Prijava VARSTVO PRI DELU, VARSTVO PRED POŽARI IN

Comments

Transcription

Prijava VARSTVO PRI DELU, VARSTVO PRED POŽARI IN
Prijava
NAMEN POSVETA
udeležbe na posvetu
Ime in priimek: ____________________________
Organizacija: _____________________________
Davčna številka organizacije:_________________
Naslov: _________________________________
Poštna številka: ___________________________
Posvet je skladno s Pravilnikom o stalnem strokovnem
izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in
zdravja pri delu namenjen strokovnim delavcem, ki
izvajajo naloge in izboljšujejo kakovosti storitev na
področju varnosti in zdravja pri delu in požarnega
varstva, delodajalcem, zdravnikom medicine dela in
zainteresirani strokovni javnosti.
Cilj posveta je stalno strokovno izpopolnjevanje in
usposabljanje strokovnjakov na področju varnosti in
zdravja pri delu ter požarne varnosti, predstavitev
novosti, dobre prakse, izmenjava izkušenj in
povezovanje domačih in tujih strokovnjakov ter
vzpodbujanje vseživljenjskega učenja za delo.
Tel: ____________ Faks: ___________________
Opombe: ________________________________
Prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete po pošti
ali po faksu 01 5007 610 do vključno 20. maja
2013 na naslov:
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Oddelek za tehniško varnost
Gorazdova ulica 15
1000 Ljubljana
Plačilo kotizacije nakažite v času od 3. 5. do
vključno 20. 5. 2013 na transakcijski račun št.
SI56 0110 0603 0707 992 (ID številka:
SI65565754) pred začetkom posveta. Obvezno
navedite sklicno številko 00 201-509. Plačilo
kotizacije dokažete s kopijo virmana pri registraciji
udeležencev posveta.
Kotizacija: 290 €
(v ceno je vključen 20% DDV)
ORGANIZATOR IMA ZARADI OBJEKTIVNIH RAZLOGOV
PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA!
Obravnavane bodo vsebine, ki so skladne s kampanjo
»Zdravo okolje 2012-2013 – Partnerstvo za
preprečevanje tveganj« ter s projektom ES »Starejši
delavci: varnost in zdravje pri delu – bolj zdrava in
daljša življenjska pot« ter usmeritve MDDSZ, kot so
problemi organizacije, preiskave v delovnem okolju –
vibracije; v zvezi z vibracijami bo delavnica s praktično
predstavitvijo meritev in ocenjevanjem ogroženosti.
delavcev:
Sklopi po programu vsebujejo: upravne vsebine VZD in
organizacijo, varnost po posameznih strokah,
problematiko požarne varnosti, psihološke in sociološke
vsebine pri VZD, sklop medicine dela ter delavnico o
vibracijah.
Predvidevamo zaključke na temelju izkušenj iz prakse
in novih spoznaj za prihodnje usmeritve za napredek
varnosti in zdravja dela delavcev.
Po Pravilniku o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in
usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu
(Uradni list RS, št. 109/2011) se udeležba na posvetu
pojmuje kot obvezno izobraževanje in se točkuje.
Potrdilo o udeležbi in o številu kreditnih točk bo
udeležencem izdal organizator posveta.
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Oddelek za tehniško varnost v sodelovanju z
Zbornico varnosti in zdravja pri delu,
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve
RS, Kliničnim inštitutom za medicino dela,
prometa in športa in Združenjem za medicino
dela, prometa in športa
organizira
DVODNEVNI POSVET
VARSTVO PRI DELU,
VARSTVO PRED POŽARI
IN
MEDICINA DELA
21. – 22. maj 2013
Hotel Slovenija
Kongresni center
Obala 33, Portorož
1. dan, 21. maj
08.30 – 09.00 Zbiranje udeležencev
09.00 – 09.10 Otvoritev posveta, pozdravni govori
09.10 – 09.15 In memoriam prof. dr. Vladimir Drusany
Sekcija 1 (vodi Mitja Kožuh)
09.15 – 09.30 Franc Rančigaj: Inšpekcijski nadzor na področju
varnosti in zdravja pri delu v letu 2012
09.30 – 09.45 Boris Ružič: Planske usmeritve IRSD na
področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2013
09.45 – 10.00 Lidija Korat: Problematika stirena v
proizvodnih procesih
10.00 – 10.15 Snežana Živković, Mirko Markič: Pomen in vloga
strokovnih delavcev za varnost pri delu v
Republiki Srbiji
10.15 – 10.30 Primož Gspan: Ergonomski svetovalec učinkovit organizacijski ukrep
10.30 – 10.45 Kratek povzetek in čas za vprašanja
10.45 – 11.00 ODMOR
Sekcija 2 (vodi Primož Gspan)
11.00 – 11.15 Ferdinand Deželak: Obremenitve delavcev
z visoko impulznim hrupom
11.15 – 11.30 Taradi Josip, Pavlič Miran, Nikolić Vesna,
Šijaković Ana: Profil strokovnega delavca
za varnost pri delu, člana odbora za varnost
in zdravje pri delu v podjetjih na Hrvaškem
11.30 – 11.45 Mitja Kožuh: Kako lahko nadzor odkrije
pomanjkljivosti in poveča varnost
11.45 – 12.00 Boris Ružič: Delo pod napetostjo na NN in
SN elektroenergetskih objektih in napravah
12.00 – 12.15 Jožef Horvat: Delo z nevarnimi kemikalijami
in uporaba osebne varovane opreme
12.15 – 12.30 Kratek povzetek in čas za vprašanja
12.45 – 13.45 KOSILO
2. dan, 22. maj
Sekcija 3 (vodi Jože Šrekl)
14.00 – 14.15 Aleš Jug: Ogljikov monoksid – sproščanje,
nevarnosti, preventivni ukrepi
14.15 – 14.30 Mateja Gris: Požarna varnost pri načrtovanju,
vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav
14.30 – 14.45 Matija Balant: Model požara v prostoru z odprtino
14.45 – 15.00 Igor Ivanovski: Meritve kemičnih škodljivosti na
delovnih mestih – novi trendi
15.00 – 15.15 Mitja Peljhan: Zagotavljanje varnosti proizvodov
na skupnem trgu držav članic Evropske unije
15.15 – 15.30 Kratek povzetek in čas za vprašanja
15.30 – 15.45 ODMOR
Sekcija 4 (vodi Aleš Jug)
15.45 – 16.15 Marjan Bilban: Nanodelci in zdravstveno ter
tehnično varstvo
16.15 – 16.30 Andraž Nadler, Marija Molan: Doživetje počutja in
razpoložljivosti prvih posredovalcev
16.30 – 16.45 Andreja Drobnič Vidic, Katarina Kacjan Žgajnar:
Pasti družboslovno - naravoslovnih vplivov pri
raziskavah na področju varnosti in zdravja pri delu
16.45 – 17.00 Jože Šrekl, Matjaž Mravlja: Vpliv stresnega dela
na počutje zaposlenih
17.00 – 17.15 Vida Pucelj, Mitja Pucelj: Ključne težave pri
uveljavljanju vodilne vloge in pobude vodstva na
področju VZD v našem organizacijskem okolju
17.15 – 17.30 Kratek povzetek in čas za vprašanja
19.00 VEČERJA
Sekcija 5 (vodi Metoda Dodič-Fikfak)
09.00 – 09.15 Metoda Dodič Fikfak, Alenka Franko:
Zdravje delavcev v krizi v javnem in
zasebnem sektorju
09.15 – 09.30 Alenka Franko, Metoda Dodič Fikfak:
Poklicna astma
09.30 – 09.45 Andrejka Podbregar, Miloš Podbregar:
Promocija zdravja – Program ErgoXercise
09.45 – 10.00 Gorazd Vertovšek: Temeljna načela in pravna
ureditev izvajanja promocije zdravja na delovnem
mestu
10.00 – 10.15 Luka Dolenc: Vibracije na človeškem telesu
10.15 – 10.30 Kratek povzetek in čas za vprašanja
10.30 – 10.45 ODMOR
10.45 Praktični prikaz (delavnica)
Praktični prikaz vibracij na človeku
Vodil bo: Luka Dolenc.
12.30 – 13.30 KOSILO

Similar documents