Kaisa Lähteenmäki_KTP_01 10 2015

Comments

Transcription

Kaisa Lähteenmäki_KTP_01 10 2015
Tiedolla johtamista
arvoviidakossa:
valtioneuvoston tiedolla
johtaminen ja kunnat
Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK
1.10.2015
Kunnallistieteen päivät
Sisältö
• Valtioneuvoston päätöksentekosykli ja tiedon tyypit
• Tiedolla johtamisen työkaluja ja uusia
rahoitusinstrumentteja
• ”Knowledge brokering”?
I
Valtioneuvoston kanslia
I
vnk.fi
Poliittisten
päättäjien
näkemys
Hallitusohjelma
Hallituksen
toimintasuunnitelma
Päätöksiä vai muutoksia?
Missä tietoa käytetään?
Yhteinen
agenda
- MITÄ
Tieto siitä mikä toimii
(ml. vaikutusarviointi,
tutkimustieto, kokeilut..)
Ennakointi,
tulevaisuuskatsaukset
Menokartoitus
Tieto kansalaisten
näkemyksistä ja
arvoista
Jne.
Yhteinen
toimeenpano
- MITEN
Yhteinen tieto
- MIKSI
Budjetti-resursointi
Kuntaohjaus
Tulosohjaus
Jne.
I
Valtioneuvoston
kanslia
3
I
vnk.fi
Tieto käyttöön!
– valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimustoiminta
• Selvitys- ja tutkimustoiminnan tavoitteena on luoda perusta tutkimustiedon
systemaattiselle ja laaja-alaiselle käyttämiselle päätöksenteossa, tiedolla
johtamisessa ja toimintakäytännöissä
• Haku perustuu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan vuosittaiseen
selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan. Haut ovat avoimia erilaisille
organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja
järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana
myös kansainvälisiä organisaatioita
• Selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat vuodesta 2016 alkaen n. 10 milj.
euroa vuosittain
• Lisää tietoa täältä: vn.fi/teas
I
Valtioneuvoston kanslia
I
vnk.fi
Tutkimuspohjaisia käytäntöjä ja ratkaisuja
VN-TEAS (n. EUR 6 milj. / 2015)
Palvelee päätöksenteon tietotarpeita ja
vahvistaa näyttöperustaa
Pääosin lyhyt aikajänne (1-3 vuotta)
Teemat valitaan vuosittain.
Mahdollistaa tiedon käytön päätöksenteossa,
lisää selkeyttä, suunnitelmallisuutta ja
avoimuutta tiedon tuotannossa.
Tuotoksien ja tulosten on tarkoitus kohdistua
tiettyihin ennakoitavissa oleviin
päätöksentekotilanteisiin (esim.
lainsäädäntöprosesseihin)
Relevanssi, hyödynnettävyys ja vaikuttavuus
pääkriteereinä.
5
Strateginen tutkimus
(n. EUR 56 milj. / 2015)
Palvelee yhteiskuntapolitiikan tietotarpeita
pitkällä tähtäimellä, ratkaisulähtöisten
tutkimussisältöjen kautta.
Aikajänne pitkä (3+ v.)
Teemat valitaan vuosittain.
Tunnistaa yhteiskunnallisia haasteita ja
ongelmia, joissa tarvitaan tulevaisuudessa
uusia ratkaisuja ja etsii ratkaisuja tällaisiin
merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin.
Tuottaa pitkäjänteistä, ratkaisuhakuista ja
tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta.
Rahoituspäätöksissä kriteerinä relevanssi,
tieteellinen laatu ja vaikuttavuus.
I
Valtioneuvoston kanslia
I
vnk.fi
Ministeriö-TEAS
Valtioneuvoston
yhteinen TEASsuunnitelma
Strateginen
tutkimus
Tavoite
Lisää ministeriöiden TEAStoiminnan selkeyttä,
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä
Vahvistaa tutkimustiedon
systemaattista käyttöä
päätöksenteossa, tiedolla
johtamisessa ja
toimintakäytännöissä
Tukea
yhteiskuntapolitiikkaa ja
yhteiskunnan toimintoja
ja palveluja
tutkimuslähtöisin
ratkaisuin
Aikajänne
Vaihtelee
Lyhyt ( < 3v.)
Pitkä (>3 v.)
Kohdentaminen
VNK kokosi
hallinnonaloittaiset
suunnitelmat maaliskuun
2015 loppuun. Kullakin
ministeriöllä on oma
valmisteluprosessinsa
(integroidaan toiminnan ja
talouden suunnitteluun,
huomioiden soveltuvin osin
myös tulevaisuuskatsaukset)
Valtioneuvoston yleisistunto
hyväksyi 12.3.2015
suunnitelman vuodelle 2015.
Seuraava päätöksen
tavoitteena 9/2015.
Päätös vuoden 2015
teemoista ja
painopisteistä
18.12.2014.
Vuoden 2016 teemat ja
painopisteet –
tavoiteaikatauluna
9/2015 .
Päätöksenteon
pisteet, joissa
tietotuotannon
muodot
kohtaavat
2015: Hallitusohjelman valmistelu – kevät 2015, toimintasuunnitelma – syksy 2015
Jatkossa tarkistuspisteet 2 krt/vuosi: toimintasuunnitelma/JTS / kevät ja
tilannekuvaistunto – syksy
I
Valtioneuvoston kanslia
I
vnk.fi
TEAS-suunnitelman teemat
7
2014
2015
I Sivistys, yhteisöllisyys ja
osallisuus hyvinvoinnin perustana
(1 250 000€)
II Työn, osaamisen ja yrittämisen
liitto
(1 100 000€ euroa)
III Kestävä julkinen talous
(700 000€)
IV Turvallinen yhteiskunta
(900 000€)
V Hallinto mahdollistajana
(€300 000)
I Suomen kilpailukyvyn edistäminen
ja työ (2 050 000€)
II Julkisen sektorin tuottavuus ja
rakenteellinen uudistaminen
(700 000€)
III Terveellinen rakentaminen ja
yhdyskuntasuunnittelu
(700 000€)
IV Yhteiskunnan
kokonaisturvallisuus muuttuvassa
toimintaympäristössä
( 1 850 000€)
V Parempi päätöksenteon
tietopohjan kokonaiskuva
(300 000€)
+täydentävä haku hallitusohjelman ad
hoc –tietotarpeiden pohjalta
30.9.2015
I
Valtioneuvoston kanslia
I
vnk.fi
ESIMERKKEJÄ 2014 KÄYNNISTETYISTÄ TEAS-HANKKEISTA
Niukkuuden ja vihreän kasvun mahdollisuudet
Niukat resurssit viisaasti käyttöön - sääntelystä biotalouden edistäjä (150 000 €)
Toteuttajataho: Linnunmaa Oy, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Suomen
ympäristökeskus ja Metsäntutkimuslaitos
Vihreän kasvun sekä resurssi- ja materiaalitehokkuuden avainindikaattorit (198 000 €)
Toteuttajataho: SYKE, LUKE, Ramboll Finland Oy, Oulun yliopisto, Motiva,
Tilastokeskus
Työpoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus ja vaihtoehdot
Tutkimus työpoliittisten toimenpiteiden toimivuudesta, tuloksista ja tulevaisuudesta
(200 000 €)
Toteuttajataho: Kuntoutussäätiö, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopiston Työelämän
tutkimuskeskus, Arnkil Dialogues, Spangar Negotiations
Teollinen internet ja automatisaatio
Teollinen internet ja automaatio – Suomen uusi vahvuus (200 000 €)
Toteuttajataho: Aalto yliopisto, ETLA ja VTT
8
I Valtioneuvoston kanslia
I
vnk.fi
Hankkeiden profiilin kehityksestä
20142015
• Hankkeiden koko vähäisessä kasvussa
• Konsortioiden osuus kasvanut
• Yksittäisen tutkimustoimijan toteuttamien hankkeiden
osuus laskenut
• Tutkimuslaitosten osuus toteuttajien joukossa
hienoisessa laskussa, hankkeet monimuotoistuneet:
yritysten ja ajatushautomoiden sekä ”muiden
toimijoiden” määrä toteuttajien joukossa kasvanut (esim.
Kuntaliitto, HUS, Eksote…)
9
I
Valtioneuvoston kanslia
I
vnk.fi
VN TEAS-toiminta: 2014 hankkeiden toimijaprofiili
7%
Tutkimuslaitoksia
• 38 hanketta
• 20 000 – 290 000 €
• yht. 4,5 M€
22 %
49 %
Muita (ajatushautomot,
säätiöt ym.)
Yrityksiä
22 %
• 65 % on konsortioita:
•
•
•
tutkimuslaitos + yliopisto
tutkimuslaitos + tutkimuslaitos
yliopisto + muu (ajatushautomo, säätiö
tms.)
Yliopistoja
• 11 hankkeessa yksittäisiä toimijoita:
•
•
•
•
•
•
•
Helsingin yliopisto
Turun yliopisto
VATT 4 hanketta
ETLA 2 hanketta
PTT
VTT
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
10
VN TEAS 2015
• 30 hanketta
• 20 000 – 300 000 €
• yht. 5,2 M€
21 %
28 %
• 60 % on konsortioita:
•
•
•
•
•
•
•
•
tutkimuslaitos + yliopisto
tutkimuslaitos + tutkimuslaitos
tutkimuslaitos + muu + yritys (ajatushautomo,
säätiö tms.)
yliopisto+yliopisto
yliopisto + muu
yritys+muu
muu+muu
tutkimuslaitos + yliopisto + muu
28 %
tutkimuslaitos
yliopisto
muu
yritys
22 %
• 12 hankkeessa yksittäisiä toimijoita:
•
•
•
•
•
•
•
•
Helsingin yliopisto 2 hanketta
Tampereen yliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
VATT 2 hanketta
VTT 3 hanketta
Ulkopoliittinen instituutti
Pöyry Management Consulting Oy
11
“Knowledge brokering” / “Sense-making”
Kahdensuuntainen prosessi, jossa tutkijat, poliittiset päätöksentekijät, valmistelevat
virkamiehet, kuntatoimijat, järjestöt jne. tuodaan yhteen käymään vuoropuhelua siitä, mitä
tiedetään, mitkä on tiedon reunaehdot, mitä arvostuksia liittyy eri tiedon tyyppeihin,
yksittäisiin päätöksentekotilanteisiin jne.
Yhdistellään,
välitetään, tulkitaan
Tarjotaan välineitä
ideoiden ja osaamisen
vaihdolle
Tuodaan yhteen
Tieto käyttöön! Hyödyntämisvuoropuhelun
välineitä
• Selvitetään tarpeita ja tarjotaan ratkaisuja
(esim. arviointikysely)
• Nostetaan tietoisuutta tiedon
hyödyllisyydestä päätöksenteossa (”Tieto
käyttöön!” –video, digialusta ja uutiskirje)
• Kehitetään osaamista ja tarjotaan välineitä ja
tilaa vertaisoppimiselle (viestintäopas,
viestintämateriaalit, koulutustilaisuudet)
• Jaetaan parhaita käytäntöjä. Lisätään
avoimuutta ja yhtenäistetään toimintatapoja
(TEA-työryhmä, STN-TEA-vuoropuhelu, ad
hoc –tiedonvaihto, esim. Valtimon aamukahvit)
• Ylläpidetään suoraa yhteyttä poliittisiin
päätöksentekijöihin ja
hallitusohjelmatyöhön (VNK – keskustelu
strategiasihteeristön kanssa, koulutukset ja
temaattiset tietofoorumit)
I
Valtioneuvoston kanslia
I
vnk.fi
Lisää tietoa!
• vn.fi/teas
• Twitterissä: @vnteas, #tietokäyttöön
• Loppuraportti ja julkaisut:
http://vnk.fi/valtioneuvoston-selvitys-jatutkimustoiminta/julkaisut
14
I
Valtioneuvoston kanslia
I
vnk.fi

Similar documents