Kuntoutuksen palvelujärjestelmän arviointia, Heidi Paatero

Comments

Transcription

Kuntoutuksen palvelujärjestelmän arviointia, Heidi Paatero
Kuntoutuksen palvelujärjestelmän
arviointia
Kuntoutuksen vaikuttavuus
- kuulemmeko lapsen ja perheen äänen?
Turku 4.11.2014
Heidi Paatero
Mistä kuntoutusjärjestemä
muodostuu?





Kuntoutusta ohjaava lainsäädäntö,
muut normit ja standardit
Kuntoutuksesta vastaavat ja niitä
rahoittavat viranomaiset ja tahot
Palveluja tuottavat organisaatiot
Kuntoutuksen ammattihenkilöstö
Kuntoutusasiakkaat
Palvelujärjestelmän toimijat
- PPP malli
professionals
people
providers
Monialainen, monimuotoinen
ja moniammatillinen kuntoutus




Monialainen: monta hallinnonalaa, osaaluetta, monta tieto- ja tiedeperustaa
Monimuotoinen: monenlaisia ilmenemismuotoja, käsitteitä ja käsityksiä
Moniammatillinen: monen eri ammattilaisen
toimintaa
Kaikki edellyttävät yhteistyötä ja yhteistä
näkemystä asiakkaan kuntoutuksesta
Mitä kuntoutuksen
vaikuttavuudella tarkoitetaan?



Vaikuttavuudella tarkoitetaan
kuntoutukselle asetettujen odotusten ja
tavoitteiden saavuttamista
Kuntoutujan tavoitteet voivat olla hyvä
toimintakyky, oman elämän hallinta ja
osallisuus ympäristön toimintaan
Yhteiskunnan tavoite voi olla toimintakykyinen, osaava ja hyvinvoiva väestö
Kuntoutuksen vaikuttavuuden
arviointi


Kuntoutuksen vaikuttavuutta on
kyseenalaistettu monessa yhteydessä
Kuntoutuksen vaikuttavuudesta laaja
selvitys kuntoutusselonteossa v. 2002:
Kuntoutuksen vaikuttavavuudesta on
tieteellistä näyttöä useasssa sairaus- ja
ongelmaryhmässä – koko järjestelmän
vaikuttavuutta tutkittu vähemmän
Kuntoutuksen vaikuttavuuden
yleiset edellytykset – selonteko 2002




Kuntoutus aloitetaan oikeaan aikaan
(yleensä riittävän varhain)
Kuntoutus toteutuu kuntoutujan
yksilöllisten tarpeiden perusteella
Kuntoutus järjestetään moniammatillisen
toimintamallin mukaan
Kuntoutus liittyy kuntoutujan
ympäristöön, perheeseen ja lähiyhteisöön
Nykyisen kuntoutusjärjestelmän perusta – 1991 lainsäädäntö


Sosiaali- ja terveydenhuollon, työhallinnon ja sosiaalivakuutuksen kuntoutustehtävät ja työnjako määritelty laeissa,
kaikilla yhteistyö- ja ohjausvelvoite
Lisäksi lakisääteiset asiakasyhteistyöryhmät kuntatasolla, yhteistyötoimikunnat aluetasolla ja kuntoutusasian
neuvottelukunta valtakunnan tasolla
Mitä vikoja järjestelmässä?






Liian paljon järjestäjiä, koordinaatio
huono, vastuunjako epäselvä
Ei reagoi tarpeeksi varhain
Kuntoutusprosessi takkuilee
Ei vastaa yksilön ja väestön tarpeisiin
Ei riittävää näyttöä tuloksista
Muuttuu hitaasti – jos olleenkaan
Kuntoutusjärjestelmän ongelmiin
ovat puuttuneet mm.





Kuntoutusselonteot 1994, 1998 ja 2002
Lukuisat järjestelmän tutkijat
OECD 2008
Valtiontalouden tarkastusvirasto 2009 ja
2013
Eduskunnan tarkastusvaliokunta (10/2013
vp)
Miksi järjestelmä ei ole
muuttunut?




Nykyjärjestelmän rakenne vakiintunut
pitkän ajan kuluessa, ”kiveen hakattu”
Sektorikohtaiset muutokset usein
huonosti koordinoitu kokonaisuuteen
Olemassa olevien organisaatioiden
vahva asema ja intressit
Kuntoutuksen sisällön ja rakenteen
ristiriita
Kuntoutuksen
rakenne ja sisältö
Rakenne
 Järjestäjien velvoitteet, vastuunjako ja
toimintaperiaatteet
 Järjestäjien päätöksenteko- ja sisäiset
ohjausjärjestelmät
 Palvelujen hankintaja organisointitavat
Sisältö

Menetelmät, osaaminen, tuotteet

”Hyvät käytännöt”,
toimintatavat,
kuntoutujan asema

Kuntoutusprosessin
eteneminen ja
yhteistyösuhteet
Hallitusohjelma 2011-2015
Tavoitteet kuntoutukselle



Asiakaslähtöiset palvelurakenteet ja
prosessimallit
Palvelujen oikea-aikaisuus ja saatavuus
tukemaan työurien pidentämstä ja
kokonaisvaltaista työ- ja toimintakykyä
Järjestämis- ja rahoitusvastuun
selkeyttäminen ja eri osapuolten
yhteistyön vahvistaminen
Kuntoutuksen muutokset
hallituspolitikan osana



Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma,
mm. kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä
annetun lain kumoaminen 1.1.2015
Sote-uudistuksen vaikutus kuntoutuksen organisointiin, laki voimaan
1.1.2015, alueet toiminnassa 1.1.2017
Monialainen kuntoutusselvitys 2014 -15,
siirtyy osittain seuraavalle hallitukselle
Kuntoutuksen asiakasyhteistyölain kumoaminen 1.1.2015




VM:n aloite, liittyy työhallinnon monialaisen
yhteispalvelun (TYPien) lakisääteistämiseen
Kunnilta poistuu velvoite ylläpitää
kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmiä
AVI:lta poistuu velvoite asettaa alueelliset
kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnat
Kuntoutusasiain neuvottelukunta jatkaa
1.10.2015 asti
Mitä kuntoutuksen
asiakasyhteistyölain tilalle?



Hyvät yhteistyökäytännöt jatkuvat, kunnissa
lukuisia yhteistyöverkostoja erilaisille
asiakasryhmille (mm. lapset ja nuoret),
yhteistyövelvoite edelleen erityislaeissa
Aluetason yhteistyö organisoidaan uudelleen
sote-alueilla, alueelliset osaamiskeskukset?
Valtakunnan tason ohjaukseen ja koordinointiin etsittään uusia malleja
Monialainen kuntoutusselvitys
Suunnitelma vuosille 2014-2015
Taustalle lukuisia selvityksiä ja esimerkkejä
hyvistä vaikuttavista käytännöistä mm.
 Kuntoutuspalveluun ohjautumisen ja
kuntoutusprosessien kehittämistarpeet,
mm. ammatillisessa kuntoutuksessa
 Kuntoutuspalvelujen koordinointi ja
integrointi sote-uudistuksessa
 Kuntoutuksen rahavirtojen kuvaaminen
Monialainen kuntoutusselvitys –
teemat
6. Kuntoutuksen
yhteistyömallit
(RAPO) monikanavarahoitusvaihtoehtojen selvitys
1.
Kuntoutusosaamiseen
vaikuttaminen ohjeistuksen
avulla, kokeiluja
5.
Kuntoutusosaamisen
puutteiden ja
kehittämistarpeiden
kartoitus 2015
Kuntoutuksen
rahavirtojen
kuvaaminen ja
rahan
kohdentuminen
palveluihin
2014
Kuntoutus-
toimintakyky
Ammatillisen
kuntoutuksen
palvelujen
vastuunjaon ja
kehittämistarpeiden
kuvaus
Ohjeistukset
Lainsäädännön
muutostarpeet
2014 -
(RAPO) säädösmuutokset; kuntien
tehtävien
vähentäminen
2.
, STO, VAO, Kela, TEM, TTL ja THL
Työja
uulemisia: Kuntaliitto, Soste ja muut
etujärjestöt
4.
Säädöspohja,
rahoituslähteet ja
kustannusten
jakautuminen
palvelujen
seurantajärjestelmien
kuvaus.
2015-
3.
Kuntoutuspalvelujen
koordinointi ja
integrointi soteuudistuksessa
2014-
7. Apuvälineselvitykset
(autot & koirat)
Seurantajärjestelmän
kehittämishankkeen
käynnistäminen
(RAPO)
Laitoshoidon purku.
Kokeiluja, mm. vanhusten
kuntoutus, nuorten sosiaalinen
kuntoutus, moniammatilliset
kuntoutuskeskukset,
kuntouttavat lähisairaalat
Kuntoutuksen valtakunnallinen
Valmistuneita selvityksiä



Järvikoski A. Monimuotoinen kuntoutus ja sen
käsitteet, STM:n raportteja ja selvityksiä 2013:43
Salminen A-L, Rintanen S. Monialainen
kuntoutus. Kartoittava kirjallisuuskatsaus. Kela,
työpapereita 55/2014
Toim. Ashorn U, Autti-Rämö I, Lehto J, Raevaara
M. Kuntoutus muuttuu – entä kuntoutusjärjestelmä? Kelan tutkimusosasto, Helsinki 2013
Kuntoutukäsityksen muutos ja
asiakkuuden muotoutuminen
Järvikoski A, Härkäpää K. Kirjassa Kuntoutus 2008

Kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutussuunnitelman teko yhdessä – motivaatio
ajan funktiona


Asiakkaan elämäntilanne, sen haltuunotto ja
ratkaisujen löytäminen – empowerment
Asiakkaan vaikutusmahdollisuudella suuri
merkitys prosessin etenemisen ja
vaikutusten kannalta – dialogisuus
Kuntoutusparadigman muutos
Järvikoski A. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet.



Vajavuusparadigman muutos kohti valtaistavaa ja
ekologista (toimintaympäristöstä riippuvaa)
paradigmaa (kuntoutuskäsitystä)
Asiakkaan roolin vahvistuminen kuntoutuksen
suunnittelussa ja päätöksenteossa
Kuntoutuksen pitäisi toteutua niin pitkälle kuin
mahd. kuntoutujan omassa ympäristössä, ulottua
arkielämään saakka (WHO Community Based
Rehabilitation, CBR)
Monialainen kuntoutus
Salminen A, Rintanen S. Kartoittava kirjallisuuskatsaus



Kuvaa kuntoutusta koskevaa kotimaista
tutkimus- ja kehittämistyötä 2000-luvulla
Tarkastelee palvelurakenteita,
palveluprosesseja, järjestämistä ja
rahoitusta
Yhteensä 204 julkaisua, joista 19 julkaisua
koskee lasten ja nuorten kuntoutusta
Lasten kuntoutuksen toimintamalleja Salminen A, Rintanen S




Tavanomaiset kuntoutusmallit eivät sovi
lasten kuntoutukseen
Asiantuntijaverkoston ja hoitoketjun sijaan
toiminnallinen verkosto
Perhelähtöinen lapsen kuntoutuksen
prosessimalli, perheille matalakynnyksinen
toimintamalli
Kuntoutus ja muut tukitoimet tuotava lapsen
arkeen, paikallinen ns. horisontaalinen malli
Yhteenveto



Kuntoutuspalvelujärjestelmässä on nyt
muutoksen mahdollisuus
Selvitysten pohjalta on tehtävä rohkeita
ratkaisuja
Näkökulma tulee olla erilaisten asiakasryhmien kuntoutusprosessin onnistumisessa, palvelujärjestelmän rakenteet ja
toimintamallit kehitettävä sen mukaan

Similar documents