ali ali ali

Comments

Transcription

ali ali ali
-
Xrffi
EnZev N n PRED M ETN A KO M I SIJ A
zA sLoVENSiIruo zn spIOSruO MATURO
u CrrtL rtv sr-o vEruSOrwE
D:JAKzM 3. LETNTKA G:MNAZu (pRtpRAVA run
sploSlo
MATURI 2013)
IZBOR X\'I.IEEVUM BESEDIL ZA USTNI DEL IZPITA SPI-OSruE MATURE IZ SLOVENSENE
ZOTS
lzbor zajema besedila, ob katerih bo DrZavna predmetna komisija za slovenSiino za sp/oSno maturo
pripravila naloge za ustnidelizpita sp/oSne mature.
Naloge bodo oprte na pojme in prvine za interpretacijo, ki so ob izbranih besedilih navedeniv
Predmetnem izpitnem katalogu za sploino maturo (RIC, 2013).
SEZNAM BESEDIL
1.
Homer: lliada
ali
2.
?
Vergil: Eneida
Sofoklej: Antigon a/Kralj Ojd ip
Sapfo. Svafovska
ali
Katul: Blagoslov ljubezni
ali
t
Horac: Carpe diem
Svefo plsmo: O izgubljenem sinu/Svatba v galileiski Kani
Dante Alighieri: BoZanska komedija
Francesco Petrarca: O, bla1en bodi6as pomladnih dni
ali
Michelangelo Buonarroti: O noi, o mrainiias
Giovanni Boccaccio: Dekameron - Novela o sokolu/Andreuccio iz Perugie/O bistroumni Filipi
William Shakespeare: Romeo in Juliia/Hamlet
Miguelde Ceruantes: Don Kihot
10. BriZinski spomeniki
11 . Janez Svetokri5ki: Na noviga lejta dan
1 2. Ljudsko pripovedniStvo: Kurent
7.
8.
9.
ali
Sveti LukeZ
3. Jean Baptiste Molidre: Tartuffe/Ljudomrznik
1 4. Valentin Vodnik: Zadovoljni Kranjc/lliriia oZivliena
15. Anton TomaZ Linhart: Ta veseli dan ali Matiiek se ieni
16. G. Noel Gordon Byron: Romanie grofi1a Harolda
1
ali
Aleksander S. PuSkin: Jevgenij Onjegin
17. Mihail J" Lermontov: Junak naSega casa
ali
Edgar Allan Poe: Maska rdede smrti
I
I
Ob Zeleznici 16, 1000 Ljubljana
Telefon (01) 548 46 00, faks (01) 548 46 01
18. Aleksander S. PuSkin: Pesnik
ali
Mihail J. Lermontov: Jadro
ali
Giacomo Leopardi: Sam sebl
ali
Heinrich Heine: Lorelei
19. France PreSeren: Slovo od mladosti
20.
21.
22.
23.
24.
PreSeren: Sonetje nesreie (1., 5., 6.)
PreSeren: Sonetnivenec (1., 7., 8., 15.)
PreSeren: Krst priSavicl
PreSeren: Neiztrohnjeno srce
Fjodor M. Dostojevski: Zloiin in kazen
France
France
France
France
ali
Lev N. Tolstoj: Vojna in mir
ali
NikolajV. Gogolj: Mrtve duSe
25. Stendhal: Rdeie in irno
ali
Honore de Balzac: Oie Goriot
ali
Gustav Flaubeft: Gospa Bovary
26. NikolajV. Gogolj: Revizor
ali
Henrik lbsen: Strahovi
ali
August Strindberg: Gospodiina Juliia
A nto n AS ke rc : M ej n i ktZi m s k a ro m a n c a/l S ka riot
28. Josip Juriii: Teleija pedenka
ali
Simon Jenko: Tilka
29. Janko Kersnik: Jara gospoda/Agitator
30. Ivan Taviar: VisoSka kronika/Cvetje v ieseni
31. Charles Baudelaire: Pesem o albatrosu/Sorodnosti/Tuiec/Omamliaite se!
32. OscarWilde: Saloma
27.
ali
Anton P. eehov: eeSnjev vrt
33. Dragotin Kette: Na trgu/Na molu San Carlo/Piianec
34. Josip Murn: Pesem o ajdi/ Ko dobrave se mraie/Sneg/Nebo, neboNlahi
35. tvan Cankar: Za narodov btagor/Kratj na Betajnovi/PohujSanje v dotini Sentflorianski/Hlapci
36. lvan Cankar: Skodelica kave/Sova/Gospod stotniUKostani posebne sorte
37. Alojz Gradnik: Pisma (1., 5.,7. pesem)
38. Marcel Proust: Combray
ali
James Joyce: Ufkses
ali
Virginia Woolf: Gospa Dalloway
39. Franz Kafka: Preobrazba
ali
Thomas Mann: Smft v Benetkah
40. Sreiko Kosovel: Ekstaza smfti/Nokturno
41. Sreiko Kosovel: Kons S/Pesem 5t. X
42. Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi
43. MiSko Kranjec: Povest o dobrih ljudeh/ReZonja na svoiem
44. Vladimir Bartol: AlamuUAl Araf
45. France Balantii: Zasuta usta/Neiisti ias
ali
lvan HribovSek: Jabolko na mizi/Osamelost
46. Ernest Hemingway: Komu zvoni
ali
William Faulkner: Svetloba v avgustu
47. Eugdne lonesco: PleSasta pevka
ali
Samuel Beckett: eakaioi Godota
ali
Jean Paul Sartre: Zapfta vrata
ali
Iennessee Williams: Tramvai Poielenie
ali
Julian Barnes: Prerekanja
48. Janez Menart: Croquis/Celuloidni pajac
49. Kajetan Kovii: JuZniotoUPsalm
50. Dane Zajc: Vetikiirni bil</ernideiek
51 . Gregor Sfrnir5a: Veierna pravljicaNrba
ali
Svetl a n a M akarov ii : Poroka/OdStev an ka
ali
Marko Kravos: Zamejska Zalostna
S al a m u n : Stva ri/M rl</Gobice
6? Edvard Kocbek: erna orhideia/Bta1ena krivda
52. To m aZ
ali
VitomilZupan: Menuet za kitaro
ali
Pavle Zidar: Sveti Pavel
Lojze Kovaiii: Pri1leki/Resnrinosf
55. Dominik Smole: Antigona
E'
ali
JUS Kozak: Afera
56. Drago Janiar: Veliki briljantnivaliek
ali
M atj aZ Zu p
an
ii6 :
Vl
ad i m i r/Razre d
Opomba: Pri izbirnih besedilih bodo na istem izpitnem listku vse navedene moinosti.
Datum: 7. februar 2012
Stevil ka : 6039- /20 1 2- M
1
.4"eir1.\
\
B\
.-\
's"*
ffiv
-
lr"i
-d*
E'
g
f,
l
l
DnZnv Nn PRED M ETNA KoM I st J A
zA sLovENSilruo zn sploSnro MATURI
u e n r tL r ut sr- o vEruSitruE
DIJAKIM 3. LETNIKA GIMNAZIJ PRIPRAVA
ruN SPIOSruO MATURO 2013)
SEZNAM GESET ZA JEZIKOVNE NALOGE NA USIA/EM DELU IZPITA
spr-oSrue MATURE tz sLovENSeft'te zots
V izpitnem
kompletu za ustni izpit bo na Sestih izpitnih listkih tudi jezikovno vpraSanie z naslednio
tematiko:
1.
2.
3.
4.
Jezik kot sredsfvo sporazumevania
Materni, drugi in tuji jezik, uradni in drZavniiezik
Vloga maternih jezikov v R Sloveniji in EU
Raba maternega jezika v zamejstvu, izseljenstvu, na narodno me*anih obmoiiih in pri
priseljencih
5.
VeiplastnosUraznovrstnosf s/ovenSiine (socialne zvrsti, okoliSiine njihove rabe, naredne
skupine in interesne zvrsti)
6. lndoevropSiina, jezikovne druZine v Evropi in njihovi najpomembnejSijeziki
7. PraslovanSiina, slovanske jezikovne skupine in poloZaj slovenSiine med niimi
8. Razvoj slovenSiine in prvizapisiv slovenskem ieziku (rokopisi)
9. Nastanek slovenskega kniiZnega iezika in prvih kniig
10. Narodnostno-jezikovna prizadevanja tistih Slovencev, ki so pomembno prispevali k
oblikovanju, ohranjanju in razvijanju slovenskega knjiZnega jezika od 18. stoletia do danes
11. Razvoj slovenske pisave
Datum: 7. februar 2012
Stevi t ka
|
I
:
6039- 1 /20 1 2- M
0b Zeleznici 1 6, 000 Ljubliana
'1
Telefon (01) 548 46 00, faks (01) 548 46 01