje po meri zaposlenega – katalog potreb/želja zaposlenih
Zaposlitev v turizmu: služba ali poklic?
Tema po dogovoru s študentom
doc. dr. Aleš Gačnik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kulturna dediščina v turizmu
Dediščinske prireditve, festivali in atrakcije
Kulturni turizem
Umetniške prireditve in festivali
Dediščina podeželja in turizem
Kultura hrane in kulinarični turizem
Kulinarične prireditve in festivali
Zgodbe o živilih in jedeh v turizmu
Dediščina solinarstva in kultura soli
Kultura vina in vinski turizem
Vinske prireditve in festivali
Tematske / kulturne poti in turizem
Turistični potencial slovenskih muzejev in galerij
Tradicionalna pustovanja, karnevali in turizem
Nesnovna / živa dediščina in turizem
»Tipično slovensko« in turizem
Kreiranje zgodb in zgodbanje v turizmu
mag. Šarolta Godnič Vičič, viš.pred.
•
•
•
•
•
•
•
•
Podobe krajev/ljudi v potopisnih člankih
Podobe krajev/ljudi v potopisnih filmih
Podobe krajev/ljudi v promocijskih časopisih letalskih družb
Podobe krajev/kulturne dediščine v turističnih vodnikih
Podobe krajev v turističnih brošurah
Poslovna korespondenca v turističnih organizacijah
Znanstveni diskurz v turizmu
Diskurz strokovnih publikacij v turizmu
prof. dr. Anton Gosar
•
Oblikovanje čezmejne turistične destinacije
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Geopolitika in turistični tokovi
Romarski turizem
Specifike turističnega vodenja
Vključevanje zavarovanih območij za turizem
Upravljanje zavarovanih območij
Prilagajanje turističnih območij/destinacij globalnemu segrevanju in vremenskim
spremembam
Visokogorske turistične destinacije in njihovo preoblikovanje
Turizem z vlaki
Počitniška bivališča – vikendi
Prostorski učinki sezonskosti
Naravne zdravilne komponente v turistični ponudbi
Turizem za ciljne skupine (upokojenci)
Vrednotenje pokrajine za turistične dejavnosti
Prostorsko načrtovanje turizma
Prostorski učinki križarjenj
Izobraževanje v turizmu – prostorske in vsebinske komponente
Po dogovoru s študentom
izr.prof. dr. Gordana Ivankovič
•
•
•
•
•
Prevzemi in združitve podjetij – primer v turizmu
Merjenje uspešnosti poslovanja turističnega podjetja na osnovi nedenarnih mer
Izbira projektov v turizmu na osnovi finančne presoje
Socialno podjetništvo v turizmu - kritična analiza koncepta
Socialno podjetništvo - model družbene odgovornosti pri uvajanju družbenih sprememb
izr.prof. dr. Tadeja Jere Jakulin
Realni problem, ki je nastal v turističnem ali prireditvenem gospodarstvu in ga s pomočjo
metod sistemskega pristopa raziščejo ter podajo optimalno rešitev – več nalog.
izr.prof. dr. Igor Jurinčič
•
•
•
•
•
•
Analiza nosilne zmogljivosti prostora za turizem
Uvajanje okoljskega managementa v turizmu
Prilagajanje slovenskega turizma na klimatske spremembe
Vrednotenje turističnih resursov za različne turistične proizvode
Izdelava načrtov interpretacije v turizmu
Možnosti za razvoj vinskega turizma
mag. Emil Juvan, viš. pred.
•
•
Naj slovenski simboli kot turistična privlačnost
Potovalna dejavnost in ekološki vplivi prometnega sektorja
•
•
•
•
•
•
•
Analiza turističnega potrošniškega potenciala (različne države)
Potrošniške percepcije turističnih sloganov držav na B2B in B2C
Analiza prometne omreženosti in dostopnosti (različne destinacije)
Analiza turističnega potrošniškega potenciala (različni trgi)
Analiza ogljičnega odtisa (različni potovalni programi)
Okoljsko komuniciranje hotelov: mednarodna primerjalna analiza
So zelene počitnice res zelene: analiza ogljičnega odtisa
Simon Kerma, viš.pred.
•
•
•
•
•
Ekoturizem v moji občini (oz. poljubni izbor destinacije): stanje in perspektive
Brkini kot turistična destinacija - oblikovanje / predlog / razvoj konkretnega turističnega
proizvoda na podeželju (lahko tudi izbor katerega drugega podeželskega območja)
Turisti iz Slovenije v ... (poljubni izbor držav-e gostiteljic-e): analiza turističnega prometa
in ponudbe slovenskih turističnih agencij (za izbrano/e destinacijo/e)
Vinski turizem v Sloveniji (ali v Podravju / Posavju / Primorski oz. v izbranem/ih
vinorodnem/ih okolišu/ih)
Vinski turizem v … (izbor poljubne vinske regije izven Slovenije): analiza ponudbe in/ali
povpraševanja
mag. Tina Kociper, viš.pred.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dimenzije socialnega podjetništva v turizmu
Socialno podjetništvo na turističnih kmetijah- študija primera
Možnosti socialnega podjetništva v turistični panogi
Modeli socialnega podjetništva v turizmu
Analiza poslovne uspešnosti socialnih podjetij na področju turizma
Socialno in pridobitno podjetništvo-razlike in podobnosti
Razlike v značilnostih socialnih in klasičnih podjetnikov v turistični panogi
Socialno podjetništvo v turizmu - kritična analiza koncepta
Socialno podjetništvo - model družbene odgovornosti pri uvajanju družbenih sprememb
doc. dr. Miha Koderman
•
•
Pomen turizma in analiza turistične ponudbe v izbrani občini
Turisti iz Slovenije v izbrani državi – značilnosti turističnega obiska in analiza spletne
turistične ponudbe slovenskih potovalnih agencij
doc. dr. Mojca Kompara (naloge so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku)
•
•
•
•
•
•
•
Primerjava slovenskih in angleških kulinaričnih priročnikov
Primerjava slovenske in angleške tradicionalne hrane
Primerjava slovenskih in angleških medkulturnih razlik
Primerjava slovenskih in angleških gostov
Izdelava kulinaričnega glosarja/slovarja
Izdelava specializiranega turističnega glosarja/slovarja (možna so različna področja)
Primerjava angleških in ameriških kulturnih razlik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Primerjava slovenskega in angleškega turističnega promocijska gradiva
Oris Slovenije v angleških promocijskih gradivih
Oris Velike Britanije/ZDA v slovenskih promocijskih gradivih
Komunikacijski pristopi pri slovenskih in angleških gostih
Problematika prevajanja jedilnih listov v slovenski/angleški jezik
Medkulturne razlike angleških in slovenskih gostov
Primerjava turistične korespondence v angleškem in slovenskem jeziku
Slovenija v očeh Britancev/Američanov
Velika Britanija/ZDA v očeh Slovencev
Krajšave v turističnih besedilih
Glamping v Veliki Britaniji in Sloveniji – primerjava
Primerjava ljubljanskih in londonskih hotelov – ponudba, kakovost, storitve
Potovalne navade Slovencev/Angležev/Američanov
mag. Zvonko Kribel, viš.pred.
•
•
•
•
•
•
•
Uporaba 'črne' programske opreme v gostinskih obratih
Stalno spremljanje zadovoljstva gostov s ponavljajočim mini vprašalnikom
Upravljanje destinacije s pomočjo družbenih omrežij
Spremljanje stroškov odvoza smeti nastanitvenih obratov
Spremljanje porabe energije turističnih obratov
Pokritost destinacije z Wi-fi
Uporaba lokalnih mobilnih operaterjev/svojih
doc.dr. Dejan Križaj
•
•
•
•
•
•
•
Raziskovanje svetovnih razvojnih trendov in njihovih povezav s turizmom
Slovenske turistične inovacije in izboljšave
Svetovne turistične inovacije in izboljšave
Razvoj in preverjanje turistične ideje s pomočjo strokovnjakov iz gospodarstva
Razvoj in preverjanje turistične ideje s pomočjo crowdsourcing orodij in pristopov
Analiza rezultatov in razpisov na področju spodbujanja inovativnosti v turizmu
Analiza podpornih okolij za uresničevanje novih turističnih idej
izr.prof.dr. Janez Mekinc
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teambuilding – poslovni ali kadrovski dogodek turističnega podjetja
Načrtovanje turističnih storitev s projektnim managementom
Vpliv projektnega managementa v slovenskem turizmu
Pristop k varnosti v slovenskih igralnicah
Percepcija varnosti potencialnih turistov
Sodobne oblike tehničnih varovanj v nastanitvenih obratih
Oblikovanje organizacijske kulture v turističnih podjetjih
Vpliv organizacijske klime na uspešnost vodenja turističnega podjetja
Analiza sodobnih orodij pri sprejemanju kritičnih odločitev
izr.prof. dr. Helena Nemec Rudež
•
•
•
•
•
Analiza trženjskega spleta izbranega podjetja (obrata) X
Analiza wellness ponudbe v izbrani destinaciji
Segmentiranje trga v izbrani destinaciji X
Turizem in regionalni razvoj izbrane destinacije
Zasnova tržnega komuniciranja za potrebe kongresnega turizma
mag. Igor Novel, viš.pred.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poslovni načrt XY podjetja
Strateške usmeritve hotelskih verig
Raziskava izbranega trga ….(različnih ciljnih segmentov)
Tržno komunikacijski načrt turističnega podjetja
Uspešnost hotelskih podjetij
Analiza potovalnih katalogov
Interni marketing v potovalni dejavnosti
Posebnosti trženja potovalnih storitev izbranim ciljnim segmentom
Trendi v potovalni dejavnosti v Sloveniji
Svetovni trendi v potovalni dejavnosti
Izgled potovalnih agencij
Hotelska veriga XY
Tipi in specifike različnih nastanitvenih obratov
Poslovni načrt XY podjetja
Strateške usmeritve turističnih podjetij
Programi zvestobe v turizmu
Eko-potovanja kot trend
Trženje potovalnih aranžmajev preko sodobnih medijev
Analiza potovalnih tokov Slovencev
Analiza potovalnih tokov Evropejcev
Analiza potovalnih navad Slovencev
Analiza potovalnih navad Evropejcev
Po dogovoru s študentom
mag. Tanja Planinc, pred.
•
•
•
•
•
•
•
Analiza in interpretacija kazalnikov turističnega podjetja
Analiza izbrane panoge v turistični dejavnosti
Primerjava davčne zakonodaje z izbrano tujo državo
Vpliv finančne krize na poslovanje izbranega turističnega podjetja
Projektni management v izbranem turističnem podjetju
Pomen računovodskih predračunov za poslovno odločanje v podjetju
Pomen merjenja uspešnosti poslovanja v podjetju
doc.dr. Eva Podovšovnik Axelsson
•
•
•
•
•
Primerjava uporabe interneta v hotelu A in hotelu B
Vpliv sociodemografskih značilnosti zaposlenih v hotelu A na njihovo računalniško
pismenost
Razširjenost novih tehnologij v hotelu A
Snovanje socialnih mrež v turizmu: primer hotela A
Vpliv okolja na uporabo novih tehnologij v turizmu
mag. Marija Rok, viš.pred.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stacionarna vodniška služba kot element konkurenčne prednosti touroperatorja
Kodeks obnašanja turističnih vodnikov - praktične implikacije
Zadovoljstvo turistov z vodniškimi storitvami
Zadovoljstvo študentov FTŠ s Strokovno prakso
Problematika mentorstva na strokovni praksi
Praksa v tujini - konkurenčna prednost diplomanta
Zaposljivost diplomantov TURISTICA
Načrtovanje kariere študentov TURISTICA
Deficitarni in suficitarni poklici v gostinstvu in turizmu
Nacionalne poklicne kvalifikacije v turizmu in gostinstvu
Uveljavljenost certifikata NPK XY na trgu dela
Generacija Y - percepcija dela in kariere
Konkurenčnost diplomantov Turistice na trgu dela
Kompetence diplomantov MET (PST) - vidik delodajalcev
Vrednotenje kompetenc delojemalcev
Pomen mentorstev pri uvajanju diplomantov v delo
Percepcija vseživljenjskega učenja med študenti
Problematika trga dela v gostinstvu in turizmu – sezoničnost
Problematika trga dela v gostinstvu in turizmu - vidik migrantov
Zadovoljstvo študentov in diplomantov MET (MTD/ PST) z zaposlitvenimi možnostmi
na trgu dela
izr.prof. dr. Gorazd Sedmak
•
•
•
•
•
•
•
•
Analiza stroškov podjetja/projekta
Določanje prodajne cene
Mreženje v gostinstvu
Ocena avtentičnosti turistične ponudbe
Identifikacija neizkoriščenih turističnih privlačnosti
Življenjski cikel turističnega proizvoda
Odnos turistov do tipične kulinarike turistične destinacije
Premagovanje sezonskosti
mag. Marijana Sikošek, viš.pred.
•
•
•
•
•
•
Organizacija spremljevalnih dogodkov v kongresni dejavnosti / konferenci, kongresu, …
Poslovno srečanje kot organizacija dogodka
Management prireditev: primeri organizacije prireditve … - vrsta prireditve po dogovoru
Uporaba promocijskih orodij pri organizaciji prireditev / kongresov
Organizacija promocijskih dogodkov v turizmu / turističnih podjetjih
Organizacija spremljevalnih aktivnosti na konferenci / kongresu / prireditvi (registracija,
hostesno delo, tehnika, programski načrt, …..)
• Primeri različnih oblik turizma in njihovo vključevanje v turistično ponudbo
• Vpliv prireditev na turizem (različni primeri po dogovoru)
• Oblikovanje finančnega načrta prireditve
• Oblikovanje načrta človeških virov pri prireditvi
• Oblikovanje komunikacijskih orodij za prireditve
• Neugodni dogodki na prireditvah: primeri (po dogovoru)
• Oblikovanje programskega načrta prireditve
Igralništvo: spodaj predlagane teme ali teme po predhodnem dogovoru.
Edini pogoj za mentoriranje naloge s področja igralništva je poslušanje predmeta Igralništvo v
3. letniku ter povprečna ocena vseh izpitov pri študiju 8 ali več.
Predlagane teme:
•
Ekonomski učinki igralništva (splošna populacija)
•
Socialni učinki igralništva (splošna populacija)
•
Posebne igre na srečo med mladimi
•
Zanimanje za on-line igralništvo med mladimi
•
Razlogi za obisk igralnice / igralnega salona
•
Zasvojenost z igrami na srečo
•
Lastnosti igralcev posebnih iger na srečo v primerjavi z ne-igralci
• Stanje igralništva v EU (primerjalna analiza) – možnih več različnih vidikov (npr. pravni,
davčni, lastniški, ...)
Ljudmila Sinkovič, pred.
Naloge so lahko v nemškem jeziku ali slovenskem jeziku.
• Primerjalna analiza avstrijskega xy in slovenskega xy smučarskega središča/zdravilišča…
• Ponudba / jezik v slovenskih / tujih jedilnih listih
• Pomen medkulturnih razlik nemško govorečih gostov za uspešno komuniciranje v
slovenskem turizmu
• Pomen znanja tujih jezikov za delo v slovenskem turizmu
• Poslovna komunikacija z nemško govorečimi gosti (ustna ali pisna)
• Medkulturne razlike v slovenskem in nemškem poslovnem svetu
• Jezik oglaševanja v nemških promocijskih besedilih
• Stereotipi o nemških gostih
• Uspešna poslovna pogajanja z nemško govorečimi partnerji
mag. Marija Trdan Lavrenčič, viš.pred.
Naloge so lahko v nemškem jeziku ali slovenskem jeziku.
• Primerjalna analiza avstrijskega xy in slovenskega xy smučarskega središča/zdravilišča…
• Ponudba / jezik v slovenskih / tujih jedilnih listih
• Pomen medkulturnih razlik nemško govorečih gostov za uspešno komuniciranje v
slovenskem turizmu
• Pomen znanja tujih jezikov za delo v slovenskem turizmu
• Poslovna komunikacija z nemško govorečimi gosti (ustna ali pisna)
• Medkulturne razlike v slovenskem in nemškem poslovnem svetu
• Jezik oglaševanja v nemških promocijskih besedilih
• Stereotipi o nemških gostih
• Uspešna poslovna pogajanja z nemško govorečimi partnerji
izr.prof. dr. Maja Uran Maravić
•
•
•
•
•
•
Strategija razvoja turizma v destinaciji ....
Strategija razvoja turističnega podjetja ....
Strategija razvoja tematskega turizma (kateregakoli)
Zagotavljanje kakovosti v gostinskem prehrambenem obratu
Zagotavljanje kakovosti v wellness centru
Zagotavljanje kakovosti v hotelu
izr.prof. dr. Ksenija Vodeb
•
•
•
•
•
Analiza čezmejnega sodelovanja na področju turizma
Oblikovanje čezmejnega turističnega proizvoda na primeru XY
Vključevanje kulturne dediščine v turistično ponudbo
Integralni turistični proizvod destinacije XY
Kultura sodelovanja in njen pomen za doseganje trajnostne konkurenčnosti destinacije
doc. dr. Irena Weber
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Po poti bananinih palačink: itinerariji JV Azije
“Naš avto”: Piran v filmu Františka Čapa
Nahrbtnikarji. Vidiki individualnega potovanja.
Turizem in humor. Pomen in raba šal na potovanju
Gospodar prstanov: iskanje treh svetov na Novi Zelandiji
“Soba z razgledom” in “Kruh in tulipani”. Dve potovanji po Italiji
Domorodci na ogled. Primerjalna etnografija turistične reprezentacije lokalnih prebivalcev
Turizem in otroci
Dediščina socializma in turizem
Svetovna dediščina (UNESCO) in turizem
Osveženo: 13. 3. 2015