To "Monday"

Comments

Transcription

To "Monday"
#12-80
³îô¾ èê¬òêô
Dec. 28
’½ôñ
³ë¬ ï"¬
718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
Fax: 718-384-4631  Email: [email protected]
ìàåé úéø÷

øåáéöä ìå÷ - éñðàî

øåáéöä çåì - ô"á
845-662-3137
845-425-1313
718-303-4300
 íéëåãéù 
é"÷ é"ð õèéååàùøòã ìàôø ä"åî
é"÷ é"ð ïééèùðéáåø øæòéìà ìàéçé ìàøùé ä"åî
é"÷ é"ð ùàá íééç ìàìöá ä"åî
á"ñîåå é"ð ïééèù÷ò êìîéìà ùøòä ä"åî
é"÷ é"ð ñééåå ïîìæ äîìù ä"åî
á"ñîåå é"ð ïéøâ óñåé íäøáà ä"åî
á"ñîåå à"èéìù øòìöéø÷ äùî áøä
á"ñîåå é"ð øòáòåå àãåé ä"åî
é"÷ é"ð ïééì÷ ùøòä àáé÷ò ä"åî
áééì ïîìæ
é"ð ìàåé
é"ð áééì àãåé
é"ð áééì
é"ð äîìù
é"ð óìàåå
é"ð ãéåã
é"ð ìùøòä
é"ð íééç ìàøùé
é"ð
é"÷ é"ð ñééåå ìùéô íéøôà íäøáà ä"åî
ùäàè é"ð èðàéìéøá éëãøî ìàøùé ä"åî
é"÷ é"ð ïééèùìîøòî øæòìà ä"åî
é"÷ é"ð ì÷ðòøô ìàåîù íçðî ä"åî
é"÷ é"ð øòâøòáöøòåå î"øá òùåé íäøáà ä"åî
ô"á é"ð àãðàì ïîì÷ ä"åî
á"ñîåå é"ð øòãòô óñåé á÷òé ä"åî
éñðàî é"ð ïééì÷ íçðî ä"åî
á"ñîåå é"ð ÷éìâ ùéøòá ä"åî
 èëàð êàåå 
90 Ross #1-C é"ð øòöèéðù áééì ïîìæ ä"åî ç"åî úéáá
8:30 úéøçù ìèøåî 668 ìàåîù úéá ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
281 Rutledge ä"ò øòøòéôù á÷òé íäøáà ä"åî ç"åî úéáá
8:15 úéøçù ãøàôãòá 631 àðñàø÷ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
129 Clymer à"èéìù àãðàì éáö éìúôð áøä ç"åî úéáá
7:30 úéøçù íéãøç ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
84 Middleton #3-B éúéáá ,é"ð ïàîãòéøô ùøòä íééç ä"åî ïúç
ñðòãøàâ éì ì"èé÷ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
108 Franklyn éúéáá ,é"ð ÷éìâ áééì ïîìæ ä"åî ïúç
8:15 úéøçù (ìèøåî .øà÷) ïéì÷ðòøô 154 ïà÷ìàåå ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
94 Ross #3-H ,é"ð äèøéô óñåé ìàåé ä"åî ïúç
7:00 úéøçù íéìäòö ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå

à"èéìù àãðàì øéàî ïåòîù â"äøä
íåìù èôùî ö"ãéá ã"áàø

é"ð øòðæòøã ïäëä á÷òé ä"åî
é"ð ïéåøá êåøá ïåùîù ä"åî
é"ð ïàìôà÷ ìàåé ä"åî
‫שמעון‬
é"ð
ùèéååà÷ùøòä éëãøî ø"á àãåé øéàî ä"åî
é"ð
ùèéååà÷ôòì á÷òé 'éáåè ø"á ùåáééì ä"åî
íéåáìèééè ïøäà äùî áøäá íçðî ä"åî
é"ð
é"ð
íéåáðøéá ãåã ìàåîù ø"á 'éúúî ÷çöé ä"åî
é"ð ååòì (ïàãðàì) øæòéìà ø"á
é"ð
àðëù íåìù ä"åî
ïàîãòéøô ïåòîù ø"á áééì ïîìæ ä"åî
úéèøô äðîæä íå÷îá
íéàðú 
é"ð áàæ ïåòîù
é"ð ùèéååàáà÷àé øæòéìà àãåé ä"åî
æé÷øàî éã íìåàá
úåðåúç 
é"ð éëãøî ìàåîù
é"ð ïøòèù àãåé äîìù ä"åî
ìàéøòôîéà íìåàá
é"ð ìàåé
äùî ìàåéå íìåàá
é"ð á÷òé ìàôø
ñàìàô ïòãò íìåàá
é"ð ùèééã ö"éøá áàæ ä"åî
é"ð áè ïäë ïåòîù ä"åî
Shimon’s Pharmacy
.áåè ìæî ïùèðåàåå ïåà äçîù ïééî ïéà ïâéìééèàá ïòîå÷ åö êéæ 'éçéù òèðà÷àá òðééî òìà øàô âðåðòãàìðééà òëéìãðòæøòô
é"ð óéìéô íééç äîìù ä"åî
é"ð êìîéìà
àâéô ñãøô íìåàá
é"ð ùèéååà÷øàî (é"éøá) ãåã ìàåîù ä"åî
é"ð ìàéúå÷é íééç
éáö ñãøô íìåàá
é"ð àãðàì óìàåå ä"åî
é"ð ìàðúð
ìàèðòðéèðà÷ íìåàá
é"ð (÷àèùðééåå) ïôâ áééì ïîìæ ä"åî
é"ð 'éøà êåøá
éñðàîá - äøù 'éç úøèò íìåàá
é"ð ïàîøòáòéì íééç ä"åî
é"ð ùèéååàáà÷àé íåìù ÷çöé ä"åî
é"ð äèàðøòá ùøòä á÷òé ä"åî
é"ð ìòâàô ùøòä øéàî ä"åî
‫ עטליכע הונדרעט תינוקות של בית רבן וועלן ענק אונזין‬- ‫ חתנים‬,‫אכטונג מחותנים‬
‫האבן ביום החופה און דערמאנען די נעמען פון חתן כלה אז די מזל זאל זיי שיינען פאר‬
347-675-3749 :‫לאנגע גליקליכע יארן "עס קאסט נישט קיין געלט" רופט‬
‫אבותינו‬
: • : • : ‫ יארצייטן‬: • : • :
6:07
þì¾í ³îñ¼
ï"¬³ - èêþõô ñ"®ï ±"× ¹½î− þ”ë íôñ¾ −ëþ
7:19
íôìí ±ò
×"š³ - ö−ñëîñô ñ"®ï ½òþõ óíþëê −ëþ
9:02 ¾"þš öôï ¹î½
ê"ñš³ - êíîþ¬½îêô ñ"®ï êš−−ì ó−−ì −ëþ
9:38 ê"þè
‫חברת מספקי מזון‬
ê"ñš³ - ñîê¾ ³¼ëè ½"ìô - ïôêñ ð"ëê ñ"®ï í¾ô þ”ë ñîê¾ −ëþ 10:00 íñõ³ öôï ¹î½
è"ôš³
èþîëôêí
±"ôîð
ñ
"
®ï
¬îëñ−−í
í¾ô
−ëþ
ê"þè
10:24
718-907-1950
ë"òš³ - ðîð ¾õò ½”ìô - ê½−ñ ð"ëê ñ"®ï ¼¬ò ö³ò þ”ë −ñ뼬 ðîð −ëþ 11:57
³î®ì
¹½î− ’−òòì þ”ë
−ëþ 12:27
íñîðè íìòô
î"¼š³ - í−ëê ³î³ñ−ê¾ ½"ìô - êñ½¼þë ð"ëê ñ"®ï ñšò−õþš öí×í öþíê −ëþ
ïéèéâ /àî÷ àáá
3:22
íò¬š íìòô
¬"õš³ - ½î¬ê¬ ð"ëê ñ"®ï êò¬îš ¹½î− −ëþ
4:36
í¼−š¾
ê"þ³ - ±−ò½š¼ñê ð"ëê ñ"®ï šì®− þ"ë ¹½î− ëš¼− −ëþ
5:48
³"þ
ë"þ³ - íïîìí ð−ôñ³ - ¾¬êšòîô ±"ôîð ñ"®ï þ¼×−−þ¬½¼ ¾þ−í −ë® −ëþ
ì"þ³ - öþíê ³−ë ½"ìô -’ôð ¬þîõšòêþõô ñ"®ï ðñîõ í¾ô þ”ë öþíê −ëþ
è"®þ³ - þï¼ñê öîþ×ï ½"ìô - ëîèêñè ð"ëê ñ"®ï ö−ëîþ ¹½î− ëš¼− þ”ë þï¼ñê −ëþ
ê"ñþ³ - íðîí−ñ ³êïî ½"ìô - êš®−ïþ¼ëê ð"ëê ñ"®ï šîþ¬¾ þï¼−ñê þ"ë ñê×−ô íôñ¾ −ëþ
ë"¾³ - ±−îîêòþ¼¾¬ ,öê−êëô ñ"®ï öêôð−þõ óîìò óìòô þ"ë êèþ¾ −×ðþô −ëþ
ë"ñþ³ - êë꾬 ð"ëê ñ"®ï ö−îþë ó−þõê í¾ô −ëþ
è"ô¾³ - ¬"î− −¾îëñ ½"ìô - þî¬êëþ−ò ð”ëê ñ"®ï ó−îëñ¬−−¬ öþíê þ”ë êõ−ñ ¬"î− ’−òòì −ëþ
è"½þ³ - ñ¼îîêš ð"ëê ñ"®ï ó−−íšï (þ¼š½ò−õ) −×ðþô þ”ë í¾ô −ëþ
è"ô¾³ - íòî− −þëð ½"ìô - êþ¬−−ò ô"þ ñ"®ï ¬½þêõ −îñí ñêþ¾− þ”ë íòî− −ëþ
718-640-1470
52∞-47∞ öè¼þ μêîî¬−ô

51∞-43∞ öè¼þ èꬽò−ð

42∞-37∞ è−òîï èê¬òêô øòèòåå
929-287-0159 .‫אינגערמאן ת"ח ובנש"ק וועט זיין אייער פערענדליכע שליח אויסצוזאגן תהלים וכד' ביים ציון פון הרה"ק מריבניץ זצוק"ל‬
347-469-4817 :‫ רופט‬,‫ שיין באצאלט‬,‫דינער‬/Journal ‫געזוכט יונגעלייט צו מאכן טעלעפאון קאלס פאר א‬
347-391-5158 .‫ משתתפים‬6 ‫דינסטאג הייבט זיך אן די קורס פון "מכון להשפיע" וואס לערנט אויס די סודות "חכמת הדרוש ברבים" פאר בלויז‬
‫ און קענען בעסיק‬multi task ‫ מוז זיין‬,‫א אפיס אין וומ"ס זוכט א פעהיגער יונגערמאן‬
347-618-0795 ‫רופט און לאזט א מעסעדש‬. Quick books a plus ,‫קאמפיוטערס‬
917-681-8445 :‫ רופט‬,‫היימישע מוסד אין וומס"ב זוכט א פול טיים באס דרייווער שיין באצאלט‬
Community Consulting 517 Flushing 718-522-0200 ‫ היינט ביי‬8 ‫יא יא! איך ערלעדיג מיין סעקשאן‬
347-314-9459 .‫ וואכן פריער‬6 ‫ רופט‬.‫ אפשרייבן און לערנען די פשעטל פון אייער בר מצוה בחור‬,‫א אינגערמאן איז גרייט צוצוגרייטן‬
347-675-3014 :‫ רופט‬.‫ זייער גוטע פרייז‬,‫ צו פארקויפן‬recliner ‫א כמעט ניי‬
.‫מ‬.‫ ל‬718-517-3401 :‫ רופט‬.‫ העריסאן געגנט‬,‫ בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען‬2 ‫ ברענד ניי‬- ë"½ôîî
718-781-0485 :‫ רופט‬.‫ אפיס צו פארדינגען אין ניי וומס"ב‬- ë"½ôîî
347-268-7297 .‫ מארסי געיגנט‬Jan. ‫ בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען פאר חודש‬2 ‫ א שיינע‬- ë"½ôîî
1500 s.f. ground level luxury commercial space available, Park/Marcy. Please contact : [email protected] - ë"½ôîî
Prime office space for rent, approx. 1500 s.f. ground fl. w/ internet. 2 yr lease only. Broadway/Wallabout area. 347-563-8850 - ë"½ôîî
929-224-5886 (7:00 ‫ ביז‬3:30 ‫ )פון‬:‫ רופט‬.Sep ‫ בעדרום דירה ביז‬2 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
845-645-2765 :‫ רופט‬.‫ בעדרום דירה מיט א דיינוג רום צו פארדינגען פאר חתן כלה‬2 ‫ שיינע‬- ë"½ôîî
2 and 3 Bedroom apt. available for rent on Hopkins St. Throop area. 917-924-2532 - ë"½ôîî
New 3 bedroom apt. for rent with lots of extras, 3 fl. up, place for a sukkah, big windows. Bed./Hooper. 718-975-2000 - ë"½ôîî
Trenton NJ - Single family house, newly renovated, rent roll $950 mo., asking price $52K. Want lest, Call 470-236-9637
845-300-9213 .‫ בעסטע געיגנט‬.‫ פסח קאך‬,‫ וואש רום‬,‫רום‬-‫ פלעי‬+ ‫ בעדרום דופלעקס דירה צו פארדינגען‬4 ‫ הערליכע נייע‬- −½òêô
845-379-4882 ,‫ האלט אינמיטן בויען‬,‫ בעיסמענט‬+ ,‫ מיט א ליגעל עקסעסערי‬,‫ אין הארץ פון מאנסי‬town house ‫ צו פארקויפן הערליכע‬- −½òêô
.‫מ‬.‫ ל‬347-461-4814 :‫ רופט‬.‫ יאר ליעס‬4 ,West Central ‫ רומיגע דירה צו פארדינגען אויף‬9 ‫ א ברענד ניי‬- −½òêô
917-697-9329 :‫ רופט‬.‫ געיגנט‬Suzanne ,‫ ס"פ‬2400 ,‫ בעדרום דירה צו פארקויפן‬5 ‫ א‬- −½òêô
High ranch house for sale on private property, in the upper Jill area. 845-659-4493 - −½òêô
For rent - Beautiful 4 bdrm apart. W/ playroom, living room, porch, 2 ½ baths, lrg storage Elm st. 2 fl.. 845-274-2615 - −½òêô
646-828-8008 ,‫ קאפלס‬8 ‫ ביז‬4 ‫ געאייגענט פון‬,‫ שיינע גראונדס‬,‫ מיט א שוויץ‬,‫ בעדרום'ס‬10 ,‫ הערליכע הויז‬- ¾ïð−þðêîî
845-521-0305 ‫ בנות ישראל וויזניץ‬,‫ מחנה בית רחל‬,‫ צעהלים נאנט צו וויזניץ גיבערס‬,‫ עקערס נעבן קעמפ גור‬109 ‫ צו פארקויפן‬- èþîë½ñêõ .¬½
845-428-5632 ,‫ רעדי אריינצומופן‬,‫ בעדרום דירה אין די נייע דעוולאפמענט‬5 ‫ צו פארדינגען א‬- èþîëò−ôîñë
347-452-0313/ 718-388-7322 .‫ פאר עטליכע וואכן‬Jan. 17 ‫ פון‬36 St & Indian creek ‫ בעדרום דירה‬1 ‫ הערליכע‬- −ôê−ô
718-783-1000 .‫ג‬.‫ד‬.‫ א‬,sewer mains -‫ וואנעס‬- ‫סינקס‬- ‫ מיר שטאפען אויף טוילעטס‬- Tri State Sewer
917-828-5206 ‫ רופט‬,‫ פאר די ביליגסטע פרייזן‬Brand Name Carriages ‫מיר פארקויפן אלע‬
Excellent full time position available, stimulate job in a pleasure atmosphere please call 718-218-7560 #121
718-384-5308 .‫ ווי אויך אנדער פלעצער‬.airport ‫ פון און צו‬,‫היימישע קאר סערוויס )מיט מיניווען( אין מיאמי פלארידע‬
845-579-5608 :‫ רופט‬.‫ לייסענס א פלוס‬,‫ נאכמיטאג שעות‬,‫געזוכט א פלייסיגע ארבייטער צו פאקן אין א ווערהויז אין וומס"ב‬
New in Bushwick. Falafel & Hummus House - 508 Marion St. (cor. Broadway) - ‫ בהשגחת אב"ד טארטיקוב‬Fish, Meat Soup Salads & Appetizing.
QuickBooks Developing/Integration ‫ מיט עקספיריענס אין‬Programmer ‫געזוכט א‬
[email protected]:‫ אדער אימעילט צו‬347-533-1762 :‫רופט‬
347-450-8259 .‫ עוועל‬.‫ רעפ‬,‫ בילדונג‬/‫ גרייט אנצונעמען נאך הייזער‬tenant relationship /‫אינגערמאן מיט עקספיערנס און פראפרטי מענעשמענט‬
Applex Appliances Repair - Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C Same day - late hours, 718-404-1107
Sprint Unlimited Talk & Text + Free Phone, only $21.99/month. Call/Text 718-913-3957
Hamaspik is seeking F/T male direct support staff to work with special needs boys
in Williamsburg. Driver’s license a must. Good pay + benefits. Please call 718-302-3333 Ext 211
Software Company located in Williamsburg is looking for an IN-HOUSE, full stack web
developer. Preferred experience includes: Python, Django, HTML, CSS, AngularJS, PHP,
Laravel, other web frameworks. Fast learner with the desire to be a part of a quick moving
and exciting team. Comfortable in a Linux environment. call 718-942-9990 ask for yidel
347-520-5608 ‫ סאנדעל‬.‫ נ‬:‫ רופט‬,.‫ג‬.‫ד‬.‫ א‬,Mail box locks, deadbolts ,‫ שבת שלעסער‬:‫ מיר אינסטאלירן און פארעכטען‬- Locksmith
Talented, ambitious Yungerman w/excellent English skills available mornings P/T, potentially F/T. 347.470.1343
Midtown Camera ‫ פלעש לייטס‬,‫ עקסטענעט בעטעריס‬,‫ פאספארט האלטערס‬Luggage scales ,‫ קישענעס‬traveling ‫ווילדעניק? די גרעסטע אויסוואהל פון‬
Hamaspik is looking for female and male workers to work with special needs individuals various
hours and positions available in Boro Park Flatbush and Williamsburg. Please call 718-408-5401