Kapitel 1

Comments

Transcription

Kapitel 1
LPP Matematik kap 1-2
Du kommer arbeta med kapitel 1-2 i matteborgen. Du kommer först göra borggården (gröna
sidorna), som är kapitlets grund och sedan gör du en diagnos där du ska visa vad du kan. Beroende på
hur det går på diagnosen så får du göra blå sidor (rustkammaren) eller röda sidor (tornet).
Kom ihåg att göra diagnosen i ”prov/diagnos” boken. Vi kommer arbeta med varje kapitel i ca 3-4
veckor. Vi kommer även arbeta med problemlösningar en gång i vecka.
Läroplanen: centralt innehåll i MATEMATIK som ligger till grund för arbetsområdet:
Positionssystemet för tal i decimalform.
Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
Rationella tal och deras egenskaper (tal i bråk).
Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
Efter arbetet ska du kunna:
- förstå varför vi använder decimal
- kunna storleks ordna decimaltal
- förstå betydelsen av orden deci, centi, milli, täljare och nämnare.
- kunna räkna med decimaltal.
- kunna skriva en hel, en halv, en fjärdedel och en hundradel i bråk-, decimal- och procentform.
- kunna läsa-, skriva- samt jämföra bråk
- känna till och kunna använda begreppen bråkform och blandad form.
- kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare
- kunna räkna ut en viss del av ett antal, till exempel 3/5 av 30
Begrepp:
Täljare, nämnare, kvot, bråkform, blandad form, centi, milli, deci, decimal, hel, halv, fjärdedel,
hundradel, procentform.
Bedömning:
För att klara målen i matematik så ska du klara av diagnoserna för varje kapitel. Efter kapitel 2
kommer du få göra ett prov där du får ett betyg. Du kommer även bli bedömd på dina
problemlösningar.
E
C
A
Du kan på ett ganska bra sätt
lösa enkla matteproblem som
handlar om saker du känner
till. Du väljer och använder
metoder som passar ganska
bra för att lösa problemet.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla
matteproblem som handlar om
saker du känner till. Du väljer och
använder metoder som passar
bra för att lösa problemet.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa
enkla matteproblem som handlar
om saker du känner till. Du väljer och
använder metoder som passar
mycket bra för att lösa problemet.
Du kan beskriva på ett ganska
bra sätt hur man kan lösa
matteproblem. Du diskuterar
på ett enkelt sätt om
resultatet är rimligt. Du
hjälper till att ge förslag på
andra sätt att lösa problem.
Du kan förklara hur du har
tänkt och förstår hur andra
har tänkt när ni diskuterar
matematik. Du motiverar dina
förklaringar och ställer frågor
så att diskussionen fortsätter
på ett ganska bra sätt.
Du har baskunskaper om
matematiska begrepp. Du
använder dem på ett ganska
bra sätt i situationer som du
känner till väl.
Du kan beskriva på ett bra sätt
hur man kan lösa matteproblem.
Du diskuterar på ett utvecklat
sätt om resultatet är rimligt. Du
ger något förslag på andra sätt
att lösa problem.
Du kan beskriva på ett mycket bra
sätt hur man kan lösa matteproblem.
Du diskuterar på ett välutvecklat
sätt om resultatet är rimligt. Du ger
några förslag på andra sätt att lösa
problem.
Du kan förklara hur du har tänkt
och förstår hur andra har tänkt
när ni diskuterar matematik. Du
motiverar dina förklaringar och
ställer frågor så att diskussionen
fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och
förstår hur andra har tänkt när ni
diskuterar matematik. Du motiverar
dina förklaringar och ställer frågor så
att diskussionen fortsätter på ett
mycket bra sätt.
Du har goda kunskaper om
matematiska begrepp. Du
använder dem på ett bra sätt i
situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om
matematiska begrepp. Du använder
dem på ett mycket bra sätt i nya
situationer.
Matematik