היום - Dvar Yoim

Comments

Transcription

היום - Dvar Yoim
#12-131
ê¾³ −× èꬾþ¼òêð
Feb. 25
’½ôñ
’ê þðê ï"¬
718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
Fax: 718-384-4631  Email: [email protected]
ìàåé úéø÷

øåáéöä ìå÷ - éñðàî

øåáéöä çåì - ô"á
845-662-3137
845-425-1313
718-303-4300
 íéëåãéù 
ïàãðàì é"ð ïéáåø ìàéçé ä"åî
ô"á é"ð øòãéåå éëãøî íäøáà ä"åî
ìàéøèðàî à"èéìù øòìäòöãìòâ äîìù áøä
õøòä éìúôð
é"ð ïøäà
é"ð ãåã óñåé
é"ð
á"ñîåå é"ð ÷àììàô íééç ä"åî
á"ñîåå é"ð àãðàì øæòéìà äùî ä"åî
á"ñîåå à"èéìù ùàá ìëéî ìàéçé áøä
 èëàð êàåå 
268 Hooper à"èéìù ïàîãòéøô øéàî ìãðòî áøä ç"åî úéáá
7:30 ‫ שחרית‬ïðòô 83 øäðä úåáåçø ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå

é"ð øòæééåå ìéùðà øùà ä"åî
é"ð ùèéååàìéîù (é"îøá) äùî ø"á
ìãåé ä"åî
úåðåúç 
é"ð 'éòùé
é"ð ùèéååàáòì êåøá ìàøùé ä"åî
ìàéøòôîéà íìåàá
é"ð ñçðô
é"ð øòðììò÷ äùî àâøù ìà÷æçé ä"åî
àâéô ñãøô íìåàá
ïàãðàì - é"ð èñøåô ìáééì ä"åî
é"ð àôéì è"åé 'éððç
ä"ò ùèéååàáòì øæòéìà ïéîéðá ä"åî
ìàèðòðéèðà÷ íìåàá
éñðàî - é"ð ùèéååà÷ôòì éåìä ïáåàø ä"åî
é"ð íééç äùî
ìéæàøá - é"ð ïàîèåâ á÷òé ìàéúå÷é ä"åî
éñðàî - õéååàçìéåå íìåàá
é"ð ïééèùøòôå÷ ïøäà ñçðô ä"åî
‫בקשו רחמים מרובים עבור האשה חשובה מרת מרים בן נעכא לרפו"ש‬
‫הזקוק לרחמי שמים מרובים‬
‫מסיבה דחופה‬
"‫"הסתרה שבתוך הסתרה‬
40 Lorimer St. ‫בביתי‬
‫ פישל כ"ץ‬- ‫איך ווארט אייך פרעזענליך צו באגריסן‬
‫היום‬
"‫ דארף ווערן דיפאזעט נאך "היינט‬Apple Bank ‫ די אלע וואס האבן טשעקס פון‬- ‫גמ"ח רב חסד‬
‫מסיבת מלוה מלכה‬
‫לקיום והחזקת קהילתנו תתקיים אי"ה‬
‫ בבית מדרשינו‬- 8:30 ‫ בשעה‬- ‫במוצש"ק פ' זו הבעל"ט‬
‫קהל מנחת יוסף ד'קאראד‬
146 Rutledge
‫בנשיאות הגה"צ אבדק"ק שליט"א‬
‫די נייע ״זמירות שבת המפואר״ איז די שענסטע מתנה פאר די קינדער פון "אבות ובנים״‬
347-768-2894 ‫ צו באשטעלן פאר א ספעציעלע פרייז‬,‫וואס די קינדער וועלן שטענדיג הנאה האבען און געדענקן‬
646-455-7880 ,‫ ט' אדר ב' הבעל"ט‬- ‫נסיעה קיין סעליש!!! יומדה"ל של הרה"ק ר' שמעלקא מסעליש זיעועכי"א‬
Tax Returns – Convenient Office Location – Maximum Refund 76 Lee Ave. (Cor. Rodney) ‫ משה יואל גאלדשטיין‬ 347‐944‐1929
‫אבותינו‬
: • : • : ‫ יארצייטן‬: • : • :
ð"½š³ - êšêþš ±"ôîð ñ"®ï þõî½ ë−−ñ íðîí− þ”ë þ−êô −ëþ-õ
ð"½š³ - êòñ−îîô ñ"®ï ì½õ þ”ë ¹ñêîî ëêï −ëþ-õ
î"½š³ - êòñ−îîô ñ"®ï þ¼š½−¾ôîþ öí×í šì®− þ”ë ë−−ñ íðîí− −ëþ-õ
[ó−−ì] -õ
ë"õš³ - êòñ−îî −ñîðèô ñ"®ï öî¼ô¾ −ëþ-õ
è"õš³ - êòî¬ñê ð"ëê ñ”®ï êþ−õ¾ ¾þ−í −ë® þ"ë ñðò¼ô óìòô −ëþ -õ
ñêþ¾−
óîñ¾ −ëþ-õ
- ïîë−ï¼ôô ñ"®ï (êñîõôê−) ñ×−ô ñê−ì− þ”ë [þ¼¾¬−ëíêþð] ¹½î− −ëþ-?
−ïêñ þï¼ñê þ”ë í¾ô −ëþ-?
718-640-1470
718-907-1950
ì"×þ³ - óñî¼ ³îë−³ò ½"ìô - êòñ−îîô ñ"®ï ö¼è−îëñ¼ò−®êš
î"½þ³ - ö−ôñêí ±"ôîð ñ"®ï ë¼−ñ¬êè öî¼ô¾ −ëþ-õ
í"®þ³ - ê®−ò¼¾ô ñ"®ï ö−ïõþê¾ ñê−¬ñõ þï¼−ñê þ”ë ñê−þëè íòî− ¹½î− −ëþ-?
--------ê"¾³ - ö³−ë ³ò−è ½"ìô - êšîîêò−¾ê− ð"ëê ñ"®ï −š®−ñ−ë ë−−ñ ¼¬ò ö³ò þ”ë öî¾þè óîìò³ −ëþ-õ
ë"¾³ - ¾¬−ëîòþëô ±"ôîð - ñ"®ï èþëò−−¾ þ−êô ëêï þ"ë ö½−ò −ëþ
î"ò¾³ - óìòô −òõ ½"ìô - þîèô ñ"®ï þ¬ñê −×ðþô óíþëê þ”ë óìòô ½ìòõ −ëþ-õ
40∞-36∞ è−òîï š"ë¾

¾þ−í −ë® -õ
5:25
6:37
8:46
9:22
9:54
10:18
12:09
12:43
4:06
5:42
6:54
þì¾í ³îñ¼
íôìí ±ò
¾"þš öôï ¹î½
ê"þè
íñõ³ öôï ¹î½
ê"þè
³î®ì
íñîðè íìòô
íò¬š íìòô
í¼−š¾
³"þ
ì"ñþ³ - ¾"ê ó"þíô ð−ôñ³ - ö−þ¼ò−−îî ð"ëê ñ"®ï þ¼òï−−ô íðîí− −ëþ-ê
ô"þ³ - í¼¾¬−ðêñ−½ ð"ëê ñ"®ï ö−−ñš (ó−−ìí þîþ®) êšñ¼ô¾ ñêîô¾ þ”ë í¾ô −ëþ-õ
ê"òþ³ - ±"× ô"þ −¾îð−ìî ³îðñî³ ½"ìô - ó−ñí¼® ð"ëê ñ"®ï [±−¬½îþõ] ±"× þï¼−ñê þ”ë óìòô −ëþ-ê
¬"òþ³ - öêð−−ô ð"ëê ñ"®ï ñ−õôê− ñ×−ô ñê−ì− þ”ë −×ðþô −ëþ-õ
è"½þ³ - ö³òîí− ³þî³ ½"ìô - šê¬½−ñê−ë ±"ôîð ñ"®ï öêôñ¼ëê šì®− êëê óíþëê þ"ë ö³òîí− −ëþ-õ
39∞-25∞ è−òîï èê¬−−þõ

53∞-32∞ öè¼þ èꬾþ¼òêð øòèòåå
‫ רוחניות׳דיגע שעה׳ן‬25 - ‫נסיעה קיין ליזענסק ליזענסק כ״א אדר א׳‬
,‫ ליזענסק‬,‫ וועט זיין אויף די פאלגענדע מקומות הקדושים‬.‫פון מאנטאג ביז מיטוואך ויקהל‬
.‫ קראקא‬,‫ ראדישיץ‬,‫ צאנז‬,‫ רימאנוב‬,‫ לאנצוהט‬,‫שינאווא‬
.‫ גאר צוגעגנליכע פרייזן‬- ‫ בעסטע סערוויס‬- ‫לוקסעריזע באסעס‬
212-921-7100 ‫ אדער‬718-782-2002 - ‫רופט שוין די קאנוויניענט טראוועל נסיעה האטליין‬
ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã
-
ñãééôéñàì÷
718-362-8846 "...‫ מינוט'יגע חיזוק שיעורים "חיים שיש בהם‬5 ‫טעגליכע‬
347-668-6406 .‫לי‬/‫איך האב בטעות אריינגעקריצט אין איינעם'ס קאר מוצ"ש אויף לינטש צווישן בעדפארד‬
347-957-0847 (‫ )אפי' נאר איינמאל א וואך‬.‫ מיטאג‬12:00 ‫ בערך‬,‫ דעליווערס טעגליך‬5 -4 ‫אן ארגעניזאציע זוכט א יונגערמאן צו מאכן‬
718-855-6900- .654 Myrtle Ave ‫ דוב זיידה בית הבתים‬.‫מיר פיקן אויף תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג‬
908-783-4826 ‫ אברהם יואל פעפער‬.‫ריטעל‬/‫ העלסעיל‬,‫ יעצט דא פאר געצייטלטע טעג! ספעציעלע פרייזן‬- ‫מגילות מא"י‬
718-851-1011 ,‫ קיין וומס"ב‬free Delivery ‫ מיר האבן‬- Schwartz Appetizing B.P. ‫ מודעה פון‬- ‫בעלי שמחות‬/‫שמשים‬
718-387-7934, Free delivery ,‫ ספעציעלע פרייזן פאר אלע אייערע באשטעלונגען‬- ‫בעלי שמחות‬/‫ אכטונג שמשים‬-Flaum’s Appetizing
347-645-9041 .‫ שיין באצאלט‬.‫ און דרייווען א באס פארטאגס און ביינאכט‬,‫א ישיבה אין וומס"ב זוכט א קעכער פאר פרישטאג און לאנטש‬
347-578-3440 8:30 ‫ מוצ"ש‬11:25 ‫ פון לעיקוואד ער"ש‬- 10:10 ‫ מוצ"ש‬1:15 ‫ מיר פארן יעדע וואך פון וומס"ב ער"ש‬,‫ווסב"ג שאטעל‬/‫לעיקוואד‬
347-962-5908 .‫ פאר ספעציעלע שמשים פרייז‬Korn's Bakery 454 Bedford ‫ ביי‬5 Lb. ‫ הערינג‬Eli's Fresh ‫צו באקומען די באקאנטע‬
.‫מ‬.‫ ל‬917-618-2234 .‫ ספעציעלע הנחה פאר ביז מיטוואך ויקהל‬.‫ פאר פורים פאר גוטע פרייזן‬speakers ‫גוטע געלעגנהייט! צו פארדינגען אלע ערליי‬
Penn Station / 87 Penn St.
Office spaces for rent. Internet, conference room included. Call: 845-377-5222
917-817-0185 .‫ איבערגעלאזט א טייערע שאל ביי ניחום אבלים פון הרב יושע עקשטיין סופר סת"ם‬- íð−ëê ³ë¾í
718-782-9559 :‫ רופט‬.‫ חתן כלה פארגעצויגן‬,‫אין דירה צו פארדינגען‬-‫ בעדרום וואלק‬2 ‫ ברענד ניי‬- ë"½ôîî ¬ñê
718-384-1969 .‫ פריש געפעינט‬,‫ שטאק ארויף‬1 (‫ בעדרום‬1 ,‫ )קאך‬,‫ צו פארדינגען א שיינע לעכטיגע פורנישד דירה‬- ë"½ôîî ¬ñê
Call your #1 office Broker ARG 718-852-8981 ?‫פארדינגען אפיס ספעיס‬/‫ זוכט איר צו דינגען‬- !‫ אפיסעס‬- ë"½ôîî
Brand new furnished apt. for rent, Penn St. 2'nd floor. Email to: [email protected] - ë"½ôîî
Basement office space available for rent on Myrtle Ave. Call: 347-864-9841 - ë"½ôîî
call broker ARG 718-852-8981 ,‫ געגענט‬8 ‫סאוט‬/‫ בעדפארד‬ground level ,‫ ס"פ אפיס‬500 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
[email protected] ‫ אימעיל‬,‫ בעדרום דירה‬4 ‫ אויך א‬- [email protected] ‫ אימעל‬.‫ בעדרום דירה אויף מירטל‬2 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
Looking to rent warehouse space in Brooklyn for an online business. 1500- 2000 s.f. ground level. 347-977-7270 - ë"½ôîî
Willoughby Suites - 1 office available for rent. Call: 347-864-9841 - ë"½ôîî
917-270-8965 :‫ רופט‬.‫ ס"פ‬500 ‫ בערך‬.‫ קיעפ סט‬,‫ אפיס ספעיס צו פארדינגען‬- ë"½ôîî
Beautiful new offices for rent , fully furnished, utilities included. ground level. Walk in. email: - ë"½ôîî
[email protected] or call 845-459-5985. leave name ,number and what you want to use it for.
347-546-1472 .‫ אדער חתן כלה‬single ‫ געאייגנט פאר א‬,Lynch St ‫אויף‬,‫ בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען‬1 ‫ א ליכטיגע‬- ë"½ôîî
347-930-7214 ‫ רופט‬,‫ חדשים‬5 ‫ בעדרום דירה צו פארדינגען פאר בערך‬1 - ë"½ôîî
.‫מ‬.‫ ל‬718-637-4701 ‫טעקסט‬/‫ רופט‬,‫ בעדרום דירה פאר א גרעסערע‬4 ‫ געזוכט צו טוישן א‬- ë"½ôîî
347-765-9882 :‫ רופט‬.‫ חדשים‬8 - 6 ‫ בעדרום פורנישד דירה פאר ביליג פאר‬2 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
Looking for a 2 bedroom apartment or basement for 2 weeks over ,‫ פסח‬starting from Mon 4/18 till Tue 5/3, 646-645-3611 - ë"½ôîî
Available brand new luxuries offices (Berry St.) with high end finishing. Call: 347-470-7363 "won't last” - ë"½ôîî
.‫מ‬.‫ ל‬917-727-8410 :‫ רופט‬,up to 6000 s"f, high ceiling, basement optional, ,‫ טראקס‬2 ‫ ס"פ קאמערשיל ספעיס מיט פארקינג פאר‬900 - Bushwick
347-423-3604 ,‫ הערליכע פארטש‬,‫'טע שטאק‬2 Elm St. ‫ בעדרום דירה אויף‬4 ‫ צו פארקויפן אדער פארדינגען א נייע‬- −½òêô
Beautiful, newly renovated 2 family home for rent. Kitchen, Dinette, Dining Room, 4 bedrooms, 2 full baths, & back deck. 845-659-4531 - −½òêô
For Rent - Beautiful 4 bedroom apartment in Ellish area available immediately Call 845-445-8399 leave message - −½òêô
New town houses is coming up in the best area. Please call broker 845-274-2057 - −½òêô
For sale legal 2 family private 5 bedroom house, 2 bath, playroom, sfurim room. Dr. Frank/Bluefield area. 917-843-3022 - −½òêô
Beautiful private 5 bedroom house, 3 bath, 0.67 acre, Union/Viola area. 917-843-3022 - −½òêô
347-762-4215 .‫ גרייט אריינצומופן‬,‫ בעדרום דירה‬3 ‫ צו פארדינגען א הערליכע נייע‬- −½òêô
914-643-3666 ‫ רופט‬- Quick sale ,‫ מקוה‬,‫ געאייגענט צו מאכן א ביהמ"ד‬,‫ צו פארקויפן א גרויסע הויז אין א נייע געגנט‬- Chestnut Ridge
Rare opportunity: 5 bedroom 3 bathroom single family home freshly renovated on a 1/3 of an acre in center close - −½òêô
to Shuls and grocery, nice quiet kids friendly block, beautiful private enclosed backyard, on Paiken Dr. Call: 845-596-5565
917-686-3635 :‫ רופט‬,‫ מקוה‬,‫ בחורים( מיט ביהמ"ד‬60 ‫ )ביז בערך‬.‫ א קעמפ געווארן עוועיל‬- ½ñ−š½¬¼š
845-642-7779 .‫ דעם שבת‬.‫ מינוט צו שוהלן נאך עוועיל‬3 ,‫ בעדרום הויז צו פארדינגען‬5 ‫ הערליכע שיינע גרויסע פריוואטע‬- ¾ïð−þðêîî
347-678-5425 / 718-782-5590 ‫ נעבן קרעסטירער ביהמ"ד‬,‫ קאפל פארגעצויגן‬,‫ פריוואטע דירות צו פארדינגען‬- −ôê−ô
718-783-1000 .‫ג‬.‫ד‬.‫ א‬,sewer mains -‫ וואנעס‬- ‫סינקס‬- ‫ מיר שטאפען אויף טוילעטס‬- Tri State Sewer
Complete gut renovation/construction, 100% insured, reasonable priced. Call: 917-335-1918
646-856-9470 .'‫ ספעציעלע פרייזן פאר ארדערס ביז ר"ח אדר ב‬,‫פאר גרופעס און מוסדות‬, ‫קעפס אד"ג‬, ‫העמעדער‬, ‫שירצלעך‬, ‫ מיר פרינטן אויף כאלאטן‬:‫פורים נייעס‬
347-587-0959 ,‫ יאר‬13 ‫ ביז‬8 ‫ פאר יונגלעך פון‬,‫ קלאס יעדע זונטאג‬piano ‫עס עפנענט זיך אויף נאך א‬
718-384-5308 .‫ ווי אויך אנדער פלעצער‬.airport ‫ פון און צו‬,‫היימישע קאר סערוויס )מיט מיניווען( אין מיאמי פלארידע‬
.‫מ‬.‫ ל‬718-930-5850 ,‫געזוכט א יונגערמאן אדער בחור צו ארבעטן פול טיים אין א ריטעיל סטאר אין ווסב"ג‬
347-743-2995 :‫ רופט שוין‬.collection agency bills ‫ מאכט געלט אויף אלע אייער‬- !‫געלט בחנם‬
Full renovation, kitchens, baths, basements ‫ חתן כלה‬,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774
[email protected] :‫רעזומעי צו‬/‫ שיקט אינפא‬,math ‫ דארף זיין גוט אין‬warehouse ‫געזוכט א טויגליכע בחור פאר א‬
Midtown Camera (carry-on, luggage scales, etc.) ‫ געברויכן‬traveling ‫ מיר האבן די גרעסטע אויסוואהל פון אלע‬- ‫ליזענסק‬
718-801-4580 .‫ פול טיים אדער פארט טיים‬,‫ אין א גראסערי אין וומס"ב‬register ‫געזוכט א יונגערמאן צו ארבייטן ביי א‬
929-271-6702 ,‫ ווערהאוז פארגעצויגן‬PT ‫ אדער‬FT ‫ און בעיסיק קאמפיוטערס זוכט א זשאב‬math ‫א טויגליכע בחור וואס קען‬
845-426-2722 ,‫ ביינאכט‬11:00 ‫ ביז‬7:00 ‫ פון‬- ‫יונגערמאן( פורים פארנאכטס )דאנערשטאג( אין א ביהמ"ד‬/‫ שפילער )בחור‬keyboard ‫געזוכט א‬
MH Appliances Repair - Fridge - Stove -Washer – Dryer – Microwave convection. Call 347-930-8021
For all your construction & handyman needs please call 347-268-2579
Applex Appliances Repair - Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C Same day - late hours, 718-404-1107
We do all types of business funding, bad credit ok. Please call: 718-663-0690
CDL ‫ איבעראל! איר קענט נאך אריינכאפן צו מאכן אייער‬regulations ‫ האט נאכנישט געטויש די‬DMV ‫די‬
‫ טעג‬14 ‫ פערמיט און‬CDL ‫פערמיט און לייסענס אויף די גרינגע אויפן! כאפט אריין ווי שנעלער! מאכט אייער‬
718 .‫ עקס‬877-236-4235 ‫ רופט שוין‬.‫ מענטשן‬5 ‫ נאר פאר די נעקסטע‬- ‫ פאר ספעשיל פרייז‬,‫אדער וויינגער‬
LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080 ‫מיר רעדן אידיש‬