Avtal om lån av it-utrustning avsedd för skolarbete

Comments

Transcription

Avtal om lån av it-utrustning avsedd för skolarbete
Avtal om lån av it-utrustning avsedd för skolarbete
Fastställt 2015 - 03 -27 av planeringschefen
OBS! Det är viktigt att du (tillsammans med förälder/vårdnadshavare om du
inte är över 18 år) läser igenom, förstår och undertecknar detta avtal.
Allmänna regler
Utrustningen är ett studieverktyg; den är alltså avsedd för skolarbete. I skolans olika lärsituationer ska du följa lärarens instruktioner om hur och till vad du får använda utrustningen – utrustningen ska alltid finnas tillgänglig i skolan.
Ägandeförhållande
•
Utrustningen tillhör Kristianstads kommun.
•
Du får låna utrustningen under din studietid på skolan. En förteckning över lånad utrustning samt kopia på detta avtal förvaras på skolan.
•
Skolan har rätt att när som helst avbryta lånet. Till exempel om du bryter mot detta avtal.
•
Om du slutar/byter skola eller gör ett studieupphåll på mer än 6 veckor ska utrust-
ningen lämnas tillbaka.
Användning
•
Utrustningen är i första hand till för att användas i skolarbetet.
•
Du ska ta med utrustningen till lektionerna laddad och klar att använda.
•
På lektionstid bestämmer läraren vad utrustningen ska användas till.
•
Antivirusprogram, skyddsprogram och andra förinstallerade program får aldrig stängas av eller avinstalleras. Den får ej heller förändras utifrån grundkonfiguration.
•
Utrustningen får också användas på ledig tid och det är tillåtet att ta hem den.
Då kan den också få användas till annat än skolarbete.
•
Användning av utrustningen får inte strida mot gällande lagstiftning, vedertagna demokratiska värden, god sed, goda etiska normer eller Kristianstads kommuns policy för digital kommunikation.
http://www.kristianstad.se/sv/Om-kommunen/Styrning-och-forvaltning/Kommunal
forfattningssamlingstyrdokument/Ovriga-styrdokument/
• Program för privat bruk får installeras om licenser finns, och privat material får lagras om det inte strider mot upphovsrättslagstiftningen.
•
Du får inte låna ut utrustningen.
•
Vid fel eller skada på utrustningen ska skolans it-tekniker kontaktas.
Förvaring och hantering
•
•
•
• •
•
•
• Under skoldagen ska utrustningen förvaras under uppsikt eller vara inlåst.
Om du väljer att ta hem utrustningen efter skoltid övergår ansvaret till dig eller vårdnadshavaren om du är under 18 år.
Utrustningen är stöldmärkt och märkningen får inte tas bort.
Utrustningen får inte förvaras i parkerat fordon. Om den tas med på resa eller liknande (hotell, passagerarhytt) ska den där låsas in.
Om utrustningen förvarats på annat sätt än reglerna eller om du hanterat den slarvigt svarar du /vårdnadshavaren för de kostnader och den självrisk som kan uppstå vid förlust eller skador på utrustningen, programvaran eller tillbehör som inte omfattas av maskingarantier eller försäkringar. Riktpriset för ersättningen är nypriset minus avskrivet värde.
Utrustningen ska lämnas tillbaka i gott skick, bortsett från normalt slitage.
Kristianstads kommun kan hävda rätt till ersättning även efter avtalstidens slut.
Du/vårdnadshavaren gör själv polisanmälan vid förlust av utrustningen och medde-
lar din mentor på skolan. Du ska då uppge stöldmärkningsnummer och serienum-
mer. Serienummer och blankett för polisanmälan tillhandahålls av skolan. Om rim-
liga säkerhetsåtgärder vidtagits får du en ny utrustning som även den tillhör
Kristianstads kommun.
Jag förstår och går med på villkoren i detta avtal.
Datum
Stöldmärkningsnummer
Elev
Rektor
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 2
Namnförtydligande
Utrustning återlämnad datum Namnförtydligande
Utrustning inlämnad för lagning
datum
Ny utrustning utlämnad datum
Stöldmärkningsnummer
Underskrift IT-tekniker

Similar documents