Frågor och svar Trygghetslarm och

Comments

Transcription

Frågor och svar Trygghetslarm och
Frågor och svar Trygghetslarm och larmmottagning
1. Vi avser att ingå kontrakt innan den 25 februari – hur lång får kontraktperioden vara?
Det finns såvitt SKI kan bedöma inget hinder mot att kommuner – som avser att göra avrop
och teckna kontrakt innan den 25 februari - använder förlängningsoptioner för att tillse att
kontrakten blir så långa som kan anses vara motiverat beroende på utfallet i det pågående
målet i kammarrätten. Om SKI vinner målet och avtalen får bestå finns inga andra
begränsningar för hur avropsavtal kan utformas än de som följer av det aktuella ramavtalet
och LOU. Och för kontrakt som ingås innan den 25 februari kan ytterligare tid läggas till, men
denna tid bör inte löpa längre än sex månader efter att ramavtalets giltighetstid har upphört
(se 8 § ramavtalet). Det kan också finnas anledning för kommunen att i
förlängningsklausulen, under förutsättning att vårt överklagande vinner bifall, ta höjd för de
ytterligare möjligheter till förlängning (t.o.m. 2017-02-25) som ramavtalet medger. Det kan
nämligen inte uteslutas att ramavtalets samtliga möjligheter till förlängning behöver
utnyttjas till följd av att den nya upphandlingen blir föremål för överprövningar som riskerar
att dra ut på tiden. En klausul som reglerar möjligheten att förlänga avtalsperioden ska
naturligtvis alltid utformas med beaktande av kommunens behov av trygghetslarm och
omständigheterna i det enskilda fallet. SKL Kommentus upphandlingsserviceföretag
AffärsConcept AB kan bistå er som har behov av hjälp i samband det enskilda avropet.
2. Vi hinner inte avropa innan den 25 februari men kommer att bli avtalslösa senare i vår. Hur
ska vi tillgodose vårt försörjningsbehov fram till dess att SKI:s nya ramavtal är på plats eller
till dess att vi själva genomfört en upphandling enligt LOU?
Att direktupphandla larmslösning med hänvisning till synnerlig brådska kan vara ett
alternativ. Regler för och tolkning av hur detta kan genomföras beskrivs i bifogad skrift från
Konkurrensverket.
3. Vi behöver hjälp med direktupphandling alternativt göra en egen lokal upphandling av
trygghetslarm. Hur kan SKI hjälpa oss?
Se nedan, vi försöker nu fördela alla de olika frågeställningar som kommer med anledning av
Kammarrättens beslut.
Om du behöver konsulthjälp med egen upphandling eller frågor som rör direktupphandling
kan vårt systerbolag AffärsConcept vara ett alternativ. De kan svara på en rad juridiska
frågeställningar inom upphandlingsområdet och ge stöd vid upphandlingsrättsliga processer
och rättsutredningar. De erbjuder fram till sommaren 21 % till 51 % rabatt på konsulttimmer
till timbankar. Här kan du läsa mer om AffärsConcept och timbankar.
4. Hur går det med SKIs kommande upphandling av trygghetslarm?
Förstudiearbetet är påbörjat under ledning av Sahar Göthberg. Anna Larsson håller i arbetet
med FFU och har påbörjat arbetet med att gå igenom tidigare FFU och de lärdomar vi så här
långt har av ramavtalet. Det nya ramavtalet beräknas vara klart för avrop i november 2015.
5. Vem svarar fortsatt på vilka frågor?
SKI svarar på;
- frågor om vårt ramavtal
- avropsstöd
- tolkningar av ramavtalet
- leverantörsuppföljning
Frågor och svar Trygghetslarm och larmmottagning
Kontaktperson;
Sahar Göthberg, projektledare, [email protected], tel. 08 709 5944
Conny Callin, marknadschef, [email protected], tel. 070 536 3814
SKL, Avdelningen för digitalisering svarar på;
- vägledning och val inför avrop
- teknikfrågor
- driftsfrågor kopplade till verksamheten,
- leveranskontroll i verksamhetsled
- frågor kopplade till det kommunaljuridiska området
Kontaktperson;
Anna-Greta Bodin, eHälsa strateg, [email protected] tel. 072 502 68 40
Patrik Sundström, programansvarig, [email protected] tel. 076 526 90 82
SKL Kommentus – AffärsConcept – stöd på beställning
- Stöd vid direktupphandling – upphandlingskonsulter med specialistkunnande och erfarenhet
av direktupphandlingar
- Genomför lokal upphandling på uppdrag
- Svarar på juridiska frågeställningar inom upphandlingsområdet
Kontaktperson;
Caroline Hagberg, affärsområdeschef, [email protected], tel. 08 709 5923
Myndigheten för delaktighet svarar på;
- säkerhetsfrågor
Kontaktperson;
Oskar Jonsson, Expertutredare, [email protected], tel. 08 600 84 22
Enheten för upphandlingsstöd, KKV svarar på;
- direktupphandling
Kontaktperson;
Malin Cope, sakkunnig, [email protected], tel. 08 586 21 734
6. Fortsätter SKI med telefonkonferenser och utbildningsdagar om trygghetslarm?
Ja, vi kommer att fortsätta med både telefonkonferenser och utbildningsdagar om trygghetslarm. Läs
mer om dessa här.