Polvijarvi.fi Poytakirjat2015 Sivistys2

Comments

Transcription

Polvijarvi.fi Poytakirjat2015 Sivistys2
POLVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
2/2015
Aika
Torstaina 26.2.2015 klo 18.30-20.45
Paikka
Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi
SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
Puheenjohtaja
Kähäri Margaretha
Varapuheenjohtaja
Muut jäsenet
Mutanen Reijo
Antikainen Hannu
Juntunen Kalevi
Leminen Urpo
Piipponen Elisa
Walling Päivi
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Vs. kunnanjohtaja
Kh:n puheenjohtaja
Kh:n edustaja
Kaasinen Helena
Mustonen Asko (§:t 9-18)
Tanskanen Raili
Sivistysjohtaja/esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
Kuusela Kauko
Asiat
§:t 9-22
Allekirjoitukset
Pöytäkirja on tarkastettu
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä
Margaretha Kähäri
Kauko Kuusela
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Perjantaina 27.2.2015 koulutoimistossa
Kalevi Juntunen
Urpo Leminen
Pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirjantarkastaja
Perjantaina 6.3.2015 klo 9.00-11.00 koulutoimistossa
Todistaa
Leena Hallikainen
toimistonhoitaja
13 (-29)
POLVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
26.2.2015
Kokousaika
Torstaina 26.2.2015 klo 18.30-20.45
Kokouspaikka
Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi
2/2015
14
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
§
9
10
11
12
Liite
liite
13
14
15
16
17
liite
liite
liite
liite
liite
18
19
20
21
22
liite
liite
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Sotkuman koulun ja päiväkodin laajennus
Sivistystoimen keittiöhenkilöstön siirtäminen keskuskeittiön alaisuuteen ja
siivoushenkilöstön siirtäminen teknisen toimen alaisuuteen 1.8.2015
alkaen
Yrittäjyyskasvatushankkeeseen osallistuminen
Sivistystoimen toimintakertomus vuodelta 2014
Vuoden 2015 käyttösuunnitelman vahvistaminen
Sivistystoimen laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat
Lakkautettavien Kinahmon ja Kuorevaaran koulujen henkilöstön
sijoitussuunnitelma
Varhaiskasvatusjohtajan viran täyttäminen
Peruskoulujen ja lukion lukuvuoden 2015 – 2016 työajat
Esiopetuksen järjestäminen vanhalla seurakuntatalolla
Ei julkinen
Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja Margaretha Kähäri
POLVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
26.2.2015
2/2015
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sivistysltk. § 9
Ehdotus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Sivistysltk. § 10
Ehdotus
Sivistyslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Kalevi Juntusen ja Urpo
Lemisen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
15
POLVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
26.2.2015
2/2015
16
SOTKUMAN KOULUN JA PÄIVÄKODIN LAAJENNUS
Sivistysltk. § 11
Tekninen toimi on käynnistänyt valtuuston talousarviokokouksen tekemän päätöksen
pohjalta Sotkuman koulun ja päiväkodin laajennushankkeen suunnittelun. Päiväkodin,
koulun, teknisen toimen ja sivistystoimen yhteistyönä on pohdittu laajennustarpeita
tilaohjelman laatimiseksi, mikä on pohjana tarkemman suunnittelun aloittamiselle.
Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan 17.2.2015 § 7 koulun ja päiväkodin
laajennusta ja mitoitusta ja esittänyt mitoitus/suunnitteluohjeen kunnanhallituksen
hyväksyttäväksi. Sivistyslautakunnan tulisi omalta osaltaan arvioida tilatarpeita ja
suunnittelun lähtökohtia. Hankkeen taustatiedot sekä mitoitus ja suunnitteluohje
ilmenevät liitteenä olevasta teknisen lautakunnan kokouspykälästä ja sen liitteestä.
Ehdotus
Sivistyslautakunta antaa Sotkuman koulun ja päiväkodin laajennuksen mitoitus- ja
suunnitteluohjeesta lausuntonsa kunnanhallitukselle sekä tiedoksi tekniselle toimelle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti teknisen lautakunnan esittämän mitoitus/suunnitteluohjeen mukaisesti.
__________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
POLVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
26.2.2015
2/2015
17
SIVISTYSTOIMEN KEITTIÖHENKILÖSTÖN SIIRTÄMINEN KESKUSKEITTIÖN ALAISUUTEEN JA
SIIVOUSHENKILÖSTÖN SIIRTÄMINEN TEKNISEN TOIMEN ALAISUUTEEN 1.8.2015 ALKAEN
Sivistysltk. § 12
Tällä hetkellä kyläkoulujen keittiö- ja siivoushenkilöstön esimiehenä toimivat koulunjohtajat. Koulunjohtajien ammatilliset taidot eivät kuitenkaan riitä kaikkeen tarvittavaan
ohjaus- ja esimiestoimintaan. Sivistystoimi on käytännössä turvautunut paljolti keskuskeittiön pääemännän ja teknisen toimen siivoustyönjohtajan asiantuntemukseen ja
ohjaukseen keittiöhenkilöstön ja siivoushenkilöstön osalta.
Kyläkoulujen lakkaaminen sekä Sotkuman koulun ja päiväkodin laajentaminen olisivat
sopiva vaihe siirtää keittiö- ja siivoushenkilöstö niiden organisaatioiden (taloushallinto,
tekninen toimi) alaisuuteen, jotka kunnassa vastaavat ruokahuollosta ja siivouksesta.
Sotkuman koulun ja päiväkodin laajennussuunnitelman käynnistyessä olisi hyvä, että
keskuskeittiön pääemäntä ja siivoustyönjohtaja pääsisivät jo tässä vaiheessa
vaikuttamaan käytännön suunnittelutyöhön.
Kuorevaaran ja Kinahmon koulujen lakkaamiseen (ja mahdolliseen Ruvaslahden koulun
lakkaamiseen) liittyen ovat meneillään henkilöstön sijoittamiseen liittyvät selvittelyt ja
päätöksenteko. Koulujen keittiö- ja siivoushenkilöstön tehtävät ja toimenkuvat
muuttuvat osittain ja voivat vaatia lisäselvityksiä. Näiltä osin saatetaan joutua ensi
lukuvuoden osalta etenemään vielä siten, että henkilöstöasioista vastaa osittain myös
sivistystoimi.
Henkilöstölle on alustavasti kerrottu mahdollisesta muutoksesta.
Ehdotus
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että sivistystoimen keittiöhenkilöstö siirretään taloushallinnon alaisuuteen ja siivoushenkilöstö teknisen toimen
alaisuuteen.
Päätös
Lautakunta päätti yksimielisesti, että asiaa lähdetään selvittelemään. Kaikkia osapuolia
kuullaan ja järjestetään yt-neuvottelu.
__________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
POLVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
26.2.2015
2/2015
18
YRITTÄJYYSKASVATUSHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN
Sivistysltk. § 13
Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus ja Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymä ovat valmistelleet uudistuvan opetussuunnitelman tavoitteita
tukevaa yrittäjyyspolkuhanketta. Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman yhtenä
tavoitteena on oppiainerajat ylittävä laaja-alainen osaaminen, joista yksi on
työelämätaidot ja yrittäjyys. Lukiokoulutuksen nykyisessä ja todennäköisesti uudessa
opetussuunnitelmassa yhtenä aihekokonaisuutena on aktiivinen kansalaisuus ja
yrittäjyys.
Hankkeen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten työelämätaitoja ja yrittäjyyttä
kehittämällä koulujen yrittäjyyskasvatusta. Kolmivuotisen ESR-hankkeen kohderyhmänä
olisivat 6-9 -luokan perusopetuksen oppilaat ja lukiolaiset. Hanketta hallinnoisi Joensuu
kaupunki, projektityöntekijä tulisi koulutuskuntayhtymästä ja mukaan lähtevät
Joensuun seudun kunnat olisivat hankkeessa kumppaneina.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 500 000 euroa, josta kuntien omavastuu olisi 30
prosenttia eli 50 000 euroa vuodessa. Joensuu on ehdottanut omavastuun puolittamista
Joensuun ja hankekumppaneiksi lähtevien kuntien kesken. Jos kaikki Joensuun seudun
kunnat lähtevät mukaan, olisi asukaslukuihin perustuva Polvijärven osuus vähän yli 2000
euroa vuodessa.
Hankeidea liitteenä.
Ehdotus
Sivistyslautakunta päättää osallistua yrittäjyyspolkuhankkeeseen, mikäli Joensuun lisäksi
mukana ovat ainakin lähikunnat Kontiolahti, Liperi ja Outokumpu.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
POLVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
26.2.2015
2/2015
SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014
Sivistysltk. § 14
Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti hallintokuntien alaisten
viranhaltijoiden tulee antaa lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa kesä- ja joulukuun
tilanteen osalta selvitys talousarvion toteutumisesta. Joulukuun raportti on samalla
toimintakertomus.
Hallintokuntia on pyydetty laatimaan hallintokunnan toiminnan ja talouden osalta
toimintakertomus vuodelta 2014 ja toimittamaan se hallintojohtajalle 28.2.2015
mennessä.
Sanallinen kertomus ja taloustilanneraportti ovat tämän pykälän liitteenä.
Ehdotus
Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2014 talousarvion toteutumisen ja
toimintakertomuksen liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
19
POLVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
26.2.2015
2/2015
20
VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN
Sivistysltk. § 15
Kunnanvaltuusto on vuoden 2015 talousarviossa myöntänyt sivistyslautakunnalle
määrärahaa 6.795.618 euroa.
Määrärahat on budjetoitu seuraaville käyttötalousosan päävastuualueille:
- koulutoimi / hallinto
- peruskoulut
- lukio
- päiväkoti
- perhepäivähoito
- ryhmäperhepäivähoitokoti Outila
- Sotkuman päiväkoti
- lastenkotihoidontuki
- kansalaisopisto / seutuopisto
- kirjasto / seutukirjasto
- vapaa-aikatoimi/ hallinto
- nuorten työpaja
- vapaa-aikatalo
Esityslistan liitteenä on ehdotus sivistystoimen määrärahojen jakamisesta tileittäin.
Ehdotus
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä määrärahojen jakamisesta liitteiden mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
POLVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
26.2.2015
2/2015
21
SIVISTYSTOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT
Sivistysltk. § 16
Sivistystoimen määrärahojen osalta on määrättävä henkilöt, jotka vastuidensa puolesta
hyväksyvät laskut sekä suorittavat asiatarkastuksen.
Liitteenä on vastuualueittain asiatarkastajat ja hyväksyjät.
Ehdotus
Sivistyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymis- ja asiatarkastusoikeuden
oheisen liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
POLVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
26.2.2015
2/2015
22
LAKKAUTETTAVIEN KINAHMON JA KUOREVAARAN KOULUJEN HENKILÖSTÖN SIJOITUSSUUNNITELMA
Sivistysltk. § 17
Kinahmon ja Kuorevaaran koulut lakkaavat valtuuston talousarviopäätöksen perusteella
1.8.2015 alkaen. Koulujen henkilöstön sijoittamista on selvitelty kaikkien työntekijöiden
osalta erikseen. Alustava yt -kokous pidettiin ennen lakkautuspäätöksiä 1.12.2015 ja
toinen 17.2.2015.
Sivistysjohtajan toiseen yt -kokoukseen laatima suunnitelma on liitteenä.
Ehdotus
Sivistyslautakunta merkitsee tässä vaiheessa sijoitussuunnitelman tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päivi Walling esitti, että päivitetään opettajien resurssitarpeet eli montako oppilasta
kouluissa olisi opettajaa kohti. Hänen ehdotustaan ei kannatettu, joten se raukesi.
Todettiin, että päätös on siten sivistysjohtajan ehdotuksen mukainen.
__________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
POLVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
26.2.2015
2/2015
23
VARHAISKASVATUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Sivistysltk. § 18
Avoinna oleva varhaiskasvatusjohtajan virka julistettiin haettavaksi 6.2.2015 mennessä.
Ilmoitus julkaistiin Outokummun Seudussa, Karjalaisessa ja työvoimahallinnon
nettisivuilla. Täydellinen hakuilmoitus julkaistiin kunnan ilmoitustaululla ja kunnan
nettisivuilla.
Yhteenveto hakijoista on liitteenä. Sivistyslautakunnan jäsenet voivat tutustua
alkuperäisiin hakemuksiin koulutoimistossa ennen kokousta. Hakemukset ovat
nähtävänä myös kokouksessa.
Haastatteluun kutsuttiin Päivi Eskelinen, Marja-Leena Gröhn, Tuula Heliste, Tiina
Huotari, Mirka Nisula ja Marja-Riitta Räsänen.
Haastattelijoina olivat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Margaretha Kähäri, johtava
sosiaalityöntekijä Eija Pennanen, vs. kunnanjohtaja Helena Kaasinen (osan aikaa),
kiertävä erityislastentarhanopettaja Minna Piironen, Kirkonkylän koulun koulunjohtaja
Helena Hirvonen ja sivistysjohtaja Kauko Kuusela. Haastatteluryhmä totesi, että virkaan
soveliain olisi Mirka Nisula ja toiseksi soveliain Marja-Riitta Räsänen.
Ehdotus
Sivistyslautakunta päättää valita Mirka Nisulan varhaiskasvatusjohtajan virkaan. Hän
täyttää viran pätevyysehdot ja on haastattelun perusteella virkaan soveliain. Varalle
lautakunta päättää valita Marja-Riitta Räsäsen.
Virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on ennen vaalin
lopullista vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
lain 504/2002 vaatima rikosrekisteriote.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Asko Mustonen poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen.
__________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
POLVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
26.2.2015
2/2015
24
PERUSKOULUJEN JA LUKION LUKUVUODEN 2015 – 2016 TYÖAJAT
Sivistysltk. § 19
Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31
päivänä heinäkuuta.
Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin
muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.
Tämän mukaisesti koulujen 2015 – 2016 työpäivien määrä on 189 päivää.
Lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.
Peruskoulujen ja lukioiden loma-ajoista päättävät koulujen ylläpitäjät. Kuntaliitto on
esittänyt, että talvilomia porrastetaan niin, että esim. Pohjois-Karjalan talvilomaviikko
on viikko 10. Asiaa valmisteltaessa on kuultu koulunjohtajia.
Koulut voivat lisäksi pitää syksyllä yhden lauantaityöpäivän, mikä on koulujen yhteinen
urheilupäivä sekä yhden lauantain kevätlukukaudella. Lauantaityöpäivillä koulut
korvaavat jonkin muun työpäivän.
Liitteenä ehdotus lv. 2015 – 2016 työ- ja loma-ajoista.
Ehdotus
Sivistyslautakunta päättää lv. 2015 – 2016 työ- ja loma-ajat tämän pykälän liitteen
mukaisena.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, että uusi lukuvuosi alkaa 12.8.2015 ja kevätlukukausi 7.1.2016, ja että perjantai 6.5.2016 on työpäivä. Muilta osin lautakunta päätti
sivistysjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
__________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
POLVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
26.2.2015
2/2015
25
ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN VANHALLA SEURAKUNTATALOLLA
Sivistysltk. § 20
Kuorevaaran ja Kinahmon koulujen lakkauttamisen seurauksena kirkonkylän
esioppilasmäärä kasvaa niin suureksi, että päiväkodilla toimivan esiopetusryhmän lisäksi
toinen ryhmä perustetaan vanhalle seurakuntatalolle. Asiasta on alustavasti sovittu
seurakunnan kanssa ja tiloissa on tehty terveystarkastus, jonka perusteella tilat sopivat
esiopetukseen.
Aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuisi seurakuntatalolla entiseen tapaan. Esikoulun myötä
tilat olisivat kokopäiväkäytössä, minkä vuoksi vuokran suuruutta tarkistetaan 1.8.2015
alkaen 650 eurosta/kk 700 euroon/kk.
Ehdotus
Sivistyslautakunta päättää vuokrata lukuvuodeksi 2015 - 2016 vanhan seurakuntatalon.
Seurakunnan kanssa laaditaan vuokrasopimus. Vuokra kuukaudessa on 700 euroa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
POLVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta
EI JULKINEN
Sivistysltk. § 21
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
PÖYTÄKIRJA
26.2.2015
2/2015
26
POLVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
26.2.2015
2/2015
27
ILMOITUSASIAT
Sivistysltk. § 22
Ehdotus
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat ilmoitusasiat:
Viranhaltijapäätökset:
- sivistysjohtaja Kauko Kuuselan päätökset 1-14/2015
- vapaa-aikasihteeri Sirpa Halosen päätökset 33-34/2015
- vs. varhaiskasvatusjohtaja Marja-Leena Gröhnin päätökset 1-41/2015
Tiimien muistiot
- Kirkonkylän koulu 13.1.2015
-
Teknisen lautakunnan pöytäkirja 17.2.2015 § 14 Ruvaslahden koulun tilanteesta
Outokummun kaupungin ilmoitus koulukuraattorisopimuksen irtisanomisesta
1.8.2015 alkaen
Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista
2015
Oppilasennuste 20.1.2015
Opettajien ammattiyhdistyksen (LOPY) ja sivistyslautakunnan tapaamisen 28.1.2015
kuulumiset
Korvausvaatimuskirjelmä 23.2.2015. Lautakunta päätti siirtää asian kunnanhallitukselle
Sivistysjohtajan katsaus 26.2.2015 pidetystä maakunnallisesta lukiokeskustelutilaisuudesta
Vs. varhaiskasvatusjohtaja Marja-Leena Gröhnin kirje lautakunnalle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
28
POLVIJÄRVI
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA
VALITUSOSOITUS
Hallitus/lautakunta
Kokouspäivämäärä
Pykälät
Sivistyslautakunta
26.2.2015
9-22
Kunta/kuntayhtymä
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
11 ja 14-15
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
9-10, 12-13 ja 16-22
HallintolainkäyttöL 5 §:n/mukaan lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti
Hallitus/lautakunta
Polvijärven sivistyslautakunta
Polvijärventie 15
PL 6
83701 POLVIJÄRVI
Sähköposti: [email protected]
Pykälät
9-10, 12-13 ja 16-22
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen
Kts. jäljempänä
Liitetään pöytäkirjaan
29
Sivistyslautakunta
Kokouspäivämäärä
Pykälät
26.2.2015
9-22
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti:
Kuopion hallinto-oikeus
Puijonkatu 29 A, 2. krs
PL 1744
70101 KUOPIO
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
Hallintovalitus, pykälät
Valitusaika
päivää
Valitusaika
päivää
Vallitusaika
päivää
Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite; sähköposti:
Pykälät
30
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan
kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa _______________euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
1
Liitetään pöytäkirjaan
SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN 26.2.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
§
Toimenpide
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Ei toimenpiteitä
Ei toimenpiteitä
Edelleen kunnanhallitukselle ja tiedoksi tekniselle toimelle
Asia selvittelyyn
Ote Joensuun kaupungille ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle
Edelleen kunnanhallitukselle
Edelleen kunnanhallitukselle, ote kirjanpitoon
Ote Heikki Sirviölle, kunnankamreerille ja kirjanpitoon
Ei toimenpiteitä
Kirje ja ote oikaisuvaatimusohjeineen hakijoille, ote palkkatoimistoon
Ote kouluille
Ote seurakunnalle, Kirkonkylän koululle ja päiväkodille
Ote asianosaisille
Ei toimenpiteitä

Similar documents