Pöytäkirja PDF

Comments

Transcription

Pöytäkirja PDF
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
8/2015
128
Sivistyslautakunta
08.09.2015
_______________________________________________________________________________
Aika
08.09.2015 klo 17:30 - 20:10
Paikka
Kunnantalo, kokoustila 1-2
Käsitellyt asiat
§
Otsikko
73
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
130
74
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
131
75
Kansalaisopiston työkauden 2015 - 2016 alustavan suunnitelman
esittely / opinto-ohjelman vahvistaminen
132
76
Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017 - 2018 / Sivistyspalvelut
134
77
Kirjastokirjojen hankinta uudelle sopimuskaudelle
136
78
Sivistyslautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat
viranhaltijapäätökset ja annetut lausunnot
139
79
Eron myöntäminen Riitta Rantalalle
140
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivu
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
8/2015
129
Osallistujat
_______________________________________________________________________________
Nimi
Tehtävä
Lisätiedot
Läsnä
Muut
Poissa
Hägglund Antton
Sillanpää Jari
Hallikainen Heli
Hämäläinen Mirja
Keto-Huovinen Pihla
Koski Päivi
Manninen Marjaana
Nykänen Martti
Pirhonen Tauno
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Pukkilan edustaja
Ravolainen-Rinne Heta
Lintonen Pekka
Mäkinen Janne
Kihlman Anne
Pekkala-Mäkitalo Airi
Virolainen Jarkko
Koivisto Marja-Terttu
kunnanhallituksen
edustaja
esittelijä
asiantuntija
asiantuntija
asiantuntija
asiantuntija
pöytäkirjanpitäjä
Koski Johanna
Nurmi Janne-Pekka
jäsen
Pornaisten edustaja
§ 73 - 76
§ 75 - 79
§ 73 - 75
§ 76 - 79
§ 73 - 76
§ 73 - 76
Allekirjoitukset
Antton Hägglund
puheenjohtaja
Marja-Terttu Koivisto
pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat
73 - 79 §
Pöytäkirjan tarkastus
Marjaana Manninen
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Koulutoimistossa 15.9.2015
Pöytäkirjan tarkastajat:
Martti Nykänen
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
§ 73
8/2015
08.09.2015
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sivistyslautakunta § 73
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
130
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
§ 74
8/2015
08.09.2015
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Sivistyslautakunta § 74
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Pihla Keto-Huovinen ja Marjaana
Manninen.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjaana Manninen ja Martti Nykänen.
131
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
§ 30
§ 75
8/2015
132
28.04.2015
08.09.2015
Kansalaisopiston työkauden 2015 - 2016 alustavan suunnitelman esittely / opinto-ohjelman
vahvistaminen
172/12/2015
Sivistyslautakunta 28.04.2015 § 30
Mäntsälän kansalaisopiston työkauden 2015 - 2016 suunnittelu on
meneillään kansalaisopistossa.
Työkaudelle suunnitellaan tunteja 8909, jotka ainealueittain jakautuvat
seuraavasti:
 Taide- ja taitoaineet 2100 tuntia, vastuuopettaja Eija-Sisko Jokinen
 Taiteen perusopetus (kuvataide ja käsityö, Mäntsälä, Pornainen ja
Pukkila) 1045 tuntia, vastuuopettajana Eija-Sisko Jokinen




Musiikki 1200 tuntia, sekä taiteen perusopetus 200 tuntia (baletti)
vastuuopettaja Eila Hartikainen
Kielet 1000 tuntia, vastuuopettaja Petra Cornér
Hyvinvointi ja terveys 2500 tuntia, vastuuopettaja Petra Kangas
Avoin Yliopisto, tieto- ja viestintätekniikka ja muut aineet 864 tuntia,
vastuuopettaja Airi Pekkala-Mäkitalo.
Suunnitelluista tunneista Mäntsälän osuus on 78 %, Pornaisten 11 % ja
Pukkilan 11 %.
Opiskelijaminimi kursseilla on 10 opiskelijaa.
Avoin Yliopisto- opintoja tarjotaan työkaudeksi 2015 - 2016 seuraavasti:
 erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)
 englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (3 op)
 ruotsin kielen valmentava kurssi (3 op).
Edellä olevat opinnot toteutetaan Helsingin Yliopiston tutkintovaatimusten
mukaisesti.
Vuonna 2016 Mäntsälän kansalaisopisto täyttää 50 vuotta. Juhlavuotta
vietetään työn ja opiskelun merkeissä.
Mäntsälän kansalaisopistossa meneillään olevat hankkeet:
Opintoseteliavustusta on haettu 29 016 euroa Opetushallitukselta
ikäihmisten tieto- ja viestintätekniikan ja maahanmuuttajien kieli- ja
kulttuuriopetukseen. Mikäli rahaa saadaan resurssi jakautuu lukuvuodelle
2015 - 2016 sekä syksylle 2016.
Opisto on mukana Oppiva ja Osaava 2020-hankkeessa yhdessä
Järvenpään Opiston, Porvoon, Nurmijärven ja Valkon (Loviisa)
kansalaisopistojen kanssa. Osaava-hankkeen tavoitteena on kehittää
opetustoimessa työskentelevien henkilöiden ammatillisen osaamisen
kehittymistä ja päivittymistä. Mäntsälän kansalaisopisto on hankkeen
koordinoija. Hankerahoitusta on haettu 43 500 euroa.
(Valmistelu / lisätietoja: rehtori Airi Pekkala-Mäkitalo, puh. 040 314 5370)
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjan tarkastajat:
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
§ 30
§ 75
8/2015
133
28.04.2015
08.09.2015
Sivistyslautakunta hyväksyy Mäntsälän kansalaisopiston työkauden 2015 2016 alustavan suunnitelman.
Päätös:
Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
Sivistyslautakunta § 75
Mäntsälän kansalaisopiston työkauden 2015 - 2016 opinto-ohjelma on
valmistunut. Rehtori Airi Pekkala-Mäkitalo esittelee ohjelmaa
kokouksessa.
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Sivistyslautakunta vahvistaa Mäntsälän kansalaisopiston työkauden 2015 2016 opinto-ohjelman.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
§ 64
§ 76
8/2015
134
25.08.2015
08.09.2015
Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017 - 2018 / Sivistyspalvelut
268/02.02/2015
Sivistyslautakunta 25.08.2015 § 64
Kunnanvaltuusto käsitteli vuoden 2016 talousarvioraamin 15.6.2014
kokouksessa. Toimintakatteen arvioidaan ensi vuonna kasvavan 1,6
miljoonaa euroa 100,3 milj. euroon kasvun ollessa 1,6 % vuoden 2014
muutettuun talousarvioon verrattuna. Verorahoituksen ennakoidaan
kasvavan 106,8 milj. euroon eli 2,2 %. Valtionosuudet 26,1 milj. euroa
säilyvät edellisvuoden tasolla. Tarkemmat kuntakohtaiset laskelmat
valtionosuuksista päivitetään elo-syyskuussa. Kunnan veroprosentit
sisältyvät nykyisen suuruisina. Vuosikate paranee 7,1 milj. euroon, 340
euroon per asukas kattaen suunnitelmapoistot. Tilikauden tulos on 0,9 milj.
euroa.
Vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman valmistelussa
talouden liikkumavara supistuu edelleen, kun talouden kasvunäkymät ovat
edelleen vaatimattomat ja ja valtionosuuksien indeksitarkistukset
jäädytettäneen. Tilinpäätösennusteessa 2015 arvioidaan vuosikatteen
kattavan suunnitelmapoistot ja tilikauden tuloksen olevan 0,5 milj. euroa
positiivinen. Investointien kasvusta johtuen kunta
velkaantuu kuitenkin arvioitua enemmän arviolta 8 milj. euroa, yhteensä
56,4 milj. euroon.
Kunnanvaltuuston ohjeiden mukaisesti lautakuntien tulee vuoden 2016
talousarvion valmistelussa huomioida mm.
 kunnan strategiset tavoitteet ja toimenpiteet palvelutarveanalyysin
pohjalta. Kuntastrategian tavoitetasojen tulee näkyä tulosyksiköiden
tavoitteistossa.
 talouden tasapainottamisohjelma 2014 - 2018 valmistelun jatko osana
talousarvion valmistelua.
(Valmistelija / lisätietoja: sivistysjohtaja Pekka Lintonen, puh. 040 314
5192, suunnittelija Jarkko Virolainen, puh. 040 314 5284)
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Sivistyslautakunta käy valmistelun pohjaksi keskustelun lautakunnan
vuoden 2016 talousarvioehdotuksesta ja vuosien 2017 - 2018
taloussuunnitelmaehdotusesta.
Asian käsittelyä jatketaan sivistyslautakunnan kokouksessa 8.9.2015.
Päätös:
Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
Sivistyslautakunta § 76
Sivistyspalveluissa on täydennetty lautakunnan vuoden 2016
talousarvioehdotusta käydyn keskustelun pohjalta.
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjan tarkastajat:
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
§ 64
§ 76
8/2015
135
25.08.2015
08.09.2015
Sivistyslautakunta jatkaa keskustelua vuoden 2016
talousarvioehdotuksesta ja vuosien 2017-2018
taloussuunnitelmaehdotuksesta.
Asian käsittelyä jatketaan sivistyslautakunnan kokouksessa 22.9.2015.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
§ 77
8/2015
136
08.09.2015
Kirjastokirjojen hankinta uudelle sopimuskaudelle
263/02.08/2015
Sivistyslautakunta § 77
Kirkes-kirjastot (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä ja Tuusula) pyysivät
tarjousta kirjastokirjoista. Hankinta koskee Kirkes-kirjastojen (Järvenpää,
Kerava, Mäntsälä ja Tuusula) kirjastokirjojen hankintoja sopimuskaudella.
Kyseessä on EU:n kynnysarvon ylittävä tavaranhankinta. Tarjouskilpailu
suoritettiin avoimella hankintamenettelyllä. Hankinnasta ilmoitettiin Hilma
hankintailmoitusjärjestelmässä 5.6.2015, EU:n virallisen lehden
TED-tietokannassa sekä Tuusulan kunnan kotisivuilla
www.tuusula.fi/hankinnat. Tarjoukset tuli jättää 31.7.2015 klo 15.00
Tuusulan kunnalle. Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset
oli esitettävä 15.6. mennessä. Kysymyksiä ei esitetty.
Hankinta toteutetaan puitejärjestelyllä, jonka perusteella solmitaan
puitesopimukset hyväksyttyjen tuottajien kanssa tarjouspyynnössä
mainittujen ja puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti.
Puitejärjestelyyn voi liittyä sopimuksen voimassaoloaikana muita
kuntakonserneihin kuuluvia yksiköitä.
Puitejärjestelyyn valitaan kolme toimijaa, jotta puitejärjestelyn sisällä
tarjoajien aineistojen hinta- ja laatutietojen seuraaminen on mahdollista.
Jos kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia tai hyväksyttyjä tarjouksia on
vähemmän kuin kolme, valitaan kelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien
hyväksytyt tarjoukset. Kustannuksia on arvioitu tarjouspyynnön liitteenä
olevalla kotimaisten kirjojen hintavertailulomakkeella, jonka loppusumman
mukaan kolme halvinta valitaan puitejärjestelyyn. Hankintayksikkö on
tarkastanut kustantajilta liitteessä 3 käytetyt suositus- ja nettohinnat.
Tilauksia tehtäessä puitejärjestelyn toimittajia ei laiteta tarjouspyynnön
liitteenä olevan hintavertailulomakkeen mukaiseen edullisuusjärjestykseen.
Hankintayksiköt minikilpailuttavat haluamiaan aineistoja puitejärjestelyyn
valittujen tahojen kesken. Yksittäisten aineistojen kohdalla kilpailutus
tapahtuu niin, että tilaajat vertaavat eri osapuolten kirjastojärjestelmään
tuottamia/verkkosivuillaan ilmoittamia tietoja. Valintaperuste on
kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa vertailuperusteina hinnan ja
muiden kustannustekijöiden lisäksi voi olla esim. halutun valikoiman
saatavuus, tilausten käsittelyn helppous ja ajansäästö sekä toimitusaika.
Tarjouspyyntö käsitti painetut kirjat ja julkaisut sekä äänikirjat.
Kirjastokirjoista hankitaan ennakkotilauksina n. 90 %. Tilaajan
hankintaprofiili eriteltiin tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 4. Tilaaja ei
sitoudu ennalta tiettyihin hankintamääriin, vaan hankkii tuotteita
sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Tilaaja pidättää oikeuden tehdä
hankintoja perustellusta syystä myös muualta. Hankinnan arvo on n.
470000 €/vuosi.
Kaikkien tarjottujen hintojen tulee sisältää kaikki toimituksesta,
lähetyksestä/postituksesta, tilauksesta, peruutuksesta, laskutuksesta ja
muista tekijöistä aiheutuneet kustannukset. Hinnan varaumia yms. lisiä ei
Pöytäkirjan tarkastajat:
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
§ 77
8/2015
137
08.09.2015
hyväksytä. Hinnoitteluperusteiden ja myönnettyjen alennusprosenttien
sekä hinnoittelukertoimien tulee olla tarjouksen tekohetken mukaisia koko
sopimuskauden ajan tilausmäärästä riippumatta.
Hinnoittelussa tai laskutuksessa ei hyväksytä käteisalennuksia, vaan
alennuksen tulee näkyä suoraan tuotteen hinnassa ja tarjotussa
alennusprosentissa. Muulla tavoin ilmoitettua hintaa ei huomioida.
Vertailu tehdään kirjastojen toteutuneen hankinnan suurimpien ryhmien
perusteella (kotimainen yleinen kirjallisuus, kotimaiset oppikirjat ja
kotimaiset äänikirjat). Hankintayksikkö on tarkastanut kotimaisilta
kustantajilta Hintavertailulomakkeen (liite 3) suositus- ja nettohinnat
jälleenmyyjille. Tarjoajat antoivat tarjouksensa suhteessa näihin hintoihin.
Tarjoajan myyntihinnan tulee ensisijaisesti olla se, jonka kustantaja on
ilmoittanut jälleenmyyjille suositushinnakseen. Tarjoajan myyntihinta on
kustantajan jälleenmyyjille ilmoittama suositushinta ja alennukset
lasketaan tästä myyntihinnasta. Nettohintaa käyttävien kustantajien osalta
tarjoajan pitää ilmoittaa hinnoittelukerroin, jolla kustantajan jälleenmyyjille
ilmoittama nettohinta muutetaan myyntihinnaksi. Alennukset lasketaan
tästä myyntihinnasta.
Ylivuotisen aineiston myyntihinnat eivät saa nousta, ellei kustantajan
jälleenmyyjille ilmoittama suositus- tai nettohinta muutu. Hintojen tulee olla
koko sopimuskauden sidottuja kustantajien jälleenmyyjille ilmoittamaan
suositus- ja nettohintaan. Alennusprosenttien täytyy pysyä samana.
Hankintayksiköllä on tarkistusoikeus sopimuskaudella ja voittaneiden
tarjoajien tulee pyydettäessä todentaa käyttämänsä kustantajien hinnastot.
Tarjoajat sitoutuivat tarjouspyynnön ehtoihin tarjouksen jättäessään.
Kukin kunta/kaupunki tekee hankinnasta oman päätöksen.
Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kaikille asianomaisille.
Tiedoksianto tapahtuu sähköisesti.
Valittujen toimittajien kanssa tehdään erillinen hankintasopimus
tarjouspyynnön, tarjouksen ja hankintapäätöksen pohjalta.
Sopimuskausi alkaa, kun sopimus on allekirjoitettu ja jatkuu kaksi vuotta.
Sopimusta voidaan jatkaa 1 v + 1 v optioilla. Option käytöstä päätetään
viimeistään 3 kk ennen voimassa olevan sopimuksen päättymistä.
Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on
tullut lainvoimaiseksi ja EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskeva
odotusaika on kulunut.Tarjous on tarjoajaa sitova. Kuntia/kaupunkeja
sitova hankintasopimus syntyy, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät: BTJ Finland Oy, Booky.fi Oy ja
Kirjavälitys Oy. Tarjousten avauspöytäkirja on tehty 3.8.2015 Tuusulan
pääkirjastossa. Liite 2. Kaikki tarjoajat olivat kelpoisia jättämään
tarjouksen. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät
ehdottomat vaatimukset.
Kustannuksia arvioidaan tarjouspyynnön liitteenä (liite 3) olevalla
kotimaisten kirjojen hintavertailulomakkeella, jonka loppusumman mukaan
kolme halvinta valitaan puitejärjestelyyn. Jos kelpoisuusehdot täyttäviä
Pöytäkirjan tarkastajat:
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
§ 77
8/2015
138
08.09.2015
tarjoajia tai hyväksyttyjä tarjouksia on kolme tai vähemmän kuin kolme,
valitaan kaikki kelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien hyväksytyt tarjoukset.
Hintavertailulomakkeen loppusummat olivat järjestyksessä halvimmasta
kalleimpaan seuraavat: 1) BTJ Finland Oy 1647,81 €, 2) Kirjavälitys Oy
1670,84 €, 3) Booky.fi Oy 1858,77 €. Kaikki tarjouksen jättäneet valitaan
puitejärjestelyyn. Sopimukset tarjoajien kanssa solmitaan kahdeksi
vuodeksi ja niitä on mahdollista jatkaa optiovuodella kaksi kertaa.
Optiovuosien käytöstä tarjouskilpailussa mukana olevat kunnat ilmoittavat
vähintään kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
Optiovuosina käytetään samoja alennuksia kuin varsinaisina
sopimusvuosina. Optio käytetään vuosi kerrallaan.
Päätöksen pohjana olevat asiakirjat:
Tarjouspyyntö 5.6.2015
Tarjousten vertailutaulukko ja tarjoajien kelpoisuusvertailu 20.8.2015.
(Lisätietoja: kirjastonjohtaja Riitta Rantala, puh. 040 314 5375)
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Sivistyslautakunta päättää, että Mäntsälän kunnankirjaston
kirjastoaineiston hankinnan puitejärjestelyyn seuraavaksi kahdeksi
vuodeksi valitaan BTJ Finland Oy, Booky.fi Oy ja Kirjavälitys Oy.
Optiomahdollisuus on sopimuskautta seuraaville kahdelle vuodelle vuosi
kerrallaan.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
§ 78
8/2015
139
08.09.2015
Sivistyslautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset ja annetut lausunnot
Sivistyslautakunta § 78
Sivistyslautakunnan tiedoksi tuodaan seuraavat otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset ja annetut lausunnot:
Nummisten koulun rehtorin päätös 26.8.2015 § 25 / Iltapäivätoiminnan
ohjaajan valinta ajalle 27.8. - 3.6.2015 / Marianna Nyberg.
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Sivistyslautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista
otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
PÖYTÄKIRJA
MÄNTSÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
§ 79
8/2015
140
08.09.2015
Eron myöntäminen Riitta Rantalalle
398/01.01/2015
Sivistyslautakunta § 79
Riitta Rantala on irtisanoutunut kirjastonjohtajan virasta 1.1.2016 alkaen.
Hallintosäännön 28 §:n mukaan palvelussuhteen päättymisestä päättää se
viranomainen, joka valitsee viranhaltijan.
Sivistysjohtajan päätösesitys:
Sivistyslautakunta päättää myöntää Riitta Rantalalle eron kirjastonjohtajan
virasta 1.1.2016 alkaen.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.
MÄNTSÄLÄN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
8/2015
141
Mäntsälän sivistyslautakunta
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 15.9.2015
MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät:
73 - 74, 76, 78
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
75, 77
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Oikaisuvaatimusohjeet
Kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraaviin päätöksiin saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköpostitse.
Pykälät:
75, 77
Mäntsälän sivistyslautakunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
puh. (019) 2645 000 (vaihde), faksi (019) 2645 212
sähköposti: [email protected]
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusosoitus hallinto-oikeuteen
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Pykälät:
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka
on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen:
Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI
puh. 029 56 42000 (vaihde), faksi: 029 56 42079
sähköposti: [email protected]
Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Pykälät:
77
Valitusviranomainen:
Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puhelin: 029 56 43300, faksi: 029 56 43314
sähköposti: [email protected]
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Ohjeita muutoksenhausta
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Pöytäkirjan tarkastajat:
MÄNTSÄLÄN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
8/2015
142
Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmässä on ilmoitettava:
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot)
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on vaatimuksen tekijän tai hänen valtuuttamansa muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä todistus siitä päivästä, josta
valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21
§:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
Pöytäkirjan tarkastajat: