AKTUALNI RAZPISI - Univerza v Mariboru

Comments

Transcription

AKTUALNI RAZPISI - Univerza v Mariboru
AKTUALNI RAZPISI
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
OBZORJE 2020 (HORIZON 2020)
Številka 6/2015; 23. 11. 2015
Kratek opis razpisa
Rok prijave:
1. steber: Znanstvena odličnost (Excellence in the science base)
1. NCP PROJECT ON STRENGTHENING
COMPETITIVENESS IN ERC CALLS
2. MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS
3. MARIE SKŁODOWSKA-CURIE CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL
PROGRAMMES
ERC želi na lokalni in nacionalni ravni okrepiti podporo
predvsem državam s slabšo udeležbo v programu ERC.
7. 1. 2016
Poudarek je na prepoznavanju in izmenjavi dobrih NCP
(National contact points) praks.
Cilj ITN je usposobiti novo generacijo ustvarjalnih,
12. 1.
podjetniških in inovativnih raziskovalcev, ki šele začenjajo 2016 in 10. 1.
svojo poklicno pot, z namenom soočenja s sedanjimi in
2017
prihodnjimi izzivi.
Cilj sheme COFUND je stimulacija regionalnih, nacionalnih
29. 9.
ali mednarodnih programov za spodbujanje odličnosti v
2016 in 28. 9.
raziskovalčevem uposabljanju, mobilnosti in poklicnem
2017
razvoju. Pomembno je širjenje najboljših praks ukrepov
Marie Sklodowske - Curie.
4. DEVELOPMENT AND LONG-TERM
SUSTAINABILITY OF NEW PAN-EUROPEAN
RESEARCH INFRASTRUCTURES
5. SUPPORT TO POLICY AND INTERNATIONAL
COOPERATION
Namen te dejavnosti je podpreti konceptualno in tehnično
zasnovo za nove raziskovalne infrastrukture, ki so v skladu
z dimenzijami in evropskimi interesi.
6. E-INFRASTRUCTURES
E-infrastruktura bo podpirala evropsko politiko na
30. 3.
področju odprtosti raziskovalnih podatkov, drugih
2016 in 29. 3.
podatkov v okviru računalniške znanosti ter zmogljivosti,
2017
raziskav in mreženja na področju izobraževanja in inovacij.
7. INTEGRATING AND OPENING RESEARCH
INFRASTRUCTURES OF EUROPEAN INTEREST
Gre za odpiranje ključnih nacionalnih in regionalnih
30. 3.
raziskovalnih infrastruktur za vse evropske raziskovalce 2016 in 29. 3.
(tako iz akademskih krogov, kot iz industrije) s poudarkom
2017
na skupnem razvoju.
8. FOSTERING THE INNOVATION POTENTIAL OF
RESEARCH INFRASTRUCTURES
Razpis se osredotoča na spodbujanje inovacijskega
30. 3.
potenciala raziskovalnih infrastuktur.
2016 in 29. 3.
2017
29. 3. 2017
30. 3.
Ta razpis se osredotoča na krepitev raziskovalnih
2016 in 29. 3.
infrastruktur in mednarodnega sodelovanja v okviru
2017
evropske politike.
1/10
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
Številka 6/2015; 23. 11. 2015
9. FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE COMPUTING
27. 9.
Končni cilj je doseži vrhunsko zmogljivost računalniške
2016 in 26. 9.
lestvice v tehnologijah, aplikacijah in platformah.
2017
10. FET-OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW Pri tem razpisu gre za podporo začetnih stopenj skupnih
TECHNOLOGIES
znanosti in raziskav na področju tehnologije, za namene
radikalnih tehnoloških možnosti v prihodnje. Open research and innovation actions: *11. 5. 2016, *17. 1. 2017
in *27. 9 .2017, Open Coordination and Support Actions: *11. 5. *Rok prijave.
2016, Open Coordination and Support Actions: *17. 1. 2017,
Innovation Launchpad: *29. 9. 2016 in *27. 9. 2017.
11. MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE
12. EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT
Gre za spodbujanje mednarodnega in medsektorskega
sodelovanja skozi izmenjavo osebja, izmenjavo idej in
inovacij na področju raziskovanja in inovacij. Cilj noči raziskovalcev je, da se skozi dogodek poveča
ozaveščenost
o
raziskovalnih
in
inovacijskih
aktivnostih/dejavnostih, da se poveča razumevanje o
vplivu raziskovalca na vsakodnevno življenje posameznika,
ipd.
5. 4. 2017
13. 1. 2016
2. steber: Vodilni položaj v industriji in kompetenčni okvirni programi (Industrial leadership
and competititive frameworks)
1. HORIZON PRIZE – COLLABORATIVE SHARING OF Znesek bo predan najbolj inovativnemu pristopu, ki bo
SPECTRUM
omogočal znatno povečanje souporabe in ponovne
uporabe spektra ter bo presegal trenutno veljavno
souporabo metod in tehnik.
2. HORIZON PRIZE – BREAKING THE OPTICAL Zmagovalna bo tista rešitev, ki bo povečala zmogljivost
TRANSMISSION BARRIERS
vlaken, v odvisnosti od kanala, območja spektra in/ali
učinkovitosti in dosegljivosti spektra. Pri raziskavi je
potrebno dosegati energetsko učinkovitost, ekonomsko
uspešnost in enostavnost za uporabo.
3. HORIZON PRIZE – MATERIALS FOR CLEAN AIR
4. INTERNET OF THINGS
5. COMPETITIVENESS OF EUROPEAN SPACE
SECTOR: TECHNOLOGY AND SCIENCE
6. APPLICATIONS IN SATELLITE NAVIGATION – GALILEO – 2017
17. 12. 2015
15. 3. 2016
Zmagovalec tega razpisa bo oseba ali skupina oseb, ki se
bo najbolj učinkovito spopadla z naslednjim izzivom:
Razviti najbolj inovativno materialno zasnovo (rešitev), ki
23. 1. 2018
bo zmanjšala koncentracijo trdih delcev na urbanih
področjih.
Gre za nastanek IoT (Internet of things) ekosistemov, 12. 4. 2016 in
podprtih s strani odprtih tehnologij in platform.
25. 4. 2017
Predmet razpisa je konkurečnost evropske vesoljske
3. 3. 2016
agencije.
Sistem Galileo bo zagotavljal položaj, navigacijo, napoved
točnega časa ter povečal razpoložljivost in zanesljivost
1. 3. 2017
drugih GNSS (Global Navigation Satellite System), hkrati pa
zagotavljal evropsko ne-odvisnost od drugih GNSS.
3. steber: Družbeni izzivi (Societal challenges)
1. BIO BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING
2. HORIZON PRIZE - FOOD SCANNER
Znotraj tega razpisa se nahaja 19 različnih tematik, ki se
navezujejo na bio industrijo.
Cilj razpisa je izboljšati zdravje in dobrobit državljanov z
nadzorovanjem prehranjevanja oz. vnosa hrane v telo, z
napravo "food scanner".
2/10
3. 12. 2015
9. 3. 2016
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
3. 2016-2017 AUTOMATED ROAD TRANSPORT
Številka 6/2015; 23. 11. 2015
Glavni prispevek tega razpisa bo podpirati kratkoročno
uvedbo osebnih avtomobilov s specifičnimi lastnostmi kot
je varna ustavitev avta avtomatika ipd.
ICT infrastructure to enable the transition towards road transport
automation: *26. 1. 2017 in *27. 1. 2017, Automation pilots for passenger
cars: *20. 1. 2016 in *29. 9. 2016, Multi-Brand platooning in real traffic
conditions: *26. 1. 2016 in *27. 9. 2017, Safety and end-user acceptance
aspects of road automation in the transition period: *20. 1. 2016 in *29. 9.
2017, Road infrastructure to support the transition to automation and the
coexistence of conventional and automated vehicles on the same network:
*20. 1. 2016 in *29. 9. 2017, Coordination of activities in support of road
automation: *26. 1. 2016, Full-scale demonstration of urban road transport
automation: *26. 1. 2016 in *27. 9. 2017.
4. 2016-2017 GREEN VEHICLES
5. 2016-2017 MOBILITY FOR GROWTH
*Rok prijave.
Obseg dejavnosti v okviru tega razpisa vključuje tako
26. 1.
napredne tehnologije in novo arhitekturo vozil, kot tudi 2016 in 1. 2.
izboljšanje aerodinamike in razvojno komponento za
2017
vozila na alternativna goriva.
Promet je na pragu nove dobe "pametne mobilnosti".
Namen razpisa je medsebojna povezava infrastrukture,
prevoznih sredstev, potnikov in blaga na način, da se *Rok prijave.
doseže optimalna mobilnost "od vrat do vrat", večja
varnost, manjši vpliv prometa na okolje in nižji stroški
poslovanja.
Reducing energy consumption and environmental impact of
aviation: *20. 1. 2016 in *29. 9. 2016, Reducing aviation noise:
*26. 1. 2017 in *19. 10. 2017, Maintaining industrial leadership in
aeronautics: *26. 1. 2017 in *19.10.2017, Breakthrough
innovation: *20. 1. 2016 in *29. 9. 2016, Identification of gaps,
barriers and needs in the aviation research: *26. 1. 2016,
Innovations for energy efficiency and emission control in
waterborne transport: *26. 1. 2017 in *19. 10. 2017,
Development, production and use of high performance and
lightweight materials for vessels and equipment: *20. 1. 2016 in
*29. 9. 2016, New and improved transport concepts in
waterborne transport: *20. 1. 2016 in *29. 9. 2016, Complex and
value-added specialised vessels: *26. 1. 2017 in *19. 10. 2017,
Protection of all road users in crashes: *26. 1. 2017 in *19. 10. *Rok prijave.
2017, Safer waterborne transport and maritime operations: *20.
1. 2016 in *29. 9. 2016, Transport infrastructure innovation to
increase the transport system safety at modal and intermodal
level (including nodes and interchanges): *20. 1. 2016 in *29. 9.
2016, Behavioural aspects for safer transport: *20. 1. 2016 in *29.
9. 2016, Euro-African initiative on road safety and traffic
management: *26. 1. 2016, Increasing the take up and scale-up of
innovative solutions to achieve sustainable mobility in urban
areas: *26. 1. 2017 in *19. 10. 2017, Supporting 'smart electric
mobility' in cities: 26. 1. 2017 in *19. 10. 2017, Innovative
approaches for integrating urban nodes in the TEN-T core
network corridors: *1. 2. 2017, Facilitating public procurement of
innovative sustainable transport and mobility solutions in urban
areas: *26. 1. 2016,
3/10
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
Številka 6/2015; 23. 11. 2015
New ways of supporting development and
implementation of neighbourhood-level and urban-districtlevel transport innovations: *20. 1. 2016 in *29. 9. 2016,
Networked and efficient logistics clusters: *20. 1. 2016 in *29. 9.
2016, Innovative ICT solutions for future logistics operations: *26.
1. 2017 in *19. 10. 2017, Promoting the deployment of green
transport, towards Eco-labels for logistics: *26. 1. 2016, Potential
of the Physical Internet: *1. 2. 2017, Innovative concepts, systems
and services towards 'mobility as a service': *20. 1. 2016 in *29.
9. 2016, Large-scale demonstration(s) of cooperative ITS: *20. 1.
2016 in *29. 9. 2016, Roadmap, new business models, awareness
raising, support and incentives for the roll-out of ITS: *26. 1.
2016, Resilience to extreme (natural and man-made) events: *26.
1. 2017 in *19. 10. 2017, Optimisation of transport infrastructure
including terminals: *26. 1. 2017 in *19. 10. 2017, The Port of the *Rok prijave.
future: *26. 1. 2017 in *19. 10. 2017, Research, technology
development and market trends for the European transport
manufacturing industries: *26. 1. 2016, Big data in Transport:
Research opportunities, challenges and limitations: *1. 2. 2017,
Assessing future requirements for skills and jobs across transport
modes and systems: *26. 1. 2016, Improving accessibility,
inclusive mobility and equity: new tools and business models for
public transport in prioritised areas: *1. 2. 2017, Shifting
paradigms: Exploring the dynamics of individual preferences,
behaviours and lifestyles influencing travel and mobility choices:
*1.. 2. 2017, Innovation awards for students and researchers in
the context of the Transport Research Arena conference - TRA
2018: *26. 1. 2016.
6. CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION 7. PERSONALISED MEDICINE
8. UNDERSTANDING EUROPE - PROMOTING THE
EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE
9. SMART AND SUSTAINABLE CITIES
10. HORIZON PRIZE - BETTER USE OF ANTIBIOTICS
Osredotočanje na naslednja kritična področja v okviru
infrastruktur: vodni sistemi, energetska infrastruktura
(elektrarne in distribucije), prometna infrastruktura,
komunikacijska infrastruktura ter zdravstvene in finančne
storitve.
Upravičenci bodo lahko zaračunali stroške kliničnih
preizkusov na podlagi stroškov na enoto, določenih v
skladu z metodlogijo, določeno v Sklepu komisije (C2014)
1393, ki je na voljo na portalu za udeležence ("Participant
portal").
25. 8. 2016
16. 2. 2016,
13. 4. 2016,
11. 4. 2017
Boljše razumevanje evropske kulturne, družbene enotnosti in raznolikosti v preteklosti bo pripeljalo do razmisleka o
sodobnih izzivih in možnostih, hkrati pa pripomoglo k 4. 2. 2016 in
morebitnim rešitvam za oblikovanje boljše Evrope.
7. 2. 2017.
Posebna pozornost mora biti usmerjena v "dostopnost za
vse" in v tehnologijo, ki jo lahko ima le-ta pri spodbujanju
boljšega razumevanja Evrope.
Ključni izzivi so zagotoviti rešitve za občutno povečanje
8. 3. 2016, 5.
splošne energetske učinkovitosti in učinkovitosti virov
4. 2016 in 6.
mesta z naslednjimi ukrepi, ki obravnavajo: energetske
9. 2016.
sisteme, mobilnost, podnebne spremembe, vodo,
kakovost zraka.
Vrednost razpisa je milijon evrov. S tolikšnim zneskom bo
nagrajena oseba ali skupina oseb, ki se bo najbolj
efektivno spopadla z naslednjim izzivom: Razviti hiter test,
ki lahko na določeni točki zdravljenja pacienta, ki se
spopada z infekcijo dihal, ugotovi, da se ga lahko pozdravi
brez antibiotikov.
4/10
17. 8. 2016
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
INTERREG EUROPE
Številka 6/2015; 23. 11. 2015
Kratek opis razpisa
Rok prijave:
Transnacionalno sodelovanje
Mediteran (European Cooperation Programme for the Mediterranean area)
1. First call for horizontal projects
ERASMUS+
Razpis za horizontalne projekte obsega vsebinsko področje
3 prioritetnih osi z njihovimi specifičnimi cilji ter
horizontalnimi temami.
Kratek opis razpisa
NOVO!!!
11.1.2016
Rok prijave:
1. Strategic Partnerships in the field of education, Strateška partnerstva imajo namen podpirati razvoj,
training and youth
prenos in/ali implementacijo inovativnih praks kot tudi
skupnih inciativ, ki podpirajo sodelovanje, vzajemno
*Rok prijave.
učenje in izmenjavo izkušenj na evropski ravni.
*HEI, VET, School and Adult education - 31. 3. 2016 do 12.00 po
bruseljskem času. Področje mladine: 2. 2. 2016, 26. 4. 2016 in 4.
10. 2016 do 12.00 po bruseljskem času.
2. Knowledge Alliances
3. Sector Skills Alliances
4. Capacity building in the field of higher
education
5. Capacity building in the field of youth
6. Jean Monnet Activities
Namen koalicij znanja je krepiti evropsko inovacijsko
zmogljivost in spodbujati inovacije v visokem šolstvu,
gospodarstvu in širšem družbenem okolju. Namen je 26. 2. 2016 do
doseči enega izmed naštetih ciljev: 1. razviti nove,
12.00 po
inovativne in multidisciplinarne pristope poučevanja in bruseljskem
učenja; 2. spodbujati podjetništvo in podjetniške veščine
času.
visokošolskega pedagoškega osebja in zaposlenih v
podjetjih; 3. olajšati izmenjavo, tok in soustvarjanje
znanja.
Namen koalicij sektorskih spretnosti je spoprijemanje s
pomanjkanjem veščin tako, da identificiramo specifične 26. 2. 2016 do
potrebe in zahteve trga dela po novih veščinah za določen
12.00 po
poklic (skupino poklicev) in spodbujanje odzivnosti bruseljskem
izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja na te
času.
potrebe in zahteve.
Projekti krepitve zmogljivosti so transnacionalni projekti
10. 2. 2016 do
sodelovanja, ki temeljijo na multilateralnih partnerstvih
12.00 po
med visokošolskimi institucijami iz programskih in
bruseljskem
partnerskih držav. Lahko so vključeni tudi neakademski
času.
partnerji za krepitev vezi z družbo in gospodarstvom in
povečanje učinka projekta.
Namen projektov krepitve zmogljivosti na področju
2. 2. 2016 in
mladine je spodbujati sodelovanje in izmenjavo na
1. 7. 2016 do
področju mladine med programskimi državami in
12.00 po
partnerskimi državami iz različnih regij sveta. Namen je
bruseljskem
izboljšati kvaliteto in prepoznanje mladinskega dela,
času. neformalnega učenja in prostovoljstva v partnerskih
državah.
Namen Jean Monnet akcij je promovirati odličnost v 25. 2. 2015 do
poučevanju in raziskovanju na področju študij Evropske
12.00 po
unije po svetu.
bruseljskem
času. 5/10
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
7. Sport - Collaborative partnerships
Številka 6/2015; 23. 11. 2015
Skupna partnerstva nudijo priložnost za razvoj, prenos
in/ali implementacijo inovativnih praks na različnih
področjih povezanih s športom in fizično aktivnostjo med
različnimi organizacijami in akterji v in izven športa,
vključujoč posebno javne oblasti na lokalni, regionalni, *Rok prijave.
nacionalni in evropski ravni, športnimi organizacijami,
oraginazcijami povezanimi s športom in izobraževan+lnimi
ustanovami.
*21. 1. 2016 do 12.00 po bruseljskem času za projekte povezane z
Evropskim tednom športa in 12. 5. 2016 do 12.00 po bruseljskem
času za ostale projekte.
8. Sport - Small collaborative partnerships
9. Not-for-profit european sport events
Manjša skupna partnerstva bi naj promovirala ustanovitev 12. 5. 2016 do
in razvoj transnacionalnih mrež na področju športa. EU
12.00 po
lahko zato zagotovi možnosti za močnejše sodelovanje bruseljskem
med deležniki.
času. Ta akcija spodbuja: prostovoljstvo v športu, socialno
vključenost s pomočjo športa, enakost spolov v športu,
zdravje skozi fizično aktivnost, implementacijo evropskega *Rok prijave.
tedna športa.
*21. 1. 2016 do 12.00 po bruseljskem času za projekte povezane z
Evropskim tednom športa in 12. 5. 2016 do 12.00 po bruseljskem
času za ostale projekte.
DRUGI MEDNARODNI RAZPISI
Kratek opis razpisa
Rok prijave:
COSME - Programme for the
Competitiveness of Enterprises and Small
and Medium-sized Enterprises (SMEs)
1. Feasibility study concerning the actual
implementation of a joint cross-border
procurement procedure by public buyers from
different Member States
2. Support for Policy Reform - support for SMEs
engaging in apprenticeships
Cilj te študije je oceniti izvedljivost izvajanja skupnih
čezmejnih javnih naročil, katerih naročniki bi bili centralni
nabavni organi ali naročniki, ki se nahajajo v različnih
državah EU in zajemajo vodstvene, pravne in
organizacijske vidike.
Cilj tega razpisa je krepitev zmogljivosti organizacij za
podporo malim in srednje velikim podjetjem (MSP), bodisi
na novo vključevanje v ali znatno povečanje pripravništva.
3. Call for proposals: Erasmus+ 2016 - relevant to Javni ali zasebni organi, ki delujejo na področjih
defence-related sectors in addressing skills
izobraževanja in usposabljanja, lahko zaprosijo za finančna
shortages
sredstva za izvajanje ukrepov, ki se nanašajo na znanja, ki
jih potrebujemo in jih primanjkuje, pomembne za
obrambo, prek povezav sektorskih spretnosti, povezav
znanja ali strateških partnerstev, ki podpirajo sodelovanje
na področju inovacij.
14. 12. 2015
15. 1. 2016
26. 2. 2016
Drugi razpisi in javna naročila
1. Evaluation of national actions regarding the
transposition of Council Directive
2013/59/Euratom's requirements in the
medical sector
2. Call for proposals "Projects in the context of the
Integrated Maritime Policy in the Black Sea
and/or Mediterranean Sea regions"
Javno naročilo: Vrednotenje nacionalnih ukrepov v zvezi s
prenosom Direktive Sveta 2013/59 / zahteve Euratoma v
zdravstvu.
V sklopu javnega razpisa bodo sredstva dobili projekti, ki
bodo podprli konkretne pristope in iniciative Integrirane
pomorske politike in promocijo ustvarjanja delovnih mest,
inovacij in podjetništva v modri ekeonomiji črnega morja
in/ali sredozemskega morja.
6/10
25. 11. 2015
26. 11. 2015
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
3. Internal Security Fund Police: Transnational
initiatives to fight trafficking in drugs and
firearms
4. Študija pametnih elektro-optičnih senzorjih „Sistemska arhitektura za krepitev zbirov senzorjev za izboljšanje osveščenosti o razmerah“.
5. Call for tenders for a Framework Contract for
Media Analysis Services for the European
Commission
6. Ocenjevalna študija v podporo oceni direktive o živalskih vrtovih (Direktiva Sveta 1999/22/ES)
7. Pregled literature, ki vsebuje osnovne
informacije o RNAi, ki bi lahko podprle oceno
tveganja za hrano/krmo in okolje v zvezi z
gensko spremenjenimi rastlinami na osnovi
RNAi
8. Podpora politike s področja notranjega trga za rast: študija izvedljivosti o dejanskem izvajanju skupnega čezmejnega razpisnega postopka s strani kupcev iz različnih držav članic
9. Justice Programme: Action grants to support
national or transnational e-Justice projects
Številka 6/2015; 23. 11. 2015
Generalni direktorat Evropske komisije za notranje zadeve
je v okviru instrumenta za finančno podporo na področju
policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja
proti njemu ter obvladovanja kriz objavil javni razpis,
namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov na
področju boja proti nezakoniti trgovini s strelnim orožjem
ter trgovanju z drogami.
Študija bo predstavljala korak k izpolnitvi cilja EOST
CapTech EDA za spodbujanje sodelovanja v raziskavah v
zvezi z vzpostavitvijo napredne odprte arhitekture, ki
omogoča kombinacijo različnih senzorjev v več fizičnih
konfiguracijah (npr. dislocirani senzorji, združeni v enem
paketu, nameščeni na stolpu, vgrajeni v platformo), za
prilagoditev načinov delovanja na scenarije (npr. prizemni
senzor brez posadke, statični zračni senzor za opazovanje
okolice taborišča, samonastavljivi strojni senzorji).
Javni razpis za sklenitev okvirne pogodbe za storitve
analize medijev Evropske Komisije.
Splošni cilj naročila je pomagati Evropski komisiji pri oceni
direktive o živalskih vrtovih. To bo zajemalo zbiranje,
vrednotenje in sintezo dokazil za oceno. Študija bo to
obravnavala na podlagi pregleda naslednjih kategorij:
ustreznost, učinkovitost, uspešnost in skladnost, kakor
tudi dodana vrednost za EU.
Z javnim naročilom se želi pridobiti celovit pregled
literature o različnih vprašanjih, povezanih z oceno
tveganja, opredeljenih v okviru delavnice EFSA. Podrobna
obravnava RNAi, ki bi lahko bila relevantna za oceno
tveganja za hrano/krmo in oceno tveganja za okolje v zvezi
z gensko spremenjenimi rastlinami na osnovi RNAi in
prehrambenimi/krmnimi proizvodi, pridobljenimi iz teh
rastlin, je na voljo v razpisnih specifikacijah.
Cilj te študije je oceniti izvedljivost izvajanja skupnega
čezmejnega javnega naročanja s strani naročnikov ali
osrednjih nabavnih organov iz različnih držav članic, ki
obsega vodstvene, pravne in organizacijske vidike.
Izvajalec mora zagotoviti priporočila o načinu
obravnavanja teh izzivov ter načrt/smernice za izvajanje
podobnih projektov s strani drugih kupcev.
Javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih
projektov na področju e-pravosodja kot orodja za
izboljšanje dostopa državljanov do sodnega varstva.
10. Framework contract for evaluations of the CAP Javni razpis za ukrepe evalvacijskih študij SKP, ki prispevajo
measures contributing to the general objective k splošnim ciljem uspešne pridelave hrane.
of viable food production
7/10
1. 12. 2015
3. 12. 2015
4. 12. 2015
8. 12. 2015
14. 12. 2015
14. 12. 2015
6. 1. 2016
18. 12. 2015
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
11. Open Society Foundations’ Grants Program: Mental Health Initiative
Številka 6/2015; 23. 11. 2015
Razpis fundacije SOROS za sofinanciranje projektov na
področju duševnega zdravja. Fundacija sofinancira
projekte, ki so usmerjeni v dezinstitucionalizacijo in razvoj
skupnostne oskrbe.
Odprt razpis
Program EUROPEAID
1. Enhancing the capacities of the Serbian
Namen projekta je izboljšati varnost hrane in sistem
authorities in zoonoses and food borne disease kontrole bolezni v Republiki Srbiji z izboljšano kotrolo
control (SR 13 IB AG 01)
bolezni živali, bolezni, ki se prenašajo s hrano,
antimikrobsko odpornostjo ipd.
2. Strenghtening the quality assurance nad control Cilj projekta je podpora reviziji in posodabljanju obstoječih
of the educational system
Programov za usposabljanje in ocenjevanje ravnateljev
kakor tudi razvoj novega Programa za izboljšanje struktur
šolskega managementa. Geografsko območje: Nekdanja
jugoslovanska republika Makedonija
4. Support to the modernization of the system for
Namen projekta je podpora reformi post-sekundarnega
post-secondary education
izobraževanja z posodobitvijo strateških dokumentov in
relevantne zakonodaje na tem področju vključujoč
institucionalno in organizacijsko ureditev v Nekdanji
jugoslovanski republiki Makedoniji.
4. Strengthening policy formulation and drafting
legislation and their effective implementation
5. Strengthening efficiency, accountability and
transparency of the judicial and prosecutorial
system in Kosovo
6. Further Capacity building in the area of Plant
Protection Products and Pesticide Residues
7. Strengthening Policy and Capacities to Reduce
Undeclared Work (CRO MOONLIGHTING)
8. Developing cooperation between higher
education institutions, the private sector and
relevant public bodies
9. Support to the Civil Service Commission in
further reforms of the civil service system in
Azerbaijan
Cilj razpisa je okrepiti vladavino prava in pravni sistem z
oblikovanjem politik in osnovanjem zakonodaje in nato
učinkovito implementacijo le-tega na Kosovu.
18. 11. 2015
3. 12. 2015
18. 12. 2015
21. 12. 2015
Cilj razpisa je povečati učinkovitost, transparentnost in
trajnost pravnega sistema z izboljšanjem načrtovanja in
implementacije pravnih reform in povečati učinkovitost
Pravnega in Tožilskega Sveta na Kosovu, vključujoč
Posebno tožilsko pisarno na Kosovu.
21. 12. 2015
Cilj razpisa je zagotoviti varovanje zdravja, okolja in
potrošnikov v Republiki Srbiji s krepitvijo nadzora nad
uporabo izdelkov za zaščito rastlin in pesticidov.
11. 1. 2016
Cilj razpisa je razvoj učinkovitega sistema politik, meril in
kontrolnih mehanizmov proti delu na črno kot tudi krepiti
administrativne zmogljivosti relevantnih institucij v tem
sektorju v skladu z EU pravili in dobrimi praksami z
namenom zmanjšati stpnjo dela na črno in povečati
prispevke iz naslova dela v državno blagajno. Geografsko
območje: Republika Hrvaška
NOVO!
14.1.2016
Cilj te operacije je podpora povezavi med visokošolskimi
institucijami in trgom delovne sile z namenom izboljšati
kvaliteto visokošolskega izobraževanja v Nekdanji
jugoslovanski republiki Makedoniji. Ciljne skupine projekta
so diplomanti in delodajalci kot koristniki viskošolskih
storitev.
15. 1. 2016
Cilj razpisa je prispevati k nadaljnjem razvoju
profesionalnega in trajnega sistema Javnih služb v
Azerbajdžanu v skladu z najboljšimi evropskimi praksami.
Namen prijekta je izboljšati zmogljivost, orodja in
učinkovitost Javne službe ter razviti in implementirati novo
klasifikacijo poklicev ter jo povezati z naborom, delovno
uspešnostjo in sistemom nagrajevanja.
NOVO!
15.1.2016
8/10
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
10. Youth, Women and Long-term Unemployed in
the Labour Market
Številka 6/2015; 23. 11. 2015
Splošni cilj razpisa je promovirati dostop do trga dela
brezposelnim, ki potrebujejo dodatne kvalifikacije in
izobrazbo v skladu s potrebami trga dela. Specifični cilj
razpisa je mobilizirati relevantne akterje na trgu delovne
sile, da bi zagotovili dostop na trg dela dolgotrajno
brezposelnim osebam (s posebnim poudarkom na ženskah
in mladih) s krepitvijo njihovih kompetenc in izobrazbe.
11. Civil Society Organisations and Local Authorities Predmet razpisa je utrditev in krepitev zmogljivosti in vlog
organizacij civilne družbe ter lokalnih oblasti, da bi okrepili
storitve na področju izobraževanja in prispevali k
demokratičnim postopkom v Sierri Leone.
ARRS - JAVNA AGENCIJA ZA
RAZISKOVALNO DEJAVNOST
REPUBLIKE SLOVENIJE
1. Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2016 – 2017
Kratek opis razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih
obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo
skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju:
bilateralne projekte) v letih 2016-2017 na vseh
znanstvenih področjih. 1. 2. 2016
NOVO!
1. 3. 2016
Rok prijave:
26. 11. 2015
2. Najava mednarodnega razpisa ERA-NET Cofund Skupna programska pobuda Urbana Evropa (ang. Joint
Pametne urbane prihodnosti Skupne
Programming Initiative Urban Europe – JPI UE) bo sredi
programske pobude Urbana Evropa
decembra 2015 objavila mednarodni razpis ERA-NET
Cofund Pametne urbane prihodnosti (ang. Smart Urban
Objava
Futures – ENSUF). S pristopom ARRS lahko v
razpisa:
mednarodnem razpisu prvič konkurirajo tudi raziskovalne 15.12.2015.
skupine iz Slovenije. Mednarodni razpis ENSUF vključuje tri Rok za oddajo
tematske sklope:
kratkih prijav:
- koncepti in strategije za urbano preoblikovanje, rast in sredina marca
krčenje,
2016
- nova dinamika storitev javnega sektorja in
- vključujoče, dinamične in dostopne urbane skupnosti.
MINISTRSTVA RS
Kratek opis razpisa
Rok prijave:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
1. Javno naročilo: Izdelava programov aktivnosti za leti 2016 in 2017
Namen javnega naročila je izdelava programov aktivnosti
za kmetijska gospodarstva, ki želijo vstopiti v ukrep
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila oziroma v ukrep
Ekološko kmetovanje. 21. 12. 2015
Natančni opis vsebine je razviden iz obrazca št. 3 razpisne
dokumentacije: Projektna naloga.
23. 11. 2015
Ministrstvo za okolje in prostor
1. Izdelavo strokovnih podlag za namen
operativnega programa varstva pred hrupom za
območji Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Maribor
2. Javno naročilo: Izdelava okoljskega poročila za potrebe izvedbe celovite presoje vplivov na
okolje za načrt upravljanja voda za vodno območje Donave in Narčrt upravljanja voda za vodno območje Jadranskega morja za obdobje 2015 - 20121
3. Izdelava Okoljskega poročila za Načrt upravljanja z morskim okoljem za obdobje 2016
- 2021
Natančni opis vsebine je razviden iz obrazca št. 3 razpisne
dokumentacije: Projektna naloga.
26. 11. 2015
Natančni opis vsebine je razviden iz obrazca št. 3 razpisne
dokumentacije: Projektna naloga.
9/10
26. 11. 2015
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
DRUGI NACIONALNI RAZPISI
Številka 6/2015; 23. 11. 2015
Kratek opis razpisa
1. Sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja
Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov
doktorskih študentov v tujini v letu 2014 (186. raziskovalnega dela doktorskih študentov s področja
JR)
naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu 2014 in
2015. Opomba: Navedeni javni razpisi in naročila ne zajemajo vseh objavljenih javnih razpisov in naročil.
Kontakt: Univerza v Mariboru, Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost, e-mail: [email protected]
10/10
Rok prijave:
31. 12. 2015

Similar documents