A B C D - Klagstorps skola

Comments

Transcription

A B C D - Klagstorps skola
KLAGSTORPS SKOLOMRÅDE
TRELLEBORGS KOMMUN
KLAGSTORP SKOLAS-ABC
Läsåret 14/15
A
Allergi – I skolan finns det flera elever som har allergi. För att hjälpa dem från att få
allergiska reaktioner kan vi anpassa den omgivande miljön. Kläder som varit i
direktkontakt med pälsdjur bör inte användas i skolan. Undvik kraftiga parfymer.
Annorlunda skoldag – Under höstterminen anordnar åk 5 tillsammans med sina
föräldrar en Annorlunda skoldag som äger rum lördagen den 13 september. Samtliga
elever i åk 1-6 kommer till skolan denna dag som bjuder på aktiviteter både inomhus och
utomhus. Dagen är inte obligatorisk för elever i förskoleklass men de är givetvis hjärtligt
välkomna. Måndagen den 15 september är alla elever kompensationslediga och skolan
håller därför stängt. För elever i förskoleklass samt för de elever som har fritidsplats
håller fritids öppet.
Avgifter – Utbildningen i skolan skall vara avgiftsfri. Eleverna får utan kostnad tillgång
till böcker och andra lärverktyg som behövs. Skolan får dock vid enstaka tillfällen ta ut
en obetydlig kostnad, som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg, i samband med
skolresor och liknande aktiviteter under ett läsår.
B
Besöka skolan - Ni är alltid välkomna att vara med Ert barn i skolan. För att de olika
grupperna skall kunna bygga upp en harmonisk arbetssituation önskar vi att få arbeta
utan föräldrabesök de tre första skolveckorna.
Blanketter – Blanketter finns på skolans hemsida samt på skolan.
Bokbuss – Bokbussen besöker regelbundet skolan. Eleverna ges då möjlighet att låna
böcker och tidskrifter. Ni vårdnadshavare avgör om Ert barn får från åk 1 ha ett lånekort
som är en värdehandling.
C
Cykling - Cykling till och från skolan är tillåten fr.o.m. år 4.
D
Delaktighet – Eleverna skall medverka i, och ha reellt inflytande över planering,
genomförande och utvärdering av undervisningen. De måste ges förutsättningar för att
känna tydligt ansvar för sin skolgång. Eleverna är respresenterade i olika råd.
E
Elevhälsa – Elevhälsan består av Skolsköterska Siri Ekberg-Rydén (0410-734609),
skolpsykolog Hanna Hennigsson, (0708-817182), Skolsköterskan är på skolan måndag
eftermiddag, onsdag förmiddag, torsdag eftermiddag. Vi har en nyanställd kurator i
Klagstorp, Linda Nilsson, från och med 1/9 och kontaktuppgifter för henne meddelas så
snart som möjligt. Skolpsykolog är på skolan vid behov efter överenskommelse. I teamet
ingår även vår specialpedagog Sara Jystrand (0410-733676).
Expeditionen – Christina (Tina) Eriksson är på plats som administratör på
skolexpeditionen torsdag kl. 08.30-12.30. Ni når henne på telefonnummer 0410-26471.
Egenvårdsblankett - Om Ditt/Ert barn behöver medicinera under skoltid skall alltid
en egenvårdsblankett ifylld av läkare och lämnas till skolan. Länk till sådan finns på
skolans hemsida.
F
FC – First Class är kommunens intranät.
Fotografering – Fotografering, både grupp- och individuella foton, sker den 21
augusti.
Fotografering/filmning – Ibland filmar/fotograferar personalen eleverna. Du/Ni
måste ge ditt/ert medgivande för att personalen ska få fotografera/filma.
Fotografier/filmer kan komma att publiceras på skolans hemsida.
Fritidshem – Om Ert barn har behov av fritidshem finns det inskrivningsblanketter att
få på skolan. Fritidshemmet öppet 06.15-18.o0, vid behov stänger vi 18.30.
Telefonnummer till fritids är 0708-817624.
Frånvaroanmälan/Friskanmälan - All frånvaro skall meddelas skolan. För att öka
elevens trygghet skall skolan kontaktas för en friskanmälan senast samma dag eleven
beräknas komma åter till skolan.
Anmälningarna görs av vårdnadshavare på telefonnummer 0410-26471 och meddelande
lämnas på telefonsvararen. Anmälningarna skall vara gjorda före kl. 08.00. Ange alltid
elevens namn, årskurs samt frånvaroorsak. Vid sjukdom vänligen uppge vad som fattas
ert barn. På samma telefonnummer kan meddelande till personal göras. Svararen
lyssnas av varje morgon och kontinuerligt under dagen.
Då en elev inte dyker upp till skolan ser våra rutiner ut enligt följande:
Om ingen frånvaroanmälan är registrerad ringer ansvarig pedagog i klassen upp
vårdnadshavare. Detta görs innan klockan 10.00.
Om vårdnadshavare inte svarar lämnas meddelande på telefonsvarare. Anteckningar
skrivs ner om tidpunkt för lämnat meddelande.
Det är viktigt att skolan alltid har Ditt/Ert aktuella telefonnummer.
Föräldraförening– Föräldraföreningen är en ideell förening som består av
vårdnadshavare på skolan. Föräldraföreningen träffas ca 1 gång/månad. De medel som
Föräldraföreningen drar in via ex. Annorlunda skoldag och medlemsavgifter går
oavkortat tillbaka till eleverna. Ordförande är Annika Westin, tel. 0761-060568 eller
[email protected]
Föräldramöte – 1 gång/termin bjuds vårdnadshavare in till möte i skolan. Dessa
möten kan bestå av information, diskussioner, uppträde från elevernas sida, grillkväll etc
G
Grön flagg – Skolan är Grön Flaggcertifierad via stiftelsen Håll Sverige rent.
H
Hemsidan – På skolans hemsida finner du en presentation av skolan, dess verksamhet
samt kontaktuppgifter. Hemsidan når du via www.klagstorpsskola.trelleborg.se
I
Idrott – se separat information
Information hem - Då Klagstorps skola är en Grön Flagg-skola försöker vi tänka på
miljön. Vi kommer därför att skicka hembrev och så mycket information som möjligt via
mail på FC och UNIKUM.
IUP – Varje läsår erbjuds Du/Ni ett IUP-samtal per termin. Under samtalet diskuteras
Ditt/Ert barns kunskaper i förhållande till målen i läroplan och kursplan. IUP-samtalet
förläggs under pedagogens arbetstid, mån-fre 07.45-17.00. Avvikelser från dessa tider
kan i undantagsfall förekomma.
K
Kompisstödjare – det finns kompisstödjare representerade från åk 3-6. De har till
uppgift att vara extra ögon och öron på rasterna för att motverka utanförskap. De ingår
även i skolans kompisråd.
Klotter och förstörelse – klotter saneras omedelbart. Vid förstörelse kontaktas
vårdnadshavare omedelbart.
Kvarglömda kläder/saker – Kvarglömda kläder läggs i tunnan som står innanför
dörren i de båda korridorerna. Tunnorna töms varje termin efter att ni fått brev hem att
komma och titta i dem.
L
Ledighet - Om Ditt/Ert barn behöver vara ledigt en hel dag eller mer skall Du/Ni fylla i
en ledighetsansökan. Se ledighetspolicy.
Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling– varje år uppdateras
skolans Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling i enlighet med gällande
lagar. Eleverna deltar i kartläggning av verksamheten. Skolans Likabehandlingsplan &
Plan mot kränkande behandling innefattar såväl skola som fritidshem. Se
likabehandlingsplan samt planering mot kränkande behandling på:
www.klagstorpsskola.trelleborg.se
Läromedel – Skolan tillhandahåller läromedel för eleverna. Förlorat, eller kraftigt
skadat, läromedel ersätts av vårdnadshavare.
Löss - Om det förekommer löss bland eleverna på skolan meddelas hemmet via mail.
Upptäcks löss hos en elev under skoldagen kontaktas vårdnadshavare som hämtar
eleven.
M
Mentor – samtliga elever har en mentor. Mentor är ansvarig för uppföljning av elevens
kunskapsresultat.
Mobiltelefoner – Policy för mobiltelefoner tas fram under början av läsåret.
Modersmålsundervisning - För att vara behörig att delta gäller att barns/elevs
vårdnadshavare, den ena eller båda, har ett annat språk än svenska som sitt modersmål,
och att detta språk används i det dagliga umgänget med barnet. Ansökan till
modersmålsundervisning finns på kommunens hemsida.
Måltider – äts i skolmatsalen. Under måltiderna tränar vi även kost- och matvanor.
Om elev är i behov av särskild kost kan denne efter uppvisande av läkarintyg få sådan.
Intygen skall uppdateras vid förändringar.
O
Ordningsregler – tas fram varje läsår och skall gås igenom med eleverna i hemmet.
P
Parkering – iaktta stor försiktighet vid hämtning och lämning. Det är förbjudet att
parkera i vändzonen då det förhindrar uttryckningsfordon och leverenser
till matsalen att ta sig fram med lätthet. Var vänliga och använd parkeringsplatserna.
Planeringsbok – alla elever på skolan har planeringsbok i vilken Du/Ni kan lämna
akuta meddelande till pedagogerna för åk F-3, som rör skoldagen. Om Ditt/Ert barn ska
leka med kamrat och ej vara på fritids meddelar ni fritids på deras telefonsvarare.
R
Rastverksamhet - Rastvaktsschema upprättas i augusti varje läsår. Namngivna
personer och tider finns vid utgångarna. Rastvakten är väl synlig genom färgat band.
Alla raster bedrivs utomhus om pedagog inte meddelat annat.
S
Simning – simundervisning sker från åk 2. Simundervisningen äger rum på
Trelleborgs badhus dit eleverna bussas.
Skofri skola – Klagstorps skola är fr.o.m. skolstart en skofri skola. Detta innebär att
elevrna tar av sig skorna i entrén. Inneskor rekommenderas.
Skolbussar
Bussförman Lars-Peter Trulsson, tel.nr 0708-817 575 svarar på frågor angående
skolbussarna till och från skolan. Personalen fungerar för F-3 som bussvakter vid
dagens slut.
Socialtjänst – skolan är skyldig att anmäla till Socialtjänst (Socialtjänstlagen § 14) då
det befaras att ett barn/elev far illa. Skolan har en anmälningsskyldighet och
Socialtjänsten har en utredningsskyldighet.
Språkval – fr.o.m. åk 6 har eleverna språkval. Detta bedrivs 2 ggr/vecka på
Väståkraskolan.
Synpunkter - om ni önskar lämna synpunkter på utbildningen/undervisningen på
skolan var vänlig och följ de rutiner som finns på skolans hemsida.
Studiedagar
Den 26 september har skola studiedag.
Den 20 november har både fritids och skola studiedag. Hela skolan och fritids håller
stängt.
T
Telefonkontakt – Om Ni önskar komma i kontakt med personal på skolan kan Ni
ringa 0410-264 71. Önskar Ni komma i kontakt med skolans rektor Irene Nilsson når Ni
henne på telefonnummer 0410-73 40 67 .
Fr.o.m 1 oktober gäller nya telefonnummer som följer:
Rektor Irene Nilsson: 0410-734067
Personal/sjukanmälan: 0410-734626
Fritids: 0410-734627
Skolsköterska: 0410-734609
Specialpedagog: 0410-733676
Skolmatsal: 0410-734619
U
Unikum – Pedagogerna lägger kontinuerligt ut information kring Ditt/Ert barns
måluppfyllelse samt information från personalen.
Utflykter – Varje gång eleverna lämnar skolan för utflykt gäller särskilda regler för
aktiviteter utanför enheten. Vårdnadshavare får information kring utflykter i god tid.
V
Värdesaker - Skolan ansvarar inte för de värdesaker som eleverna tar med sig till
skolan.

Similar documents