Våre gebyrer - Trysil kommune

Comments

Transcription

Våre gebyrer - Trysil kommune
Budsjett 2016 – Trysil kommune
8. Gebyrer og betalingssatser
Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns og
prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter.
Gebyrregulativ - Trysil kommune
2015
Endring
2016
Inkl. mva
2015
Endring
2016
Inkl. mva
KOPIERING
A4 - sort/hvit - ensidig
A4 - sort/hvit - tosidig
A3 - sort/hvit - ensidig
A3 - sort/hvit - tosidig
A4 - farge - ensidig
A4 - farge - tosidig
A3 - farge - ensidig
A3 - farge - tosidig
2,00
2,50
3,50
5,00
8,50
12,50
17,00
25,00
100,0 %
124,0 %
60,0 %
60,0 %
-5,9 %
-4,0 %
-5,9 %
-20,0 %
4,00
5,60
5,60
8,00
8,00
12,00
16,00
20,00
5,00
7,00
7,00
10,00
10,00
15,00
20,00
25,00
LAMINERING
A4
A3
8,40
12,60
42,9 %
58,7 %
12,00
20,00
15,00
25,00
2,50
220,0 %
8,00
10,00
8
0,0 %
8
10,00
600
290
8,3 %
12,1 %
650
325
2015
Endring
2016
500
200
2,9 %
2,9 %
510
210
1 000
2,9 %
1 030
3 000
2,9 %
3 090
Rammeområde 1 - Sentraladministrasjonen
ANDRE TJENESTER
Rett kopi bekreftes
Avgift per billett solgt på Trysil kommunes billettsystem
(hvis billettør ønskes leid på arrangement, betales
mannskapspris i tillegg, jf leiesatser for kulturhuset
Hagelund)
Merverdiavgift kommer i tillegg.
SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER FOR ALKOHOLDIG DRIKK
Prisene sette iht. gjeldende lov og forskrift
Behandlingsgebyr for enkeltanledning
Skjenkebevilling for enkeltanledning
Bruk av ambulerende bevilling, per gang
Rammeområdet 2 - Oppvekst og kultur
LEIE AV LOKALER, MANNSKAP OG UTSTYR KULTURHUSET HAGELUND
Kulturhuset Hagelund -Satser pr.gang
Husleie inntil 4 timer
Kurs, møter – ikke inntektsbr. virksomhet
Øvinger, kun scenen (med unntak VO-loven)
Ideelle/kultur org. m. billettsalg + 5 % av billettsalget over
10 000
Kommersielle/Næringsvirk. m. billettsalg + 20% av
billettsalget over 10 000
Side 101
Inkl. mva
Budsjett 2016 – Trysil kommune
Gebyrregulativ - Trysil kommune
Husleie utover 4 timer, per dag
Kurs, møter – ikke inntektsbr.virksomhet
Øvinger, kun scenen (med unntak VO-loven)
Ideelle/kultur org. m. billettsalg + 5 % av billettsalget over
10 000
Kommersielle/Næringsvirk. m. billettsalg + 20% av
billettsalget over 10 000
2015
Endring
2016
Inkl. mva
1 000
400
2,9 %
2,9 %
1 030
410
2 000
2,9 %
2 060
7 000
2,9 %
7 200
2 310
1 155
525
525
160
40
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2 380
1 190
540
540
160
40
2 975
1 488
675
675
200
50
250
350
2,9 %
2,9 %
260
360
325
450
60
83
2,9 %
2,9 %
62
85
68
94
370
370
2,9 %
2,9 %
380
380
470
2,9 %
480
180
2,9 %
190
600
500
500
2,9 %
2,9 %
2,9 %
620
510
510
Særvilkår 1
Gratis lokalleie til:
Ikke inntektsgivende aktiviteter for barn og ungdom under
18 år
Møter arrangert av lokale politiske partier (ikke
inntekstgivende arr.)
Møter arrangert av lokale fagforeninger (ikke
inntekstgivende arr.)
Særvilkår 2
Ved arrangementer der kommunen er arrangør eller
medarrangør, kan kulturavdelingen innvilge fritak for eller
redusert husleie.
Leie av utstyr
Lydanlegg i kulturhuset
Lysanlegg i kulturhuset
Leie av mobilt lydanlegg
Leie av mobilt lysanlegg
Leie av prosjektor
Leie av sceneelementer, stk
Leie av mannskap (lyd, lys, billettør):
Hverdager kr/time
Helg kr/time
Kommunale arrangører faktureres ikke for leie av
mannskap.
KINOBILLETTER
Barn og honnør
Voksne fra og med 15 år
Prisene er inkludert serviceavg på kr 5,50
LEIE AV TRYSILHALLEN
Per økt mandag - fredag (1,5 t)
Per time helg
LEIE AV LESESALEN - TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK
Lesesalen per kveld/gang
Ved utleie til mindre sammenkomster og studiegrupper per
kveld/gang
Satsene gjelder om ikke annet er avtalt.
UTSALGSPRISER TRYSILBOKA
Bind 1, 2, 8 og 9 del 1
Bind 3, 5, 6, 7
Bind 9 del 2
Side 102
Budsjett 2016 – Trysil kommune
Gebyrregulativ - Trysil kommune
Bind 4 del 1 og del 2
2015
100
Endring
2,9 %
2016
100
BIBLOTEK
Purregebyr for ikke tilbakelevert låneobjekt på biblioteket
210
4,8 %
220
Papirkopier:
A5
A4
A3
160
210
315
2,9 %
2,9 %
2,9 %
160
220
320
200
275
400
55
2,9 %
60
75
130
2,9 %
130
163
525
1 050
1 260
2,9 %
2,9 %
2,9 %
540
1 080
1 300
675
1 350
1 625
2 580
2 271
1 988
1 703
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2 655
2 337
2 046
1 753
13
0,0 %
13
221
3,2 %
228
2 259
1 990
1 742
1 492
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2 325
2 048
1 792
1 535
13
0,0 %
13
Digitale bilder :
Trykkvalitet ekspedert med e-post
Skanning av bilder:
Per stykk
Arkivavgifter:
Til bruk i trykksaker
Til bruk på prospektkort/i kalendere
Til bruk på plakater
Fritak for arkivavgift kan etter avtale gis for ideelle lag og
foreninger, vitenskapelig bruk, museumspublikasjoner og
lokalhistorisk litteratur.
Fotografier tillates ikke offentliggjort uten kildeangivelse.
FORELDREBETALING FOR BARNS OPPHOLD I BARNEHAGE
Trysil kommune forholder seg til stortingets vedtak om
maxpriser til enhvertid. Det kan derfor være avvik mellom
vedtatt gebyrregulativ og stortinget vedtak.
Det er egen forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
Denne hjemler ulike moderasjonsordninger,som f.eks.
søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2
og 50 % for barn nr. 3 og 4 osv.
Priser er pr. mnd. / dager er pr. uke
Helårstilbud 11 måneder
Antall dager i uken
Makspris: 5
4
3,5
3
Matpenger pr. dag
(ingen moderasjon for søsken)
Kjøp av enkeltdag for de som har deltidsplass
Skolerutetilbud
5
4
3,5
3
Matpenger pr. dag
Side 103
Inkl. mva
Budsjett 2016 – Trysil kommune
Gebyrregulativ - Trysil kommune
(ingen moderasjon for søsken)
2015
Endring
2016
792
873
957
0,0 %
0,0 %
0,0 %
792
873
957
1 324
1 462
1 604
0,0 %
0,0 %
0,0 %
1 324
1 462
1 604
1 986
2 188
2 402
0,0 %
0,0 %
0,0 %
1 986
2 188
2 402
300
2,9 %
310
2 500
1 250
525
0,0 %
0,0 %
0,0 %
2 500
1 250
525
UTLEIEPRISER VED SKOLEANLEGGENE
Overnattingsgjester pris pr person pr døgn
Svømmehallen, innenbygds (gruppe maks 20 stk i en time)
110
525
2,9 %
2,9 %
110
540
Utleie av div. skolerom
Klasserom pr. gang/gruppe
Garderobe pr. sett/gang/gruppe
Gymnastikksal inkl. garderobe pr. gang/aktivitet
Gymnastikksal og andre større rom
130
110
290
230
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
130
110
300
240
Utleie av rom ved Jordet skole
Hall
Hall + kjøkken
250
490
2,9 %
2,9 %
260
500
250
490
685
2,9 %
2,9 %
2,9 %
260
500
700
2015
Endring
2016
310
170
2,9 %
2,9 %
320
175
Inkl. mva
SFO SKOLEFRITIDSORDNINGEN
Samme takster for alle skoler
Under 9 t/u
39 uker
41 uker
45 uker
9 - 18 t/u
39 uker
41 uker
45 uker
over 18 t/u
39 uker
41 uker
45 uker
Søskenmoderasjon praktiseres også for SFO: 30 % for barn
nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og 4 osv.
Utleie av barnehagelokale
Pr dag/gang
Kulturskolen
Årskontingent
Bandkontingent for de som har annen elevplass
Instrumentleie og materialpenger (Bilde)
Utleie av rom ved Sønsthagen SAO
Kantine u. kjøkken kveld
Kantine m/ kjøkken dag/kveld
Svømmehall pr. kveld/gruppe (maks 20 stk i 1 time)
Rammeområdet 3 - Helse og omsorg
LEIESATSER VED UTLEIE AV LOKALER PÅ TRYSIL SYKEHJEM
Arbeidsstua
Biblioteket
* PRISER VED LABORATORIET/SKIFTESTUEN/
RØNTGEN SOM PASIENTEN MÅ BETALE I
Side 104
Inkl. mva
Budsjett 2016 – Trysil kommune
Gebyrregulativ - Trysil kommune
TILLEGG TIL KONSULTASJONSTAKSTER /NORMALTARIFF
Regning skrives ut på laboratoriet eller hos lege og betales i
kassen.
Pris for forbruksmateriell settes til selvkost, som er det
samme som
innkjøpspris + 10 % i administrasjonskostnad
Fakturagebyr
2015
Endring
2016
48
4,2 %
50
18
11,1 %
20
235
235
235
235
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
242
242
242
242
2 010
2,9 %
2 069
397
2,9 %
409
EGENBETALINGSSATSER FOR PLEIE- OG
OMSORGSTJENESTER
I h.t. forskriftene til lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester har Trysil kommune vedtatt følgende
betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester:
1. Vederlag for langtidsopphold på sykehjem settes til det
tillatte i h.t. § 2-3 i lov om helsetjenester i kommunene. For
tiden beregnes det 75 % av inntekter inntil folketrygdens
grunnbeløp, og 85 % av de inntekter som overstiger
grunnbeløpet. Vederlag for opphold ved
2 Vederlag for korttidsopphold på institusjon settes til det
tillatte i. h.t. forskrift om egenandel for helse og
oomsorgstjenester, vedtatt av Helse og
omsorsgdepartementet
pr. døgn
for dag eller nattopphold
3 Pasienter ved institusjon som benytter seg av kommunens
nattundertøy belastes pr. uke for leie av tekstiler.
4 Vederlag for praktisk bistand for personer med
nettoinntekt før særfradrag under 2 G settes til det tillatte
i h.t. forskrift om egenandeler for kommunale helse og
omsorgstjenester
5 Husstander med en samlet nettoinntekt før særfradrag
over 2G betaler følgende vederlag for praktisk bistand, pr.
time:
Inntekt 2 - 3 G
Inntekt 3 - 4 G
Inntekt 4 - 5 G
Inntekt over 5 G
Som beregningsgrunnlag legges sist fremlagte ligning til
grunn. Det settes et utgiftstak pr. mnd på:
6 Psykisk utviklingshemmede, med en samlet nettoinntekt
før særfradrag over 2G, som bor i bolig med heldøgn tilsyn
og pleie betaler, gradert etter husstandens samlede
nettoinntekt før særfradrag, for tjenestene som følger:
Inntekt utgift pr. mnd
2- 3G
Side 105
Inkl. mva
Budsjett 2016 – Trysil kommune
Gebyrregulativ - Trysil kommune
3 - 4G
4 - 5G
Over 5G
7 Leie av vaskekluter, håndklær og sengetøy for beboere
ved Villa Sole, pr. mnd
2015
792
1 188
1 583
Endring
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2016
815
1 222
1 629
100
2,90 %
103
52
62
77
20
26
3,8 %
3,2 %
3,9 %
5,0 %
0,0 %
54
64
80
21
26
286
4 400
2,9 %
2,9 %
295
4 532
2015
Endring
2015
2000
2,8 %
2058
3 000
2,9 %
3087
2 172
2 172
2,9 %
2,9 %
2 235
2 235
66
50
3,0 %
3,2 %
68
52
Inkl. mva
8 Middag fra kjøkkenet ved Trysil Sykehjem
Liten middagsporsjon - kun ved kjøp i kantine
Mellom middagsporsjon - kun ved kjøp i kantine
Stor middagsporsjon/ kun ved kjøp i kantine
Dessert/ Suppe
Grøt
9. Leie av Trygghetstelefon pr. mnd
10 Husleie Villa Sole pr mnd
Rammeområdet 4 - Forvaltning
GEBYRREGULATIV FOR BYGGE-, DELING- OG
PLANSAKER
Byggesaksgebyret innbefatter saksbehandling og kontroll
av byggesaker etter plan og bygningsloven (pbl) med
tilhørende forskrifter og behandling av saker etter
forurensninglovens kapittel 12. Gebyret sendes
tiltakshaver.
Byggesaksgebyr beregnes i forhold til de vedtatte satser på
det tidspunktet søknaden er komplett. Rådmannen kan
vurderes gebyrets størrelse dersom det blir
uforholdsmessig dyrt i forhold til omfanget av tiltaket,
basert på selvkostprinsippet, eller at tiltaket løser
kommunale oppgaver.
For alle byggesaker der kommunen må innehente flere
opplysninger pga mangelfull søknad fra ansvarlig
søker/tiltakshaver økes prisen med 2000 kr.
Merverdiavgift beregnes ikke.
For behandling av søknader som ikke kommer til utførelse,
skal det betales 100 % av satsene for gjeldende behandling.
Ved avslag betales 100% av satsene for gjeldende
behandling. Ved ulovligheter vil overtredelsesgebyr etter
PBL §32-8 bli ilagt.
1
2
a
Tiltak etter pbl. § 20-2
I tillegg kommer pris pr. kvm i henhold til type tiltak under
punkt 3. 10 m2 BRA inngår i gebyeret.
Tiltak etter PBL §20-1
I tillegg kommer pris pr kvm kr 66,- for tiltak som ikke er
definert nedenfor.
Landbruksbygg
I tillegg til grunnbeløpet kommer pris pr kvm (BRA) etter
følgende tabell:
For de første 1 - 90 kvm:
For de neste 91-140 kvm:
Side 106
Inkl. mva
Budsjett 2016 – Trysil kommune
Gebyrregulativ - Trysil kommune
For de neste 141-200 kvm:
For de neste 201-600 kvm:
For de neste 601 kvm og oppover:
2015
37
22
16
Endring
2,2 %
1,9 %
2,6 %
2016
38
22
16
b
Søknad om rammetillatelse
2 172
2,9 %
2 235
c
Søknad om igangsettingstillatelse
I tillegg kommer pris pr. kvm BRA i henhold til type tiltak
under punkt 3.
2 172
2,9 %
2 235
d
Enebolig, tomannsboliger og eneboliger med
sekundærleilighet. Hybelhus, kjedehus, blokkbebyggelse,
for første leilighet (§ 20-1)
I tillegg kommer pris pr. kvm
2 172
2,9 %
2 235
66
3,0 %
68
2 172
73
2,9 %
2,7 %
2 235
75
Hytte kategori A (hovedbygning), inntil 90 m2 bruksareal
Sidebygning kategori A dersom det søkes samtidig med
hovedbygning
Sidebygning kategori A dersom det søkes separat
9 000
2,9 %
9 261
Hytte kategori B (hovedbygning), inntil 140 m2 bruksareal
Sidebygning kategori B dersom det søkes samtidig med
hovedbygning
Sidebygning kategori B dersom det søkes separat
14 000
e
Hytter/fritidsbebyggelse, inkludert tilhørende
sidebygninger som aneks, garasje, uthus m.m.
Andre kategorier nybygg, påbygg m.m
I tillegg til grunnbeløpet kommer pris pr kvm (BRA)
Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig,
betales pr enhet fra og med enhet nr to
Hytte kategori C (hovedbygning), inntil 200m2 bruksareal
Sidebygning(er) kategori C dersom det søkes samtidig med
hovedbygning, pr. bygning
Sidebygning(er) kategori C dersom det søkes separat, pr.
bygning
Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig,
betales pr enhet fra og med enhet nr to
Leilighetsbygg fritidsbolig, inkludert sidebygning, mer en 2
bruksenheter
Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig,
betales pr enhet fra og med enhet nr to
f
Næringsbygg
For overnattingsbedrifter, hotell, motell m.m.
I tillegg kommer pris pr. m² bruksareal
Personalbygg, industri, kontor, forretning,
forsamlingslokaler, institusjonsbygg (skoler, barnehager,
sykehjem). For lokaler der det skal regnes tenkte etasjer,
skal disse ikke gebyrlegges. Ved rehabilitering av bygg
halveres sats pr m2.
Side 107
2 500
5 000
2,9 %
14 406
3 000
6 000
7 000
2,9 %
7 203
18 000
2,9 %
18 522
3 500
7 000
7 000
2,9 %
7 203
18 000
2,9 %
18 522
7 000
2,9 %
7 203
2 172
114
2 172
2,9 %
2,6 %
2,9 %
2 235
117
2 235
Inkl. mva
Budsjett 2016 – Trysil kommune
g
Gebyrregulativ - Trysil kommune
I tillegg kommer pris pr. m² bruksareal
Frittliggende kaldtlager og lager uten innlagt vann
I tillegg kommer pris pr. m² bruksareal
Maksgebyr på byggesaker på bygg over 4000m2 BRA.
For mindre tiltak enn 4000m2 er maksgebyr kr 150000.
2015
66
2 172
50
250 000
150 000
Endring
0,0 %
0,0 %
2016
68
2 235
52
250 000
150 000
3,0 %
2,9 %
3,8 %
3
Endring av tiltak
3 150
2,9 %
3 241
4
Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg
2 172
2,9 %
2 235
5
Gebyr for søknad om utslipptillatelser
etter pbl § 20-1, forurensningslovens kap 12 pr boenhet /
fritidsbolig
Gebyr purring på serviceavtaler
4 080
2,9 %
4 198
400
3,0 %
412
6
a
b
c
d
7
8
a
b
c
d
9
Tilsyn pbl. Kap. 25
etter pbl § 25. Alle tiltak skal ilegges dette gebyret jfr § 251
For tiltak etter pbl. §20-1
For tiltak etter pbl. §20-2
For tiltak etter forurensningslovens kap.12
For tiltak med felles søknad etter forurensningslovens
kap.12 og PBL §§ 20-1, 20-2
882
500
630
36,1 %
36,0 %
2,9 %
1 200
680
648
1 100
36,4 %
1 500
Forhåndskonferanse
Gjennomføring av forhåndskonferanse-minstesats
Deretter kr 800,- pr time ut over 1 - ett- timeverk
1 260
800
2,9 %
2,9 %
1 296
823
948
948
948
2,8 %
2,8 %
2,8 %
975
975
975
2 500
2,9 %
2 572
4 500
11,1 %
5 000
2 000
2,9 %
2 058
2 416
2,9 %
2 486
Ferdigattest
Utstedelse av midlertidig brukstillatelse
Utstedelse av ferdigattest
Purring av ferdigattest
Utstedelse av ferdigattest/midlertidig brukstillatelse etter
befaring
Ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på PBL
For tiltak som utføres eller er i strid med bestemmelser gitt
i eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen, her
under tiltak som utføres i strid med ramme- og / eller
igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr
for merarbeid .
10
Gebyret skal belastes den ensvarlige. Det forhøyede
gebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige
merutgifter ved behandling av ulovlighetssaker.
Ved
ulovligheter vil overtredelsesgebyr etter PBL §32-8 bli ilagt.
Henvendelser til Forvaltningsavdelingen:
Situasjonskart inngår i byggesaksgebyret.
Opplysninger til eiendomsmeglere, takstmenn, generelle
eiendomsopplysninger og utfyling av skjema
Behandling av søknad om deling av grunneiendom
I tillegg kommer egne gebyr knyttet til evt.
Oppmålingsforretninger
Side 108
Inkl. mva
Budsjett 2016 – Trysil kommune
Gebyrregulativ - Trysil kommune
11
a
b
c
d
e
f
12
a
Plansaker:
For reguleringsplaner beregnes et samlet gebyr etter
summen av b,c og d, maksimalt kr. 150 000. Gebyret
faktureres i sin helhet samtidig med utleggelse av
planforslaget til offentlig ettersyn. Dersom planprosessen
avsluttes etter oppstartsmøte og før forslag legges ut til
offentlig ettersyn, skal det beregnes 50 % av fullt gebyr.
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de
prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de
kostnadene kommunen har hatt, eller løser kommunale
oppgaver, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har
gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
Dersom planforslaget ikke er i samsvar med gjeldende
standard for oversendelse av digitale planer, rettes dette
opp av kommunen. Fastsatt timepris for dette er kr. 1600.
Dette kommer i tillegg til ordinært behandlingsgebyr for
plansaker, og evt. i tillegg til maksimalgebyret.
Behandling av reguleringsspørsmål (pbl. § 12-8)
Ny reguleringsplan og endring av reguelringsplan
Inntil
5 daa
Inntil 10 daa
Inntil 20 daa
Fra 21 daa og oppover tillegges et gebyr i tillegg, pr.
påbegynt daa
Behandling av planprogram (pbl. § 4-1)
Behandling av konsekvensutredning (pbl. § 4-2)
Maksgebyr (eventuelt gebyr iht. pkt. a og f kommer i
tillegg) på plansaker
Timepris ved nødvendig oppretting (jfr. gjeldende
standard) av digitale planer
2015
Endring
2016
12 300
2,9 %
12 657
48 600
63 600
79 680
2,9 %
2,9 %
2,9 %
50 009
65 444
81 990
630
6 000
6 000
2,9 %
2,9 %
2,9 %
648
6 174
6 174
144 000
2,9 %
148 176
1 600
2,9 %
1 646
Mindre endring av reguleringsplan (pbl. § 12-14, 2. ledd)
Mindre endring av reguleringsplan ved administrativ
behandling
12 000
Mindre endring av reguleringsplan ved politisk behandling
20 000
b
13
a
b
c
d
Dispensasjonssøknader:
Jfr. pbl. Kap. 19 og som krever politisk behandling
Etter pbl. Kap. 19 som krever kun administrativ behandling,
vanskelige saker, saker med naboprotester, dispensasjon
fra formål o.l.
Etter pbl. Kap. 19 som krever kun administrativ behandling
- boliger i LNF 3 områder /områder for spredt boligbygging,
samt helt enkle adminsitrative dispensasjoner med lite
saksbehandling.
Behandling av dispensasjon for å bruke fritidsbolig til
helårsbolig - gebyrfritt
GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER
MATRIKKELLOVEN
(Lovens § 32, forskriftene § 16) for 2010 fastsettes som
følger:
Erstatter tidligere Gebyrregulativ for Oppmålingsarbeider
Side 109
10 710
6 300
5,0 %
5,0 %
11 245
6 615
2 520
2,9 %
2 593
-
-
Inkl. mva
Budsjett 2016 – Trysil kommune
2015
Endring
2016
5 700
8 500
17 000
19 000
21 000
1 000
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
5 863
8 746
17 493
19 551
21 609
1 029
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
areal fra 0 – 250 m²
areal fra 251 – 500 m²
areal fra 501 – 2000 m²
areal fra 2001 - 5000 m²
areal fra 5001 - 10000 m²
areal fra 10001 m² – økning pr. påbegynt 10 da.
5 700
8 500
17 000
19 000
21 000
1 000
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
5 865
8 746
17 493
19 551
21 609
1 029
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
areal fra 0 – 250 m²
areal fra 251 - 500 m²
areal fra 501 – 2000 m²
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.
5 700
8 500
17 000
1 050
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
5 865
8 746
17 493
1 080
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom.
volum fra 0 – 2000 m³
volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3.
17 000
1 050
2,9 %
2,9 %
17 493
1 080
1.2.1 Behandlin gav søknad om matrikulering uten fullført
oppmålingsforretning
I tillegg kommer gebyr for å utføre
oppmålingsforretningetter 1.1.1 - 1.1.5.
3 000
2,9 %
3 087
1.2.2 Fradeling av hel teig etter matrikkelforskriftens §42
Kan også brukes der eiendom kan opprettes uten at
oppmåling i marka er nødvendig.
3 000
2,9 %
3 087
1.1
Gebyrregulativ - Trysil kommune
Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 – 250 m²
areal fra 251 – 500 m²
areal fra 501 – 2000 m²
areal fra 2001 - 5000 m²
areal fra 5001 - 10000 m²
areal fra 10001 m² – økning pr. påbegynt 10 daa
Mengderabatt på oppmåling av av flere tomter som er
samlet i tomtefelt, forutsatt samtidig rekvisisjon av
oppmålingen:
Fra 20-50 tomter: 20 % rabatt
Fra 51 tomter: 30 % rabatt
1.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie
faktureres etter medgått tid.
1.2
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført
oppmålingsforretning
1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Side 110
Inkl. mva
Budsjett 2016 – Trysil kommune
Gebyrregulativ - Trysil kommune
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte
eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens
areal. En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum
overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For
grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre
arealklasser gjelde.
2015
Endring
2016
areal fra 0 – 250 m²
areal fra 251 – 500 m²
5 700
8 500
2,9 %
2,9 %
5 865
8 746
5 700
8 500
2,9 %
2,9 %
5 865
8 746
5 700
8 500
17 000
19 000
21 000
1 000
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
5 865
8 746
17 493
19 551
21 609
1 029
8 500
17 000
2,9 %
2,9 %
8 746
17 493
1 050
2,9 %
1 080
3 000
1 050
2,9 %
2,9 %
3 087
1 080
5 000
1 050
2,9 %
2,9 %
5 145
1 080
1 050
2,9 %
1 080
1.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av
anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen
settes til 1000 m³
volum fra 0 – 250 m³
volum fra 251 – 1000 m³
1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og
tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser
dokumentavgift. Det skal betales av rekvirenten. Dette
gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
areal fra 0 – 250 m²
areal fra 251 – 500 m²
areal fra 501 – 2000 m²
areal fra 2001 – 5000 m²
areal fra 5001 – 10000 m²
areal fra 10001 m² – økning pr. påbegynt 10 da.
1.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en
matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en
tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en
matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til
stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende
volum.
volum fra 0 – 250 m³
volum fra 251 – 500 m³
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en
økning av gebyret på .
1.5
1.6
1.7
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere
er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkter, pr. punkt
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke
tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av
rettigheter
For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkter, pr. punkt
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter
medgått tid.
Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde
Side 111
Inkl. mva
Budsjett 2016 – Trysil kommune
Gebyrregulativ - Trysil kommune
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde
Billigste alternativ for rekvirent velges.
1.8
2015
150
Endring
2,7 %
2016
154
750
2,9 %
772
216
432
2,8 %
2,8 %
222
444
2 580
1 720
2,9 %
2,9 %
2 654
1 770
Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de
prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de
kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen
eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette
et passende gebyr.
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er
fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av
endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan
fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2
1.9
Timepris
Timepris for arbeider etter matrikkelloven
1.10 Betalingstidspunkt m.m.
Gebyrene skal kreves inn forskuddsvis.
Gebyrene beregnes etter de satser som gjelder på
rekvisisjonstidspunktet.
Tinglysingsutgifter kommer i tillegg.
Tinglysingsgebyret fastsettes av staten, kommunen bruker
det som til enhver tid er gjeldende
Merverdiavgift beregnes ikke.
1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i
grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes
likevel gebyret.
1.12 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider
Matrikkelbrev over 10 sider
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i
takt med den årlige kostnadsutviklingen
GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV
OM EIERSEKSJONER
1
lovens §7 femte ledd. Nivå på gebyr reguleres av egen
forskrift.
Behandling av begjæring om seksjonering/reseksjonering:
Tillegg for befaring
I tillegg kommer eventuelle kostnader for utarbeidelse av
målebrev over uteareal i henhold til gebyrregulativet for
arbeider etter matrikkelloven. Tinglysingsutgifter kommer i
tillegg. Merverdiavgift beregnes ikke.
GEBYR REGULATIV FOR PLOTTING, UTTAK AV
DIGITALE DATA OG KOPIERING PÅ
STORFORMAT MASKIN
Side 112
Inkl. mva
Budsjett 2016 – Trysil kommune
Gebyrregulativ - Trysil kommune
Plottingmed og uten farger
A0-format
A1-format
A2-format
A-3-format
A-4 format
Mva kommer i tillegg.
Prisene over gjelder for plotting til eksterne kunder.
2015
Endring
2016
136
68
34
17
8,50
2,9 %
2,9 %
2,9 %
5,9 %
5,9 %
140
70
35
18
9,00
1 050
2,9 %
1 080
800
400
2,9 %
2,8 %
823
411
A - Virksomheter med 1 - 9 årsverk. Sertifiseres etter
generelt krav og inntil ett bransjekrav *
B - Virksomheter med 0 - 29 årsverk. Sertifiseres etter
generelt krav og inntil ett bransjekrav *
C - Virksomheter med over 30 årsverk. Sertifiseres etter
generelt krav og et fritt antall bransjekrav
Pkt C - faktureres etter medgått tid og kr 500,- pr time
3 500
2,9 %
3 601
5 000
2,9 %
5 145
500
2,8 %
514
* Tillegg per ekstra bransje eller underkrav (utover generelt
krav og ett bransjekrav) for virksomheter inntil 29 årsverk,
sertifisering og resertifisering
Timepris for medgått tid ut over ovennevnte
1 200
2,9 %
1 235
500
2,8 %
514
5 000
2 000
0,0 %
0,0 %
5 000
2 000
3 500
0,0 %
3 500
5 000
0,0 %
5 000
500
0,0 %
500
1 200
0,0 %
1 200
500
0,0 %
500
Salg av digitale kartdata (FKB-data)
Salg av Geovekst-data reguleres gjennom inngåtte
geovekstavtaler.
Minstepris pr ordre
Arealoversikter, grunneierlister, utskrift av bearbeidede
kart:
Slikt arbeid beregnes etter anvendt tid pr time
Minstepris
LANDBRUK
Konsesjonsloven - Gebyr for saksbehandling
Jordloven - Bebyr for søknad om deling av driftsenhet
Gebyrene er hjemlet i egne forskrifter til konsesjonsloven.
MILJØ
Satser for arbeid med miljøsertifisering - Miljøfyrtårn
A - Virksomheter med 1 - 9 årsverk. Sertifiseres etter
generelt krav og inntil ett bransjekrav *
B - Virksomheter med 0 - 29 årsverk. Sertifiseres etter
generelt krav og inntil ett bransjekrav *
C - Virksomheter med over 30 årsverk. Sertifiseres etter
generelt krav og et fritt antall bransjekrav
Pkt C - faktureres etter medgått tid og kr 500,- pr time
* Tillegg per ekstra bransje eller underkrav (utover generelt
krav og ett bransjekrav) for virksomheter inntil 29 årsverk,
sertifisering og resertifisering
Timepris for medgått tid ut over ovennevnte
TJENESTERE KNYTTET TIL INFOLAND
Eiendomsinformasjon
Grunnkart
Ledningskart
160
200
200
Side 113
160
200
200
Inkl. mva
200
250
250
Budsjett 2016 – Trysil kommune
Gebyrregulativ - Trysil kommune
Ortofoto – farge
Målebrevskopi
Naboliste
Godkjente bygningstegninger
Byggevedtak
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest
Seksjonering
Gjeldene arealplaner med bestemmelser
Innsendte arealplaner
Tilknytning vann og avløp
Adkomst til eiendommen
Kommunale avgifter og gebyrer
Legalpant
2015
200
160
160
240
160
160
112
240
240
160
160
200
160
Endring
2016
200
160
160
240
160
160
112
240
240
160
160
200
160
Inkl. mva
250
200
200
300
200
200
140
300
300
200
200
250
200
2015
Endring
2016
Inkl. mva
50
2,9 %
51
3-roms
7 141
2,9 %
7 348
2-roms
4 613
2,9 %
4 747
Liavegen 58 - legevikarbolig - inkl. energi, brøyting og
rengjøring etter fraflytting - leie pr. uke.
1 846
2,9 %
1 900
Leie pr. md
5 124
2,9 %
5 273
261
2,9 %
268
Liavegen 29
7 556
2,9 %
7 775
Buskvegen 10
7 556
2,9 %
7 775
Storvegen 46
7 556
2,9 %
7 556
Lundev. 18 - 34: 2-roms, inkludert fjernvarme
4 461
2,9 %
4 591
Fjernvarme Lundev.18 - 34, 2 roms
Lundev. 18 - 34: 1-roms, inkludert fjernvarme
Fjernvarme Lundev.18 - 34, 1 roms
681
2 778
553
2,9 %
2,9 %
2,9 %
701
2 858
569
Skredderbakken 21
Tørberget/Ljørdalen
Østby/Jordet
Søre Osen - underetg.
Søre Osen - 1 etg.
3 491
4 438
5 970
6 369
6 577
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
3 592
4 567
6 143
6 554
6 768
Øverbygda skole - stor
4 480
2,9 %
4 610
Rammeområde 6 - Teknisk drift
HUSLEIE FOR KOMMUNALE BOLIGER
Der ikke annet er angitt gjelder husleiebeløpet pr måned
Der ikke annet er angitt - regnes døgnleie som 1/18 av
månedsleie for det aktuelle leieobjektet
Leiesatser for leieforhold som er inngått i 2012 justeres
ikke. Satser for leieforhold inngått før dette justeres opp
med tilnærmet 0,5% (KPI). Ved nye leieavtaler settes leien
til beløp i hht til oversikten under.
Samtlige boenheter blir i tillegg til husleie fakturert for
brøyting hver mnd
Vikavegen 9 og 11, Buskvegen 1 og 3, Liavegen 58
Leie pr. døgn
Eneboliger
Side 114
Budsjett 2016 – Trysil kommune
Gebyrregulativ - Trysil kommune
Øverbygda skole - liten
Vestsidevegen 32: 2-roms
Vestsidevegen 32: 3-roms
Lundevegen 6A og 6B
Liavegen 6A og 6B
Mobekkvegen 9
Mobekkvegen 11
Mobekkvegen 15
Mobekkvegen 17
2015
3 746
4 182
6 274
6 274
6 157
6 274
7 338
7 141
7 338
Endring
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2016
3 855
4 304
6 456
6 456
6 335
6 456
7 551
7 348
7 551
Vestadbakken 12, 14, 16, 19, 28, 30
Vestadbakken 17, 21
4 842
5 220
2,9 %
2,9 %
4 983
5 371
Antonsbakken: 2-roms
Antonsbakken: 3-roms
6 577
7 684
15,0 %
15,0 %
7 563
8 836
Hagebæk
Fjernvarme Hagebæk
Bergetunet: 2-roms
Fjernvarme Bergetunet 2-roms
Bergetunet: 3-roms
Fjernvarme Bergetunet 3-roms
6 417
681
6 231
681
6 513
745
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
6 603
701
6 412
701
6 702
767
253
2,9 %
260
3 337
1 673
558
837
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
3 433
1 722
574
861
330
2,9 %
340
1 610
1 610
0,0 %
0,0 %
1 610
1 610
Der to husholdninger deler leilighet, deles leien i to og det
legges til et månedlig beløp pr leietaker
Utleie av kommunale arealer
Flathagenparken inkl. scene:
Leie en dag (et døgn) uten strøm
Pr døgn ut over et døgn uten strøm
Strøm pr døgn (minimumsats)
Leie inntil 3 timer inkludert strøm
For ikke-kommersielle arrangementer med målgruppe barn
og unge, er det gratis leie av området. Strømpris reduseres
ikke.
Parkeringsplassen bak rådhuset - samme satser som for
Fladhagenparken
Parkeringsplass med uttak for motorvarmer - reservering
(for ansatte) for perioden f.o.m.novmber t.o.m. april
TOMTEPRISER PÅ KOMMUNALE TOMTEFELT
Grunnpris pr. m²
Tinglysningsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg.
I tillegg beregnes avgifter knyttet til selve byggingen
eksempelvis byggesaksgebyr, el- tele og data og
tilkoblingsavgift for vann og kloakk etter de til enhver tid
gjeldende satser.
Saksbehandlingsgebyr ved salg av tilleggsareal
Saksbehandlingsgebyr ved opprettelse av erklæringer. I
tillegg kommer tinglysingsgebyr
Side 115
Inkl. mva
Budsjett 2016 – Trysil kommune
Gebyrregulativ - Trysil kommune
Vestadbakken
Innbygda
Jordet (gammelt felt)
Jordet (nytt felt)
Nybergsund
Sjøenden
Østby
Kittiliteigen
Vestby (Bergliteigen)
2015
130
94
74
275
70
70
74
35
35
Endring
2016
134
97
77
283
72
72
77
36
36
Inkl. mva
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
1 539
1 539
1 539
65
34
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,4 %
0,0 %
1 539
1 539
1 539
65
34
1 924
1 924
1 924
81,25
42,61
13 000
26 000
21
0,0 %
0,0 %
0,0 %
13 000
26 000
21
16 250
32 500
26,25
-
1 384
1 384
2 350
43,57
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
1 384
1 384
2 350
44
1 730
1 730
2 938
54,46
22,93
0,0 %
23
28,66
13 000
26 000
21
0,0 %
0,0 %
0,0 %
13 000
26 000
21
16 250
32 500
26,25
VANNAVGIFT (avgiftene er eks. mva)
Rådmannen har fullmakt til å bruke skjønn når regulativet
utløser urimelige høye avgifter.
Det vises til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trysil
kommune
Årsavgift - vann
Abonnementgebyr næring - pr abonnent
Abonnementgebyr bolig - pr boenhet
Abonnementsavgift fritidsbolig - pr boenhet.
Stipulert forbruk pr. m²
Målt forbruk pr. m3
Omregningsfaktor er 1,9 m3/m2
Tilknytningsavgift - vann
Engangsgebyr for tilknytning av en bolig / fritidseiendom
pr.boenhet.
Engangsgebyr for tilknytning for et næringsbygg
Differensiert avgift pr. m²
Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning skjer ,
eller senest ved fakturaens forfallsdato.
KLOAKKAVGIFT (avgiftene er eks. mva)
Rådmannen har fullmakt til å bruke skjønn når regulativet
utløser urimelige høye avgifter.
Det vises til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trysil
kommune
Årsavgift - kloakk
Abonnementgebyr næring - pr. abonnent
Abonnementgebyr bolig - pr. boenhet
Abonnementgebyr fritidseiendom - pr. boenhet
Stipulert forbruk pr. m²
3
Målt forbruk pr. m
Omregningsfaktor er 1,9 m3/m2
Tilknytningsavgift - kloakk
Engangsgebyr for tilknytning av en bolig / fritidseiendom
pr. boenhet
Engangsgebyr for tilknytning for et næringsbygg
Differensiert avgift pr. m²
Side 116
Budsjett 2016 – Trysil kommune
Gebyrregulativ - Trysil kommune
Målerleie
Årlig leie for innstallert vannmåler
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
2015
Endring
2016
Inkl. mva
200
0,0 %
200
250
950
1 510
150
475
755
75
950
1 510
150
475
755
75
1 890
3 020
290
1 188
1 888
188
594
944
94
1 188
1 888
188
594
944
94
2 363
3 775
363
900
1 350
300
900
1 350
300
1 125
2 100
300
900
1 500
300
3 000
1 500
1 125
1 688
375
1 125
1 688
375
1 406
2 625
375
1 125
1 875
375
3 750
1 875
230
288
230
288
SLAMTØMMING
Løpende gebyr - årsgebyr
Slamtøm. bolig 0-3 m3, tømming hvert 2. år
Slamtøm. bolig 3-6 m3, tømming hvert 2. år
Slamtøm. bolig pr m3 utover 6m3, tømming hvert 2. år
Slamtøm. fritidsbolig 0-3 m3, tømming hvert 4. år
Slamtøm. fritidsbolig 3-6 m3, tømming hvert 4. år
Slamtøm. fritidsbolig pr m3 utover 6m3, tømming hvert 4. år
Tømming av tett tank bolig 0-3 m3, tømming hvert 2. år
Tømming av tett tank bolig 3-6 m3, tømming hvert 2. år
Tømming av tett tank bolig pr m3 utover 6 m3, tømming hvert 2. år
Tømming av tett tank fritidsbolig 0-3 m3, tømming hvert 4. år
Tømming av tett tank fritidsbolig 3-6 m3, tømming hvert 4. år
Tømming av tett tank fritidsbolig pr m3 utover 6 m3, tømming hvert 4. år
Minirenseanlegg 0-3 m3, årlig tømming
Minirenseanlegg 3-6 m3, årlig tømming
Minirenseanlegg pr m3 utover 6 m3, årlig tømming
Årsgebyrene kan bli fordelt over terminer
Ekstratømminger m.m.
Slamtøm. bolig 0-3 m3
Slamtøm. bolig 3-6 m3
Slamtøm. bolig pr m3 utover 6m3
Slamtøm. fritidsbolig 0-3 m3
Slamtøm. fritidsbolig 3-6 m3
Slamtøm. fritidsbolig pr m3 utover 6m3
Tømming av tett tank 0-3 m3
Tømming av tett tank 3-6 m3
Tømming av tett tank pr m3 utover 6 m3
Minirenseanlegg 0-3 m3
Minirenseanlegg 3-6 m3
Minirenseanlegg pr m3 utover 6 m3
Helge- og helligdagstillegg
Gebyr for tømmeoppdrag uten mulighet for tømming
2 041
3 246
313
2 041
3 246
313
2 041
3 246
313
2 041
3 246
313
1 136
1 136
-55,9 %
-58,4 %
-4,2 %
-55,9 %
-58,4 %
-4,2 %
-44,9 %
-35,3 %
-4,2 %
-55,9 %
-53,8 %
-4,2 %
164,1 %
32,0 %
Spyling av akutt kloakkstopp, tømming av fettutskillere,
muldtoa, dobøtter, snurredasser, privet eller lignende
bestilles hos og betales direkte til private
tjenesteleverandør.
Mottak av slam ved driftssentralen pr m
3
Eventuelt mottak ved driftssentralen av innhold i muldtoa
må avtales på forhånd. (pr enhet)
GEBYR FOR TILKNYTNING TIL MIDT-HEDMARK BRANN- OG
REDNINGSVESEN IKS AUTOMATISKE ALARMMOTTAKERE
Det fastsettes følgende satser for tilknytning til
brannvesenets automatiske alarmmottaker ekskl.
merverdiavgift. Ikke avgiftspliktige ytelser er merket
særskilt.
Side 117
210
9,5 %
Budsjett 2016 – Trysil kommune
Gebyrregulativ - Trysil kommune
2015
Endring
2016
Forslag til gebyrer. Behandles i representantskapet.
Rådmannen tar forbehold om endringer.
Samtlige gebyrer er ekskl. mva.
1
Brannalarm, kvartalsavgift - prisgruppe 1
Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for
brann/sprinkler o.l.
* bygg med bruksareal (BRA) på inntil 300 m
2
2
Brannalarm, kvartalsavgift - prisgruppe 2
Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for
brann/sprinkler o.l.
2
802
1 598
2
* bygg med bruksareal (BRA) på 300 m - 500 m
* kirkebygg, barnehager, privateide
samfunnshus/foramlingslokaler
* Skoler med samlet bruksareal (BRA) under 5000 m2
* Sykehjem/institusjoner med mindre enn 100 senger
* Næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger
* Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) inntill 1200
2
m , gjelder ved detekterte fellesareal
* Politi-/ambulanse-/brannstasjoner, rådhus/kommunehus
og tinghus/rettsbygninger
* Omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter
3
Brannalarm, kvartalsavgift - prisgruppe 3
Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for
brann/sprinkler o.l.
2
2 400
2
* bygg med bruksareal (BRA) på 500 m - 1200 m
* inntil 2bygg på samme adresse med samlet bruksareal
2
(BRA) inntil 1200 m
* Skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5000 m2
* Sykehjem/institusjoner med mer enn 100 senger
* Næringsbygg med overnatting med 50 senger eller mer
* Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) på 1200
2
2
m ,- 7500 m , gjelder ved detekterte fellesareal
* Idrettshaller
* Omsorgsboliger med 20 - 50 leiligheter
* Privateide leilighetsbygg i kombinasjon med enkelte
næringsvirskomheter med mindre enn 20 leiligheter
4
Brannalarm, kvartalsavgift - prisgruppe 4
Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for
brann/sprinkler o.l.
3 202
* inntil 3bygg på samme adresse med samlet bruksareal
2
(BRA) inntil 7500 m
* Omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter
* Privateide leilighetsbygg i kombinasjon med enkelte
næringsvirskomheter med 20 - 50 leiligheter
5
Brannalarm, kvartalsavgift - prisgruppe 5
Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for
brann/sprinkler o.l.
* Kjøpesenter, mer enn 20 butikker
* Storindustri med bruksareal (BRA) over 7500 m
2
Side 118
4 005
Inkl. mva
Budsjett 2016 – Trysil kommune
Gebyrregulativ - Trysil kommune
2015
Endring
2016
* inntil 4 bygg på samme adresse med samlet bruksareal
2
(BRA) inntil 7500 m
* Bolighus/blokker med næring sammen med mer enn 20
leiligheter, gjelder ved detektert fellesarealer
* Private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel
næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter
6
1 082
Brannalarm, privatbolig/leilighet, kvartalsavgift prisgruppe 6
* Brannalarm inkl. en tilleggsalarm
Inkl. mva
7
Brannalarm, gårdsbruk/landbrukseiendommer
(uavhengig av antall innganger), kvartalsavgift prisgruppe 7
* Brannalarm inkl. en tilleggsalarm pr boenhet tot. 2-10
900
8
Innbrudd, kvartalsavgift - prisgruppe 8
* Kunder må ha brannalarm fra før, og selv ha system for å
rykke ut på alarmer
* Prisen gjelder pr bygg
403
Inkl. mva
Innbruddsalarm, kvartalsvis - innbrudd avtaler inngått før
01.01.2016 - etter avtale
9
Heisalarm, kvartalsavgift - prisgruppe 9
* Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110-sentralen
* Pris er pr heis
802
10
Heisalarm, kvartalsavgift - prisgruppe 10
* Gjelder bygg der det er overført andre alarmer til 110sentralen
* Pris er pr heis
403
11
Teknisk alarm, kvartalsavgift - prisgruppe 11
* Gjelder bygg som har andre alarmer til 110-sentralen
403
12
Teknisk alarm, kvartalsavgift - prisgruppe 12
* Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110-sentralen
A
Tilknytningsgebyr som gjelder kunder som ikke har
abonnementsavtale med lokalt brannvesen
Tilknytningsgebyr, første alarm
Tilknytningsgebyr pr. alarm ved tilkobling av flere alarmer
B
Gebyr ved eierskifte eller endring av alarmoverføring
(gjelder alle kunder)
C
Unødvendig brannalarmer utover 1 grunnet manglende
vedlikehold/uaktsomhet
Unødvendig brannalarmer utover 3 grunnet manglende
vedlikehold/uaktsomhet
Rabattsatser for storkunder:
Kunder med 5 objektadresser eller mer 15 %
Side 119
802
4 417
2 208
3,0 %
3,0 %
4 550
2 274
773
6 226
3,0 %
6 413
612
2,9 %
630
Inkl. mva
Budsjett 2016 – Trysil kommune
D
E
Gebyrregulativ - Trysil kommune
Abonnementsavgift på tryggehetsalarmer
Tilbys av omsorgstjenesten selv.
Leie av bil og mannskap
Leie av utrykningskjøretøy pr time (iht. KS satser)
Mannskap pr time pr stk (iht. KS satser)
F
Kursavgift for kurs arrangert av brann- og feievesenet
fastsettes i forhold til de enkelte kurs (fritatt mva)
G
Gebyr for behandling av søknad om fyrverkeri og tilsyn av
utsalgssteder (fritatt mva)
2015
Endring
2016
608
835
0,0 %
0,0 %
608
835
2 883
3,0 %
2 970
410
2,9 %
422
205
69
2,9 %
2,9 %
211
71
442
2,9 %
455
442
582
2,9 %
3,1 %
455
600
FEIE- OG TILSYNSGEBYR
Med virkning fra 01.01.16 fastsettes følgende
betalingsregulativ for feiing og tilsyn i Midt-Hedmark
brann- og redningsvesen IKS. Samtlige satser er ekskl.
merverdiavgift.
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR)
innkrever feie- og tilsynsgebyrer på vegne av kommunen,
og representerer ved innfordring av kravene Trysil
kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.
1
For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3
etasjer, ekskl. kjeller og uinnredet loft pr. pipe (røykløp) pr.
år.
Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted
ikke er tilkoblet, eller i særskilte tilfeller, ildstedet (ene) er
plombert av feiervesenet. I disse tilfellene kan det søkes
fritak for feie- og tilsynsgebyr.
2
3
4
5
Feiing/tilsyn fritidsbolig pr. pipe (røykløp) pr. år
For bygninger med flere etasjer enn nevnt under punkt 1
betales et tillegg pr. etasje pr. år på
For større røykpiper betales for medgått tid etter
sats pr. time på
Mannskap pr time. fyrkjele feiing
Gebyr for ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming pr.
røykløp inntil 1 time, pr. påbegynte time nr. 2 er kr 442,(pkt. 4)
RENOVASJONSGEBYR
Rådmannen har mottatt følgende forslag til gebyrsatser for
Sør- Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS, og
tar forbehold om endringer. Alle priser er eks. mva. Ved
manuell betaling av fakturering/betalinger, vil det
tilkomme et behandlingsgebyr på kr. 35,-.
Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
(SØIR) innkrever renovasjonsgebyrene på vegne av
kommunen, og representerer ved innfordring av kravene
Trysil kommune hva gjelder bruk av legalpant i
eiendommer.
Side 120
Inkl. mva
Budsjett 2016 – Trysil kommune
Gebyrregulativ - Trysil kommune
2015
Endring
2016
820
3,4 %
848
936
1 464
1 850
2 776
5 092
32
3,3 %
3,3 %
3,3 %
3,3 %
3,3 %
12,5 %
967
1 512
1 911
2 867
5 258
36
Samlet årlig renovasjonsgebyr vil være Grunngebyr +
Volumgebyr
C Leie av papirbeholder
140 ltr. papir
240 ltr. papir
360 ltr. papir
660 ltr. Papir
76
132
264
648
5,3 %
6,1 %
6,1 %
6,2 %
80
140
280
688
D Renovasjonsgebyr pr. år - forenklet renovasjonsordning
(kun sekkerenovasjon) - jfr retningslinjer for endring av
abonnement: (spredtbygde områder, lang privat
gårdsveg, liten avfallsproduksjon)
Årsgebyr forenklet ordning
920
3,3 %
950
E Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr pr. år som følge av
hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller for
bioavfall - jfr. retningslinjer for endring av abonnement
Fradrag hjemmekompostering
-360
3,3 %
-372
134
272
3,7 %
3,7 %
139
282
1 640
3,3 %
1 694
1 026
3,3 %
1 060
556
3,4 %
575
222
3,6 %
230
A Grunngebyr pr. år – husstander/husholdningsavfall
B Volumgebyr pr år - tømming av restavfallsbeholder 1 gang
pr mnd - ordinære husstander:
140 ltr. restavfall
190 ltr. restavfall
240 ltr. restavfall
360 ltr. restavfall
660 ltr. restavfall
160 ltr. ekstrasekk (kjøpes i butikkene - 45 kr inkl mva)
F Serviceabonnement pr. år - henting av avfall utover 3
meters-regelen.
3-10 meter
11-20 meter
over 20 meter - særskilt avtale
G Gebyr pr år for renovasjon av hytter og
fritidseiendommer
Kategori 0
- hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard
og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet)
Kategori 1
- hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder med
tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).
Kategori 2
- hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte
hytteområder. Omfatter også hytter som ligger inntil
offentlig vei/privat vei og hvor det delvis er tilrettelagt
infrastruktur. De fleste hytter hører inn under denne
kategorien.
Kategori 3
- omfatter hytter/koier med lav standard utenfor regulerte
områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.
Side 121
Inkl. mva
Budsjett 2016 – Trysil kommune
Gebyrregulativ - Trysil kommune
H Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner papp/papir, glass og tekstiler
Ministasjoner
I Bringeordning til gjenvinningsstasjoner - sorterte
avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler,
farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv
Sortert avfall
3
Restavfall pr. m (minsteavgift. kr. 80,- inkl. mva)
2015
Endring
-
2016
Inkl. mva
-
150
3,3 %
155
UTLEIEPRISER FOR MANNSKAP OG MASKINER
Alle priser ekskl. mva.
Der ikke annet er angitt gjelder prisene pr time, der
påbegynt halvtime regnes som en halv time.
Der mannskap, sjåfør inngår i leiesatsen, gjelder prisen i
ordinær arbeidstid. Utenom ordinær arbeidstid kan tillegg
bli beregnet.
Veghøvel inkl. utstyr
Traktor
Traktor med snøplog
Traktor med skrap
Hjullaster
Lastebil m/sjåfør
Lastebil m/sjåfør og hjelpemann
Personbil m/tilhenger inkl. sjåfør
Leie av mann
Leie av tineapparat, inkludert bil og mann (utført tining)
Strøing med traktor inkl utstyr og sand
Utarbeidelse av skiltplaner
Lift - pr time
Lift - pr døgn
861
610
632
683
702
513
861
439
390
630
661
1 500
216
869
6,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
920
630
650
700
720
530
890
450
400
650
680
1 540
220
890
1 150
788
813
875
900
663
1 113
563
500
813
850
1 925
275
1 113
SALGSPRISER FOR GRUSMASSER M.M.
Kaldasfalt, pr tonn
Vegsalt, pr 1000 kg (minimum 1000 kg)
1 133
3 283
2,9 %
2,9 %
1 170
3 380
1 463
4 225
123
44
2,9 %
2,9 %
130
50
163
63
30
4,8 %
31
39
400
2,9 %
410
513
1 250
800
320
2,9 %
2,9 %
2,9 %
1 290
820
330
1 613
1 025
413
Kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i
grunngebyret.
3
Grus, pukk m.m. pr. m eks. mva. fra massetak ved
Djupbekkmoen inkludert opplessing
Støpsand 0-10 millimeter
Fyllmasse II
Masser fra Sagnmoen, uten opplessing
Fyllmasse I
Ved salg av store kvanta fra Sagnmoen, har VVA-avdelingen
fullmakt til å avtale andre priser.
Gebyrer og refusjon fra andre ved graving på/i
kommunale veger og eiendommer
Administrasjonsgebyr
Engangskostnad - forringelse av veg, fast dekke pr sted.
Tiltakshaver bekoster i tillegg reasfatering
Kontroll utenom arbeidstid pr time
Asfaltering (pr. m²)
Side 122
Budsjett 2016 – Trysil kommune
Gebyrregulativ - Trysil kommune
Istandsetting av grøntareal/plen (pr. m²)
2015
78
Endring
2,9 %
2016
80
Inkl. mva
100
2014
Endring
2014
Inkl. mva
11 %
0,0 %
11 %
1. Generelle skattesats
0,70 %
0,0 %
0,70 %
2. Verker, bruk og næring
0,70 %
0,0 %
0,70 %
3. Bolig og fritidseiendom
0,70 %
0,0 %
0,70 %
Rammeområdet 8 - Finans
Marginavsetningen skatteregnskapet, etter forslag fra
Skatteoppkreveren
Marginprosenten fastsettes av kommunestyret etter
forslag fra skatteoppkrever. Prosenten skal være minimum
8 prosent og bør ikke overstige 12 prosent. Grunnlaget for
beregningen skal være forholdet mellom overskytende
forskudd og totalt utlignet beløp for personlige skattytere i
kommunen for de tre nærmest foregående
skatteoppgjørene.
Eiendomsskatt:
3. Bunnfradrag på allminnelige boligeiendom
0
0
Trysil Kirkelig fellesråd:
200
Festeavgift for gravsteder
Side 123
0,0 %
200