Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp Anpassad

Comments

Transcription

Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp Anpassad
Skriv ut tom
blankett
Beslut om
Sida 1 (1)
- placering i särskild undervisningsgrupp (SL 3 kap 11 §)
- anpassad studiegång (SL 3 kap 12 §)
- prioriterad timplan (skolförordningen 9:4a, SFS 2015:578)
Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna
Uppgifter om eleven
Elevens efternamn
Elevens förnamn
Personnummer
Skola
Klass
Beslut avser
Placering i särskild undervisningsgrupp
Prioriterad timplan
Anpassad studiegång
Grund för beslut
Utredning enl SL 3:8
Åtgärdsprogram
Läkarutlåtande
Datum
Datum
Datum
Annat:
Avser tiden
Samråd har skett med elev och vårdnadshavare
Ort
Datum
Bifaller beslutet
Bifaller inte beslutet
Underskrift vårdnadshavare 1
Namnförtydligande
Underskrift vårdnadshavare 2
Namnförtydligande
Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp, Anpassad studiegång, Prioriterad timplan BANM 1.1
Beslut fattat av rektor efter samråd med elev och vårdnadshavare
Ort
Datum
Underskrift rektor
Namnförtydligande
Beslutshänvisning
Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång kan, enligt Skollagen Kap 28 Kap § 16, överklagas hos
Skolväsendets Överklagandenämnd.
Beslut om prioriterad timplan kan inte överklagas.
Hur man överklagar
Beslut överklagas skriftligen. Tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange vem som har fattat beslutet samt datum för beslut. Ange också
varför ni anser att beslutet är oriktigt samt vilken ändring ni vill ha. Uppge namn, personnummer och kontaktuppgifter. Skriv under överklagandet.
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till rektor för skolan.
För att överklagandet skall kunna prövas, måste det ha inkommit senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Har ert överklagande
kommit in i rätt tid, kommer det att skickas vidare till Skolväsendets Överklagandenämnd, om inte rektor själv ändrar beslutet på det sätt ni har
begärt.
Information enligt 23 och 25 §§ personuppgiftslagen (1998:204) PuL
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av barnoch utbildningsnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga detta ärende. Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig,
egenhändigt undertecknad, begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Barn- och utbildningsnämnden är skyldig att omgående rätta
felaktiga och missvisande uppgifter. Uppgifter, som är allmänna handlingar, kan efter en eventuell sekretessbedömning, komma att lämnas ut till allmänheten enligt
offentlighetsprincipen.
Stäng
Spara
Skriv ut

Similar documents