Nu har hösten kommit och vi är snart inne i oktober

Comments

Transcription

Nu har hösten kommit och vi är snart inne i oktober
Malmö stad
Johannesskolan
2015-10-08
Minnesanteckningar föräldrarådet den 6 oktober 2015
Den nya rektorn Maria Berben Lidén presenterade sig. Marie slutar på Johannesskolan fredagen
den 9 oktober. Under denna veckan är det överlämning. Vi håller på att rekrytera en ny biträdande
rektor som vi hoppas är på plats efter jul. Hans Liiksaar kommer att arbeta på skolan under tiden.
Under året kommer lärarna att arbeta med Läslyftet, Matematiklyftetmattelyft och Datateam.
Datateam innebär att en grupp lärare på skolan arbetar med att analysera resultaten på skolan efter
en modell från Nederländerna.
Skolans korridorer har blivit målade och nya skåp och krokar är inköpta.
Några klasser arbetar med olika projekt inom Skapande skola. Detta syns redan på skolan genom
olika dekorationer på skolgården och fina porträtt som finns upphängda i korridoren.
Omar Allegra informerade om arbetet i årskurs F-5 där band annat årskurs 2 går och simmar,
årskurs 3 fokuserar på matematik och svenska. Årskurs 4-5 arbetar för tillfället med geografi på
SO-lektionerna.
Lotta Johansson informerar om arbetet i årskurserna 6-9. Under nästa vecka har vi elevens val på
hela skolan i 2 dagar. Eleverna får då välja vilket ämne de vill fördjupa sig i.
Övriga frågor som togs upp:
 Information om nationella prov. De muntliga proven i årskurs 6 och 9 kommer att ligga
under hösten. Övriga prov görs i vår.
 Detta läsåret är det arbetslaget som arbetar med årskurs 2 och 3 som ansvarar för
luciafirandet.
 Det kommer att läggas ut läxhjälp vid 2 tillfällen i veckan för årskurs 1-5.
 Årskurs 6-9 är välkommen till elevcaféet varje eftermiddag för läxcafé.
 Från och med höstterminen så har vi planerad rastaktivitet på förmiddagsrasten.
Verksamheten är först och främst riktad till eleverna i årskurs F-5. Frågan om rastvärdar
kom upp.
 Diskussion om läxor. Skolans läxpolicy bifogas.
 Många klasser skickar ut mail med läxinformation till föräldrarna. I årskurserna 6-9 finns
läx och provschema på nätet.
 Diskussion om hur vi kan arbeta med genusfrågan och rivaliteten som kan uppstå mellan
klasser.
Marie Malmgren
Biträdande rektor.
Adress Nikolaigatan 7  214 21 Malmö  Telefon 040-34 65 35  Fax 040-34 65 36
www.malmo.se/johannesskolan  [email protected]
Läxpolicy
Syftet med läxor
 Repetera det man lärt sig i skolan.
 Träna eleverna i att ta ansvar för sitt skolarbete.
 Ge eleven möjlighet att träna sig i studieteknik.
 Göra klart skolarbete som man av olika anledningar inte har hunnit med i skolan.
En bra läxa
 Är anpassad efter elevens förmåga.
 Ska vara väl genomgången i skolan så att eleverna förstår den.
 Ska följas upp.
 Ska kunna lösas av eleven på egen hand.