Hjerting G - Maritime Archaeology Programme

Comments

Transcription

Hjerting G - Maritime Archaeology Programme
j
ingv e
Øs t r e K
jers
n
unde
Højdevej
Da d de lkr attet
C ed e rkr attet
Ceder
lu nd en
k r a t t et
E ge
den
Birk el
llunden
Egelun
Dadde
T ov ru
V estr e
Hed elundvej
n
rke
ej
V el d b æ
kv
Ma r k
e
ed
es
m
e
i nd
e
j
ve
g ne t
By
ve
j
Dyrhøj
n
t
rde
Gæ
ge
Va
n
O d d es u
ndv
ej
ej
rke n
Stormgad
Is bjø
Ta
n
n
Ta
rp
He
Va ngen
St ente
Tarpsti
en
ej
na k v
Um a
ds p a
rn ev
nlan
en
To fte n
n ge t
Skolev æ
K r o ha ve n
n
ej
r d sv
Ta
Deponeringsanlæg
Ås
e
Ta rp Hov
ed ve
tien
gs
Ravns
b jer
j
rp
gå
B ak ken
ol t
Am
b
Ba
k kes k
r æ n te
n
æk
dB
f el
Fo
vr
se
eb
Kvt
Ty re
n
Kv t s
en
Sønderdalen
j
v
Gr e n å
en
ej
ev
H Taus ens
Vej
Kingosv
n
ti e
tu
rns
Kr
ius
lesS
ti ir
sS
ko
de r
ri
Sø n
Sa
sti
Sk o
le
v ej
sK
va r
ter
ne
et
ng
æ
rv
ku
V æd d
er e
nd
Sø
Skovridervej
Ravnevej
Lo rent
Møl le s
rs Ve
j
Jo m fru en s K var te r
Skol ebakken
G ru
en
A s ie
er
r i s v ej
Va
n
K v dm a n
ar
t e r dens
n
stie
år d
is g
e rr
G
Bæ
Slammineraliseringsanlæg
Kr ogen
Skydebane
n
M
er
Ager en
v ej
ti e
Sø
nd
Sø
n de
rris
j
j
nve
Ta urusve
vej
Au str ali en
Bir ke krattet
Askekrattet
lunden
p arken
S ko l e
Vølundsv ej
Ægirs Alle
Bentzens Alle
Skolebakken
Mjølners
Alle
Valhallas
Alle
Vidars
Alle
Yduns Alle
nd t v i
gs All
e
Grønnega de
rsga de
Rør kjæ
de
Fynlesv ej
ga
r Sk
o
Gu ld
age
Carsten
Hauc hs Vej
H
Ro a v
s e ef o
n v re
æ n in
ng g
R e t en
ade
Kn udsg
gad e
Ex ne
rs
vej
Gulda
Exnersga
g er de
gå
r ds
j
e ve
h ag
Ta r
p
Afrikavej
vej
Ca nada
Do r n
sv
å rd
eg
a kk
S o lb
Gefions
Parkvej
j
ve
Bragesvej
Godthåbs Alle
Langelandsve j
Krogvej
j
l ve
se
nd
gl u
os
Edelsv
Kv
a
Dr
ej
Spurvev
S o lso r t
ev
To
rv e
P ed e
ga
rG
de
yd
es
Ve
j
Do
rt h
ea
sv
ej
te rm
in al
B us
rd
JGeurn
ld b
Stikv eje n
Frejas Alle
e
ad
sg
ur
Ba
ld
Alle
af tg ad
Ve stkr
tk aj
ej
s i ngve j
en
av
gh
je r
sb
Pe de r
Gyd es
Ve j
Ed els
vej
Lun de
ad e
agaen e
rstieg ad
Banen e
gå
j
Østerg
J ac o b S øre n se ns
Ve
g ade
En gl an
ds
e
vn
Øs te rh a
Ve stkr af
Kj er
s
ng
jva
Hø
ng
Sp
a
sg ade
Finse
n
ade
To rve
g
rv ej
get
æn
fte n
r re v
le to
Sk o
t
nge
K ir k ev æ
Kæ rv æn
g et
ej
a rks v
kaj
Frankrigs
S dr
en
av
Hø
j va
de
Kirke g
a
Jyllan
Frø kæ
Smedegade
æ
iav ej s t e m
Br ita nn
Gu
stie n
Styrm
a nds
ng e t
n d svæ
rma
S ty
Glente vej
le
Al
s
ng
v
K
j
ve
fte
Hø
j to
Da le
n
ds g ad
e
ade
nse nsg
Sto rm
g
a de
Sp an g
s
Smø rkaj
Bac onk aj
Hum ber kaj
k ole
s ti
rti n
gS
H je
St yrm an
Sø ndre
To
dsvæng
et
bø lvej
Sdr Tobø
lst ien
æ nget
Sk ytt ev
gv ej
Ha vbor
ka j -
en
Kuff
Skip perv æng et
æ ng et
l tre Dokkaj
M Ves
øl d age
led r
Ne
am
ca sw tl e
n
lk e
Tja
ng
N or dva
æng et
A lle
Jægerv
Id ræ ts
Katteg atvej
B ro m bærv
tien
Gje si ngs
s t re
Ø
Holmebak ken
n
Ho lme vej
Holmestie
ej
kev
B ak
Øs te
rv in
ge
nte
n
vk a
g
Sk o
e
d s ga d
Sjæll a
n
b æ kv
j
ev e
Kronp
ri
ej
d ev
Gl V
ar
Ve j
EH
an s
en s
v an
V
en s
Nør
ade
en
a rk
yb p
Grå
d
en
park
AA
nde
rs
Gl F
ær g
b je rgg
t
En gh
a
ve ve
j
ing e
ndStra
n
n
k ke
pp e
Slu
S ne
rke
n
gp a
rt in
Hje
n
By t o f t e
o ve j
Am
ig
an
g
All sb e
e
rg
Sp
Affaldsforbrændingsanlæg
Strandgård
n ak
ss
Grø
ev
bæ kvej
Sk
Ev
rtin
Hje
t
Nø
er t e n
Ga
j
yve
gB
ge n
Brig
e ve j
En gs
v
v ej
Nordre To b
øl
l ea
Kva
n
r ke
t
æn
ge
e nv
ng e
væ
Ir is
Hyb
il d
K il
En g
pa rk
e
n
ke n
æk
p ar
sen
en
Joll
et
ng
æ
nv
et
ng
kr Kild
og e
en -
Ba
Mø g
l le
n
Tarp
sti
N i el s B
ohrs V ej
Højva ngs P
ark
ej
Sø
v
va n g s v e
j
ej
en
rd e
v ej
Sol bæ rve j
En eb ærv
gå
r
øl
le
Er
Hindb ærvej
as
Ste
un
ll as
Se jl
s
lu nd te d vej
ej
ve
rv
Klø
s v ej
ik s en
Sy lv
e
ej
erv
Bu n tm ag
n
rk e
pa
t ue
M yr
M arb
en
et
ng
et
ng
væ
et
ue
ng
æ
e lv
ss
Dr
o
or
Ah
æ
ev
kk
He
l
n
rk
e
pa
lm
ho
øv
Kl
Ha vrev
a
d
an
nl
j
ve
æk
j
B
Aske
Gl V
gn s A
lle
Al le
Sk o
vb
Alle
Guldre
ak
v
Lu
baknk
Golf
K
Ve st
n
gen
ange
Gra nv
an
va ngen
ve j
ster
rdd
j
s ve
ej
el
v
Ka
p
Lind ev
n
ge
an
ev
Bir k
M
n
a rk e
al sp
Eg e
A lle
Eg
e
år d
gg
En
Va
en
akk
So
lb
Gl
Ne
No
A lle
All e
Birk
e
Tjø
r ne
ej
v
nv
ne
p tu
Br
eg
Bø
Alleg e
Gu ld
Højl
j
ve
rs
en
ek
æ
He
d
eb
a
kk
He
d
Je Pe
s s t er
V e e ns
j
eA
ll e
sA
lle
M
tu n
N ie
ve j
ls e n
s
Ve j
j
et
j
nv
e j Fy
rv
e
Gr
a
ng
væ
rg
er
Bo
N ep
j
ve
ri g
s
Je r
gs A
l le
j
Ve
se
ns
de
r
An
rl
Fy
rv
e
be r
ps
an
d
jev
en
ba
kk
Sø
Ka
væ
ve
j
ve
ng
Genbrugsplads
v ej
rø
u le
nd
V
æn
Th
lh u
Sæ
sv
Østhavn
ej
ar
Ta
en
l ev
M
n de
rris
stie
n
Vel d
b
st
na kp
Um a
u
Th
Sø
n
vej
Måde
er e
e
e K irk
plads
Um a
j
ve Ældrecenter
ly
nd
Mu
k
mm
ke
rdteu striv ej
å de In n
MGenbrugs-
n
um
La
Ha
en
la n d
s s ti
Br
Skole
j
M åd
Gr
øn
ve
j
orgve
d
yn
en
ie
st
up
i ve
By e rgiv e j
E nve j
Tjæreborg
24
le s ti
t
Veldbæk
Darum vej
Skydebane
e
Må d
ensvej
En erg
ej
B ernts
stien
Bryn
Transformatorstation
T hu
n ge
vr
Doolewe rdts v ej
b
Tjære
søerne
n
rv æ
To
å rd s v e j
vej
en
marke n
r en g
j
te
e
Lyk k eg
Ran ders
ej
Sønd er
Ve
j
ns
12
Ko ldingv
39 Kim Anto
r
pi
dr
v
g er vej
rb orgvej
av
Fr eder ici
Ta
rp
gv
y R in
m elb
Esbjergmotorvejen
Løgstør
Sk ive v
Jern ev
kk en
ns
Ga m
Sk ande
191
tie
ses
se
ev e
re n
ej
År husv
38 Xing Yuan
e
Kreb
Sø
stv
ej
j
Ve jle ve
37 Dr. Louise
t
Paradis-
v ej
36 Sydvesten
sv
Ho rsen
e
Sø n d
nge
a rk
n
Sø
vej
Ni bev
Tjæreborg
Sk o
Skibhøj
40 Gammelhavn
Måde En
gvej
et
Ve ldtofte
Sæb yv
Hjø r r in g v
Brønd e r s le vv
ba
Sø nder
Sønd er
haven
ur
j
selvej
j
Frelsens
M a ri a Hærs Genbrugscenter / Secondhand Center
41 Jail
Jail
r vej
Mi ljøp
Ho b ro
Rensningsanlæg
j
Sp orts vej
Has
ej
e væ
mm
Ga V
es
tky
d
Må
K vt
ej
rg ve
Ålb o
35 Glaskunst - Galleri
ej
erSønden
brink
t
Ba n
a ge
NC
Sønderrisgård
ep
ar
k
ke
Ta u e n Fis
ru s
k aj
j
es
u sv
v
ge
æn
Lidl
øll evej
e lb y M
Ravnsbjergvej
æk
n ve
k
je
rn
er n
Ve n
t
ng
ve
n
ej
ld
Gu
tien
rd s
g gå
b je r
væ
up
e st ie
j
v
ge r
rken
ia
St
k aj
il l i
ng
te
v
Pil e
ej
n g et
an
Bro
Zo d
Orio
ar
u rn
tie n
Ju
tie n
Tv
Grusvej
aj
Sønderris
ss
s Kv
Skole
Sat
E 20
SHOPPING | RESTAURANTER
n de rv an gen
rken
rgpa
sb je Øllgårdsv
Ældrecenter
Ravn
æng et
r k en
en k
ti
es
er
Bryndum Vestergård
Novrup Kirkegård
Ko rnv ang en
n
33
Guldager
Skole
Station
34
Kro væ
v
St a
Sky deb ane vej
Uranus v
ep a
S ky t t
b se n
e rs
v art
Krematorium
Rugvangen Hvedevangen
18 PJ Ferie
j
rgs
a ve
J L Heibe
tu n
Alle
E s k i ls
rgpa
Fritidscenter
Kapel
Bygvangen
Hirsevangen
30 Friskole
Hjerting
Badehotel
Alle
Kro
e
nv
sb je
Novrupvej
25 Sweet Home
B&B
Havrevangen
Midtgård
ve
ov r
Je rn
pe lv
ve
ns
ej
and v
y Str
Br ors onsv
n stio t
S taæ nge
v
Sø
Magnoliev
Ravn
Veldtofte
Idrætspark
23 Esbjerg
Conference Hotel
Veldtofte
m elb
äsk
v ej
Ravnsbjerggård
St j er n
s v ej
Au s
tra li
Sø
nd
err
i
Kr e
Ju p
it
sK
ebak
ke
v ej
24 Danhostel Esbjerg
Po p
va n g s A lle
e
ig
Uglv
22 Hotel Cabinn
Esbjerg
gerGren s A
se
Al le
tio
ev
Mu nk
Ga m
Jyv
ng s
Ve j
ta
EFI-hallerne
ej / Flohmarkt
32 Bagagerumsmarked / Flea vmarket
ri de rv
i
Pl a
eT
j
de
Pa ghs
n sg a
s v ej
nv a
ll e
ej
K v a r ter
ve n
j
nev e
Fre de
Odin
ac
Daru mvej
R av n s
Lø
21 Hotel Ansgar
ad
Gl Novrupvej
s v ej
sA
m ark
Sk
or
S t en g æ r d e t
rd sve
D eg
ej
Ak
y lä v e j
Nørregård
a nn
em
j
191
j
ve
31 Skovridergård
Marked
e rg år d
rd r
å
Ste ng
j
Mø lle bak ken
Jagtv
js
No
n
ke ve
isv
d en r
j
j
Sp
en
tie
Rølli
Gy l
ev e
in g ve
B ønd
Færøvej
j
In g
Sa n at o rievej
lund
den
Li lj
ej
Kje rs
Ve
er s
inth
rW
p ve
Gr ø
Ch
ll e
K
k u sv
vej
Rah beks Alle
j
Es tr
u
Al le
76
28 Sædden Kirke
OVERNATNING | ACCOMMODATION | UNTERKUNFT
32
Præ st
tr e T ovr u
p
Tovrup
20 Hotel Britannia
Guldager
Stationsby
Hostrups
jsin gs
Jakob Ge
sve
ens
vej
Tingh ø
s Alle
l li
Be
j
i on
All e
Car l gs
Plou
Vej
gs v
ve
sA
ft s
rp
Ir i s
Sø ndergård
b er
To
Sk
o
St
a
rg
H ol be s A ll e
Gammelby
Ravnsbjerg
e ns K
v art er
27 Hjerting Kirke
Efterskole
er
de
26 Hjerting Strand
eg
19 HedScandic
Olympic
M ellem
ga
18 Cykeludlejning
/ Bike rental / Fahrradverleih
Hededammen
33
ag
re
Øs
17 Politi / Police / Polizei
r eg
Sto
ul d
e ls
W es s
Bibliotek / Library / Bibliothek
Ældrecenter
s
å rd
Sørenns ens
Morte
Vej
o
St
48 Nørreskoven
Kirke
sA
l le
der
de
V æ gt
Kr o
s en
om
rs A
Len
Lergravsparken
Dr e jø
Toftegård
Elm egade
Th
Frederiksberg Alle
Etla
Stu c k e n
Rib egade
de
Æblevej
s Alle
L V Jen sen
Carste nse ns Alle
e
All
ns
en
Ådal
g
ld a
Ing ema n
kk
Gu
Sø n
der
ris
B
lle
rs A
ti n
ba
er M
k
ar i t
11 Svømmestadion Danmark
16 Banegård / Train / Bahn - Bus
vej
Skole
ge n
pv ej
Esbjerg Vandtårn
St enk r og en
UCSYD
n v ej
Fa s a
n
ro va
Peter rs Ve j
C
Fabe
Richahr
un ds
rd
V K ål Vej
Vej s H
Ma nøgade
S ky tt ens
Ar ie
s
bæ
øll e
a rk
B
Baggese ns Alle
Rørkær
Sa ha ra
Am erikav
ds
s ti
en
n
c he
Hj
er
av
ke
Bli
H
ak
lle
sA
Færgehavn
vb
Gru nd tvi g
ng et
Skole
C
ien
Enggård
tkaj
Præs
te
k
Søgård
ga
Kraftvarmeværk
an
Ryttervæ
Nørreris
Idrætscenter
St
Ha
j
Atl a
n
Bæ
n
Estrupvej
rks
447
ga
sm
Al le
l ds
n st
pio
Eu ropaka
hospital
a
Ew
en
s tie
Sønderhavn
Posthus
av ne
ndBve
j
Privat-
rk
s
J eg
Ki
re T o
vru
Bogtrykmuseum
10 Museumsfyrskib
Fo rtu na All
e
n
rkebakke
Nord
Musikkonservatorium
15 Torvet / The Square / Stadtplatz
rs
As te
Jerne
Ki rke vej
v ej
e
et
ing
E 20
vnskaj
T egl væ
s væ
Palnato kes Alle
8
14
Gymnasium
STX
HF
Anemonev
Hermo dsvej
rke n
9
ølleve j
bjerg M
Begoniev
Fenris vej
Ve stergade
Kirke
øm e
Røga d
Tobakken
Ga
ll
rs A
ng
Hje
rt
Sø
j
j
e
All
vt
Søg å
rd
Færgehavn
kv e
Ø Forha
Jobcenter
Friskole
EIS
447
ets
bakken
Ewaldskrogen
n dp a
13 Rådhus / Marked /Town Hall / Rathaus
CFU
a nve j
Solsikkev
Lupinv
Fortuna Alle
g.
æ
nget
m
yr
Østerklev
Jagtvæ
Øs t e r v
Pakhusbanke
n ge t
S t Ældrecenter
ra
Id ræ ts
nd
Alle
ve
j
Nord by
k
40
Do
æ
Kana len
3
et
8
en
ng
Ri
g
olesti
Pr
n
ke
Domhus
bæk
ti n
nd
s væ
ng e
t
aj
kk
En gla nd
sk aj
o le
rM
Møl le
Hj
er
So lvæ
Færgeterminal
Ø
Do
9
Øst re Havn Bypark
ev eNj
ø rlu
n
et
4
re
st
j
e
ger sti
ng
sm
a
ng e
t
ka
Dokhavn
ej
Nd
s væ
ej
ok
Gulda
v S
fte væko v -
Bå d
g et
eD
Ha
Na v erv
Hu lv eje n Vandtårn vn egade æng et
Præ
Kunstmuseum
ste v
BUS
Havneadm
æMusikhus
ng
os
ng
væ
Ewalds-
Esbjerg
16 Station
Ungdoms22
skole
ge rve
Remisen
Forsorgshjem
hø jv e j
v ej
get
æn
Hjerti
ng Sk
æ ng et
s v æn
dv
38
Gulda
Bo rger
Kirke
ga de
b
Bovbjerg
S t o re g a d e
j
tag e
g et
Ski p p e rv
at
ro
t ro
bo
r dr
s gadTorvet
e 37
f te n
B yve
Ma
t
No
k ol eto
a ge r
Skole
To
ld
j
Turistbureau
15
S
25
ade
Sm ørstikk er ve j
n ge
S tål ve
14
BUS
INFORMATION
Guld
væ
21
Ko ng e
n
lb
Lo d
s
Mø
l le
v
Kultur og
Fritidshuset
Posthus
S ke
s
od
L
Pla n
æn
Lystanlæg
j
j
væ
Fy rm
væ ne st e rge t
et
ng
M
j
lv e
Kirke
ve
V in k e
de
6
D an m
20 a rksg
ve
ds
år
rv
en
j
D o k ve j
ge
i tz
e
sV
j
l
ng
Sk ole
ga
39
Forsamlingshus
e
yv
G
lG
da
D
ur
sb
Hje
rtin
gs ti
en
ul
m
g e e s te rt
ej
La
im
G
En g
v
æ
Tv
aj
Gr
Skole
d ag e rvej
Gu l
Stie n
pa
eg
Elm
j en
de
ve
ga
Sk o
les
ti
rk
35
ej
R e m i s e ve j
Bj arke
sg
Hospice
41
ks
vs
rken
t
Nae j
v
ve j
7
Kulturskole
Ko gade
aj
Gr a ms
sv
Ko
ha
19
a de
ej
j er
Lægevagt
g
Skade- Va ldem vej
ar sg
stue
ej
Friskole Sct.
JosephKirke Musikkonserv.
Sikkerheds-H C
Ør ste
Sverrig
styrelsen
ds G ad
sgad
e
Friskole
Byhistorisk Arkiv BUSe
Nørre
Huset
g ade MuseumBibliotek
Frø
pa kæ
I.C. rke n rMøller
Norg e
-parken BUS
sg ade BUS
Skole
Kirke
Is la nd
sg ad e
j
g
Dae j
v
gpa
Nygå rd
13 31
Rådhus
v
kj æ
J Aa
e
t er
g
ld s
+
17
Sk jo ld
sg
VUC
Vest
F r ih e d s v
ld sg
Gymnasium a de
Sv end STX
sga de
Sydvestjysk
Sygehus
Arresthus
Politigård
e røv ej
j
ev e
Tu lip
Hej mda ls Alle
Sophievej
Bo
v
ad e
Gefion s Alle
Strand by
Am age rvej
a ltholmsv
Hygge Alle
Birkeda ls Alle
Hara
Esbjerg Museum
7
Sp an gs
N e l li k
Mim ers All e
Tho rsvej
rg
ad
e
s
Ve
sk jo
EGFhallen
ev
b je
by g
ad
gs
To
n
r de
a de
Kirke
ds gade
Skole
et
Fro de
sg
Fi nl an
by K
j
rk
B ov
nd
esg
N
nd
Str a
in ge
ve
irke
j
mb e r t sen s
Nie l s La Vej
Kirke
d erv
ad e
Ma ri
nø
Ældrecenter
te ve j
ge
Kapel
Rolfsg
Ø r to f
Tu
G r åd y b
et
Boldesager
l ve j
j
S øn
bø
Se
j
Kirke
sve j
els
Ju ade
ie ls G
vin
sv
ns
an
hm Alle
ra c
n
HD
s tie
se n e rRo
d
A n lle
H C ns A
se
es
gby
Lyn Alle
Nygå rd
r re
Læ
j
eve
g ad e
r
mo
an
ar k
en
Me
tte
Rigssal
ns
ve
Materielgård
n
S
vve
og
ng
e
N ø r re b r o
447
a
Str
le
Wil
g
Ad
aj
ølp
j
a de
sk
To b
gerv e
ve
Sko
orms g
Ma
V
va
j
r e ve
j
Sv ale ve
ke
s øg
rtin
a
Gu l d
inerk
n
To
© Esbjerg Kommune, Kortkontoret
© Kort & Matrikelstyrelsen
Kikkebjerg
Nø
Strandby
G
G.
rs
e le
Kathrinelund
Con ta
en
ad
30
Hotel
Co
vn
en
K
ven
e
Fa nø g d
ad e
uKn
Plads
Ad
Sko
Guldager
ha
H je
fte n
Kirke
get
n e
Sko le
- sti
væ d s ti e n
e
et
om
e
fik
pr
ng
ld
a
Tr
27
æ
nd
Ki
de
et
rt
Ve d
b
dy
e
r
ad
de
Pe m s G
ra
Sk
er
ål
M usv
h
j
Tobøl
Trafikhavn
j
Sk rå g
ke n
By to
rv
ra
26
ej
Ældrecenter
te
St
s
Ve
ng
ø ga
æ
Sa m
nv
v
rs te e t
V e ng
væ
sa
et
et
vn sga de
en
Ældrecenter
Strandby
g ade
n
ak
ng
et
ng
ha
ds
lstien
væ
Fa
Ka
s Ve
Dahls
and bySt r ing et
sv
lle
l li s
ng
r v.
ul s
en
Vej
Jørg
e
Pede n
rsen
Vej s
n
o la
Ny
ade
11
Th
obø
S dr T
n
tie
væ
Be
væ
Ha
ks
a
ue
aj
lm
Sundhedscenter
Svømmestadion
Badmintoncenter
Po
ar k
o vs t ien
24
NJ
ep
en
nt
ej
Va
Li lj
e
lle
eA
r en t
S y nge
t
væ
ge
æn
lv
ve
Gy
Pil
Hjerting
rg v
H ov n
væ
æ
rb
Sanatorie
pe re
k en
ar
et
gk
ng
Is in
væ
et
s
Læ
de
ga
rs ø
Mo
j
ve
de
ig e vsg a
vd
ej
H a t er ha
sV
s
me
Ve
lu h
EB
H
et
Fa
rve
ge
n dsk
Vandrerhjem
Gymnasium
HHX
j
Ma
a le
Sv
ng
ng
væ
Sm
ro
g
A uk ti ons g
5
aj
Va
ve
e
rk
æ
D
b
ke
de
ga
Må
g
n
S tra
j
bro
ev
et
on n e
Sj e
lb o
r t en
Læ
Klip
g li p
væ
åg
M
ng
475
Lan
le
Ry
B
n
k
nk
ti
væ
a
ns
ti o
Ta
en
r
Hj e
be
j
gt
Vi
t
ge
n
F is
1. bassin
k
Au
alen
e
10
se n
a s s en
Pi n
ie
ka
aj
P
ad
36
1
ie r
øk
Ja
ng
st
ade
j
rv e
k e ev
F is p ætt
ds
Rø
t te
r ds
+
de
No
al
en
ga
Søsport
j
gd
pæ
ka
or
ds
ey
=Gågade
Fussgängerstrasse
Pedestrian street
Kløvholm
=Færge/Fähre/Ferry
=Hegn/Zaun/Fence
S jæ
gt e n
=Lukket/Geschlossen/Closed
Sj e
lb o
Kra
rg v
= Sygehus - Skadestue
Sj
nv
el
ej
sø
bo
pa
rg p a r k
r ke
Krankenhaus - Unfallstation
n
Hospital - Casualty Ward
ro g
Havneskolen
Rø
2. bassin
j
kn
jv e
Or
Sj
e lb
gv
ej
gv
il lin ka j
Hv r sk e
To
aj
ø
Kr
T
k
en
ns
j
p
am
Is b
av
ka
Fiskerihavn
ti n
j
er ih
ka
r
ds
j
ka j
e
b is
To lin g v
er
Sp
k
Fi s
pie
an
og
deb r
18
j
b is
er
gg
e tl
Bå
ka
To
Do
Sh
er
Hj
n
e rg
de
ip p
e
ad
5. bassin
n
ke
6. bassin
ej e
en
Sil
n
Sk
kk
Engd
j
ev
n
le
Kø
an
ss
k ke
Hæ
ve
k ke
St æ
ær
F ug le bakke vej
be
Ki r
Læ
Fo
Pl
= Offentlige toiletter
Public toilets
Öffentliche Toiletten
ej
n
ve
n
ge
l in
Ræ n
ge
j
nin
ka
in g
Vik
= Parkering er gratis - husk P-skive
Parking is free - remember to display parking disc
Parken ist kostenlos - Parkscheibe vorgeschrieben
or g v
Bo
et
n
Lø
M
= Busparkering / Bus parking / Busparkplatz
t
ge
St a
BUS
ds
Ol ie
gb a
ræ
En
Skole
12
Fiskeauktion for turister
6
Kvaglund Skolesti
ej
12 Esbjerg Sport &pvEvent
Park / Blue Water Arena
AMU-Vest
Falck
Vi
g
je r
Idrætspark
øjen
Esbjerg
Forsyning
34
Brand &
Redning
Tv
5
Jer
ne
s
Maersk
Training
c in t
Ældrecenter
Sk
E ng h
Kl y
Fødevareregion Syd
H ya
æk
sb
Vognsbøl Park
23
ng
eB
Sælsafari/Fanøfærge
Skole
Kv aglu
Kvaglund
ej
h
a
Sp
Ho
lm
Vognsbøl
Mågehøj
j
lun
'
ej
et
av
dv
H
Mindelund
ve
o le
ej
ær v
eb
ir s
de v
æ
Bl
v
om K
m
ev
ej
Spangsbjerg
St randsk ov
n
v
de
ue
lu n
lu n
ve
d
Vo gn sbølÆldrecenter
En gvej
lm
4
ETAC
Hjælpemiddelcentral
Fa lke vej
av
et
sk
Va
Hø
g ev
Spangsbjerg
Station
v
EASV
el
ne
Gr
en
Vognsbøl Sø
ej
Hø
j
Tv va ng
ær
ve s
j
Rybners
kursusafd.
v
Gy
'M
Rensningsanlæg
æk
n
Ø rne v
ej
ev
ll eb
nt
Mø
HSB
in ge
Kli
jer
g
R øm ers V
n
Grø n
Esbjerg Kunstmuseum/Musikhuset Esbjerg
dstien
de
j
FUV
Li n
ve
Esbjerg Institute
of Technology,
Aalborg
Universitet
Esbjerg
EUC Vest
Gymnasium
HTX
Mennesket ved Havet
3
n
nd
Fiskeri- og
Søfartsmuseum
Kirke
Syddansk
Universitet
Ole
gsb
v ej
de
ra
Sp
an
le
lu n
St
æk
øl
ær
g
ld B
M
rb
Mo
s
ng
k
Fiskeri- og Søfartsmuseum
2
lu n
Kvag
Bibliotek
Kvaglund Kirke
Centret
VisitEsbjerg
1
n
a
Sp
M
æ
eb
n
Nor ds k rænten
ATTRAKTIONER | POINTS OF INTEREST | ATTRAKTIONEN
nde
Nørreskoven
rg
bje
øll
stie
Kvaglund
Sø
e lu
Psykiatrisk
Skadestue
Handelsskole
HG/EUD
lu nd
dd
Nø
Dyrehaven
K vag
stien
j
Spangsb erg
Spangsbjerg
Hospital
Psykiatricenter Vest
rg
in
B un
tm
væ n a gerge t
Buntm
a gert
of ten
Spangsbjerg
Møllesø
Hospitalsvej
je
is vej
Ældrecenter
48
æk
INFORMATION
R ø n ne b æ r v
Hybenv
sb
Eran
th
j
e
j
Rønnebærstien
Vio lv
e
n
å
Sl
e
nv
Slåenv
e r p a r ke
ej
le p ark vej
M øl
Hu
æ
åb
Vandværk
ng
ve j
u la v
ie n
Bl
rv
dB
re
Fyr
Fritidscenter
Sp a
All e
et
ng
væ
nd
hø
Enebærstien
ej
lun
ag
Kv
nden
m
T y t te bæ rv
j
Solbakkegård
Øs te r
e r v angsvej
Social- og
Sundhedsskole
j
ms t
Skovst
Varmeværk
33
sve
Kjersinggård
Gra n
Fe
Vej
Gjesin gs
G jes i
ng l und Alle
s
le v e
k en
und
en
rk
st
pa
Ky
j
ts
ve
L
Sk
o
Al vbr
le y n
ej
Lilleb æltsv
ke
Kj
t re
Kastanielunden
ræ
en
s
Ve
EUC Vest
Hasse llu
ra
v an g
N iels L ønn es
m
p ar
Prim
Sildesøen
2
Go lf
Sto rstrøm s
Lavendelv
ve j
ds
En g Alle
Brillesøerne
Berberisv
ts A lle
Øs t
Fy rr e-
t ev ej
Sol gl
im
Snerlevej
rfe
Fov
1
n
ly A
ll e
Fovrfelds ti en
Blo
Kapel
447
ng e
Sk o
v
vinget
d a ls
dd
Gravlunden
r va
ø gev an g e n
n
tie
es
bs
Kr e
St
n
Id
ke
i
All e
le
nl y
sv
ej
d
No r
n
Gr a
Al
Sæ
he
d
ke
e
l ig
lb
ak
n
B
ej
Krebs epa rk e n
Pa r
k
Eg
Ro
st
Fo v rfe l d S kole
ge
t
So
te
n
Fovrfeld
ve j
v
en æ n
et
et
feld
os
ng
o vr
R
Væ
Mu sli ng ev
Nordd alsparken
re F
C
in g
et
j
ks v
in g
j
Pa r
El mev a ng e n
V
es
P il ev an g e
Skole
H u g in vej
ks v
ve
Tåsingevej
Pa r
ng
ve
j
d
Sø n
b
Ly
gle
Strynø ve
ve j
j
Bibliotek
Sædding
28
Centret
Kirke
Ko
vr feld
Nord re Fo
nd
ke
n
vej
Ve nøv Parce lv
Sc t
Ha ns
Ve j
Røn ne ve
Sa
ak
Ka stan ie
j
Fyr
ev e
e v ej
n
Dig
ke
Lind
ar
ej
Grø nn ev
j
ej
rp
Siø v
Bo gøve
Æ rø v
Esehuset
Fy
To
Ly øvej
n
j
Ko ral vej
Lind holm vej
Ga vnøv
e
rk
ng
ve
Sp rog øvej
Sædding
en
Ha s s e n
va n g
K reb s e p
j
Norddalsve
Sø
s tj e r n e
a
tp
Ældrecenter
Ly
rp a
rk
s ti
ngvej
Sædding Ri
Falck
ar
s
Ky
Fy
en
rk e n
Elm
ve j s sti
Fyrp a
Gul
R ing
ar ken
vej
K yst p

Similar documents