Lempaala.fi D5web Kokous

Comments

Transcription

Lempaala.fi D5web Kokous
LEMPÄÄLÄN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
15.01.2015
AIKA
15.01.2015 klo 17:30 - 19:12
PAIKKA
Sivistystoimen kokoushuone, Tampereentie 10, II krs.
1/2015
1
KÄSITELLYT ASIAT
§
1
Otsikko
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
4
3
ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS PIRKAN OPISTON
TOIMINNASTA
5
4
YLEISOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 1-6 TUNTIJAON
MUUTOS YLEISEN JA TEHOSTETUN TUEN
MAHDOLLISTAMISEKSI LUOKANOPETUKSESSA
7
5
LIIKUNTALUOKKIEN TOIMINNAN JATKUMINEN
HAKKARIN JA SÄÄKSJÄRVEN KOULUISSA
10
6
ILMOITUSASIAT
12
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivu
3
LEMPÄÄLÄN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
1/2015
2
OSALLISTUJAT
LÄSNÄ
Nimi
Hautamäki Jaakko
Antila Paul
Koivuluoma Mikko
Korpela Katja
Kosola Satu
Lahtinen Hanna
Larikka Mari
Rautaneva Markus
Sundström Marja
Suojanen Jukka
POISSA
Viljamaa Irja
Petäkoski-Hult Tuula
Viitasaari Olli
Nykänen Sarri
MUU
Virtanen Kari
Lehtinen Nina
Alanen Aila
Holttinen Tarja
Anttila Raisa
Korolainen Matti
Klo
17:30 - 19:12
17:30 - 19:12
17:30 - 19:12
17:40 - 19:12
17:30 - 19:12
17:30 - 19:12
17:30 - 19:12
17:30 - 19:12
17:30 - 19:12
17:30 - 19:12
Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja
kh:n puheenjohtaja
kunnanjohtaja
kirjasto- ja kulttuurijohtaja
17:30 - 19:12
17:30 - 19:12
17:30 - 19:12
17:30 - 19:12
17:30 - 19:12
17:30 - 18:05
kh:n edustaja
esittelijä
hallintopäällikkö
päivähoidon johtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pirkan opiston rehtori
ALLEKIRJOITUKSET
Jaakko Hautamäki
Puheenjohtaja
Raisa Anttila
Pöytäkirjanpitäjä
KÄSITELLYT ASIAT
1-6
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Lempäälässä 21.1.2015
Mikko Koivuluoma
Satu Kosola
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Lempäälä 23.1.2015, Lempäälän kunnan palvelupiste
Raisa Anttila, hallintosihteeri
Pöytäkirjan tarkastajat:
Lisätiedot
LEMPÄÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§1
15.01.2015
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
SIVLTK 15.01.2015 § 1
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
SIV 19.1.2015/RA/ra
Pöytäkirjan tarkastajat:
1/2015
3
LEMPÄÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§2
1/2015
15.01.2015
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
SIVLTK 15.01.2015 § 2
SIVISTYSLAUTAKUNTA valitsi tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko
Koivuluoman ja Satu Kosolan.
SIV 19.1.2015/RA/ra
Pöytäkirjan tarkastajat:
4
LEMPÄÄLÄN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
§3
1/2015
5
15.01.2015
ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS PIRKAN OPISTON TOIMINNASTA
SIVLTK 15.01.2015 § 3
Vuoden 2014 keväällä valmistuneeseen Pirkan opiston arviointikertomukseen sisältyi tavoite laajan asiakaskyselyn tekemisestä opiston opiskelijoille. Asiakastutkimuksen tekemistä ovat toivoneet myös kaikki opiston
jäsenkunnat.
Tavoitteen pohjalta opisto teetti syksyllä 2014 laajan asiakastyytyväisyystutkimuksen Innolink Research Oy:llä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää
Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä opiston toimintaan. Lisäksi
selvitettiin vastaajien näkemyksiä Pirkan opiston imagosta, tiedonsaannista ja kurssitarjonnasta.
Tutkimus toteutettiin internet -kyselynä marraskuussa 2014. Pirkan opisto
lähetti HelleWi-järjestelmän kautta tutkimuksen linkin yhteensä 2156 opiskelijalle. Tutkimus perustuu 851 vastaukseen, joten tutkimuksen vastausprosentiksi muodostui 39 %.
Tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia olivat seuraavat:
Pöytäkirjan tarkastajat:
*
Pirkan opiston tarjonnasta vastaajat kokevat kaikkein kiinnostavimmiksi aihepiireiksi tanssin ja liikunnan (66 %), käsityöt (39 % ), kielet (39 %) sekä ihmisen ja hyvinvoinnin (37 %).
*
Yli puolet vastaajista (55 %) on osallistunut tanssi ja liikunta-aiheisille kursseille viimeisen 12 kk aikana. Seuraavaksi suosituimpia
ovat kielet (21 %), käsityöt (13 %) ja musiikki (12 %).
*
Tietoa Pirkan opiston kurssitarjonnasta etsitään ja saadaan enimmäkseen esitteistä ja opinto-oppaasta (82 %) sekä internet -sivuilta (55 %). Lähes viidennes (18 %) saa tietoa ystäviltä, tuttavilta tai
opiston henkilökunnalta. Sosiaalisen median osuus tiedonlähteistä
on hyvin pieni (2 %).
*
Kysyttäessä toiveita tiedottamisesta esitteiden ja opinto-oppaan
osuus on lähes sama kuin mitä niitä nytkin käytetään (80 %) ja internet-sivujen jonkin verran suurempi (64 %). Sanomalehtimainontaa toivoo vain runsas kymmenesosa (11 %) ja sosiaalisen median
käytölle tiedotuskanavana ei myöskään näyttäisi olevan paljoakaan
kysyntää, sillä sen valitsi toivotuksi tiedotuskanavakseen vain 8 %
vastaajista.
*
56 % vastaajista on suositellut omien kokemustensa perusteella
Pirkan opiston kursseja ystävilleen ja tuttavilleen, minkä lisäksi 28
% olisi valmis suosittelemaan lämpimästi sitä kysyttäessä. 15 %
olisi valmis suosittelemaan, mutta varauksin.
*
Opiskelijat pitävät tärkeimpänä toiminnan osatekijänä opetuksen
laatua. Laatuodotukset ovat niin korkealla, että vaikka Pirkan opiston koetaan onnistuneen siinä osa-alueista parhaiten, se nousee
kuiluanalyysissä esiin kolmanneksi tärkeimpänä kehittämiskohteena. Eniten kehittämistarpeita koetaan olevan opetustilojen toimivuudessa ja viihtyisyydessä.
LEMPÄÄLÄN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
§3
1/2015
6
15.01.2015
Opiston rehtori esittelee tutkimustuloksia Lempäälän osalta tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus
SIVISTYSLAUTAKUNTA merkitsee Pirkan opiston asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset tiedoksi.
SIV 7.1.2015
Pirkan opisto rehtori Matti Korolainen esitteli asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia.
Päätös
SIVISTYSLAUTAKUNTA hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti ehdotuksen.
Merkittiin, että jäsen Katja Korpela saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.40.
Merkittiin, että Pirkan opiston rehtori Matti Korolainen poistui kokouksesta
tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.05.
SIV 19.1.2015/RA/ra
Pöytäkirjan tarkastajat:
LEMPÄÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§4
1/2015
7
15.01.2015
YLEISOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 1-6 TUNTIJAON MUUTOS YLEISEN JA TEHOSTETUN
TUEN MAHDOLLISTAMISEKSI LUOKANOPETUKSESSA
1253/12.00.01.03/2014
SIVLTK 15.01.2015 § 4
Lempäälän kunnan taloussuunnitelmassa (kunnanvaltuusto hyväksynyt
26.11.2014) on hyväksytty opetuspalvelujen tehtäväalueen osalta:
”Lempäälässä panostetaan koulutyöhön yhteistyössä kotien kanssa, mikä
edellyttää riittäviä resursseja myös jatkossa, joskin luokkakokoja joudutaan nostamaan kuntatalouden heikentyneen tilanteen vuoksi.
Opetusryhmien koot kasvavat jossain määrin taloussuunnitelmassa ottaen
huomioon kokonaistalouden tilanne, kunta- ja koulukohtainen kokonaistarkastelu ja (opetusresurssin) joustava käyttö”.
Lisäksi valmistelussa on taloussuunnitelman 2015-2017 laadinnasta lähtien lukuvuotta 2015-2016 koskeva erityisen ja tehostetun tuen resurssin
uudelleenjärjestely vastaamaan oppilasmäärän kasvusta johtuvaa
lisätarvetta vuosiluokkatason tuen osalta.
Tässä taloudellisesti haastavassa tilanteessa ja erityisesti lisähenkilöstön
määrärahavajauksen vuoksi on opetuspalveluissa kuntastrategian ”Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut” –tavoitteen mukaisesti
lähdetty kehittämään toimintojamme innovatiivisesti henkilöstöä osallistaen. Kunnan erityisopettajien, rehtoreiden ja ammattiyhdistyksen sekä
koulujen laaturyhmän kanssa on valmisteltu miten yhdessä hoidamme
opetuksen ja sen tuen mahdollisimman laadukkaasti lisääntyvästä
oppilasmäärästä ja ryhmäkokojen kasvusta huolimatta.
Tavoitteena on turvata olemassa olevan resurssin turvin oppiminen ja sen
tuki. Uuden opetussuunnitelman valmistelutyö on käynnistynyt seudullisesti. Opetus- ja kasvatuslautakunnan hyväksyttäväksi tulee uusi tuntijako
seudullisen valmistelun pohjalta elokuussa 2015. Tässä tuntijakoehdotuksessa on seudullinen esitys ns. minimitunneista eli vähimmäismäärästä
mitä valtioneuvosto on päättänyt 28.6.2012 eli 222 vuosiviikkotuntia
vuosiluokilla 1-9.
Nykyinen kunnallinen yleisopetuksen tuntijako vuosiluokille 1-9 on vahvistettu sivistyslautakunnassa 2004 ja siinä on vuosiviikkotunteja eri aineissa
yhteensä 5 yli valtioneuvoston vahvistaman vähimmäistuntimäärän eli 227
vuosiviikkotuntia minituntijaon ollessa 222. Taloudellisesti parempina
vuosina tämä on ollut mahdollista ylläpitää, mutta nyt olemme tilanteessa,
jossa oppilasmäärän kasvun ja ryhmäkokojen sekä vuosiluokkatason tuen
mahdollistamiseksi on perusteltua ottaa nämä ylimääräiset tunnit
suunnitelmallisesti luokanopetuksen käyttöön ryhmäkokojen
pienentämiseksi sekä yleisen ja tehostetun tuen turvaamiseksi vuosiluokkatason suunnitelman mukaan. Lukuvuoden 2014-2015 opetusresurssin
pohjalta on kyseessä n. 96 tuntia/ vuosi (n. 189 000 €). Kyseessä on
käytännössä valinta, opetetaanko oppiaineita sisällöllisesti enemmän suuremmissa ryhmissä vai laadullisemmin sisällöllisesti vähemmän mutta
pienemmissä ryhmissä. Toisaalta ryhmien jakamiseen resursointi mahdollistaa paremmin eriyttämisen sekä tukea tarvitsevien että edistyneempien
osalta ja monipuoliset ryhmittelyt. Tällöin myös erityisopetuksessa voidaan
kohdentaa tukea enemmän erityistä tukea tarvitseviin oppilaisiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
LEMPÄÄLÄN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
§4
1/2015
8
15.01.2015
Useassa seutukunnan kunnassa on otettu myös käyttöön minimituntimäärä 222 taloudellisista tekijöistä johtuen.
Käytännössä tämä edellyttää koulu- ja vuosiluokkatasoista suunnitelmaa
sekä seurantaa tuntien käytöstä kullakin vuosiluokalla (vuosiluokat 1-6)
niissä oppiaineissa, joissa erityisesti on perusteltua antaa yleistä tukea,
esimerkiksi jakaa opetusryhmiä. Koulujen tulee liittää suunnitelma
käytettävissä olevista tunneista opetussuunnitelmaan perustuvaan suunnitelmaan sekä antaa raportti kasvatus- ja opetuslautakunnalle.
Liitteenä olevassa tuntijakotaulukossa on merkitty ne oppiainekohdat, joissa Lempäälän koulujen nykyinen tuntijako on ylitse valtakunnallisen opetustuntimäärän ja joiden osalta koulu voi painottaa opetustuntien käyttöä
tarkoituksenmukaisella tavalla, esim. taito- ja taideaineiden osalta ottaen
huomioon myös vallitsevat olosuhteet. Koulujen tulee liittää suunnitelma
käytettävissä olevista tunneista opetussuunnitelmaan perustuvaan
suunnitelmaan sekä antaa raportti kasvatus- ja opetuslautakunnalle
30.5.2016 mennessä. Lisäksi on huomionarvoista, että mahdollisen
minimituntijakopäätöksen myötä mahdollistuu opetusryhmien pienentämisavustuksen hakeminen myös jatkossa. Muutoin opetusryhmäkoot
nousisivat nykyisestä huomattavasti enemmän, mutta tällä sitä voidaan
minimoida.
Asiaa on selostettu sivistyslautakunnalle lähetekeskusteluna 2.12.2014 kokouksessa (aineisto toimitettu sähköpostilla). Esityslistan mukana toimitetaan nykyinen tuntijako ja esitys uudeksi tuntijaoksi. Asia on käsitelty
edellä mainittujen henkilöstö- ja yhteistyöryhmien kokouksissa 11/2014.
Erityisen tuen resurssin uudelleenjärjestelyn periaatteet on kasvatus- ja
opetuslautakunnassa 10.2.2015 ja koulukohtainen opetustuntiresurssi
vahvistetaan 17.3.2015 kokouksessa.
Täytäntöönpano: ote koulut ja pääluottamusmies Riihelä
Ehdotus
SIVISTYSLAUTAKUNTA päättää edellä selostetun mukaisesti 1.8.2015
lähtien
1.
kuntakohtaiseksi tuntijaoksi 222 vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 1-9
siten, että vuosiluokkien 1-6- nykyisen minimituntimäärän ylittävän
tunnit kohdennetaan suunnitelmallisesti vuosiluokkatason tuen toteuttamiseen; ja
2.
koulujen tulee raportoida tuntien käytöstä 30.05.2016 mennessä
kasvatus- ja opetuslautakunnalle
SIV 7.1.2015
Esittelijä, sivistysjohtaja Nina Lehtinen selosti asiaa.
Päätös
SIVISTYSLAUTAKUNTA hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti
ehdotuksen.
SIV 19.1.2015/RA/ra
Pöytäkirjan tarkastajat:
LEMPÄÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
Liitteet
Pöytäkirjan tarkastajat:
PÖYTÄKIRJA
§4
1/2015
15.01.2015
PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO 1.8.2015 LÄHTIEN
9
LEMPÄÄLÄN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
§5
1/2015
10
15.01.2015
LIIKUNTALUOKKIEN TOIMINNAN JATKUMINEN HAKKARIN JA SÄÄKSJÄRVEN KOULUISSA
1250/12.00.01.03/2014
SIVLTK 15.01.2015 § 5
Hakkarin ja Sääksjärven kouluissa on kolmen lukuvuoden ajan toteutettu
liikuntaluokkien toimintaa. Tulevan lukuvuoden osalta on jälleen tullut toiveita ja kyselyjä liikuntaluokkien jatkosta. Liikuntaluokat on perusteltua
vakiinnuttaa saatujen kokemusten perusteella uuden opetussuunnitelman
(käytössä 1.8.2016 vuosiluokilla 1-6) käyttöönoton yhteydessä, jota
koskevan määräyksen Opetushallitus on antanut 22.12.2014. Uudessa
opetussuunnitelmassa korostuu myös taito- ja taideaineiden valinnaisuus,
mikä osaltaan mahdollistaa myös sivityslautakunnan 12.2.2014 päätöksen
mukaisesti muiden oppiaineiden painotuksen seuraavalla perusteella:
169 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 3 § ja 10 §
LUKU 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA
Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää
oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan
kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja
kartuttaa valintojen tekemisen taitoja.
12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit
Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1-6 ja vuosiluokille 7-9 osoitetaan kullekin taide- ja taitoaineelle (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta,
kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistuntimäärä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan 1-6 vuosiluokille yhteensä kuusi
vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 7-9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista
tuntijaossa käytetään nimeä taide- ja taitoaineiden valinnaiset.
Valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina ja opetettavien taide- ja
taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. Valinnaisten tuntien käytöstä päätöksen tekee opetuksen järjestäjä.
Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voidaan paikallisessa opetussuunnitelmassa jakaa musiikin, kuvataiteen, käsityön,
liikunnan ja kotitalouden kesken opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla.
Vaihtoehtoisesti vuosiviikkotunnit tai osa niistä voidaan osoittaa oppilaiden
valittaviksi taide- ja taitoaineiden opinnoiksi, jotka syventävät oppilaan
osaamista. Valinnaisia tunteja voidaan käyttää painotetun opetuksen
järjestämiseen, mikäli paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan
joitakin taide- ja taitoaineita tai niistä muodostettua oppiainekokonaisuutta.
Liite
Täytäntöönpano: ote Hakkarin ja Sääksjärven koulut
Ehdotus
SIVISTYSLAUTAKUNTA päättää edellä selostetun mukaisesti, että
1. liikuntaluokat voivat jatkaa toimintaansa toistaiseksi nykyiseltä pohjalta; ja
2. vakinaistamista koskeva päätös tehdään uuden opetussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä edellä selostetun mukaisesti.
SIV 7.1.2015
Pöytäkirjan tarkastajat:
LEMPÄÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§5
1/2015
15.01.2015
Esittelijä, sivistysjohtaja Nina Lehtinen selosti asiaa.
Keskustelun aikana jäsen Jukka Suojanen teki seuraavan muutetun
päätösehdotuksen:
SIVISTYSLAUTAKUNTA päättää, että
1. liikuntaluokat voivat jatkaa toimintaansa nykyiseltä pohjalta
lukuvuoden 2015-2016 ja
2. asia palautetaan valmisteltavaksi sivistyslautakunnan 12.2.2014
päätöksen mukaisesti siten, että selvityksessä huomioidaan myös
muut kuin taide- ja taitoaineet ja
3. selvityksen pohjalta käydään lähetekeskustelu kasvatus- ja
opetuslautakunnassa syksyllä 2015. Lähetekeskustelun pohjalta
valmistellaan mahdollista erikoisluokkien vakinaistamista uuden
opetussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.
Jukka Suojasen tekemään ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Esittelijä, sivistysjohtaja Nina Lehtinen teki seuraavan muutetun
päätösehdotuksen:
1. liikuntaluokat voivat jatkaa toimintaansa toistaiseksi nykyiseltä
pohjalta; ja
2. vakinaistamista koskeva päätös tehdään uuden
opetussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä edellä selostetun
mukaisesti
3. sekä selvittää osana opetussuunnitelman 2016 valmistelutyötä
muiden erikoisluokkien perustamista sivistyslautakunnan
12.2.2014 päätöksen mukaisesti.
Päätös
SIVISTYSLAUTAKUNTA hyväksi keskustelun jälkeen yksimielisesti
esittelijän tekemän muutetun ehdotuksen ja puheenjohtaja totesi, että
esittelijän muutettu päätösehdotus on tullut lautakunnan päätökseksi.
SIV 19.1.2015/RA/ra
Liitteet
Pöytäkirjan tarkastajat:
OPETUSHALLITUS, PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN
PERUSTEET 2014
11
LEMPÄÄLÄN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
ILMOITUSASIAT
SIVLTK 15.01.2015 § 6
§6
15.01.2015
Esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Ehdotus
1/2015
Viranhaltijapäätökset
Opetus- ja kulttuuriministeriö; Selvitys 2013 valtion erityisavustuksen käytöstä. Selvitys lähetetty 18.12.2014.
Opetus- ja kulttuuriministeriö; Valtion erityisavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Hakemus lähetetty
16.12.2014.
Opetushallitus; Päätös oppimisympäristöjen kehittämisen valtionavustukset vuonna 2012. Lisäaikaa myönnetty avustuksen käytölle anomuksen mukaisesti 31.12.2015 saakka.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus; Päätös koskien valitusta koulukuljetuksesta. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Yhtymähallitus; Esityslista 10.12.2014
Lempäälän kunta, viranhaltijapäätös, Kunnanjohtaja; Lempäälän
kuntaorganisaation Facebook -profiilin perustaminen, 4.12.2014 §
33
Lempäälän kunnan ja Pii Poon yhteinen lastenkulttuurityöryhmä
(LAKU), Muistio 3.12.2014
Pirkkalan kunta, Ympäristönterveydenhuolto; Tarkastuspöytäkirja
12.12.2014. Koulutilojen tarkastus, Lempäälän lukio
Lempäälän kunta, Säijän koulun johtokunta; Pöytäkirja 5/2014
Lempäälän kunta, Kuljun koulun johtokunta; Pöytäkirja 3/2014
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Terveyden edistämisen neuvottelukunta; Muistio 15.12.2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Erityisavustus koulutuksellista tasaarvoa edistäviin toimenpiteisiin, päätös. Lempäälän kunta sai
avustusta 6.000 euroa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtion erityisavustus ryhmäkokojen
pientämiseen, päätös. Lempäälän kunta ei hakenut ko. avustusta.
Kunnat.net; Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2015
Päätöspöytäkirja, Päikky koekäytön hyväksyminen
Aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomi; Päätös kantelusta. Kantelu ei annan aluehallintoviraston taholta aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Lempäälän kunta, Sivistystoimi, Opetuspalvelut; Selvitys opetuksen järjestäjälle välttämättömien voimakeinojen käytöstä
SIVISTYSLAUTAKUNTA merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
SIV 7.1.2015
Lisäksi esiteltiin seuraava ilmoitusasia:
19. Aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomi; Päätös kantelusta.
Päätös
SIVISTYSLAUTAKUNTA hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti
ehdotuksen.
SIV 19.1.2015/RA/ra
Pöytäkirjan tarkastajat:
12
LEMPÄÄLÄN KUNTA
LEMPÄÄLÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
1/2015
13
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
15.01.2015
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 6
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
HallintolainkäyttölainL 5 § 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
SIVISTYSLAUTAKUNTA
PL 36
37501 LEMPÄÄLÄ
(käyntiosoite: Tampereentie 10)
sähköpostiosoite: [email protected]
fax: (03) 565 51 526
Pykälät
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Tiedoksisaanti
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville.
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lasketa määräaikaan. Jos määrärajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen 23.1.2015
Pöytäkirjan tarkastajat:
LEMPÄÄLÄN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
1/2015
14
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomai- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuknen ja valitusaika sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka
on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
sähköposti: [email protected]
fax: 010 3642 269
Valituskirja
Kunnallisvalitus
Pykälät
Valitusaika
30 päivää
Hallintovalitus
Pykälät
Valitusaika
30 päivää
Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite:
Pykälät
Valitusaika
päivää
Valitusaika luetaan siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä tiedoksisaantipäivää kuitenkaan lukuunottamatta.
Valitusaika päättyy
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomio-istuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös nimi, osoite ja postiosoite
Valitusasiakirjat on toimitettava 1) nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Pykälät
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan
Pöytäkirjan tarkastajat:

Similar documents