2015 Sivltk 06

Comments

Transcription

2015 Sivltk 06
SIIKAISTEN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
6/2015
Aika
Tiistai 11.08.2015 klo 17.00 – 17.45
Paikka
Kunnanvirasto
Läsnä
Kurtti Arja
Kallioniemi Seija
Heikkilä Reijo
Kuusisto Susanna
Luoma Miia
Nurminen Aki
Tuulensuu Paavo
Vanhatalo Jukka
Lehtinen Arja
Rantanen Päivi
§ 60 – 62
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
KH:n puheenjohtaja
vt. sivistystoimenjohtaja
kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Poissa
Heikkilä Lilja
KH:n varaedustaja
_______________________________________________________________________________
Allekirjoitukset
_________________________
_________________________
Arja Kurtti
Päivi Rantanen
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
_______________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 11.8.2015.
________________________
_________________________
Miia Luoma
Aki Nurminen
_______________________________________________________________________________
Nähtävänä olo
Pöytäkirja on säädetyllä tavalla ollut nähtävänä 17.8.2015 klo 12.30 – 15.00
Siikaisten kunnanvirastossa.
Todistaa:
Päivi Rantanen
pöytäkirjanpitäjä
______________________________________________________________________________
Otteen oikeaksi
todistaminen
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun
otteen oikeaksi todistaa Siikaisissa . .2015.
Päivi Rantanen
pöytäkirjanpitäjä
92
ASIALISTA
§
Otsikko
Sivu
60
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
93
61
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
94
62
YHTENÄISKOULUN REHTORIN VALINTA
95
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet:
_______
_______
SIIKAISTEN KUNTA
Sivistyslautakunta
60
Kokouspäivämäärä
11.08.2015
93
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sivltk 11.8.2015 § 60
Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Siikaisten kunnan
hallintosäännön 22 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus osallistua kokoukseen,
viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.
Hallintosäännön 24 §:n mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt
saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa.
Vt. stj:n ehdotus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet:
_______
_______
SIIKAISTEN KUNTA
Sivistyslautakunta
61
Kokouspäivämäärä
11.08.2015
94
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Sivltk 11.8.2015 § 61
Siikaisten kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi voidaan valita esimerkiksi sukunimen aakkosjärjestyksessä kaksi kulloinkin vuorossa olevaa jäsentä.
Edellisen kokouksen 15.6.2015 pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija
Kallioniemi ja Susanna Kuusisto
Vt. stj:n ehdotus
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Miia Luoma ja Aki Nurminen.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Luoma ja Aki Nurminen.
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet:
_______
_______
SIIKAISTEN KUNTA
Sivistyslautakunta
Kokouspäivämäärä
11.08.2015
95
Dnro D:125 /2015
62
YHTENÄISKOULUN REHTORIN VALINTA
KH 15.6.2015 § 113
Sivistystoimenjohtajan 50 %:n virkaa on syksystä 2014 lähtien hoitanut eo. rehtori/koulutoimenjohtaja Arja Lehtinen. Hänen virkasuhteensa on päättynyt 31.5.2015.
Rehtori Elina Uusitalo pyytää eroa yhtenäiskoulun rehtorin virasta 1.8.2015 lukien
siirtyäkseen toisiin tehtäviin.
Vuoden 2015 talousarviossa on varattu elo-joulukuulle määrärahaa 500 euroa/kk.
Ajatuksena on ollut, että rehtori hoitaisi jatkossa koulutoimenjohtajan tehtäviä, ellei
yhteistyösopimukseen naapurikuntien kanssa päästä.
Sivistystoimen yhteistyömahdollisuuksista on neuvoteltu Merikarvian kanssa, mutta ei
päästy sopimukseen. Myös Honkajoen kunnasta on tiedusteltu yhteistyömahdollisuutta, mutta sekään ei tuottanut tulosta.
Kj:n ehdotus
Kunnanhallitus päättää
1) myöntää rehtori Elina Uusitalolle eron yhtenäiskoulun rehtorin virasta 1.8.2015
lukien,
2) julistaa haettavaksi yhtenäiskoulun rehtorin toistaiseksi voimassa olevan viran,
velvollisuutena hoitaa sivistystoimenjohtajan tehtävät, 6 kk:n koeajalla, kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
asetuksen (986/1998) mukainen rehtorin kelpoisuus sekä
3) valitsee haastatteluihin osallistuvat luottamushenkilöt ja viranhaltijat.
PÄÄTÖS
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti
1) myöntää rehtori Elina Uusitalolle eron yhtenäiskoulun rehtorin virasta
1.8.2015 lukien,
2) julistaa haettavaksi yhtenäiskoulun rehtorin toistaiseksi voimassa olevan
viran, velvollisuutena hoitaa sivistystoimenjohtajan tehtävät, 6 kk:n koeajalla, kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen rehtorin kelpoisuus sekä
3) valita haastatteluihin kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Vanhatalon,
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Tervakankaan, kunnanhallituksen
jäsen Arja Lehtisen, kunnanjohtaja Päivi Rantasen sekä sivistyslautakunnan edustajat ja opettajien edustaja.
Sivltk 15.6.2015 § 56
Kj:n ehdotus
Sivistyslautakunta
1) merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen päätöksen sekä
2) valitsee keskuudestaan haastatteluihin osallistuvat luottamushenkilöt.
PÄÄTÖS
Sivistyslautakunta
1) merkitsi tiedoksi kunnanhallituksen päätöksen,
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet:
_______
_______
SIIKAISTEN KUNTA
Sivistyslautakunta
Kokouspäivämäärä
11.08.2015
96
2) valitsi haastatteluihin sivistyslautakunnan puheenjohtaja Arja Kurtin sekä
jäsenet Susanna Kuusiston ja Aki Nurmisen sekä
3) päätti hakuajaksi 26.6. – 17.7.2015 ja että haastatteluryhmä valitsee haastateltavat elokuun alussa.
Sivltk 11.8.2015 § 62
Rehtorin virka on ollut haettavana 26.6. – 17.7.2015 Satakunnan Kansassa ja TE-toimiston nettisivuilla. Määräaikaan mennessä on tullut
kahdeksan (8) hakemusta, joista kuusi (6) täyttää kelpoisuusehdot.
Liitteenä nro 1/62/11.8.2015 on yhteenveto hakijoista.
Haastatteluryhmä on kokouksessaan 5.8.2015 valinnut haastatteluun
FT Merja Heinäahon, FK Jari Kosman, KM Tiina Tenhon ja HM Jari
Tuurin. Haastattelut suoritetaan perjantaina 7.8.2015.
Vt. stj:n ehdotus
Ehdotus annetaan kokouksessa.
PÄÄTÖS
Vt. sivistystoimenjohtaja antoi kokouksessa seuraavan ehdotuksen:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että rehtorin virkaan valitaan HM Jari Tuuri ja hänen kieltäytymisensä varalle FT Merja Heinäaho.
Susanna Kuusisto esitti, että sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että rehtorin virkaan valitaan HM Jari Tuuri ja hänen
kieltäytymisensä varalle FK Jari Kosma. Häntä kannatti Aki Nurminen.
Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys, on suoritettava äänestys.
Hän esitti, että ne jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kuusiston tekemää esitystä, äänestävät EI. Tämä hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Heikkilä, Kallioniemi, Kurtti, Luoma, Tuulensuu) ja 2 EI-ääntä (Kuusisto, Nurminen).
Puheenjohtaja totesi, että sivistyslautakunta päätti äänin 5-2 esittää, että rehtorin virkaan valitaan HM Jari Tuuri ja hänen kieltäytymisensä varalle FT Merja Heinäaho.
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet:
_______
_______
SIIKAISTEN KUNTA
Sivistyslautakunta
Kokouspäivämäärä
11.08.2015
97
Liite pöytäkirjaan
OIKAISUVAATIMUSOHJE JA MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pykälät 60 – 62
Kokouspäivämäärä
11.08.2015
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouksen järjestäytymistä:
§ 60 – 62
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 § 1 mom:n n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
§
___________________________________________________________________
HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet)
§
(KvesL 26 §)
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian
käsiteltäväksi työnantajan ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa
kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti.
___________________________________________________________________________________________
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Siikaisten kunnanhallitus
Kankaanpääntie 1 B
29810 SIIKAINEN
Pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksi-saantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet:
_______
_______
SIIKAISTEN KUNTA
Sivistyslautakunta
Kokouspäivämäärä
11.08.2015
98
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella:
§
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään:
Turun hallinto-oikeus
Yliopistonkatu 34
20100 TURKU
(PL 32, 20101 TURKU)
Hallintovalitus
Valitusaika 30 päivää
_____________________________________________________________________________________
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kulututtua kirjeen lähettämisestä.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa voimassaolevan hinnaston mukaan.
_____________________________________________________________________________________
Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi ___/___2015.
Otteet on lähetetty tiedoksi postitse ___/___2015.
Tiedoksiantaja: ___________________________
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet:
_______
_______

Similar documents