Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och

Comments

Transcription

Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och
Bilaga A Ramavtal
avseende Digitala
Enheter och
Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
stockholm.se
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för utveckling och samordning
Hantverkargatan 2F
104 22 Stockholm
Växel 08-508 33 000
www.stockholm.se
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Innehåll
Bilageförteckning
5
1
Bakgrund
6
2
Ramavtalets omfattning och Ramavtalsleverantörens
åtaganden
7
Leverans och tillhandahållande av Produkter
7
Avrop genom Förnyad Konkurrensutsättning
7
Beställning
9
Avtalshandlingar och deras inbördes ordning
9
Vägledande Mål
10
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Deltagande förvaltningar och andra underleverantörer
med mera.
12
Staden
12
Avyttrad verksamhet
12
Avropsberättigade parter
13
Stadens Centrala Beställarfunktion
13
Underleverantörer
13
Samverkan med Tjänsteleverantören
14
4
Produkterna
15
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
Allmänna åtaganden
Ramavtalsleverantörens ansvar för Leveransen
Ledande aktör
Leveransförutsättningar, nuläge och volymer
Kvalitetssystem och kvalitetsfrämjande åtgärder
Myndighetsgodkännanden, tillstånd och liknande
Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
Strategi- och styrdokument
Hållbar it
Socialt ansvarstagande och samhällsansvar
Antidiskriminering
16
16
16
17
17
18
18
18
18
19
19
6
6.1
6.2
6.3
Särskilda åtaganden avseende Leveransen
Samverkan
Rapportering
Säkerhetskrav och kontinuitet
20
20
21
24
7
Ramavtalsleverantörens support- och
reparationsansvar
25
8
Allmänna leverans- och förhyrningsvillkor
26
9
Stadens åtaganden
26
10
10.1
Ersättning och betalning
Ersättning
27
27
2 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
Fakturering och betalningsvillkor
Bestridda fakturor
Dröjsmålsränta
Valuta
Preskription
27
28
29
29
29
11
11.1
11.2
11.3
11.4
Garantier
Allmänt
Allmänna Garantitiden
Ansvar för Produktskada
Systematiska Fel
29
29
29
30
30
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
31
31
31
32
33
33
34
12.8
12.9
12.10
Påföljder, ansvar och ansvarsbegränsningar
Allmänt
Rättelse av Brist, rotorsaksanalyser m.m.
Servicenivåer och Viten
Innehållande av Ersättning/Nedsättning av Ersättningen
Självinträde
Viten vid Leveransförsening
Viten vid brister i Ramavtalsleverantörens support- och
reparationsansvar
Rätt till skadestånd
Ansvarsbegränsningar
Skadeslöshetsåtaganden
13
Force Majeure
39
14
Försäkringar
40
15
Personuppgiftsbehandling
41
16
16.1
16.2
Revision och sekretess
Revision och kontroll
Sekretess och allmänhetens insyn
42
42
43
17
17.1
17.2
45
45
17.7
17.8
Immateriella Rättigheter
Stadens rätt att använda Produkterna
Mjukvara och system som ingår som en del av
Leveransen
Villkor i licensavtal och användarvillkor
Stadens övriga leverantörer
Stadens Användare
Information som genereras i samband med eller av
Produkterna
Immateriella Rättigheter tillförda av Staden
Övriga villkor
18
18.1
18.2
18.3
18.4
Ikraftträdande, Avtalstid och upphörande
Villkor för Ramavtalets ikraftträdande
Ramavtalets löptid
Kontrakts löptid
Beställningars löptid
48
48
48
49
49
17.3
17.4
17.5
17.6
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
34
34
35
37
45
46
46
47
47
47
47
3 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
18.5
18.6
18.7
18.8
Åtaganden efter att Ramavtalet, Kontrakt och Beställning
har löpt ut
Åtaganden vid Ramavtalstidens slut
Förtida upphörande
Överlåtelse av Ramavtal
50
50
51
55
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
Övrigt
Språk
Kontrakt
Godkännanden
Ändringar och/eller tillägg
Meddelanden
Bestämmelses ogiltighet
Fullständig reglering
56
56
56
56
56
56
58
58
20
20.1
20.2
20.3
Tillämplig lag och tvistelösningsförfarande
Tillämplig lag
Inget avbrott i Leveransen
Tvistelösningsförfarande
58
58
58
59
4 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Bilageförteckning
Ramavtalets avtalstext dvs. detta dokument inklusive dess bilagor.
Skriftliga ändringar eller tillägg till bilagorna till Ramavtalet varvid
sådana skriftliga ändringar ska gälla i den ordning som bilagorna
avses gälla enligt punkterna nedan:
Bilaga 1 – Begrepp och definitioner
Bilaga 2 – Deltagande förvaltningar
Bilaga 3 – Säkerhet
Bilaga 4 – Allmänna leverans- och förhyrningsvillkor
Bilaga 5 – Produktöversikt
Bilaga 6 – Servicenivåer och viten
Bilaga 7 – Hållbar it
Bilaga 8 – Faktureringsrutiner
Bilaga 9 – Underleverantörer
Bilaga 10 – Mall för det Operativa Samverkansavtalet
Bilaga 11 – Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning
Bilaga 12 – Mall för Kontrakt
Utöver ovanstående bilagor till Ramavtalet tillhör även:
Ansökningsinbjudan och anbudsinbjudan med bilagor
Kontrakt
Skriftliga förtydliganden till anbud med dess bilagor
Ramavtalsleverantörens leveransanbud med eventuella bilagor
Dessa dokument skickas enbart på anmodan av
Ramavtalsleverantören.
Ej med som Ramavtalsbilagor
Bilaga U2 – Riktlinje informationssäkerhet
Bilaga U3 – Styrande dokument
Bilaga U4 – Nuläge och volymer
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
5 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Mellan Stockholms stad, med org.nr 212000-0142 för stadens
pedagogiska verksamheters räkning enligt vad som framgår av
Bilaga 2 (Deltagande förvaltningar), nedan gemensamt kallade
”Staden”, och [namn], org.nr [nummer], nedan kallad
”Ramavtalsleverantören”, har följande Ramavtal träffats gällande
Digitala Enheter och Kringutrustning.
Begrepp med inledande versal ska ha den betydelse som framgår av
definitionslistan i Bilaga 1 (Begrepp och definitioner).
1 Bakgrund
Staden ansvarar bland annat för den kommunala skolverksamheten
(omfattande bland annat förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor) samt för vissa pedagogiska uppgifter inom
arbetsmarknadsförvaltningen och kulturförvaltningen.
Staden har behov av it-stöd inom sin verksamhet. Staden har därför
inom ramen för den offentliga upphandlingen med Dnr 2.4.28831/2015 (nedan kallad ”Upphandlingen”) upphandlat detta
Ramavtal, varvid Ramavtalsleverantören har ingivit ett anbud
(nedan kallat ”Anbudet”). Anbudet har utvärderats av Staden och
har legat till grund för Stadens beslut att ingå Ramavtalet med
Ramavtalsleverantören. Vid ingåendet av detta Ramavtal har Staden
samtidigt ingått ramavtal som motsvarar detta Ramavtal med andra
ramavtalsleverantörer.
I samband med Upphandlingen upphandlar Staden även ett
tjänsteavtal avseende bland annat leverans av tjänster som berör
Produkterna (nedan kallad ”Tjänsteavtalet”). För att närmare
reglera samarbetet mellan Ramavtalsleverantören och
Tjänsteleverantören, kommer det Operativa Samverkansavtalet att
ingås mellan Tjänsteleverantören och Ramavtalsleverantören.
Staden ska godkänna det Operativa Samverkansavtalet och därav
erhålla beslutanderätten om godkännandet av det eller inte.
Tjänsteleverantören och Ramavtalsleverantören har därför en
omfattande samverkans- och samarbetsplikt gentemot varandra.
Ramavtalsleverantören har förklarat sig villig och kapabel att
leverera Produkter, att utföra de åtaganden som framgår av detta
Ramavtal samt att samarbeta med Staden och Tjänsteleverantören i
6 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
enlighet med de krav som uppställts av Staden och på de villkor
som anges i detta Ramavtal.
2 Ramavtalets omfattning och
Ramavtalsleverantörens
åtaganden
2.1 Leverans och tillhandahållande av
Produkter
Detta Ramavtal har ingåtts av Parterna i syfte att säkerställa Stadens
behov av Produkter under Ramavtalstiden/Kontrakttiden.
Ramavtalsleverantören ska intill dess Ramavtalsleverantören har
tilldelats ett Kontrakt från Förnyad Konkurrensutsättning, följa de
bestämmelser i detta Ramavtal som rör tilldelning av Kontrakt, de
bestämmelser som syftar till att säkerställa Ramavtalsleverantörens
lämplighet att utföra Leveransen samt för Ramavtalets giltighet och
tillämpning nödvändiga villkor (inklusive men inte begränsat till
bestämmelserna i avsnitt 2, 3,5.9,5.10, 16.2, 18 och 20). Vid den
tidpunkt då Ramavtalsleverantören tilldelats ett Kontrakt ska
Ramavtalets bestämmelser tillämpas av Ramavtalsleverantören fullt
ut.
Ramavtalsleverantören ges, genom undertecknandet av detta
Ramavtal, möjlighet att vid varje Inbjudan till Förnyad
Konkurrensutsättning lämna ett Leveransanbud. Om
Ramavtalsleverantören tilldelas ett eller flera Kontrakt och Staden
lägger Beställningar under Kontraktet/en åtar sig
Ramavtalsleverantören att leverera och tillhandahålla de Produkter
som ingår i Beställningen samt att i övrigt utföra och ansvara för de
åtaganden som följer av detta Ramavtal, det/de ingångna
Kontraktet/en och den/de enskilda Beställningarna (gemensamt
”Leveransen”).
2.2 Avrop genom Förnyad
Konkurrensutsättning
Ramavtalsleverantören är införstådd med att Staden vid ingåendet
av detta Ramavtal även har upphandlat och ingått Ramavtal
(identiska med detta Ramavtal) med fler Ramavtalsleverantörer,
vilka täcker produkter som motsvarar Produkterna, och att
Ramavtalsleverantören alltså inte genom detta Ramavtal tilldelas
någon exklusivitet att tillhandahålla Produkterna.
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
7 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Ramavtalsleverantören är vidare införstådd med att Avrop enligt
detta Ramavtal ska ske genom Förnyade Konkurrensutsättningen i
enlighet med 5 kap.7 § LOU. Avropsförfarandet innebär att Staden
skickar ut en skriftlig inbjudan till förnyad konkurrensutsättning
(”Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning”) till samtliga
Ramavtalsleverantörer som har blivit tilldelade Ramavtal. Inbjudan
till Förnyad Konkurrensutsättning ska utformas med utgångspunkt i
den mall för sådan inbjudan som framgår av Bilaga 11 (Mall för
Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning). Mallen kommer att
specificeras ytterligare. Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning
kan omfatta hela eller delar av Leveransen.
Parterna är överens om att villkoren i Ramavtalet inte får
omförhandlas i den Förnyade Konkurrensutsättningen och att krav
som ställts inte heller i Ramavtalet får ändras och/eller bytas ut.
Staden får dock, om Staden bedömer att det är nödvändigt och inom
ramen för vad som är möjligt enligt LOU, precisera och komplettera
villkoren. Det är då fråga om att komplettera eller förfina villkoren i
Ramavtalet för att fånga upp särskilda omständigheter som behöver
uppfyllas för att kunna ställa fullständiga villkor i ett enskilt
Kontrakt.
Vid Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning har
Ramavtalsleverantören möjlighet att lägga ett anbud avseende
leverans och tillhandahållande av de Produkter som omfattas av
Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning (ett ”Leveransanbud”).
Ramavtalsleverantören är i så fall skyldig att utforma
Leveransanbudet i enlighet med instruktionerna i Inbjudan till
Förnyad Konkurrensutsättning. Vidare ska Staden i Inbjudan till
Förnyad Konkurrensutsättningen ange en skälig tidsfrist för att
lämna Leveransanbud. Denna tidsfrist fastställs med hänsyn till
komplexiteten i Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättningen, samt
den tid som behövs för att lämna Leveransanbud.
Ramavtalsleverantören är införstådd med att Staden inte kommer att
beakta Leveransanbud som inkommit efter att tidsfristen löpt ut.
Staden kommer därefter att utvärdera de inkomna
Leveransanbuden, där den Ramavtalsleverantör som lämnat det
Leveransanbud i enlighet med principen [lägsta pris] kommer att få
teckna ett kontrakt (”Kontrakt”) med Staden på de villkor och krav
som följer av detta Ramavtal samt Inbjudan till Förnyad
Konkurrensutsättning. Hur principen för lägsta pris beräknas
kommer att specificeras i den Förnyade Konkurrensutsättningen.
Kontrakt ska utformas med utgångpunkt i det format som anges i
Bilaga 12 (Mall för Kontrakt). Tilldelat Kontrakt innebär att den
8 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
vinnande Ramavtalsleverantören får leverera de Produkter eller
utföra det uppdrag som omfattas av Kontraktet under den tidsperiod
som anges i Kontraktet.
Oaktat om Ramavtalsleverantören har tilldelas ett Kontrakt
garanterar Staden inte några beställningsvolymer avseende
Produkterna. Ramavtalsleverantören är medveten om detta och
accepterar att Stadens behov av Produkter, och därmed
Ersättningen, kan komma att variera.
Ramavtalsleverantören är även införstådd med att en Inbjudan till
Förnyad Konkurrensutsättning kan komma att innefatta vissa
Produkter men inte andra, och att Staden därmed kan komma skicka
flera parallella Inbjudningar till Förnyad Konkurrensutsättning som
täcker vissa Produkter men inte andra. Detta kan alltså innebära
Staden vid var tid kan ha flera parallella Kontrakt som täcker vissa
Produkter men inte andra utestående med andra
Ramavtalsleverantörer utöver Ramavtalsleverantören.
2.3 Beställning
Beställningar under ett Kontrakt läggs genom att en
Avropsberättigad Part lägger en Beställning på Produkter och/eller
ett uppdrag via Portalen (”Beställning”). Ramavtalsleverantören
ska, om denne har tecknat ett Kontrakt med Staden, vara skyldig att
leverera i enlighet med en under ett sådant Kontrakt lagd
Beställning. Ramavtalsleverantören ska omgående bekräfta den
lagda Beställningen, och i övrigt följa de rutiner för lagda
Beställningar som framgår av Bilaga 4 (Allmänna leverans- och
förhyrningsvillkor). Beställning ska genomföras i enlighet med
bestämmelserna i Ramavtalet och Kontraktet vad avser
leveranstider och andra leveransvillkor.
2.4 Avtalshandlingar och deras inbördes
ordning
Parternas åtaganden regleras av detta Ramavtal inklusive
nedanstående uppräknade handlingar. Handingarna kompletterar
varandra. Om handlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i
något avseende gäller de sinsemellan i nedan angivna ordning:
1.
2.
3.
4.
Skriftliga ändringar eller tillägg till Ramavtalet
Detta avtalsdokument (Ramavtalet)
Skriftliga ändringar eller tillägg till Ramavtalsbilagor
Ramavtalsbilagor
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
9 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
5. Ansökningsinbjudan och anbudsinbjudan med bilagor,
samt svar på inkomna frågor och eventuella
kompletteringar och förtydliganden.
6. Kompletteringar och förtydliganden till
Ramavtalsleverantörens anbud.
7. Ramavtalsleverantörens anbud med bilagor.
8. Inbjudan till Förnyad konkurrensutsättning.
9. Leveransanbudet
10. Kontrakt
11. Beställning
Innehåller Ramavtalsleverantörs anbud uppgifter som inte
efterfrågas blir dessa endast giltiga om en skriftlig
överenskommelse tecknas särskilt angående detta. En hänvisning
till Ramavtalsleverantörens egna allmänna villkor eller motsvarande
är inte giltig.
Inga andra handlingar än ovan nämnda gäller.
Vid inbördes motstridigheter inom ett dokument eller mellan
dokument gäller i första hand den information som bäst uppfyller de
Vägledande Målen, i andra hand specifik information framför
generell.
Vad som anges ovan i detta avsnitt 2.4 ska dock inte gälla om annat
uttryckligen överenskommits i Ramavtalet förutsatt att Parterna
hänvisat till detta avsnitt 2.4 samt uttryckligen angivit från vilken/a
bestämmelser avsteget avser.
Villkor i dokument som medföljer leverans, exempelvis följesedlar
eller i licensvillkor som är bifogade eller på annat sätt måste godtas
vid installation av mjukvara (så kallade click-wrap licenser),
standardvillkor som medföljer i mjukvara som tillhandahålls som
del av Produkterna, hänvisningar till villkor på hemsidor eller
liknande handlingar ska inte utgöra en del av avtalshandlingarna
och heller inte äga tillämpning mot Staden om inte Parterna
skriftligen överenskommit detta i ett separat tilläggsavtal som
inkorporerar sådana villkor i Ramavtalet och/eller i Kontraktet/en
samt gjort en sådan hänvisning som avses i denna punkt 2.4 tredje
stycket.
2.5 Vägledande Mål
Nedanstående Vägledande Mål, angivna utan inbördes ordning, är
av väsentlig betydelse för Staden.
10 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
(a) Volymer och de pedagogiska verksamheternas speciella
behov
Ramavtalsleverantören ska kunna prestera stora leveranser
av Produkter under begränsade tidsperioder, med särskild
hänsyn till skolårets planering och de speciella
förutsättningar som råder för skolverksamhet samt de
pedagogiska verksamheterna där Produkterna ska
användas.
(b) Beprövade processer
Ramavtalsleverantören ska genomföra Leveransen med
tillämpning av beprövade, dokumenterade och väl
fungerande processer.
(c) Leveransprecision
Ramavtalsleverantören ska genomföra Leveransen i rätt tid
och utan Brister, varvid Ramavtalsleverantören är
införstådd med att förseningar och Brister i Leveransen kan
medföra att undervisningstid kan gå förlorad eller att
undervisning inte kan bedrivas på avsett sätt.
(d) Kostnadseffektivitet
Leveransen ska tillgodose de behov som Staden har
redovisat inom ramen för Upphandlingen och Ramavtalet
innefattande bland annat en kostnadseffektivt it-service.
Ramavtalsleverantören ska sträva efter att kontinuerligt
effektiversera Leveransen och optimera kostnaderna för
Staden.
(e) Följsamhet mot Tjänsteleverantören
Ramavtalsleverantören ska utföra Leveransen i enlighet
med Ramavtalet samt Tjänsteleverantörens skäliga
instruktioner.
Parterna är överens om att Ramavtalsleverantörens uppfyllelse av
de Vägledande Målen är, och har vid valet av Ramavtalsleverantör
varit, av väsentlig betydelse för Staden. Ramavtalsleverantören är
införstådd med de Vägledande Målen och kan uppfylla dessa vid
utförandet av Leveransen. Villkoren i Ramavtalet ska tolkas så att
de, så långt möjligt, ger effekt åt de Vägledande Målen, vilket
emellertid inte får innebära tolkning i strid med den uttryckliga
ordalydelsen i Ramavtalet.
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
11 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
3 Deltagande förvaltningar och
andra underleverantörer med
mera.
3.1 Staden
Staden utgörs, på Ramavtalsdagen, av de Deltagande förvaltningar
inom Stockholms stad som anges i Bilaga 2 (Deltagande
förvaltningar).
Staden har från tid till annan rätt, inklusive men inte begränsat till
vid omorganisationer inom Staden, att justera listan av Deltagande
förvaltningar i Bilaga 2 (Deltagande förvaltningar), varvid Bilaga 2
(Deltagande förvaltningar) ska uppdateras. Sådana justeringar ska
hanteras i enlighet med avsnitt 4. Ramavtalsleverantören kan inte
neka sådan justering av Deltagande förvaltningar varvid nya
deltagande förvaltningar ska äga rätt att så som Avropsberättigad
Part göra Beställningar under tilldelade Kontrakt.
3.2 Avyttrad verksamhet
Staden kan från tid till annan komma att helt eller delvis avyttra viss
verksamhet eller vissa enheter som ingår i någon av de Deltagande
förvaltningarna som anges i Bilaga 2 (Deltagande förvaltningar). En
sådan avyttrad verksamhet kommer således inte längre att utgöra en
del av Staden. I sådana fall ska Ramavtalsleverantören på Stadens
skriftliga begäran;
(a) fortsätta att tillhandahålla Förhyrda Produkter till den
avyttrade verksamheten under en övergångsperiod samt för
alla Produkter tillhandahålla support, incident- och
problemhantering om en period upp till tolv (12) månader
från avyttringen, alternativt
(b) ingå ett fristående Ramavtal avseende tillhandahållande av
de Förhyrda Produkterna och tillhandahållandet av support,
incident- och problemhantering, med den avyttrade
verksamheten på samma villkor som gäller för den aktuella
verksamheten under Ramavtalet och Kontraktet, förutsatt
att detta inte får orimliga konsekvenser för
Ramavtalsleverantören med hänsyn till den avyttrade
verksamhetens finansiella ställning.
12 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
3.3 Avropsberättigade parter
Samtliga Deltagande förvaltningar som beskrivs i Bilaga 2
(Deltagande förvaltningar) har rätt att lägga Beställningar enligt
tilldelade Kontrakt i enlighet med den process som beskrivs i avsnitt
2.2. Sådana avropsberättigade Deltagande förvaltningar benämns i
detta Ramavtal som ”Avropsberättigade Parter”. För undvikande
av tvivel anges det dock att det bara är Staden genom Stadens
Centrala Beställarfunktion (såsom detta begrepp definieras nedan)
som har rätt att ingå Kontrakt.
3.4 Stadens Centrala Beställarfunktion
Stadens centrala beställarfunktion är Ramavtalsleverantörens
kontaktpunkt inom Staden vilken förvaltar Ramavtalen och
Kontrakten och ansvarar för samordningen med
Ramavtalsleverantören ”Stadens Centrala Beställarfunktion”.
Stadens Centrala Beställarfunktion leder samordningsmöten med
Ramavtalsleverantören på kontraktsnivå och har befogenhet att
meddela anvisningar om Leveransen. Vid detta Ramavtalsingående
ska Stadens Centrala Beställarfunktion utgöras av IKT-enheten på
utbildningsförvaltningen.
3.5 Underleverantörer
Ramavtalsleverantören har rätt att anlita underleverantörer för
utförande av hela eller delar av Leveransen. Ramavtalsleverantören
har lämnat en förteckning över de områden/funktioner där
Ramavtalsleverantören avser att engagera underleverantör(er).
Ramavtalsleverantören har även angivit vilka underleverantörer
denne avser att engagera, alternativt, de underleverantörer som
denne redan har engagerat inom dessa områden/funktioner. Dessa
områden/funktioner och underleverantörer är förtecknade i Bilaga 9
(Underleverantörer).
Ramavtalsleverantören ska inhämta Stadens godkännande senast
fyra (4) veckor innan Ramavtalsleverantören avser (i) föra över
utförandet av någon del av Leveransen som omnämns i Bilaga 9
(Underleverantörer) till en annan underleverantör, eller (ii) byta ut
någon underleverantör som finns förtecknad i Bilaga 9
(Underleverantörer). Det föregående inkluderar även eventuella fall
då Ramavtalsleverantören vill föra över utförandet av en uppgift
(helt eller delvis till (a) sig själv, eller (b) från en underleverantör
till en annan underleverantör (oavsett om dessa anges i Bilaga 9
(Underleverantörer) eller inte)).
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
13 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Staden har rätt att neka förändringar av
underleverantörsförhållandena eller återta sitt godkännande av en
underleverantör enligt detta avsnitt 3.5 om:
(a) underleverantörens prestation är bristfällig i något
väsentligt avseende och Ramavtalsleverantören inte tillser
att bristen rättas inom den skäliga tid som Staden anger,
(b) Staden skäligen bedömer att underleverantören inte kan,
eller kommer att kunna, uppfylla sina åtaganden,
(c) det på grund av Gällande Rätt eller annan anledning finns
goda skäl till detta, eller
(d) underleverantören agerar på ett sätt som skulle ha utgjort
ett brott mot avsnitt 5.9 i detta Ramavtal, eller i övrigt
agerar på sätt, inklusive men inte begränsat till vad avser
underleverantörens arbetsförhållanden, miljö eller etiska
värdegrund, som skäligen kan anses skada Stadens
anseende.
Om Staden nekar en förändring av en underleverantör eller återtar
sitt godkännande avseende en underleverantör enligt ovan ska
Ramavtalsleverantören så snart som skäligen är möjligt ersätta
denna med en annan underleverantör som Staden godkänner eller så
ska Ramavtalsleverantören själv påbörja utförandet av de uppdrag
som underleverantören hade. För undvikande av missförstånd
innebär inte ett sådant återtagande/nekande att
Ramavtalsleverantören befrias från sitt ansvar under Ramavtalstiden
och Kontraktstiden.
Ramavtalsleverantören svarar för underleverantörers arbete så som
för sitt eget. Ramavtalsleverantören ansvarar således för att
underleverantörer uppfyller de krav som ställs på
Ramavtalsleverantören. Staden ska dock aldrig behöva ha någon
direkt avtalsrelation med underleverantörerna, och Beställningar
kommer aldrig att riktas av Staden direkt mot en underleverantör.
3.6 Samverkan med Tjänsteleverantören
Ramavtalsleverantören och Tjänsteleverantören har ett omfattande
ansvar att agera lojalt och proaktivt för att etablera och upprätthålla
en god och effektiv samverkan parterna emellan.
Ramavtalsleverantören och Tjänsteleverantören ska gemensamt
eftersträva att hantering av Digitala Enheter och Kringutrustning
14 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
sker på ett för Användaren effektivt sätt. Detta inkluderar men är
inte begränsat till användarvänliga beställningar, effektiva
leveranser och kortast möjliga tid för reparationsärenden.
Det åligger Tjänsteleverantören att etablera och definiera och dessa
processer och det åligger Ramavtalsleverantören att följa dem. Både
Ramavtalsleverantören och Tjänsteleverantören ska därefter
kontinuerligt arbeta för att effektivisera gränssnittet samt ge förslag
på hur samverkan och gränssnittet kan effektiviseras. Förslag som
utifrån Stadens helhetsperspektiv effektiviserar it-service utan att ge
negativ kostnadspåverkan på någon av leverantörerna ska därför
implementeras av Ramavtalsleverantören.
Ramavtalsleverantören bekräftar att denne är införstådd med att
dennes åtaganden under Ramavtalet, Kontrakt och/eller Beställning
ska genomföras i enlighet med vad som överenskoms i ett Operativt
Samverkansavtal samt att Ramavtalsleverantören ska visa
följsamhet mot Tjänsteleverantören (och inte tvärt om) och följa
dennes skäliga instruktioner. Dessa åtaganden är grundläggande och
integrerade delar i Leveransen. Stadens, Tjänsteleverantörens och
Ramavtalsleverantörens samarbete ska närmare regleras i ett
Operativt Samverkansavtal. En mall för det Operativa
Samverkansavtalet återfinns i Bilaga 10 (Mall för det Operativa
Samverkansavtal). Det Operativa Samverkansavtalet ska ingås av
Ramavtalsleverantören, Staden och Tjänsteleverantören i samband
med att Ramavtalsleverantören tilldelas ett Kontrakt (om
tillämpligt). Ramavtalsleverantören åtar sig att, till det datum (dock
minst en (1) månad från tilldelningsbeslut i en Förnyad
Konkurrensutsättning) som Staden anger i en Inbjudan till Förnyad
Konkurrensutsättning, etablera de processer som finns beskrivna i
det Operativa Samverkansavtalet.
Om det skulle uppstå oklarheter i ansvarsfördelningen mellan
Ramavtalsleverantören och Tjänsteleverantören vid installation och
integrationen av Produkterna, ska Ramavtalsleverantören bära
ansvaret för sådan oklarhet och dess konsekvenser såvida inte
Ramavtalsleverantören kan visa att ansvaret för oklarheten ligger på
Tjänsteleverantören eller på Staden.
4 Produkterna
Staden har utarbetat en övergripande förteckning som anger vilka
Produkter, samt Stadens grundläggande och generella krav på
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
15 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
sådana Produkter, som Ramavtalsleverantören i och med ingåendet
av detta Ramavtal ska kunna leverera om Ramavtalsleverantören
tilldelas ett Kontrakt, se Bilaga 5 (Produktöversikt).
5 Allmänna åtaganden
5.1 Ramavtalsleverantörens ansvar för
Leveransen
Ramavtalsleverantören har ansvar för att Produkterna har den
kvalitet och funktion som anges i Ramavtalet och i det tilldelade
Kontraktet/en samt det fullständiga och odelade ansvaret för att
utföra samtliga åtaganden och förpliktelser som anges i Ramavtalet
och i Kontraktet/en, såvida inte sådana åtaganden eller förpliktelser
uttryckligen angivits ligga på Staden eller Tjänsteleverantören.
Parterna har eftersträvat att i Ramavtalet med dess bilagor beskriva,
och kommer i varje Kontrakt eftersträva att närmare precisera
samtliga funktioner och krav på Leveransen. Med hänsyn till det
omfattande åtagande som Leveransen innebär är Parterna dock
införstådda med att det kan finnas funktioner, åtgärder och
ansvarsområden som inte uttryckligen beskrivits av Parterna i
Ramavtalet och i det tilldelade Kontraktet/en (inklusive men inte
begränsat till det Operativa Samverkansavtalet), men som ändå är
nödvändiga för att genomföra Leveransen eller som på annat sätt får
anses utgöra en integrerad och naturlig del av
Ramavtalsleverantörens åtaganden enligt Ramavtalet och i det
tilldelade Kontraktet/en. Ramavtalsleverantörens ansvar ska således
anses innefatta även sådana funktioner, åtgärder och
ansvarsområden i den utsträckning de är nödvändiga för att
Leveransen ska uppnå sitt avsedda syfte samt för att kunna
genomföras i enlighet med bestämmelserna i Ramavtalet och i
Kontraktet, trots att de inte uttryckligen anges i Ramavtalet.
5.2 Ledande aktör
Ramavtalsleverantören ska utföra sina åtaganden fackmannamässigt
och i enlighet med vad som kan förväntas av en ledande aktör inom
den bransch som Leveransen omfattar, vilken även innebär att
Ramavtalsleverantören alltid ska utföra sina åtaganden med
iakttagande av God Branschpraxis.
16 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
5.3 Leveransförutsättningar, nuläge och
volymer
Staden har, inför ingående av Ramavtal, redovisat de förutsättningar
som gäller för Leveransen såvitt avser gränssnitten mot
Tjänsteleverantören och Staden. Ramavtalsleverantören bekräftar
att denne är införstådd med dessa förutsättningar.
I Bilaga U4 (Nuläge och volymer) har Staden redovisat de volymer
av Produkter som Staden brukar vid ingåendet av detta Ramavtalet.
Dessa antaganden om volymbehovet framöver kan när som helst
ändras (såväl uppåt som nedåt) och kan komma att variera över tid
och över olika tidsperioder under kalenderåret.
Mot bakgrund av vad som anges i detta avsnitt 5.3 ska
Ramavtalsleverantören anses ha, eller ha åtagit sig att på egen hand
skaffa, nödvändig kunskap om leveransförutsättningarna (inklusive
volymbehov) och deras inverkan på Leveransen.
5.4 Kvalitetssystem och kvalitetsfrämjande
åtgärder
Ramavtalsleverantören ska tillämpa skriftligt dokumenterade och
beprövade kvalitetssäkringsfrämjande rutiner för att säkerställa att
Leveransen genomförs i enlighet med Ramavtalet och i det
tilldelade Kontraktet/en, särskilt vad avser omfattning och kvalitet.
Rutinerna ska vara baserade på tillgängliga erfarenhetsbaserade
standarder för leverans av it-tjänster, exempelvis ITIL eller
likvärdigt och vara utformade i enlighet med ISO 9001 eller
likvärdigt ledningssystem för kvalitetsarbete, eller sådana
standarder som från tid till annan kan komma att ersätta standarder
enligt detta avsnitt 5.4.
Ramavtalsleverantören har inför Ramavtalets ingående
tillhandahållit information om hur Ramavtalsleverantören efterlever
kraven i detta avsnitt 5.4 och Ramavtalsleverantören ska säkerställa
sådan efterlevnad under Ramavtalstiden och Kontrakttiden.
Ramavtalsleverantören ska på Stadens begäran tillhandahålla den
information och de dokument som Staden skäligen behöver för att
kunna verifiera att Ramavtalsleverantören från tid till annan under
Ramavtalstiden och Kontrakttiden uppfyller sina åtaganden enligt
detta avsnitt 5.4 (inklusive men inte begränsat till intyg som påvisar
att Ramavtalsleverantören uppfyller dessa åtaganden).
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
17 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
5.5 Myndighetsgodkännanden, tillstånd och
liknande
Ramavtalsleverantören ska anskaffa, behålla och bekosta samtliga
de myndighetsgodkännanden, tillstånd och liknande som krävs för
att Ramavtalsleverantören ska kunna utföra sina åtaganden i
enlighet med Ramavtalet och Kontraktet inklusive men inte
begränsat till eventuella tillstånd som krävs eller kan komma att
krävas av Finansinspektionen.
5.6 Lagar, förordningar och
myndighetsföreskrifter
Ramavtalsleverantören ska utföra sina åtaganden i enlighet med
Gällande Rätt samt se till att Produkterna och Leveransen följer och
inte står i strid med Gällande Rätt. Ramavtalsleverantören ska hålla
sig informerad om kommande ändringar av Gällande Rätt och i god
tid före dess ikraftträdande anpassa Leveransen därefter, samt
informera Staden om eventuella förändringar av Leveransen som
föranleds av detta. Sådana förändringar får dock aldrig innebära en
försämring av Leveransen och Leveransen ska alltid, även efter
sådana förändringar, uppfylla de krav som ställts på Leveransen
under Ramavtalet, Kontraktet.
Ramavtalsleverantören ska, utan dröjsmål informera Staden om
Ramavtalsleverantören genom utförandet av Leveransen, är föremål
för föreläggande eller liknande åtgärd av myndighet.
5.7 Strategi- och styrdokument
Ramavtalsleverantören är medveten om att Stadens
kommunfullmäktige från tid till annan kan komma att besluta om
och lämna instruktioner avseende strategi- och styrdokument för
Stadens verksamhet på it-området. Ramavtalsleverantören åtar sig
att följa samtliga sådana strategi- och styrdokument som är gällande
vid tilldelning av Kontrakt. De strategi- och styrdokument som är
gällande vid detta Ramavtals ingående är bilagda detta Ramavtal
som Bilaga U3 (Styrande dokument). Strategi- och styrdokument
kan även komma att ändras, vid ett redan ingånget Kontrakt.
5.8 Hållbar it
Ramavtalsleverantören ska på ett strukturerat sätt arbeta med
hållbarhetsfrågor, till exempel genom att tillämpa
miljöledningssystem/standarder så som ”Svensk standard SS
895400:2014 Ledningssystem för hållbar it – Vägledning” eller
annan likvärdig standard eller sådana standarder som från tid till
18 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
annan kan komma att ersätta sådana standarder enligt detta avsnitt
5.8.
Ramavtalsleverantören har inför Ramavtalets ingående
tillhandahållit information om hur Ramavtalsleverantören efterlever
kraven i detta avsnitt 5.8 och Ramavtalsleverantören ska säkerställa
sådan efterlevnad under Ramavtalstiden och Kontraktstiden.
Ramavtalsleverantören ska på Stadens begäran tillhandahålla den
information och de dokument som Staden skäligen behöver för att
kunna verifiera att Ramavtalsleverantören från tid till annan under
Ramavtalstiden och Kontrakttiden uppfyller sina åtaganden enligt
detta avsnitt 5.8 (inklusive men inte begränsat till intyg som påvisar
att Ramavtalsleverantören uppfyller dessa åtaganden).
Ytterligare krav på Hållbar it framgår av Bilaga 7 (Hållbar it).
5.9 Socialt ansvarstagande och
samhällsansvar
Staden strävar efter en hållbar utveckling både inom ramen för sin
verksamhet och det samhälle Staden verkar i. Staden följer därför
ILO:s kärnkonventioner (nr 87, 98, 29, 105, 100, 111, 138 och 182)
samt FN:s konvention om barnets rättigheter.
Ramavtalsleverantören förväntas, såvitt gäller den verksamhet som
hänför sig till tillverkning, tillhandahållande och destruktion av
Produkterna och Ramavtalsleverantörens övriga åtaganden enligt
Ramavtalet och Kontraktet ska anses ha ett motsvarande ansvar.
Ramavtalsleverantören ska mot denna bakgrund implementera och
tillämpa riktlinjer för socialt ansvarstagande, innefattande miljö,
arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och förebyggande av korruption
som omnämnts ovan. Ramavtalsleverantören åtar sig vidare att tillse
att efterlevnaden av riktlinjerna säkerställs genom regelbundna
uppföljningar.
5.10 Antidiskriminering
Ramavtalsleverantören ska vid utförandet av sina åtaganden följa
vid var tid gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som
avses är, på Ramavtalsdagen, 16 kap, 8 och 9 §§ brottsbalken samt
diskrimineringslag (2008:567). Ramavtalsleverantören är under
Ramavtalstiden och Kontraktstiden skyldig att på begäran av Staden
skriftligen redovisa de åtgärder som vidtagits i anledning av
förpliktelserna under nämnda lagstiftning. Tiden för redovisning ska
vara en (1) vecka, om inte längre tid överenskommits. Om
Ramavtalsleverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan
redovisning eller inte vid utförandet av sina åtaganden under
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
19 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Ramavtalet/ Kontraktet uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva
åtgärder enligt de angivna lagarna mot diskriminering, äger Staden
rätt att häva Ramavtalet och/eller Kontraktet/en i enlighetmed vad
som stipuleras i detta Ramavtal gällande hävning.
Ramavtalsleverantören och dess underleverantör/er som omfattas av
den svenska lagstiftningen och som utför en väsentlig del av ett
Kontrakt ska följa villkoren i detta avsnitt 5.10, där en
underleverantör ska anses utföra en väsentlig del av Kontraktet om
dennes leverans utgör väsentlig procentuell andel av värdet på
Kontraktet. Villkoren i detta avseende gäller dock endast om
Ramavtalsleverantören har faktisk möjlighet att ålägga
underleverantören skyldigheter enligt detta avsnitt 5.10 i
Ramavtalet med den aktuella underleverantören. Staden sätter stort
värde vid att dess Ramavtalsleverantörer lever upp till
grundläggande demokratiska värderingar. En lagakraftvunnen dom
mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt
de lagar mot diskriminering som angetts ovan ska därför anses
utgöra ett väsentligt avtalsbrott vilket ger Staden rätt (men inte
skyldighet) att häva Ramavtalet och/eller Kontraktet/en i enlighet
med avsnitt 18.7.2 (c).
6 Särskilda åtaganden avseende
Leveransen
6.1 Samverkan
Ramavtalsleverantören och Staden ska regelbundet hålla
avstämningsmöten. Mötena ska hållas minst en (1) gång per månad
om inte Parterna överenskommit om annat. Mötena ska hållas i
Stadens lokaler. Vid mötena ska Parternas Ramavtalsansvariga samt
övriga berörda personer delta.
Ramavtalsleverantören ansvarar för att sammankalla Parterna till de
planlagda avstämningsmötena. Agenda och underlag ska skickas till
av Staden utpekad person senast en (1) vecka före mötet. Utöver
planlagda möten har Staden möjlighet att kalla Parterna till extra
avstämningsmöten.
Staden har även rätt att vid behov kalla Tjänsteleverantören till
avstämningsmötena. Om Ramavtalsleverantören ser behov av att
kalla Tjänsteleverantören till avstämningsmötena ska detta,
inklusive en motivering till varför, framföras skriftligen till Staden i
20 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
god tid innan mötet. Därefter bestämmer Staden om
Tjänsteleverantören ska kallas till mötet.
Samtliga avstämningsmöten ska dokumenteras skriftligt.
Ramavtalsleverantören ska svara för framtagningen av
mötesprotokoll. Mötesprotokollens ska för sin giltighet vara
undertecknade av båda Parter. Dessa ska dock inte medföra
ändringar av Ramavtalet annat än om detta uttryckligen anges i
protokollet i enlighet med avsnitt 2.4 och villkoren i avsnitt 19.4 är
uppfyllda.
Ramavtalsleverantören ska även aktivt delta i möten som leds av
Tjänsteleverantören beträffande planering av leveranserna,
förbättring av support och problemhantering samt effektivisering av
samarbete och leveranser. Om så är påkallat ska även leverantören
delta i möten vid större incidenter.
6.2 Rapportering
6.2.1 Allmänt
Ramavtalsleverantören ska mäta och rapportera uppgifter om
Leveransen, eventuella ändringar av Leveransen, de tillhandahållna
Produkterna, efterlevnad/bristande efterlevnad av Servicenivåerna
samt eventuella Brister i Leveransen.
Ramavtalsleverantören ska till Staden och Tjänsteleverantören
tillhandahålla rapporter som minst omfattar nedanstående
rapportområden. Rapporterna ska (om så tillämpligt) kunna brytas
ner efter KST på sex olika nivåer enligt det följande; (i) Staden, (ii)
stadens pedagogiska verksamheter, (iii) verksamhets område, (iv)
avdelning, (v) enhet och (vi) KST.
Ramavtalsleverantören är medveten om att rapportområdena kan
kompletteras och preciseras i samband med Inbjudan till Förnyad
Konkurrensutsättning.
6.2.2 Rapportering till Staden
Ramavtalsleverantören ska till Staden tillhandahålla rapporter som
minst omfattar nedanstående rapportområden. Om
Ramavtalsleverantören ser möjlighet att rapportera mer än ett (1)
rapportområde i en och samma rapport ska detta föreslås till Staden.
Ramavtalsleverantören ska föreslå format och rapporteringstillfällen
på samtliga rapporter, vilket ska godkännas av Staden innan första
rapporteringstillfället. Samtliga rapporter ska tillhandahållas
månadsvis förutom där det explicit anges annat tidsintervall.
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
21 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Samtliga rapporter ska tillhandahållas inför avstämningsmöte vilket
sker månadsvis med Staden.
(a) Rapportområde leveranser – Uppgifter om Produkterna
(exempelvis uppgifter om teknisk data, beställnings- och
leveransuppgifter, utförda garantireparationer, reparationer,
Hyresperioder, avslutade Hyresperioder)
(b) Rapportområde Servicenivåer – Information om
Servicenivåerna har uppnåtts eller inte. För Servicenivåer
som inte har uppnåtts ska skälen för detta anges.
Ramavtalsleverantören ska även kunna filtrera bort
eventuella brott mot Servicenivåerna som
Ramavtalsleverantören inte kan hållas skyldig för, samt
ange skälen för detta. Rapporten ska innehålla en
jämförelse av resultat före och efter filtrering. I tillägg ska
rapporten även inkludera eventuella Viten som Staden är
berättigad till på grund av brister i Servicenivååtagandet.
Trender ska inkluderas.
(c) Rapportområde incidenter och problem – Summering
av fel, incidenter och problem som rapporterats till
Ramavtalsleverantören samt vidtagna åtgärder för att
avhjälpa dessa. Detaljer ska redovisas för frekvent
återkommande och för högprioriterade incidenter samt
relaterade problemanalyser. Trender ska inkluderas.
(d) Rapportområde leveransprestanda och
leveranskapacitet – Rapportering om flaskhalsar och
potentiella kapacitetsproblem både inom och utom
Ramavtalsleverantörens åtagande som kan påverka
Leveransen.
(e) Rapportområde identifierade risker – Rapport om risker
som identifierats och föreslagna aktiviteter för att hantera
dem.
(f) Rapportområde ekonomisk sammanställning –
Summering av fakturering. Detaljerad beskrivning av
poster som avviker från den normala månatliga
faktureringen.
Alla rapporter ska finnas tillgängliga i Portalen enligt
överenskommet format. Rapporterna ska vara skrivna på svenska
om inte annat godkänts av Staden. Rapporterna ska lagras på ett
22 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
säkert sätt samt finnas tillgängliga under hela
Ramavtalstiden/Kontraktatiden. Staden ska på begäran få tillgång
till underlaget för rapporteringen. All digital information ska
överlämnas i ett format som gör det möjligt för Staden att
vidarebearbeta materialet, exempelvis genom export till MS Officekompatibel programvara eller likvärdig mjukvara som Staden
använder.
6.2.3 Rapportering till Tjänsteleverantören
Ramavtalsleverantören ska sända rapportunderlag till
Tjänsteleverantören för uppföljning av Ramavtalsleverantörens
åtagande, så att underlaget kan bearbetas och tillgängliggöras till
Staden i Portalen.
Ramavtalsleverantören ska säkerställa att Tjänsteleverantören i
Portalen har tillgång till komplett förteckning över levererade
Produkter. Förteckningen ska innehålla information som möjliggör
för Tjänsteleverantören att för en enskild Användare få information
om dennes Produkter samt beställningshistorik från
Ramavtalsleverantören.
Även Staden ska kunna ta del av förteckningen som ska underhållas
kontinuerligt och vid var tid innehålla korrekt information.
Ramavtalsleverantörens förteckning som ska tillgängliggöras i
Portalen ska minst innehålla:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
Produkters modell och serienummer
Felanmälningar och åtgärder
Garanti- och försäkringsärenden
Hyresperioders längd, början och slut
Fakturareferenser
Tekniska specifikationer
Detta kan komma att specificeras ytterligare i inbjudan till
förnyad konkurrensutsättning.
6.2.4 Brott mot utförandet av mätningar eller
tillhandahållande av rapporter
Om Ramavtalsleverantören inte mäter utförandet av Leveransen i
enlighet med Ramavtalet och Kontraktet eller om
Ramavtalsleverantören inte överlämnar rapporter till Staden i
enlighet med vad som stadgas i Ramavtalet och Kontraktet, kommer
Staden inte att kunna fastställa om Leveransen har utförts i enlighet
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
23 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
med Ramavtalet och Kontraktet, eller i enlighet med tillämpliga
Servicenivåer.
Följaktligen ska en sådan Brist berättiga Staden till maximala Viten
för den aktuella Servicenivån avseende den månad (eller annat
rapportintervall) under vilken mätnings- eller
rapporteringsskyldigheten inte fullgjorts, i enlighet med avsnitt
12.3. Rör det sig om en del av Leveransen som saknar Servicenivå
ska Staden, om inte Ramavtalsleverantören kan visa att sådan del av
Leveransen utförts utan väsentlig kvalitetsförsämring, berättigas till
att sänka Ersättningen i enlighet med avsnitt 12.4. Staden ska
berättigas att sänka Ersättningen avseende samma månad (eller
annat rapportintervall) som Ramavtalsleverantören underlåtit att
fullgöra sin mätnings- eller rapporteringsskyldighet. För
hänvisnings skull anges det att Servicenivåer avseende rapportering
finns i Bilaga 6 (Servicenivåer och viten).
6.3 Säkerhetskrav och kontinuitet
6.3.1 Allmänna säkerhetskrav
Ramavtalsleverantören ska utföra sina åtaganden i enlighet med
Stadens vid var tid gällande riktlinjer för it-säkerhet,
säkerhetskopiering, informationssäkerhet, personlig samt teknisk
och fysisk säkerhet inklusive men inte begränsat till Bilaga 3
(Säkerhet) samt övriga av Staden meddelade instruktioner och
anvisningar.
Ramavtalsleverantören ska ha en särskilt utsedd
informationssäkerhetsansvarig med ansvar för informationssäkerhet
och med vilken samtliga frågor rörande informationssäkerhet ska
hanteras. Ramavtalsleverantören ska även ha och upprätthålla en
säkerhetsskyddsinstruktion med grund i ovan nämnda riktlinjer
samt säkerhetsskyddslagstiftningen.
Ramavtalsleverantören ska genom en dokumenterad rutin försäkra
att data på Produkter som inte längre används för Stadens räkning
destrueras permanent, enligt de riktlinjer som beskrivs i Bilaga 3
(Säkerhet).
6.3.2 Ledningssystem för it-säkerhetsarbete
Ramavtalsleverantörens rutiner för it-säkerhetsarbete ska vara
utformade i enlighet med ISO 27001 och ISO 27002 eller likvärdiga
standarder eller sådana standarder som från tid till annan kan
komma att ersätta sådana standarder enligt detta avsnitt 6.3.2. Detta
innebär bland annat att Ramavtalsleverantören ska ha:
24 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
(a) Rutiner som kan hantera Stadens krav på
informationsklassning.
(b) Rutiner för upprättande av beredskapsplaner för
oförutsedda händelser.
(c) Rutiner för kris- och katastrofplanering.
Ramavtalsleverantören har inför Ramavtalets ingående
tillhandahållit information om hur Ramavtalsleverantören efterlever
kraven i detta avsnitt 6.3.2 och Ramavtalsleverantören ska
säkerställa sådan efterlevnad under Ramavtalstiden/Kontraktstiden.
Ramavtalsleverantören ska på Stadens begäran tillhandahålla den
information och de dokument som Staden skäligen behöver för att
kunna verifiera att Ramavtalsleverantören från tid till annan under
Ramavtalstiden/Kontrakttiden uppfyller sina åtaganden enligt detta
avsnitt 6.3.2 (inklusive men inte begränsat till intyg som påvisar att
Ramavtalsleverantören uppfyller dessa åtaganden).
7 Ramavtalsleverantörens
support- och reparationsansvar
Ramavtalsleverantören ska utföra support, incident- och
problemhantering i enlighet med vad som framgår av Bilaga 4
(Allmänna leverans- och förhyrningsvillkor). Gränssnitten mellan
Ramavtalsleverantörens ansvar för support, incident- och
problemhantering, Tjänsteleverantören och Staden regleras i det
Operativa Samverkansavtalet.
Ramavtalsleverantören ska även utföra reparationer och
tillhandahålla Ersättningsprodukter till Beställaren i enlighet med
vad som framgår av Bilaga 4 (Allmänna leverans- och
förhyrningsvillkor).
Ramavtalsleverantörens åtaganden att tillhandahålla support,
incident- och problemhantering samt att utföra reparationer och
tillhandahålla Ersättningsprodukter ska gälla så länge det finns
Hyresperioder utestående enligt detta Ramavtal/Kontrakt. För
undvikande av missförstånd påverkar detta inte
Ramavtalsleverantörens skyldighet att åtgärda Brister så som anges
i avsnitt 11.1.
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
25 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
8 Allmänna leverans- och
förhyrningsvillkor
Parterna är överens om att Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla
Produkterna enligt en modell där Smarta Telefoner och viss
Kringutrustning i enlighet med vad som vidare anges nedan ska
förvärvas av Staden med äganderätt (”Förvärvade Produkter”)
medan Surfplattor, Bärbara Datorer, Stationära Datorer och viss
Kringutrustning i enlighet med vad som vidare anges nedan ska
användas av Staden med nyttjanderätt och således kommer att
kvarstå som Ramavtalsleverantörens egendom (”Förhyrda
Produkter”).
Sådan Kringutrustning som ska ingå som standardtillbehör till
Digitala Enheter återfinns i Bilaga 5 (Produktöversikt).
Kringutrustning vilket ingår som standardtillbehör till en Förvärvad
Produkt ska anses utgöra Förvärvad Produkt, och Kringutrustning
som ingår som standardtillbehör till Förhyrda Produkter ska anses
utgöra Förhyrda Produkter. För undvikande av tvivel anges det att
Ramavtalsleverantören inte ska ha rätt till separat Ersättning för
sådan Kringutrustning, utöver den Ersättning som Staden erlägger
för de aktuella Förvärvade Produkterna eller Förhyrda Produkterna.
Kringutrustning som inte utgör standardtillbehör i Bilaga 5
(Produktöversikt), dvs. sådan Kringutrustning som Staden lägger
separata Beställningar på utan anknytning till Beställning av
Digitala Enheter, ska utgöra Förvärvade Produkter.
Parterna ska utöver de ovanstående bestämmelserna även tillämpa
de allmänna leverans- och förhyrningsvillkoren som finns bilagda
detta Ramavtal som Bilaga 4 (Allmänna leverans- och
förhyrningsvillkor).
9 Stadens åtaganden
Staden åtar sig att:
(a) utföra sina åtaganden med tillräckliga resurser,
(b) utse och meddela Ramavtalsleverantören om Stadens
kontaktpersoner under av Ramavtalstiden samt under
kontraktstiden,
26 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
(c) informera Ramavtalsleverantören om
verksamhetsförändringar som påverkar utförandet av
Leveransen, samt
(d) på begäran av Ramavtalsleverantören och i rimlig
utsträckning, om skälig framförhållning givits av
Ramavtalsleverantören lämna uppgifter, meddela beslut
samt i övrigt fortlöpande lämna de upplysningar om Staden
och dess verksamhet, som är nödvändiga för att
Ramavtalsleverantören ska kunna fullgöra sina åtaganden
enligt Ramavtalet och i tilldelat kontrakt.
10 Ersättning och betalning
10.1 Ersättning
Ersättningen för Leveransen fastställs i varje Kontrakt. Ersättningen
ska med avseende av Förvärvade Produkter utgå som en
engångsersättning och med avseende av Förhyrda Produkter som en
löpande månatlig hyresavgift. Det är typen av Produkter (dvs. om
det rör sig om Förvärvade Produkter eller Förhyrda Produkter) som
avgör hur Ersättningen ska erläggas även om Kontraktet också kan
avse uppdrag. Oavsett ersättningsform (engångsersättning eller
hyresavgift) ska ersättningen täcka Ramavtalsleverantörens
samtliga åtaganden avseende Leveransen (inklusive, men inte
begränsat till, garanti-åtaganden inklusive garantireparationer,
service och support samt avveckling av Produkten).
Den Ersättning som specificerats i Kontraktet ska utgöra
Ramavtalsleverantörens fullständiga ersättning och kompensation
från Staden med avseende på Leveransen och samtliga övriga
åtaganden under Ramavtalet och tilldelat kontrakt. I detta
sammanhang anges särskilt att Ramavtalsleverantören inte ska ha
rätt till särskild ersättning för transport av Produkter (oavsett om
sådan transport sker inför leverans av Produkt, vid avhämtning av
Produkt vid Brister eller Produktskador, vid återlämning av Produkt
efter reparation eller vid transport av Ersättningsprodukt eller vid
någon annan transport enligt Ramavtalet och tilldelat kontrakt) om
inte annat anges i ett Kontrakt.
10.2 Fakturering och betalningsvillkor
Fakturering och betalning av en Leverans ska genomföras i enlighet
med vad som anges i Bilaga 8 (Faktureringsrutiner).
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
27 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Alla priser ska anges exklusive svensk mervärdesskatt. Svensk
mervärdesskatt ska erläggas i enlighet med gällande
skattelagstiftning och betalningsvillkor är trettio (30) dagar netto
från fakturans utställningsdatum. Alla priser och Ersättning anges
exklusive svensk mervärdesskatt.
Utöver vad som uttryckligen är angivet i Ramavtalet, ska
Ramavtalsleverantören bära och betala alla skatter, avgifter,
offentliga pålagor, tullar och kostnader som ska utges till lokala,
regionala eller statliga myndigheter i samband med
tillhandahållandet av Leveransen.
Om Ramavtalsleverantören har ställt in betalningarna, träffat eller
avser att träffa överenskommelse med sina borgenärer eller om
konkursansökan lämnats in beträffande Ramavtalsleverantören,
eller om Staden eller Tjänsteleverantören har rimlig grund för
antagande att Ramavtalsleverantören är insolvent eller oförmögen
att fullgöra sina åtaganden gentemot tredje man eller enligt
Ramavtalet eller om annan liknande omständighet föreligger, har
Staden rätt att innehålla fortsatta betalningar till
Ramavtalsleverantören, intill dess betryggande säkerhet ställts för
Ramavtalsleverantörens rätta fullgörande av Ramavtalet.
10.3 Bestridda fakturor
Om Staden har skälig anledning att bestrida en faktura har Staden
rätt (men inte skyldighet) att hålla inne det bestridda beloppet.
Ramavtalsleverantören får dock inte avsluta, fördröja eller försämra
någon del i utförandet av sina åtaganden i Leveransen på grund av
att Staden håller inne sådan betalning. Betalning ska dock ske av
Staden för obestridd del av beloppet. Om Staden innehåller
Ersättning i enlighet med ovan har Ramavtalsleverantören rätt att
begära en genomgång av de bestridda beloppen för att klargöra
skälen för fakturans bestridande. Om ingen överenskommelse kan
nås med Staden, har Ramavtalsleverantören rätt att eskalera tvisten i
enlighet med det informella tvistelösningsförfarandet som beskrivs i
avsnitt 20.3.1 och, om tvisten fortfarande inte kan lösas efter det att
Parterna genomgått det informella tvistelösningsförfarandet har
Ramavtalsleverantören rätt att inleda domstolsförfarande i enlighet
med avsnitt 20.3.2 och sedermera begära verkställighet av eventuell
bestridd Ersättning, som Ramavtalsleverantören (inklusive eventuell
dröjsmålsränta enligt avsnitt 10.4) har rätt till enligt
lagakraftvunnen dom. Vad som anges ovan i detta avsnitt 10.3 ska
vara Ramavtalsleverantörens uttömmande rättigheter i händelse av
att Staden i enlighet med detta avsnitt innehåller Ersättning.
28 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
10.4 Dröjsmålsränta
Vid försening av betalning under detta Ramavtal ska den Part som
kräver betalningen äga rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) förutsatt att den försenade Parten inte hade rätt att hålla
inne betalningen enligt Ramavtalet.
10.5 Valuta
All Ersättning ska faktureras och betalas i svenska kronor (SEK).
10.6 Preskription
Ersättning och/eller kostnader som inte fakturerats Staden genom en
korrekt faktura i enlighet med Bilaga 8 (Faktureringsrutiner) senast
sex (6) månader efter att betalningsskyldigheten uppstod anses
förfallen och Staden är inte skyldig att ersätta
Ramavtalsleverantören sådan Ersättning och/eller kostnad. Detta
gäller dock inte om dröjsmålet beror på Staden.
11 Garantier
11.1 Allmänt
Med de begränsningar som anges i avsnitt 12.9 lämnar
Ramavtalsleverantören de garantier som framgår av detta avsnitt 11.
Avseende Ramavtalsleverantörens ansvar att utföra reparationer och
tillhandahålla Ersättningsprodukter efter att Ramavtalet, Kontrakt
eller en Beställning löpt ut hänvisas till avsnitt 18.
11.2 Allmänna Garantitiden
Ramavtalsleverantören garanterar att samtliga Produkter är
fabriksnya vid leverans samt att Produkterna och Leveransen som
sådan är fri från Brister och att de/den fungerar för sitt avsedda
ändamål.
Parterna är överens om att garantitiden för Brister i en viss Produkt
och/eller i Leveransen ska vara under hela hyresperioden räknat från
Effektiv Leveransdag för den aktuella Produkten respektive
Leveransen, (ii) den tid som i övrigt angivits i Ramavtalet (i
tillämpliga fall), eller (iii) den garantitid som tillhandahålls av
Ramavtalsleverantörens underleverantör (den ”Allmänna
Garantitiden”).
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
29 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
För utbytta eller reparerade delar av Produkter ska garantitiden
räknas från det att de byttes eller reparerades.
Ramavtalsleverantören ansvarar för Produkterna under hela
hyresperioden.
För köpta produkter gäller en fabriksgarantitid på tre (3) år.
11.3 Ansvar för Produktskada
Ramavtalsleverantören är medveten om att den miljö inom vilka
Produkterna kommer att användas kan komma att medföra större
slitage och mera omild användning än vad som hade varit fallet om
Produkterna hade använts i en normal kontorsmiljö. Fel som
uppkommer på Produkterna som en följd av att dessa inte är
anpassade till sådant större slitage och mera omild användning ska
anses utgöra en Brist enligt Ramavtalet.
För hänvisnings skull anges det även att Ramavtalsleverantören ska
ha ett support- och reparationsansvar även för Produktskador i
enlighet med vad som anges i avsnitt 7. Där regleras även den rätt
till Ersättning som Ramavtalsleverantören har vid reparationer av
och tillhandahållande av Produkter som varit behäftade med
Produktskada.
11.4 Systematiska Fel
Ramavtalsleverantören garanterar att inga Systematiska Fel
uppkommer på Produkterna. För Systematiska Fel gäller en
garantitid från den Effektiva Leveransdagen för den först levererade
Produkten intill utgången av den Allmänna Garantitiden för den sist
levererade Produkten under Ramavtalet.
Vid Systematiska Fel ska Ramavtalsleverantören på egen bekostnad
åtgärda de Brister som ligger till grund för det Systematiska Felet
på samtliga levererade Produkter som uppvisar Bristen eller är av
samma slag som Produkter med Systematiska Fel på Stadens
begäran. De principer som anges i avsnitt 4.1 i Bilaga 4 (Allmänna
leverans- och förhyrningsvillkor) avseende reparation alternativt
tillhandahållande av Ersättningsprodukt efter fastställande av att ett
Systematiskt Fel utgör en Totalförlust ska tillämpas.
Om ett Systematiskt Fel förekommer på fler än tjugofem (25)
procent av Produkter av samma slag av Produkt ska Staden
dessutom ha rätt att begära att Ramavtalsleverantören på egen
bekostnad levererar Ersättningsprodukter till Staden för Produkter
som varit behäftade med ett Systematiskt Fel. Staden ska även ha
rätt att begära att alla Produkter av samma slag som de Produkter
30 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
som varit behäftade med Systematiskt Fel ska bytas ut mot likvärdig
eller bättre Produkt oavsett om alla sådana Produkter är behäftade
med det Systematiskt Felet eller inte.
12 Påföljder, ansvar och
ansvarsbegränsningar
12.1 Allmänt
Det noteras att Staden kan göra flera av påföljderna i detta
Ramavtal gällande parallellt för en och samma Brist. Som exempel
(icke uttömmande) kan nämnas att Staden vid en Brist som
resulterat i en skada kan kräva både rättelse enligt avsnitt 12.2 och
skadestånd enligt avsnitt 12.8.
Ramavtalet ger i vissa fall Staden rätt till förutbestämd ekonomisk
kompensation (till exempel vite). Parterna är överens om det faktum
att utövandet av en sådan påföljd inte ska begränsa Stadens rätt att
göra även andra påföljder som anges i Ramavtalet gällande, om
förutsättningar föreligger. Som exempel (icke uttömmande), om
försening i leverans av Produkter föreligger men det maximala
vitestaket som ger rätt till hävning inte har nåtts, så kan Staden
fortfarande ha rätt till hävning på grund av att ett väsentligt
avtalsbrott föreligger.
Det noteras dock att Staden, om Staden utkräver både prisavdrag
eller vite och skadestånd för en och samma händelse, endast har rätt
till skadestånd avseende den del av Skadan som överstiger det
utkrävda prisavdraget eller vitet.
Varken Stadens godkännanden av en Beställning enligt avsnitt 2.4 i
Bilaga 4 (Allmänna leverans- och förhyrningsvillkor) eller Stadens
erläggande av betalning, befriar Ramavtalsleverantören från dennes
ansvar under Ramavtalet.
12.2 Rättelse av Brist, rotorsaksanalyser
m.m.
12.2.1 Avhjälpande och rättelse
Ramavtalsleverantören ska åtgärda Brister genom
avhjälpande/rättelse. För Produkter gäller vad som anges i avsnitt
11 ovan samt avsnitt 4.3 i Bilaga 4 (Allmänna leverans- och
förhyrningsvillkor).
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
31 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
12.2.2 Rotorsaksanalys
Utöver Ramavtalsleverantörens skyldighet att utföra
avhjälpande/rättelse enligt avsnitt 12.2.1, ska
Ramavtalsleverantören:
(a) utföra en felsökande analys i syfte att utreda orsaken till
Bristen,
(b) överlämna en detaljerad rapport som beskriver orsaken till
Bristen samt innehåller ett åtgärdsförslag, och
(c) efter att ha slutfört den felsökande analysen, förse Staden
med rimlig dokumentation som påvisar att Bristen inte
kommer att upprepas.
De i punkt (c) ovan angivna åtgärderna ska ske inom tio (10)
Arbetsdagar från att Stadens begäran mottagits av
Ramavtalsleverantören. Om Ramavtalsleverantören kan visa att det
med hänsyn till Bristens natur krävs en längre tid för att genomföra
ovan nämnda åtgärder har Ramavtalsleverantören rätt att begära en
skälig förlängning av tidsfristen och godkännande av sådan
förlängning ska i sådant fall inte oskäligen nekas av Staden.
Om åtgärdsplanen som upprättats av Ramavtalsleverantören endast
innehåller ett temporärt åtgärdsförslag (så kallad work-around) har
Staden rätt (men inte skyldighet) att begära att
Ramavtalsleverantören upprättar en långsiktig åtgärdsplan. Staden
har rätt att lämna synpunkter på Ramavtalsleverantörens förslag till
åtgärdsplan, vilka ska beaktas av Ramavtalsleverantören och
inarbetas i åtgärdsplanen. Sådan långsiktig åtgärdsplan ska vara
Staden tillhanda senast inom tio (10) Arbetsdagar från begäran. Av
Staden godkänd åtgärdsplan utgör en integrerad del av Ramavtalet.
Om den långsiktiga åtgärdsplanen inte leder till att Bristen avhjälps,
ska ny åtgärdsplan upprättas med tillämpning av samma villkor som
ovan. Om inte heller denna nya åtgärdsplan leder till att Bristen
avhjälps, har Staden rätt att häva Ramavtalet och/eller Kontraktet i
enlighet med avsnitt 18.7.2(a).
12.3 Servicenivåer och Viten
12.3.1 Servicenivåer
Parterna är överens om att specifika Servicenivåer ska gälla för
Leveransen. Sådana Servicenivåer finns specificerade i Bilaga 6
(Servicenivåer och viten).
32 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Ramavtalsleverantören är medveten om att Staden i Inbjudan till
Förnyad Konkurrensutsättning får justera de Servicenivåer som
anges i Bilaga 6 (Servicenivåer och viten). Staden får därvid även
komplettera och/eller precisera de Servicenivåer som anges i
Bilaga 6 (Servicenivåer och viten).
12.3.2 Mätning av Servicenivåer
Ramavtalsleverantören ska implementera och uppdatera de verktyg
och processer som är nödvändiga för att mäta
Ramavtalsleverantörens prestation vid utförandet av Leveransen i
förhållande till de i varje enskilt fall tillämpliga Servicenivåerna.
Utförandet av Leveransen och efterlevnaden av Servicenivåerna ska
mätas på månadsbasis om inget annat anges i Bilaga 6
(Servicenivåer och viten).
12.3.3 Viten vid brott mot Servicenivåer
Om Ramavtalsleverantören misslyckas med att uppnå en
Servicenivå för vilken det i Ramavtalet fastställts ett Vite, ska
Staden ha rätt att erhålla sådant Vite i enlighet med Bilaga 6
(Servicenivåer och viten). Det noteras att kreditering, när sådan ska
äga rum, ska ske automatiskt, oaktat om Stadens påkallar detta eller
inte. De maximala Viten som kan utgå under en kalendermånad, ska
aldrig överstiga tio (10) procent av den Ersättning som fakturerats
för Leveransen under samma kalendermånad.
12.4 Innehållande av Ersättning/Nedsättning
av Ersättningen
Staden äger alltid rätt att innehålla Ersättning till dess att en Brist
åtgärdats samt, i förekommande fall, att berörda Produkter har
tillhandahållits avtalsenligt och fakturerats korrekt. Innehållandet
får uppgå till en summa som enligt Stadens skäliga bedömning är
rimlig i proportion till värdet på den Brist som föreligger plus vad
det skulle kosta Staden att själv via tredje part rätta Bristen
(inklusive att tillhandahålla berörda Produkter).
12.5 Självinträde
Vid Brister ska Staden ha rätt att själv eller genom en tredje part
utföra Ramavtalsleverantörens åtagande. Staden har i sådant fall rätt
till prisavdrag eller skadestånd motsvarande sådana skäliga
kostnader och utlägg som uppstått till följd av Stadens eget eller
tredje parts arbete. Ramavtalsleverantören ska därutöver
tillhandahålla sådan assistans som erfordras för att Staden ska
kunna nyttja sin rätt enligt detta avsnitt 12.5.
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
33 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Beställarens rätt till självinträde enligt detta avsnitt förutsätter;
(a) att Beställaren först informerat Ramavtalsleverantören om
att en Brist identifierats; och
(b) att Ramavtalsleverantören efter tre (3) försök misslyckats
med att vidta alla åtgärder som erfordras för att avhjälpa
Bristen inom överenskomna frister.
Brist som åtgärdats av Staden eller av tredje man i enlighet med
detta avsnitt 12.5, ska i sig inte befria Ramavtalsleverantören från
dennes ansvar enligt Ramavtalet.
12.6 Viten vid Leveransförsening
”Leveransförsening” föreligger om Effektiv Leveransdag avseende
en Beställning inträffar senare än den Avtalade Leveransdagen. Vid
en Leveransförsening ska Staden ha rätt till vite i enlighet med vad
som föreskrivs i Bilaga 6 (Servicenivåer och viten).
Om Ramavtalsleverantören finner det sannolikt att en
Leveransförsening kommer att inträffa ska Ramavtalsleverantören
utan dröjsmål skriftligen meddela Staden detta samt redogöra för
orsakerna till Leveransförseningen och den tidpunkt då leverans
beräknas ske. Om Ramavtalsleverantören inte levererar på Avtalad
Leveransdag är Staden berättigad till (men inte skyldig att utkräva)
skadestånd motsvarande de skäliga kostnader som Staden drabbats
av till följd av att Ramavtalsleverantören inte följt sina åtaganden
att informera Staden om den sannolika Leveransförseningen.
12.7 Viten vid brister i
Ramavtalsleverantörens support- och
reparationsansvar
Om Ramavtalsleverantören brister i sitt support- och
reparationsansvar under avsnitt 7 (såsom detta ansvar har fördelas
mellan Ramavtalsleverantören och Tjänsteleverantören) ska Staden
ha rätt till vite i enlighet med vad som föreskrivs i Bilaga 6
(Servicenivåer och viten).
12.8 Rätt till skadestånd
Part äger med de begränsningar som följer av avsnitt 12.9 rätt till
ersättning för Skada som uppstår till följd av den andra Partens brott
mot Ramavtalet. Om Skadan består i sen betalning är dock
påföljden begränsad till att utkräva dröjsmålsränta i enlighet med
avsnitt 10.4.
34 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
12.9 Ansvarsbegränsningar
Parts rätt till ersättning från den andra Parten för brott mot
Ramavtalet är begränsad till ersättning för direkt Skada och förlust
och omfattar inte indirekt skada och förlust. Med indirekt skada och
förlust avses i detta Ramavtal vad som följer av 67 § köplagen
(1990:931).
Oaktat vad som anges i föregående stycke är Parterna överens om
att det följande är direkta Skador och förluster;
(a) i den mån det åligger Ramavtalsleverantören eller Produkt
som levereras att arkivera, säkerhetskopiera eller bevara
information/data enligt Ramavtalet, kostnader för att
återskapa och återställa Stadens förlorade eller skadade
information/data,
(b) kostnader för att införskaffa alternativa Produkter på grund
av Ramavtalsleverantörens underlåtenhet att leverera
Produkter som Beställts under ett Kontrakt eller
Ramavtalsleverantören inte bekräftar en Beställning,
(c) kostnader som Staden åsamkats till följd av att Staden
nyttjat rätten till självinträde enligt avsnitt 12.4 ovan,
(d) kostnader för att ersätta förluster av och/eller skador på
resurser tillhandahållna av Staden, Tjänsteleverantören
eller någon annan av Stadens leverantörer,
(e) kostnader för anställda (lönekostnader, övertidsersättning,
allmänna omkostnader, etcetera) som är hänförliga till
åtgärder som vidtagits för att mildra konsekvenserna av en
Brist hänförlig till Ramavtalsleverantören,
(f) betalningsansvar eller sanktioner som åläggs av offentliga
aktörer eller andra tillsynsmyndigheter på grund av
underlåtenhet att följa tillämpliga krav (inklusive Gällande
Rätt), och
(g) kostnader som Staden har orsakats till följd av att Staden
har tvingats att utföra en ny upphandling eller en förnyad
konkurrensutsättning alternativt högre ersättning till ny
leverantör (täckningsköp) till följd av att Staden har sagt
upp Ramavtalet och/eller kontraktet på grund av
Ramavtalsleverantörens bristande fullgörelse av sina
åtaganden enligt Ramavtalet eller enligt kontraktet
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
35 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
inklusive kostnaden för att Staden själv eller via annan part
införskaffar utrustning som motsvarar Produkterna (helt
eller delvis) tills sådan ny upphandling är genomförd och
en ny leverantör har tillträtt sitt uppdrag.
Respektive Parts totala ansvar per rullande tolvmånadersperiod ska
vara begränsat till ett belopp motsvarande två (2) miljoner kronor
multiplicerat med löptiden för samtliga ingångna och gällande
Kontrakt (i månader avseende återstående delen av Kontraktet),
dock minst femton (15) miljoner kronor.
Kostnader som Ramavtalsleverantören har för att vidta rättelse eller
på annat sätt fullgöra sina åtaganden enligt Ramavtalet, upplupna
eller erlagda viten och/eller prisavdrag ska inte beaktas vid
bedömning av om detta belopp uppnåtts.
Om Staden är berättigad till ersättning motsvarande sjuttiofem (75)
procent av det belopp som kan utgå enligt föregående stycken, har
Staden rätt att häva Ramavtalet enligt avsnitt 18.7.2(a).
De ansvarsbegränsningar som anges i detta avsnitt 12.9 ska inte
tolkas som en begränsning av ansvar i den mån detta inte är tillåtet
enligt indispositiv Gällande Rätt. Detta ska bland annat innebära att
om en Parts ansvar är obegränsat i förhållande till tredje part ska
detta ansvar således också vara obegränsat i relationen Parterna
emellan.
Ansvarsbegränsningarna i Ramavtalet är inte tillämpliga på;
(a) Parts skyldighet att utge Ersättningen enligt vad som anges
i Ramavtalet, till exempel Stadens skyldighet att erlägga
avtalad Ersättning för Leveransen till
Ramavtalsleverantören,
(b) Ramavtalsleverantörens skyldighet att leverera
Produkterna enligt Ramavtalet,
(c) kostnader som Staden orsakats till följd av att Staden
nyttjat rätten till självinträde enligt avsnitt 12.4,
(d) Ramavtalsleverantörens ansvar enligt avsnitt 12.10,
(e) skador hänförliga till bristande uppfyllande av
bestämmelserna i avsnitt 16.2, eller
36 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
(f) skador som orsakas av grov oaktsamhet eller uppsåtligt
handlande.
12.10
Skadeslöshetsåtaganden
12.10.1 Lagbrott etcetera
Ramavtalsleverantören ska hålla Staden fri från Skada om Skadan
uppstått på grund av Ramavtalsleverantörens bristande uppfyllelse
av Gällande Rätt, vare sig sådan Skada har sitt ursprung i
Produkterna eller något annat åtagande som Ramavtalsleverantören
gjort under Ramavtalet. För undvikande av tvivel begränsar
Ramavtalet inte i någon mån Ramavtalsleverantörens
utomkontraktuella ansvar som följer av Gällande Rätt, till exempel
till följd av produktansvarslagen (1992:18) eller annan relevant
lagstiftning.
12.10.2 Immateriella Rättigheter
Ramavtalsleverantören ska hålla Staden skadeslös från och emot
alla anspråk, kostnader, skador och förluster som orsakats av, eller
härstammar från, att Leveransen gör intrång i eller påstås göra
intrång i tredje parts Immateriella Rättigheter (inklusive men inte
begränsat till kostnader, skador och förluster som hänför sig till
eller uppkommer på grund av intermistiska beslut eller
förelägganden).
Om Staden genom att nyttja Leveransen gör intrång i tredje parts
Immateriella Rättigheter, eller om tredje part påstår att så är fallet
eller sådant intrång enligt Ramavtalsleverantören skäligen riskerar
föreligga, ska Ramavtalsleverantören, utöver att hålla Beställaren
skadeslös i enlighet med detta avsnitt, efter att ha erhållit
meddelande om sådant påstått intrång;
(a) på egen bekostnad modifiera Leveransen (eller del därav)
som påstås göra intrång så att den därefter inte omfattas av
det påstådda intrånget;
(b) på egen bekostnad byta ut och ersätta Leveransen (eller del
därav) som påstås göra intrång så att den därefter inte
omfattas av det påstådda intrånget; eller
(c) på egen bekostnad, och utan att det får påverka
Ersättningen, via förhandling med sådan tredje part som
gör gällande intrång, säkerställa att Staden medges en rätt
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
37 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
att använda sådan del av Leveransen på det sätt som anges
i Ramavtalet.
Åtgärder som vidtas enligt (a) och (b) ovan förutsätter dock att
Tjänsten efter sådan åtgärd alltjämt har minst motsvarande
funktionalitet och kvalitet som före vidtagandet av sådan åtgärd och
att Leveransen fortfarande uppfyller kraven i Ramavtalet.
Tvister angående anspråk från tredje part eller myndighet under
detta avsnitt 12.10.2 ska hanteras av Ramavtalsleverantören på
Ramavtalsleverantörens risk och bekostnad, inklusive att i god
ordning och inom angivna tidsfrister vidta rättsliga åtgärder, infinna
sig vid processer och hantera eventuella förlikningsbud och
förhandlingar. Staden ska utan oskäligt dröjsmål skriftligen meddela
Ramavtalsleverantören om eventuella anspråk som kommer till dess
kännedom.
Staden har rätt (men inte skyldighet) att på egen bekostnad delta
och bistå i försvaret mot ett anspråk från tredje part.
Ramavtalsleverantören ska i sådant fall samråda med och ta Stadens
synpunkter i beaktande i den fortlöpande processen. Om
Ramavtalsleverantören enligt Stadens skäliga bedömning underlåter
att fullfölja sina skyldigheter enligt detta avsnitt, och inte vidtar
rättelse inom fem (5) Arbetsdagar från Stadens skriftliga
meddelande om detta, har Staden också rätt (men inte skyldighet)
att på Ramavtalsleverantörens bekostnad ta över försvaret mot det
framställda anspråket, förutsatt att Staden inhämtar
Ramavtalsleverantörens skriftliga godkännande innan denne ingår
förlikning eller annars avtalar någonting om anspråket.
12.10.3 Felaktig personuppgiftshantering
Ramavtalsleverantören ska hålla Staden skadeslös från Skada som
orsakats av, eller härstammar från, att Ramavtalsleverantören inte
uppfyllt sina skyldigheter avseende behandling av personuppgifter
enligt avsnitt 15 inklusive men inte begränsat till kostnader, skador
och förluster som hänför sig till eller uppkommer på grund av krav
eller förelägganden från behörig tillsynsmyndighet eller berörda
personer.
12.10.4 Sak- och personskada
Ramavtalsleverantören ska hålla Staden fri från Skada som orsakas
av eller har sitt ursprung i att (i) Produkterna och/eller Leveransen,
(ii) Ramavtalsleverantören, eller (iii) någon som
Ramavtalsleverantören ansvarar för enligt avsnitt 3.5 eller som
38 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Ramavtalsleverantören annars ansvarar för i förhållande till Staden,
förorsakar person- (inklusive dödsfall) eller sakskada.
12.10.5 Sekretessbrott
Ramavtalsleverantören ska hålla Staden skadeslös från Skada som
orsakats av Ramavtalsleverantörens brott mot sina åtaganden enligt
avsnitt 16.2.
13 Force Majeure
Part är fri från ansvar för åtaganden enligt Ramavtalet i den mån
fullgörande hindras av omständighet av extraordinär natur utanför
Parts kontroll vilken Part inte skäligen kunde förväntas ha räknat
med och vars följder Part inte heller skäligen kunde ha undvikit
eller övervunnit. Sådan omständighet kan utgöras av krig, uppror,
upplopp, naturkatastrof, myndighetsingripande, strejk (såväl
avtalsenligt som avtalsstridig), lockout och blockad, dock inte om
omständigheten är orsakad av Parts bristande fullgörelse av
åtaganden som följer av Gällande Rätt, avtal eller därmed
jämförbara händelser (”Force Majeure”). Arbetskonflikt som har
sin grund i Parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som
befrielsegrund.
Part som åberopar Force Majeure för att befrias från ett åtagande
ska vidta alla skäliga åtgärder för att så snart som möjligt övervinna
eller kringgå de omständigheter som hindrar fullgörandet av Partens
åtaganden, samt för att begränsa följdverkningarna av dessa
omständigheter, till exempel genom att omfördela arbete, skapa och
tillämpa tillfälliga lösningar etcetera.
Den Part som inte åberopat befrielse från åtaganden enligt vad som
anges ovan ska i motsvarande mån vara befriad från sina
avtalsenliga åtaganden för förpliktelser som är direkt hänförliga till
den skyldighet för vilken Force Majeure föreligger fram till tiden då
den omständighet som utgör Force Majeure enligt ovan har upphört.
Det åligger Part att utan uppskov skriftligen underrätta den andra
Parten om den på grund av Force Majeure är förhindrad att fullgöra
något av sina åtaganden under Ramavtalet. Sådant skriftligt
meddelande ska innehålla;
(a) en beskrivning av vilken omständighet som åberopas till
stöd för att Parten ska befrias från åtagandet,
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
39 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
(b) vilka åtaganden och ansvarsbestämmelser som det med
hänvisning till Force Majeure ska göras undantag från, och
(c) vilka åtgärder som vidtagits för att övervinna eller mildra
effekterna av sådan Force Majeure.
Motsvarande krav på att skriftligen informera den andra Parten ska
gälla när den omständighet som Part åberopat för att befrias från
sina förpliktelser upphör.
Har fullgörandet av Ramavtalet helt eller delvis förhindrats mer än
trettio (30) Arbetsdagar på grund av Force Majeure, har den Part
som inte åberopat Force Majeure rätt att häva Ramavtalet med
omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till den andra
Parten.
Om Ramavtalsleverantören anlitat en underleverantör för att
tillhandahålla Produkterna, och denne hindras från att fullgöra sina
åtaganden, ska detta betraktas som Force Majeure endast om
underleverantörens underlåtenhet beror på en sådan omständighet
som, om den hade drabbat Ramavtalsleverantören, skulle ha utgjort
Force Majeure för Ramavtalsleverantören enligt Ramavtalet.
14 Försäkringar
Ramavtalsleverantören åtar sig att inneha och vidmakthålla ett
lämpligt och adekvat försäkringsskydd för sin affärsverksamhet och
för den verksamhet som ska bedrivas under Ramavtalet. Sådant
försäkringsskydd ska finnas under det längre av a) Ramavtalstiden,
och b) fyra (4) år efter att Effektiv Leveransdag för den sista
Leveransen under ett Kontrakt inträffat. Försäkringarna ska täcka de
krav som kan uppkomma enligt Ramavtalet och i övrigt vara på
sådana villkor och till sådana belopp som är sedvanliga för den
verksamhet och omfattning som Ramavtalet avser.
Som en del av åtagandet enligt föregående stycke ska
Ramavtalsleverantörens försäkringsskydd åtminstone inkludera;
(a) egendomsförsäkring,
(b) ansvarsförsäkring, och
40 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
(c) samtliga de försäkringar som krävs för uppfyllelse av
leverantörs/underleverantörs ansvar enligt Ramavtalet.
Ramavtalsleverantören ska på Stadens begäran tillhandahålla;
(a) en skriftlig bekräftelse på att Ramavtalsleverantören har
betalat alla försäkringspremier hänförliga till de
försäkringar som den är skyldig att teckna enligt detta
avsnitt 14,
(b) en skriftlig bekräftelse som utvisar att dessa försäkringar är
giltiga och att deras omfattning inte har nedsatts (oavsett
orsaken därtill), och
(c) ett försäkringsintyg utfärdat av försäkringsbolaget eller en
försäkringsmäklare som anger villkoren för och
omfattningen av försäkringarna.
Ramavtalsleverantören är vidare skyldig att utan oskäligt dröjsmål
meddela Staden om det finns skäl att anta att någon av de
försäkringar som Ramavtalsleverantören är skyldig att teckna enligt
detta avsnitt 14 inte längre är giltig eller att omfattningen av
försäkringen har minskat eller inskränkts.
Vidmakthållande av försäkringsskydd enligt detta avsnitt 14 ska
inte på något sätt anses befria Ramavtalsleverantören från ansvar
under Ramavtalet och Ramavtalsleverantören ska, för undvikande
av missförstånd, vara ansvarig även för sådana skador som uppstår i
anslutning till Ramavtalet vilka överstiger försäkringens
beloppsgränser.
15 Personuppgiftsbehandling
Ramavtalsleverantören åtar sig att behandla personuppgifter som
denne behandlar för Stadens räkning i enlighet med Ramavtalet,
Gällande Rätt och Stadens skäliga instruktioner.
Ramavtalsleverantören åtar sig att vidta de tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda
personuppgifterna mot bl.a. otillbörlig åtkomst i den omfattning
som framgår av 31 § personuppgiftslagen (1998:204) eller annan
motsvarande reglering som kan komma att ersätta den nämnda. Om
en tredje part skulle få otillbörlig åtkomst till sådana
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
41 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
personuppgifter som behandlas för Stadens räkning ska
Ramavtalsleverantören omedelbart underrätta Staden om detta samt,
på egen bekostnad, vidta alla skäliga åtgärder för att minska
konsekvenserna av sådan otillbörlig åtkomst.
Om Ramavtalsleverantören anlitar underleverantörer för utförandet
av uppgifter som innefattar behandling av personuppgifter för
Stadens räkning åtar sig Ramavtalsleverantören att ingå ett skriftligt
avtal med underleverantören vilket till sitt innehåll minst motsvarar
de åtaganden som Ramavtalsleverantören gör enligt detta avsnitt 15.
Ramavtalsleverantören åtar sig att inte föra några personuppgifter
som denne behandlar för Stadens räkning utanför EES om inte
sådant land utanför EES, om inte sådant land, av den Europeiska
Kommissionen, har bedömts ha en adekvat säkerhetsnivå eller
andra godkända åtgärder har vidtagits för att tillförsäkra en adekvat
säkerhetsnivå, så som tillämpning av kommissionens
modellklausuler för överföringar till tredje länder.
16 Revision och sekretess
16.1 Revision och kontroll
I syfte att säkerställa att Ramavtalsleverantören uppfyller sina
åtaganden under Ramavtalet har Staden, eller tredje part som Staden
anlitar (dock ej en direkt konkurrent till Ramavtalsleverantören),
rätt att, en gång per kalenderår eller oftare om Staden har skäl
därför, utföra revision och ta del av information avseende
Ramavtalsleverantörens verksamhet samt samtlig dokumentation
(såväl fysisk som elektronisk) rörande Leveransen och Ramavtalet.
Staden ska lämna meddelande till Ramavtalsleverantören minst tio
(10) Arbetsdagar innan Staden planerar att utföra en revision.
Ramavtalsleverantören åtar sig att medverka vid, möjliggöra och
underlätta sådan revision till exempel genom att ge tillgång till
lokaler från vilka Leveransen levereras, dess personal samt data,
system och handlingar. Även myndigheter, såsom
Konkurrensverket, Datainspektionen och Finansinspektionen har
rätt att utföra revision och ta del av information avseende
Ramavtalsleverantörens verksamhet under Ramavtalet.
Myndigheter har rätt att göra revision utan föregående meddelande
till Ramavtalsleverantören. Ramavtalsleverantören ska se till att
Staden och berörda myndigheter har de rättigheter som framgår av
detta avsnitt 16.1 även i relation till av Ramavtalsleverantören
anlitade underleverantörer.
42 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
I tillägg till vad som anges ovan, och utöver sådana kontroller och
uppföljningar som Staden kan genomföra utan att detta stör
Ramavtalsleverantörens leverans av Produkterna, har Staden alltid
rätt att när som helst, stickprovsvis, själv eller genom tredje part,
kontrollera Ramavtalsleverantörens utförande av Leveransen.
Vardera Part ska bära sina kostnader hänförliga till en revision
och/eller stickprovskontroller inklusive eventuella kostnader för
anlitande av externt stöd. Ramavtalsleverantören ska dock ersätta
Staden för dess revisionskostnader, om revisionen utvisar att
Ramavtalsleverantören har väsentligt brustit i sina åtaganden enligt
Ramavtalet eller att Ramavtalsleverantören har tagit ut för hög
Ersättning för Produkterna.
16.2 Sekretess och allmänhetens insyn
Parternas sekretessåtaganden enligt detta avsnitt 16.2 ska inte gälla i
den mån annat följer av Gällande Rätt, tillämpliga börsregler,
domstolsbeslut eller beslut eller instruktion från behörig myndighet.
Om Part på grund av omständighet som anges i detta avsnitt 16.2 är
skyldig att yppa den andra Partens konfidentiella information, ska
Parten skyndsamt meddela den andra Parten om detta, förutsatt att
det är tillåtet enligt Gällande Rätt, samt om den andra Parten så
begär vara behjälplig (i skälig omfattning) med eventuella
överklaganden och liknande åtgärder för att förhindra att sådant
yppande måste ske.
I den mån viss information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) eller annan tillämplig lagstiftning ska vara
sekretessbelagd under längre tid än vad som anges nedan i detta
avsnitt 16.2 så ska sådan längre tid istället gälla.
Ramavtalsleverantören förbinder sig att, under Ramavtalstiden samt
utan begränsning i tid därefter, inte lämna ut eller på något annat
sätt yppa Stadens konfidentiella information till tredje part, om inte
Staden har givit sitt skriftliga godkännande till sådant yppande.
Ramavtalsleverantören förbinder sig vidare att inte använda Stadens
konfidentiella information i annat syfte än för att uppfylla sina
åtaganden under detta Ramavtal. Detta avsnitt 16.2 gäller dock inte
för information som Ramavtalsleverantören kan visa;
(a) är allmänt känd till följd av annat än brott mot detta
Ramavtal,
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
43 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
(b) att Ramavtalsleverantören kände till innan den erhölls från
Staden,
(c) har tagits fram självständigt av Ramavtalsleverantören utan
koppling till eller användning av Stadens konfidentiella
information,
(d) uppenbarligen inte är av konfidentiellt slag, eller
(e) att Ramavtalsleverantören är skyldig att lämna ut på grund
av tvingande Tillämplig Lag, domstols- eller
myndighetsbeslut, i vilket fall Staden omedelbart (där så är
möjligt) ska underrättas därom.
Ramavtalsleverantören ska förvara Stadens konfidentiella
information tydligt avskild från sin egna och andra kunders
information, data och material.
Staden förbinder sig att, under Ramavtalstiden, vad gäller
Ramavtalsleverantörens konfidentiella information, vid var tid följa
de sekretessregler som gäller enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) eller annan tillämplig lagstiftning, samt
att, inom ramen för vad sådan lagstiftning tillåter, inte till tredje part
avslöja sådan konfidentiell information som kan anses vara affärseller yrkeshemlighet. Oaktat vad som anges i detta avsnitt om
Stadens sekretessåtagande har Staden rätt att yppa
Ramavtalsleverantörens konfidentiella information i den mån sådant
yppande är nödvändigt för (i) Leveransens samverkan med
tjänsterna tillhandahållna av Tjänsteleverantören, (ii)
genomförandet av en ny upphandling för liknande produkter och
uppdrag som upphandlats under detta Ramavtal, samt (iii) för
genomförandet av revision i enlighet med punkt 16.1.
I detta avsnitt 16.2 avses med konfidentiell information, information
som är att betrakta som Parts affärshemlighet samt information som
är sekretesskyddad under Gällande Rätt.
Ramavtalsleverantören ska säkerställa att de underleverantörer som
denne engagerar för att utföra Leveransen åtar sig
sekretessförpliktelser som minst motsvarar de förpliktelser som
framgår av detta avsnitt 16.2. Ramavtalsleverantören förbinder sig
vidare att begränsa egen och underleverantörs personals tillgång till
Stadens system eller information liksom till handlingar eller
uppgifter om Stadens interna förhållanden till enbart den omfattning
44 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
som krävs för uppfyllandet av Ramavtalsleverantörens åtaganden
enligt Ramavtalet.
Ramavtalsleverantören får ej överföra av Staden lagrad information
inklusive information om Användare till tredje part (undantaget i
Bilaga 9 (Underleverantörer) förtecknade underleverantörer) eller
till länder som inte ingår i Europeiska unionen eller EESsamarbetet, utan särskilt godkännande från Staden.
Om Ramavtalsleverantören bryter mot sekretessåtagandet i detta
avsnitt har Staden rätt att utkräva skadestånd enligt vad som sägs i
detta Ramavtal angående hävning.
Ramavtalsleverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål efter det
att Staden framställt begäran härom, till Staden lämna sådan
information som avses i 3 kap. 19 a § kommunallagen (1990:900).
17 Immateriella Rättigheter
17.1 Stadens rätt att använda Produkterna
Parterna är överens om att Staden ska ha rätt att använda, samt att
låta tredje part och Stadens Användare använda, Produkterna och
sådan mjukvara och sådana system som avses i punkten 17.2 nedan,
inklusive samtliga Immateriella Rättigheter i och till Produkterna
samt sådan mjukvara och sådana system, på det sätt och för de
syften som framgår av detta Ramavtal, Det är
Ramavtalsleverantörens ansvar att i förhållande till tredje part
säkerställa att denne har rätt att upplåta ovanstående rättigheter och
i vissa fall licenser till Staden.
17.2 Mjukvara och system som ingår som en
del av Leveransen
Parterna är införstådda med att det i delar av Leveransen kommer
att ingå mjukvara och system som antingen är installerade på
Produkterna i förväg, utgör en integrerad del av Produkterna eller
som på annat sätt är nödvändiga för att Leveransen ska kunna
användas på ett ändamålsenligt sätt och som kan vara skyddade av
Immateriella Rättigheter som tillhör tredje part, inklusive men inte
begränsat till operativsystem, hårdvarunära programvara och annan
standardmjukvara.
Parterna är överens om att Staden inte ska ha någon skyldighet att
erlägga någon licensavgift eller någon annan ersättning gentemot
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
45 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
sådan tredje part för användning av sådan mjukvara och sådana
system som avses ovan. Ramavtalsleverantören ska därför
säkerställa att eventuella sådana licensavgifter eller sådan annan
ersättning ingår som en integrerad del av den Ersättning som Staden
erlägger till Ramavtalsleverantören. Om tredje part skulle vända sig
till Staden och kräva sådana licensavgifter eller sådan annan
ersättning för användning av sådana system och sådan mjukvara
som avses i detta avsnitt 17.1, ska Ramavtalsleverantören
kompensera Staden för sådan licensavgift eller sådan annan
ersättning, varvid Ersättningen för de berörda Produkterna ska
sättas ned med ett belopp som motsvarar den av tredje part krävda
licensavgiften eller ersättningen (antingen som en sänkning av den
löpande Ersättningen, för det fall sådan tredje part kräver en
löpande licensavgift eller ersättning, eller som en engångssumma,
för det fall tredje part kräver licensavgift eller ersättning i form av
en engångsavgift).
17.3 Villkor i licensavtal och användarvillkor
Staden är inte bundet av villkor i licensavtal (eller liknande avtal,
till exempel användarvillkor för mjukvara) som tillgängliggjorts av
Ramavtalsleverantören som en del av Leveransen, i den
utsträckning sådana villkor begränsar Stadens rättigheter enligt
Ramavtalet eller ålägger Staden ytterligare skyldigheter eller ansvar
än de som framgår av detta Ramavtal. För tydlighets skull anges det
att detta även gäller för avtal från tredje part som levereras
förpackade tillsammans med Produkterna, inklusive men inte
begränsat till så kallade ”click wrap”- eller ”shrink wrap”-licenser
eller andra så kallade ”end user license agreements (EULA)”. Om
tredje part skulle rikta krav grundade på ett sådant avtal gentemot
Staden, ska det hanteras som ett krav under avsnitt 17.1 för vilket
Ramavtalsleverantören är ansvarig.
17.4 Stadens övriga leverantörer
Ramavtalsleverantören är medveten om att Staden kan komma att
anlita leverantörer som tillhandahåller tjänster, inklusive men inte
begränsat till Tjänsteleverantören, för Stadens räkning. Staden ska
därför ha rätt att låta samtliga sådana outsourcingleverantörer,
tjänsteleverantörer och andra konsulter som från tid till annan
tillhandahåller tjänster åt Staden använda de rättigheter som
beskrivs i detta avsnitt 17 eller som i övrigt framgår av Ramavtalet,
i den mån detta är nödvändigt för att sådana leverantörer ska kunna
utföra sina åtaganden gentemot Staden.
46 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
17.5 Stadens Användare
Leveransen som levereras under detta Ramavtal kommer att
användas av Användare inom Stadens pedagogiska verksamheter.
Dessa Användare utgörs till stor del av personer som inte är
anställda i Staden, inklusive elever. Ramavtalsleverantören
samtycker härmed till att Produkterna, inklusive samtliga de
rättigheter som beskrivs i enlighet med detta avsnitt 17, används på
detta sätt.
17.6 Information som genereras i samband
med eller av Produkterna
All information som lagras på Produkterna eller annars genereras i
samband med Leveransen, till exempel i form av dokument,
rapporter, användarloggar, användaruppgifter och annan liknande
data relaterad till Leveransen eller som härrör därifrån, ska vara
Stadens, och/eller i förekommande fall berörd Användares,
egendom. Staden och/eller Användarna ska ha full frihet att förfoga
över denna information, inklusive genom att använda, kopiera,
distribuera, analysera, utveckla, extrahera, ändra, överlåta samt
vidarelicensera och i övrigt hantera denna.
17.7 Immateriella Rättigheter tillförda av
Staden
Staden, Tjänsteleverantören eller annan av Staden anlitad tredje
part, kan komma att tillhandahålla information eller dokumentation
avseende till exempel tekniskt gränssnitt, som omfattas av en
Immateriell Rättighet. Ramavtalsleverantören ska i dessa fall endast
ha rätt att nyttja sådan Immateriell Rättighet i samband med
tillhandahållandet av Leveransen och endast i den utsträckning det
är nödvändigt för att tillhandahålla Leveransen. Staden ansvarar för
att tillstånd erhålls från rättighetsinnehavaren av sådan Immateriell
Rättighet. Allt annat nyttjande av sådan Immateriell Rättighet
kräver Stadens samtycke.
17.8 Övriga villkor
Oaktat vad som anges ovan om licens- och äganderätt till
Immateriella Rättigheter, är Ramavtalsleverantören införstådd med
att Staden aldrig kommer att kräva mera långtgående äganderättsoch licensvillkor för sådana Immateriella Rättigheter än vad som
brukar gälla enligt God Branschpraxis.
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
47 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
18 Ikraftträdande, Avtalstid och
upphörande
18.1 Villkor för Ramavtalets ikraftträdande
Ramavtalet är bindande för Ramavtalsleverantören från och med
Leverantörens undertecknande av Ramavtalet. Ramavtalet är
bindande för Staden först när (i) Stadens beslutande församling
beslutat att ingå Ramavtalet, och (ii) behöriga företrädare för Staden
har undertecknat Ramavtalet. ”Ramavtalsdagen” ska vara det
datum då båda förutsättningarna för Ramavtalets ikraftträdande
enligt punkterna (i) och (ii) ovan är uppfyllda.
18.2 Ramavtalets löptid
Ramavtalet träder i kraft den dag då det har undertecknats av båda
parter. Ramavtalet gäller för en inledande period om tjugofyra (24)
månader. Om Staden inte säger upp Ramavtalet till denna
tidsperiods utgång förlängs det automatiskt med tolv (12) månader i
taget. Sådan förlängning kan ske maximalt två (2) gånger.
Om Staden säger upp Ramavtalet ska det ske med tre (3) månaders
varsel före utgången av varje sådan tidsperiod som anges ovan.
Uppsägningen ska vara skriftlig och ska anses vara verkställd när
den avsänts via rekommenderat brev till Ramavtalsleverantörens
företrädare enligt avsnitt 19.5. När Ramavtalet har gällt den
maximala tidsperiod om fyra (4) år löper Ramavtalet ut utan
föregående uppsägning.
Ramavtalsleverantören är införstådd med att den enda följden av att
Ramavtalet upphör eller löper ut i enlighet med detta avsnitt 18.2 är
att Staden då inte längre kommer ha möjlighet att skicka ytterligare
Inbjudningar till Förnyad Konkurrensutsättning.
Ramavtalsleverantören är dock införstådd med att Ramavtalet i
övrigt ska fortsätta gälla på oförändrade villkor intill dess att
samtliga av Ramavtalsleverantörens skyldigheter och åtaganden
som närmare beskrivs i avsnitt 18.5 har löpt ut eller på annat sätt har
fullgjorts. När samtliga av Ramavtalsleverantörens skyldigheter och
åtaganden som närmare beskrivs i avsnitt 18.5 har löpt ut eller på
annat sätt har fullgjorts ska Ramavtalet upphöra automatiskt utan
ytterligare krav på uppsägning från någon Part.
För undvikande av tvivel anges dock att Inbjudan till Förnyad
Konkurrensutsättning som skickats innan Ramavtalet löpt ut ska
behandlas i enlighet med vad som anges enligt detta Ramavtal
48 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
(vilket kan innebära att Kontrakt hänförligt till sådan Inbjudan till
Förnyad Konkurrensutsättning kan tilldelas efter att Ramavtalet löpt
ut).
18.3 Kontrakts löptid
Kontrakt ska löpa under den tidsperiod som anges i Inbjudan till
Förnyad Konkurrensutsättning. När Kontraktet har löpt under denna
tidsperiod löper Kontraktet ut utan föregående uppsägning.
Ramavtalsleverantören är införstådd med att den enda följden av att
Kontrakt upphör eller löper ut i enlighet med detta avsnitt 18.3 är att
Staden inte längre har möjlighet att lägga ytterligare Beställningar
enligt sådant Kontrakt. Ramavtalsleverantören är dock införstådd
med att Kontraktet i övrigt ska fortsätta gälla på oförändrade villkor
intill dess att samtliga av Ramavtalsleverantörens skyldigheter och
åtaganden som närmare beskrivs i avsnitt 18.5 har löpt ut eller på
annat sätt har fullgjorts. När samtliga Ramavtalsleverantörens
skyldigheter och åtaganden som närmare beskrivs i avsnitt 18.5 har
löpt ut eller på annat sätt har fullgjorts ska Kontraktet upphöra
automatiskt och utan ytterligare krav på uppsägning från någon
Part.
För undvikande av tvivel anges det att Kontrakt kan fortsätta gälla
även efter det att Ramavtalet löpt ut enligt avsnitt 18.2, varvid
Ramavtalsleverantören dock är införstådd med att villkoren i
Ramavtalet alltjämt kommer att tillämpas tillsammans med
Kontraktet intill dess att samtliga de av Ramavtalsleverantören
skyldigheter och åtaganden som närmare beskrivs i avsnitt 18.5 har
löpt ut eller på annat sätt har fullgjorts.
18.4 Beställningars löptid
Ramavtalsleverantören är införstådd med att den enda följden av att
en Beställning levereras i enlighet med detta avsnitt 18.4 är
Ramavtalsleverantören då inte längre kommer ha någon ytterligare
leveransskyldighet enligt en sådan Beställning (dock att ansvar för
felavhjälpande, omleverans etcetera alltjämt föreligger för det fall
det förekommer fel eller brist i de Produkter som levererats enligt
Beställningen). Ramavtalsleverantören är dock införstådd med att
villkoren i Beställningen i övrigt dock ska fortsätta gälla på
oförändrade villkor intill dess att samtliga av
Ramavtalsleverantörens skyldigheter och åtaganden som närmare
beskrivs i avsnitt 18.5 har löpt ut eller på annat sätt har fullgjorts.
När samtliga av Ramavtalsleverantörens skyldigheter och åtaganden
som närmare beskrivs i avsnitt 18.5 har löpt ut eller på annat sätt har
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
49 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
fullgjorts ska Beställningen upphöra automatiskt och utan
ytterligare krav på uppsägning från någon Part.
För undvikande av tvivel anges det att Beställningar därmed kan
fortsätta att gälla även efter att såväl Ramavtalet som Kontrakt löpt
ut, varvid Ramavtalsleverantören dock är införstådd med att
villkoren i Ramavtalet och Kontraktet alltjämt kommer att tillämpas
tillsammans med Beställningen intill dess att samtliga de av
Ramavtalsleverantören skyldigheter och åtaganden som närmare
beskrivs i avsnitt 18.5 har löpt ut eller på annat sätt har fullgjorts.
18.5 Åtaganden efter att Ramavtalet, Kontrakt
och Beställning har löpt ut
Ramavtalsleverantören är införstådd med att Ramavtalet, Kontrakt
och samtliga Beställningar ska fortsätta gälla på oförändrade villkor
såsom anges i avsnitten 18.2-18.4 ovan och att
Ramavtalsleverantören alltjämt kommer att ha åtaganden kvar
gentemot Staden i enlighet med vad som anges i detta avsnitt 18.5.
Ramavtalet, Kontrakt och samtliga Beställningar ska fortsätta gälla
på oförändrade villkor såsom anges avsnitt 18.2-18.4 ovan under
hela Hyresperioden för Förhyrda Produkter och så länge det finns
pågående Allmänna Garantitider för Förvärvade Produkter under
Ramavtalet. För undvikande av tvivel anges att Staden även efter
Ramavtalstidens utgång har rätt att nyttja Leveransen i enlighet med
avsnitt 17, och att Ramavtalsleverantören även fortsatt, i enlighet
med villkoren enligt avsnitt 16.2, inte till tredje part ska yppa
Stadens konfidentiella information.
18.6 Åtaganden vid Ramavtalstidens slut
Vid Ramavtalstidens upphörande ska eventuella kvarvarande
passerkort, utrustning, data, mjukvara, dokumentation, källkoder
och all övrig egendom som tillhör Staden som
Ramavtalsleverantören har i sitt förvar och som har nyttjats under
Leveransen återlämnas till Staden. Detta inkluderar även att
Ramavtalsleverantören ska koppla bort alla elektroniska kopplingar
till Stadens och/eller Tjänsteleverantörens system som
Ramavtalsleverantören nyttjat under Ramavtalstiden. Sådan
återlämning och bortkoppling ska även ske under Avtalstiden på
Stadens begäran (till exempel successivt och i relevanta delar i
samband med att Ramavtal, Kontrakt och Beställningar löper ut
enligt vad som angivits i avsnitt 18.2-18.4 ovan).
Vid Ramavtalets upphörande ska Ramavtalsleverantören alltid
tillfråga Staden om Staden vill ta över sådan information som
50 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
omfattas av avsnitt 6.2 samt ge Staden skälig tid att ta över sådan
information, innan informationen raderas. När det gäller
övertagande av data och rapporter ska sådana föras över till Staden,
utan extra kostnad, i ett standardformat allmänt tillgängligt på
marknaden.
18.7 Förtida upphörande
18.7.1 Stadens rätt att säga upp Ramavtalet
Staden har rätt att säga upp Ramavtalet med tre (3) månaders
skriftlig uppsägningstid. Om Staden nyttjar denna rätt ska Staden;
(a) ha rätt, men inte skyldighet, att köpa ut de Förhyrda
Produkterna som omfattas av uppsägningen (varvid
principerna för erläggande av ersättning i avsnitt 4.1.4 i
Bilaga 4 (Allmänna leverans- och förhyrningsvillkor) ska
tillämpas, och
(b) kompensera Ramavtalsleverantören för
Ramavtalsleverantörens skäliga kostnader som denne
åsamkas och som är direkt nödvändiga för avvecklingen av
Ramavtalet (varvid Ramavtalsleverantören ska göra sitt
yttersta för att begränsa och sina kostnader).
Om Staden inte utnyttjar sin rätt enligt ovan att köpa ut de Förhyrda
Produkterna som omfattas av uppsägningen så ska vad som anges i
avsnitt 18.5 tillämpas.
18.7.2 Stadens rätt att häva Ramavtalet på saklig grund
Staden har, utan skyldighet att utge ytterligare ersättning till
Ramavtalsleverantören annat än vad som anges i avsnitt 18.7.2 rätt
att häva Ramavtalet, till omedelbart upphörande eller till den dag
Staden anger, samt även rätt till (men inte skyldighet att utkräva)
skadestånd på grund av det förtida upphörandet, om:
(a) Ramavtalsleverantören gör sig skyldig till väsentligt brott
mot Ramavtalet, under förutsättning att avtalsbrottet inte
rimligen kan åtgärdas eller att Ramavtalsleverantören, där
åtgärdande är möjligt, inte har åtgärdat sådant avtalsbrott
inom sextio (60) dagar från mottagande av skriftlig
anmodan att vidta rättelse från Staden,
(b) Ramavtalsleverantören försätts i konkurs, ställer in sina
betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, träder i
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
51 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
likvidation eller på annat sätt rimligen kan förmodas vara
insolvent,
(c) Omständigheter som enligt avsnitt 5.10
(Antidiskriminering) ger rätt att häva Ramavtalet
föreligger,
(d) Ramavtalsleverantören inte längre har det försäkringsskydd
som denne åtagit sig att upprätthålla enligt avsnitt 14,
(e) Ramavtalsleverantören, eller någon av dess
underleverantörer som tillhandahåller en för fullgörandet
av Ramavtalet väsentlig funktion, efter Ramavtalets
ingående omfattas av några av de omständigheter som
anges i 10 kap. 1 och 2 § i LOU (eller motsvarande senare
lagstiftning som ersätter dessa bestämmelser) och sådan
brist, enligt Beställaren, är av mer än mindre betydelse
varvid det noteras att om omständigheterna avser en
underleverantör ska Staden inte ha rätt att häva Ramavtalet
om Ramavtalsleverantören inom en tidsperiod given av
Staden, dock minst en (1) månad, har ersatt
underleverantören med en annan underleverantör som
godkänns av Staden,
(f) Ramavtalsleverantören tilldelats detta Ramavtal till följd
av oriktiga uppgifter i Anbudet eller har tilldelats Kontrakt
till följd av oriktiga uppgifter i Leveransanbudet,
(g) domstol eller myndighet fastställer att Ramavtalet,
Kontrakt eller Beställning har ingåtts, tilldelats eller lagts i
strid med upphandlingslagstiftningen,
(h) Ramavtalsleverantören åberopar befrielsegrund enligt
avsnitt 13 och sådan omständighet förelegat mer än trettio
(30) dagar,
(i) Ramavtalsleverantören har under tre månader i följd
uppnått maximalt vite enligt Bilaga 6 (Servicenivåer och
viten)
(j) Ramavtalsleverantören gör sig skyldig till väsentligt brott
mot villkor i Bilaga 7 (Hållbar it) och
Ramavtalsleverantören har misslyckats med att åtgärda en
sådan fördröjning inom nittio (90) dagar.
52 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
För undvikande av tvivel anges det att där det i övrigt i detta
Ramavtal anges att Staden ska ha rätt att häva Ramavtalet så ska
sådan rätt alltid gälla utöver den rätt till hävning som Staden har
enligt detta avsnitt 18.7.2.
Om Staden skulle säga häva Ramavtalet med stöd av detta avsnitt
18.7.2 får Staden välja mellan följande verkningar av hävningen;
(a) Staden ska erlägga redan förfallna men obetalade och
obestridda belopp avseende Förhyrda Produkter som
omfattas av hävningen och därefter återlämna de Förhyrda
Produkterna till Ramavtalsleverantören, varefter Staden
blir fri från förpliktelser gentemot Ramavtalsleverantören,
och/eller
(b) Staden ska köpa ut de Förhyrda Produkter som omfattas av
hävningen, i vilket fall principerna i avsnitt 4.1.4 i Bilaga 4
(Allmänna leverans- och förhyrningsvillkor) ska tillämpas
(varvid Ramavtalsleverantören i sådant fall dock inte ska
ha rätt till den avgift som anges i avsnitt 4.1.4(c) i nämnda
bilaga).
Vid en hävning har Staden rätt att ange att båda alternativen ovan
ska gälla för olika delar av Leveransen (till exempel att alternativ
(a) ska tillämpas avseende vissa angivna Förhyrda Produkter medan
alternativ (b) ska tillämpas för andra Förhyrda Produkter).
18.7.3 Ramavtalsleverantörens rätt att häva Ramavtalet
på saklig grund
Ramavtalsleverantören får häva Ramavtalet med sextio (60) dagars
varsel genom att lämna ett skriftligt meddelande om Staden gör sig
skyldig till väsentligt brott mot Ramavtalet eller tilldelade Kontrakt
under förutsättning att avtalsbrottet inte rimligen kan åtgärdas eller
att Staden, där åtgärdande är möjligt, inte har åtgärdat sådant
avtalsbrott inom sextio (60) dagar från mottagande av skriftlig
anmodan att vidta rättelse från Ramavtalsleverantören, ställd till
Staden med hänvisning till detta avsnitt 18.7.3 (där, för undvikande
av tvivel, Stadens bestridande av en faktura enligt avsnitt 10.3
aldrig kan anses utgöra ett väsentligt brott mot Ramavtalet).
Om Ramavtalsleverantören säger upp Ramavtalet i enlighet med
detta avsnitt 18.7.3, ska uppsägningen anses innebär att även
eventuella tilldelade Kontrakt sägs upp. Detta ska innebära att
Staden inte längre har rätt att lägga Beställningar till
Ramavtalsleverantören. En sådan uppsägning från
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
53 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Ramavtalsleverantören ska dock inte påverka redan lagda
Beställningar, och Ramavtalsleverantörens skyldigheter och
åtaganden enligt avsnitt 18.5 ska kvarstå på oförändrade villkor.
18.7.4 Vissa villkor vid förtida upphörande
När det i det ovanstående anges att Staden har rätt att häva
Ramavtalet har Staden alltid rätt att häva Ramavtalet. Staden har
därvid rätt att välja att Ramavtalet ska hävas medan tilldelade
Kontrakt och enskilda Beställningar ska fortsätta vara giltiga, att
Ramavtal och Kontrakt ska hävas men att enskilda Beställningar
ska fortsätta vara giltiga, att Kontrakt och lagda Beställningar ska
hävas medan Ramavtalet ska fortsätta vara giltigt eller att lagda
Beställningar ska hävas medan Ramavtalet och tilldelade Kontrakt
ska fortsätta vara giltiga.
18.7.5 Förtida upphörande av Kontrakt
Staden har rätt att med omedelbar verkan häva Kontraktet om:
(a) Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åligganden
avseende inbetalning av sociala avgifter eller svenska
skatter efter påpekande från Staden, eller
(b) Ramavtalsleverantören enligt lagakraftvunnen dom dömts
för näringsförbud eller dömts för ekonomiska brott av en
person i ledande ställning hos Ramavtalsleverantören, eller
(c) Ramavtalsleverantören inställer sina betalningar, ansöker
om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på
obestånd, eller försätts i konkurs, inleder
ackordsförhandlingar, eller
(d) Ramavtalsleverantörens företrädare varit dömd för
yrkesrelaterade brott enligt 10 kap. 1 § LOU eller döms för
sådant brott under Kontraktstiden, eller
Ramavtalsleverantören eller dess företrädare döms för brott
avseende ekonomiska brott, yrkesutövningen, eller belagts
med näringsförbud enligt lagakraftvunnen dom, eller
(e) Ramavtalsleverantören under Kontraktstiden/
Ramavtalstiden framkommer att Ramavtalsleverantören
vid tidpunkten för upphandlingen hade begått sådant fel
och detta skulle medfört uteslutning eller gjort sig skyldig
till allvarligt fel i yrkesutövningen eller
54 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
(f) Staden har därutöver sätt rätt att säga upp Kontraktet om
tilldelning av Kontrakt skett till följd av att
Ramavtalsleverantören lämnat felaktiga uppgifter i
samband med Leveransanbudet.
I Ramavtalet anges att Staden har rätt att med omedelbar
verkan häva Ramavtalet om tilldelning av Ramavtal skett
till följd av oriktiga uppgifter i anbudet till
Ramavtalsupphandlingen. Staden har till följd av sådan
hävning rätt att häva hela Kontraktet eller den del av
Kontraktet som hänför sig till grunden för Stadens hävning
av Ramavtalet om Kontraktet har ingåtts i förlitan på
sådana oriktiga uppgifter.
Förutom vad som anges på annan plats i detta Ramavtal äger Staden
rätt att med omedelbar verkan häva Kontraktet om
Ramavtalsleverantören i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt
Kontraktet och därefter inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar
efter skriftlig anmodan. Oavsett om Ramavtalsleverantören vidtar
rättelse eller inte, har staden rätt att med omedelbar verkan säga upp
Kontraktet om Ramavtalsleverantören vid fler än tre (3) tillfällen
under en period om tolv (12) månader i väsentlig mån brustit i
förpliktelser enligt Kontraktet.
För det fall staden häver Ramavtalet har Staden rätt att i ett
kommande Förnyade Konkurrensutsättning, som syftar till att
ersätta det upphävda Kontraktet, inte vända sig till denna
Ramavtalsleverantören.
18.8 Överlåtelse av Ramavtal
Ramavtalsleverantören får inte helt eller delvis överlåta, pantsätta
eller på annat sätt förfoga över sina rättigheter och/eller
skyldigheter enligt detta Ramavtal utan Stadens skriftliga samtycke.
Ramavtalsleverantören äger inte heller utan Stadens föregående
skriftliga tillåtelse överlåta fordringar eller andra anspråk (inklusive
krav på skadestånd) hänförliga till detta Ramavtal till någon tredje
part.
Den ansökan som ställts till Staden om överlåtelse av Ramavtalet
ska vara Staden tillhanda senast trettio (30) kalenderdagar innan
överlåtelseavtalets undertecknande. Ramavtalsleverantören ska
även tillhandahålla Staden de dokument och den information som
Staden skäligen begär inför ett sådant godkännande (där dokument
och information som Staden begär för att kunna göra att säkerställa
att överlåtelse är förenlig med Gällande Rätt alltid ska anses vara
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
55 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
skälig information). Ramavtalsleverantören ska alltid skicka en
kopia av överlåtelseavtalet till Staden.
Staden äger rätt att överlåta Ramavtalet, och samtliga rättigheter
och skyldigheter enligt Ramavtalet, till exempel vid omorganisation
eller försäljning till annan juridisk person, utan
Ramavtalsleverantörens godkännande.
Vad som nu är sagt om överlåtelse av Ramavtalet ska också anses
gälla överlåtelse av Kontraktet.
19 Övrigt
19.1 Språk
Kommunikation, såväl muntlig och skriftlig, enligt Ramavtalet ska
ske på svenska. Om båda Parter är överens kan dock
kommunikation kring avtalsfrågor eller tekniska frågor ske på
engelska.
19.2 Kontrakt
Krav, bestämmelser och övrigt som anges i detta Ramavtal ska
också gälla för Kontraktet.
19.3 Godkännanden
När det i Ramavtalet anges att en Part ska lämna ett godkännande
avses, om inte annat uttryckligen framgår, ett föregående,
informerat, uttryckligt och skriftligt godkännande av därtill behörig
person eller organ.
19.4 Ändringar och/eller tillägg
Ändringar och/eller tillägg till detta Ramavtalet kan endast ske
genom en skriftlig handling undertecknad av behöriga företrädare
för Staden och Ramavtalsleverantören samt under förutsättning att
sådana är förenliga med Gällande Rätt.
19.5 Meddelanden
Meddelanden i anledning av detta Ramavtal som skickas till av Part
i nedan angiven eller senare meddelad adress, ska anses ha kommit
mottagaren tillhanda;
(a) om överlämnat med bud/personlig leverans: vid
överlämnandet, dock att meddelanden överlämnade efter
56 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
kl. 17.00 lokal tid ska anses ha kommit mottagaren
tillhanda närmast följande vardag,
(b) om skickat med rekommenderat brev: tre (3) vardagar efter
att det rekommenderade brevet postats,
(c) om skickat per e-post: den dag då mottagaren manuellt
bekräftat mottagande (exklusive lördagar, söndagar och
allmänna helgdagar).
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
57 (59)
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
(d)
Till Staden:
[]
[att. funktion]
[Besöksadress för bud]
[Postadress]
Telefon:
E-post:
Till
[Bolagsnamn]
Ramavtalsleverantören [att. funktion]
[Besöksadress för bud]
[Postadress]
Telefon:
E-post:
19.6 Bestämmelses ogiltighet
Om bestämmelser i Ramavtalet helt eller delvis är ogiltiga ska inte
Ramavtalet i dess helhet anses ogiltigt utan resterande delar av
Ramavtalet ska fortsätta gälla. I den mån ogiltigheten väsentligen
påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Ramavtalet så ska i
stället en skälig anpassning av Ramavtalet ske.
19.7 Fullständig reglering
Alla överenskommelser, åtaganden och utfästelser i anledning av
Ramavtalet (oavsett om dessa varit skriftliga eller muntliga) som
gjorts före Ramavtalet ersätts av detta Ramavtal.
20 Tillämplig lag och
tvistelösningsförfarande
20.1 Tillämplig lag
Svensk materiell rätt utan beaktande av dess lagvalsregler ska
tillämpas på detta Ramavtal.
20.2 Inget avbrott i Leveransen
Ramavtalsleverantören får, oavsett anledning, inte avbryta eller hota
med att avbryta tillhandahållandet av Leveransen, oberoende av
eventuella problem eller tvister mellan Parterna. Inte heller att
problem eller tvister behandlas enligt det nedan beskrivna
tvistelösningsförfarande ska ge upphov till, eller rätt att hota om,
avbrott i tillhandahållandet av Leveransen. Ramavtalsleverantören
58 (59) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga A Ramavtal avseende Digitala Enheter och Kringutrustning
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
ska inte underlåta eller ha rätt att hota om att fullgöra sina
skyldigheter som rör uppsägning och/eller hävning inte heller
avaktivera sådan hård- eller mjukvara som används inom
Leveransen. Ramavtalsleverantören ska inte heller vidta eller hota
om att vidta någon annan åtgärd som förhindrar, försvårar eller
minskar nyttan av Leveransen eller Stadens förmåga att driva sin
verksamhet, om inte Staden eller behörig domstol givit
Ramavtalsleverantören behörighet att göra detta.
20.3 Tvistelösningsförfarande
20.3.1 Informellt tvistelösningsförfarande
I händelse av tvist mellan Staden och Ramavtalsleverantören
rörande ramavtalet, ska Parterna sträva efter att lösa tvisten i god
anda genom att följa det informella tvistelösningsförfarandet som
innefattar upptrappning inom varje Parts organisation. Part har dock
alltid rätt att inleda ett domstolsförfarande enligt avsnitt 20.3.2 och
ingen av Parterna kan i sådana fall hänvisa till det ovan nämnda
informella tvistelösningsförfarandet som skäl för att inte inleda
domstolsförfarande eller som en grund för fördelning av ansvar för
att betala rättegångskostnader på ett särskilt sätt.
20.3.2 Domstolsförfarande
Tvister som uppstår i anledning av Ramavtalet ska avgöras av
allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första
instans.
__________________
Detta Ramavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav
Parterna tagit var sitt.
Stockholm, __ / __ 2016
Stockholm, __ / __ 2016
För
STOCKHOLMS STAD
För
[RAMAVTALSLEVERANTÖREN]
________________________
[Namnförtydligande:]
_______________________
[Namnförtydligande:]
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
59 (59)

Similar documents